Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2 Αναπτυξιακές Ανάγκες Π-ΑΜΘ
Ολοκλήρωση καθέτων αξόνων – βελτίωση διαπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών στα αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές μέσω της προώθησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης του Προγράμματος της Περιφέρειας διαπιστώνονται οι ακόλουθες βασικές αναπτυξιακές ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει ο σχεδιασμός για την περίοδο 2007 – 2013:

3 Αναπτυξιακές Ανάγκες Π-ΑΜΘ
Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Σύνδεση του τουρισμού με την τοπική κοινωνία και τον τοπικό πολιτισμό Ενθάρρυνση ανάπτυξης εξωγεωργικών δραστηριοτήτων στον ύπαιθρο χώρο στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης του Προγράμματος της Περιφέρειας διαπιστώνονται οι ακόλουθες βασικές αναπτυξιακές ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει ο σχεδιασμός για την περίοδο 2007 – 2013:

4 Αναπτυξιακές Ανάγκες Π-ΑΜΘ
Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων και προώθηση νέων επιχειρηματικών – παραγωγικών προτύπων Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία νέων, παραγωγικών θέσεων απασχόλησης Προσέλκυση ξένων επενδύσεων που στοχεύουν στις νέες γειτονικές αγορές Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης του Προγράμματος της Περιφέρειας διαπιστώνονται οι ακόλουθες βασικές αναπτυξιακές ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει ο σχεδιασμός για την περίοδο 2007 – 2013:

5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η κατανομή της Κοινοτικής Συμμετοχής για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 είναι 480Μ€ και σε όρους Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 808Μ€ και αποτυπώνεται διακριτά σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας. Παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα αποδίδεται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής», που καλύπτει το 56,7% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Η μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα που είναι απόρροια του εύρους των ειδικών στόχων και των παρεμβάσεων που καλείται να εξυπηρετήσει ο 9ος άξονας προτεραιότητας. Δεύτερος σε σημαντικότητα από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας είναι ο άξονας προτεραιότητας «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας», που δεσμεύει το 37,3% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Παρατηρείται ότι υπάρχει μια σχετική ισορροπία μεταξύ των δύο παραπάνω αξόνων προτεραιότητας ενώ αντίθετα είναι πολύ περιορισμένη η χρηματοδοτική βαρύτητα του άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα», που καλύπτει το 4,6% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Η περιορισμένη βαρύτητα που δίδεται στα θέματα της ψηφιακής σύγκλισης και της επιχειρηματικότητας οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των παρεμβάσεων στους σχετικούς τομείς θα χρηματοδοτηθεί από τα αντίστοιχα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

6 3ος Άξονας Προτεραιότητας Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας
Βελτίωση και Συμπλήρωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βελτίωση της προσπελασιμότητας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές Συμπλήρωση τμημάτων της Εγνατίας Οδού και σύνδεσή της με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. & Λιμάνια) Οι κυριότερες Παρεμβάσεις του 3ου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν στην:

7 3ος Άξονας Προτεραιότητας Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας
Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και σύνδεσή τους με τα δίκτυα μεταφορών Βελτίωση / Συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και σύνδεσή του με χώρους οικοκονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και Λιμάνια) Βελτίωση / Κατασκευή νέων μεθοριακών σταθμών

8 ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας συμβάλει στην ενσωμάτωση της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό και οικονομικό χώρο. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας που βελτιώνουν την πρόσβαση σε χώρους ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια) και σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών κύρια στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα και στη συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και τη σύνδεσή του με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια). Τέλος, επιδιώκεται η συμπλήρωση και η κατασκευή των καθέτων, ως προς τη γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων παράλληλα με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μεθοριακών σταθμών.

9 6ος Άξονας Προτεραιότητας Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα
Εισαγωγή στις ΜΜΕ καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτύωση Προώθηση επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών Προστασία / Αξιοποίηση Γεωθερμικών Πεδίων Οι κυριότερες Παρεμβάσεις του 2ου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν στην:

10 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ` ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ρόλος του άξονα 6 είναι επικουρικός λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες της Περιφέρειας προβλέπεται να καλυφθούν κατεξοχήν μέσω των αντίστοιχων Τομεακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Στο πλαίσιο του Άξονα προβλέπονται άμεσες ενισχύσεις για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, εστιασμένες σε τομείς που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αναδιάρθρωση της οικονομικής τους δραστηριότητας (π.χ. αγροτικές περιοχές, μεθοριακές περιοχές), σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και σε ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός) σε συνάφεια με τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. Επίσης, προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις προστασίας του πλούσιου γεωθερμικού αποθέματος που διαθέτει η Περιφέρεια, συμβάλλοντας έτσι στην ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

11 9ος Άξονας Προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
Προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος Εξασφάλιση της υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας με ένα οικονομικά βιώσιμο και υψηλής απόδοσης σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο 9ος Άξονας Προτεραιότητας συμβάλει στην επίτευξη του πρώτου στρατηγικού στόχου, της αυτοτροφοδοτούμενης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, της Περιφέρειας, στοχεύοντας στην:

12 9ος Άξονας Προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής
Αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού δικτύου ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας Ανάδειξη του πολιτισμού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης

13 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Οι κυριότερες Παρεμβάσεις του 9ου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν στην: Α) Στην προστασία του Περιβάλλοντος Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων - κατασκευή μικρών / μεσαίων φραγμάτων, προστασία της ποιότητας επιφανειακών υδάτων, διαχείριση και διανομή ύδατος (δίκτυα ύδρευσης), Προώθηση μέτρων πρόληψης κινδύνων (αντιπλημμυρική προστασία). Αναβάθμιση και δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικοί Καθαρισμοί και δίκτυα αποχέτευσης). Β) Υγειονομικές & Προνοιακές Υποδομές Ανάπτυξη υποδομών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των Κέντρων Υγείας. Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Κέντρα Ημέρας - Νοσοκομεία Ημέρας. Ψυχιατρικά Τμήματα. Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων. Οικοτροφεία. Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΑΜΕΑ. Γ) Υποδομές Εκπαίδευσης Αναβάθμιση - συμπλήρωση της κτιριακής υποδομής όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Έμφαση θα δοθεί στις υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προμήθεια συγχρόνου τεχνολογικού εξοπλισμού και ανάπτυξη κέντρων έρευνας - Καινοτομίας και Τεχνολογίας των εκπαιδευτικών δομών. Δ) Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξιοποίηση και ένταξη των πολιτιστικών πόρων σε πολιτιστικές διαδρομές Ε) Χωρική Διάσταση της Ανάπτυξης Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Ενίσχυση ορεινών περιοχών, Ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών, Ενίσχυση νησιωτικών περιοχών

14 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Οι κυριότερες Παρεμβάσεις του 9ου Άξονα Προτεραιότητας αφορούν στην: Α) Στην προστασία του Περιβάλλοντος Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων - κατασκευή μικρών / μεσαίων φραγμάτων, προστασία της ποιότητας επιφανειακών υδάτων, διαχείριση και διανομή ύδατος (δίκτυα ύδρευσης), Προώθηση μέτρων πρόληψης κινδύνων (αντιπλημμυρική προστασία). Αναβάθμιση και δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Βιολογικοί Καθαρισμοί και δίκτυα αποχέτευσης). Β) Υγειονομικές & Προνοιακές Υποδομές Ανάπτυξη υποδομών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη. Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των Κέντρων Υγείας. Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Κέντρα Ημέρας - Νοσοκομεία Ημέρας. Ψυχιατρικά Τμήματα. Ανάπτυξη δομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικών ομάδων. Οικοτροφεία. Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ΑΜΕΑ. Γ) Υποδομές Εκπαίδευσης Αναβάθμιση - συμπλήρωση της κτιριακής υποδομής όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Έμφαση θα δοθεί στις υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προμήθεια συγχρόνου τεχνολογικού εξοπλισμού και ανάπτυξη κέντρων έρευνας - Καινοτομίας και Τεχνολογίας των εκπαιδευτικών δομών. Δ) Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικού περιβάλλοντος Αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξιοποίηση και ένταξη των πολιτιστικών πόρων σε πολιτιστικές διαδρομές Ε) Χωρική Διάσταση της Ανάπτυξης Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Ενίσχυση ορεινών περιοχών, Ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών, Ενίσχυση νησιωτικών περιοχών

15 Αξιολόγηση Χρηματοδοτικής Κατανομής
Για την επίτευξη του πρώτου στρατηγικού στόχου της αυτοτροφοδοτούμενης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης διατίθεται συνολικά το 60,8% των πόρων του Προγράμματος. Για τον δεύτερο στρατηγικό στόχο της δυναμικής ενσωμάτωσης της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό οικονομικό χώρο, το 37,8%. Από την αξιολόγηση της χρηματοδοτικής κατανομής του προγράμματος προκύπτει ότι

16 Αξιολόγηση Χρηματοδοτικής Κατανομής
Για την προστασία του περιβάλλοντος διατίθεται το 24% συνολικά των πόρων της Περιφέρειας Για την βελτίωση/αναβάθμιση των υγειονομικών και προνοιακών υποδομών διατίθεται το 10,3% Για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, διατίθεται το 11,5% της συνολικής Δ.Δ. των πόρων της Περιφέρειας

17 Αξιολόγηση Χρηματοδοτικής Κατανομής
Το 4,3% των πόρων του διατίθεται για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας Τέλος, στον ειδικό στόχο «Ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων» κατανέμονται πόροι που αναλογούν στο 1,7% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος Σημειώνεται ότι παρά το σημαντικό απόθεμα πόρων που διαθέτει η Περιφέρεια για την ανάπτυξη ΑΠΕ, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιορίζονται στη δημιουργία υποδομών για την προστασία και αξιοποίηση των πλούσιων και εκτεταμένων γεωθερμικών πεδίων, ενώ για την παραγωγική εκμετάλλευση γενικά των ΑΠΕ αναμένεται να είναι σημαντική η συνδρομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

18 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΥΠΑΝ) - Την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου της διείσδυσης του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα που αποτελεί βασικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής - έμφαση δίνεται στη Διασύνδεση με τα διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, εγκατάσταση δεσμών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων - 1,721 δισ € εκ των οποίων 225 εκ € απευθύνονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Στο πλαίσιο του τομεακού ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης επωφελείται κυρίως από: Στο πλαίσιο του στόχου της μετεξέλιξης της Περιφέρειας σε διαμετακομιστικό, ενεργειακό κέντρο και κέντρο επιχειρηματικής και επιστημονικής τεχνογνωσίας στην ευρύτερη περιοχή, έμφαση δίνεται στη Διασύνδεση με τα διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, εγκατάσταση δεσμών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, εμπόριο και συνοδευτικές υπηρεσίες, Δικτυώσεις Βιομηχανίας – Εμπορίου – Υπηρεσιών κλπ.).

19 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΥΠΟΙΟ) - με 1,15 δισ. €, για την περαιτέρω διάδοση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη και την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών . - Από το πρόγραμμα αυτό, ποσό ύψους 155 εκ. € απευθύνεται στην ΠΑΜΘ. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, περιφέρεια αμιγούς στόχου 1, ενισχύεται από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. Από τη μέχρι σήμερα πορεία σχεδιασμού των παρεμβάσεων για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο, προκύπτει σημαντική ενίσχυση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ειδικότερα: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Η χρηματοδοτική κατανομή στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έλαβε υπόψη της ειδικότερα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με στόχο την εστίαση στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων που αντιμετωπίζει σε ζητήματα κατάρτισης, ανεργίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

20 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα
Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΥΠΕΧΩΔΕ) - έμφαση δίνεται στην ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Περιφέρειας και η χρηματοδότηση της συνέχισης κατασκευής του έργου της αναβάθμισης του «Λιμένα Καβάλας» - 7,4 δισ €

21 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα
Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΠΕΧΩΔΕ) - τη διαχείριση των αποβλήτων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστημάτων, τη διαχείριση των Υδατικών Πόρων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αειφόρο διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος - Από το πρόγραμμα αυτό, ποσό ύψους 109 εκ. € περίπου απευθύνεται στην ΠΑΜΘ

22 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα
Ε.Π. «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΥΠΕΣΔΔΑ) - με 675 εκ. € και στόχο την αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης, αλλά και τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών, με γνώμονα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών. - Από το πρόγραμμα αυτό, ποσό 60 εκ. € περίπου απευθύνεται στην ΠΑΜΘ

23 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) - δίνεται έμφαση στην «πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» - και για τη «διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», δεδομένου ότι σε όλα τα κρίσιμα μεγέθη απασχόλησης και ανεργίας υστερεί του Εθνικού Μέσου Όρου - 3 δισ € εκ των οποίων 235 εκ € απευθύνονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, περιφέρεια αμιγούς στόχου 1, ενισχύεται από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. Από τη μέχρι σήμερα πορεία σχεδιασμού των παρεμβάσεων για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο, προκύπτει σημαντική ενίσχυση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ειδικότερα: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Η χρηματοδοτική κατανομή στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έλαβε υπόψη της ειδικότερα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με στόχο την εστίαση στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων που αντιμετωπίζει σε ζητήματα κατάρτισης, ανεργίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

24 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα
Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ) - με 2,215 δισ. €. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους: επένδυση στο μέλλον, μέσω της βελτίωσης του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων, μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί πραγματικότητα για όλους και αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Από το πρόγραμμα αυτό, ποσό ύψους 175 εκ. € περίπου απευθύνεται στην ΠΑΜΘ Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, περιφέρεια αμιγούς στόχου 1, ενισχύεται από τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. Από τη μέχρι σήμερα πορεία σχεδιασμού των παρεμβάσεων για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο, προκύπτει σημαντική ενίσχυση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ειδικότερα: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Η χρηματοδοτική κατανομή στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έλαβε υπόψη της ειδικότερα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, με στόχο την εστίαση στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων που αντιμετωπίζει σε ζητήματα κατάρτισης, ανεργίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

25 Τέλος, στο πλαίσιο του Στόχου 3, θα υλοποιηθούν 12 προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», με 350 εκ. €. Βασικές επιλογές για το Στόχο 3 αποτελούν η πολυκεντρικότητα, η πρόσβαση στη γνώση, η διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση του επιχειρηματικού κλίματος, με δεδομένη και την αύξηση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Κοινότητας και την επέκταση του εδάφους της. (ΥΠΟΙΟ)

26 Η χρησιμοποίηση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων
Κάποια βασικά σημεία που διαφοροποιούν την νέα προγραμματική περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη είναι: Η εισαγωγή νέων νόμων για την ανάθεση δημοσίων έργων, καθώς και ο Ν. 3614/2007 ‘Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ’ Η χρησιμοποίηση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων Η πιστοποίηση των φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πράγματι οι φορείς μπορούν να υλοποιήσουν τα έργα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματα και όχι να επαναληφθεί το φαινόμενο της ανάληψης πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδων έργων προϋπολογισμού έως 1,4 εκατομμύρια ευρώ από έξι χιλιάδες φορείς, όπως έγινε στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με τα γνωστά αποτελέσματα και σε καθυστερήσεις και σε κακοτεχνίες. Οι πρόσθετες διευκολύνσεις έναντι της τρίτης προγραμματικής περιόδου, όπως είναι η επιμήκυνση του χρόνου αυτόματης αποδέσμευσης ν+3 για τα πρώτα χρόνια μέχρι το 2010, από το ν+2 που ήταν στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και κατά κανόνα 85% κοινοτική συνδρομή και διευρυμένη επιλεξιμότητα δαπανών.


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google