Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Αναπτυξιακές Ανάγκες Π-ΑΜΘ  Ολοκλήρωση καθέτων αξόνων – βελτίωση διαπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών  Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας  Βελτίωση της ποιότητας ζωής και αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών στα αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές μέσω της προώθησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Αναπτυξιακές Ανάγκες Π-ΑΜΘ  Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  Σύνδεση του τουρισμού με την τοπική κοινωνία και τον τοπικό πολιτισμό  Ενθάρρυνση ανάπτυξης εξωγεωργικών δραστηριοτήτων στον ύπαιθρο χώρο στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Αναπτυξιακές Ανάγκες Π-ΑΜΘ  Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων και προώθηση νέων επιχειρηματικών – παραγωγικών προτύπων  Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία νέων, παραγωγικών θέσεων απασχόλησης  Προσέλκυση ξένων επενδύσεων που στοχεύουν στις νέες γειτονικές αγορές

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Π/Υ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

6 3 ος Άξονας Προτεραιότητας Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας  Βελτίωση και Συμπλήρωση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου  Βελτίωση της προσπελασιμότητας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές  Συμπλήρωση τμημάτων της Εγνατίας Οδού και σύνδεσή της με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. & Λιμάνια)

7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 3 ος Άξονας Προτεραιότητας Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας  Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και σύνδεσή τους με τα δίκτυα μεταφορών  Βελτίωση / Συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και σύνδεσή του με χώρους οικοκονομικού ενδιαφέροντος (ΒΙ.ΠΕ. και Λιμάνια)  Βελτίωση / Κατασκευή νέων μεθοριακών σταθμών

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 6 ος Άξονας Προτεραιότητας Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα  Εισαγωγή στις ΜΜΕ καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτύωση  Προώθηση επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών  Προστασία / Αξιοποίηση Γεωθερμικών Πεδίων

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ` ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 9 ος Άξονας Προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής  Προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος  Εξασφάλιση της υγείας και της ευεξίας του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας με ένα οικονομικά βιώσιμο και υψηλής απόδοσης σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 9 ος Άξονας Προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής  Αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού δικτύου ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας  Ανάδειξη του πολιτισμού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης

13 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

15 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Αξιολόγηση Χρηματοδοτικής Κατανομής  Για την επίτευξη του πρώτου στρατηγικού στόχου της αυτοτροφοδοτούμενης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης διατίθεται συνολικά το 60,8% των πόρων του Προγράμματος.  Για τον δεύτερο στρατηγικό στόχο της δυναμικής ενσωμάτωσης της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό οικονομικό χώρο, το 37,8%.

16 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Αξιολόγηση Χρηματοδοτικής Κατανομής  Για την προστασία του περιβάλλοντος διατίθεται το 24% συνολικά των πόρων της Περιφέρειας  Για την βελτίωση/αναβάθμιση των υγειονομικών και προνοιακών υποδομών διατίθεται το 10,3%  Για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, διατίθεται το 11,5% της συνολικής Δ.Δ. των πόρων της Περιφέρειας

17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Αξιολόγηση Χρηματοδοτικής Κατανομής  Το 4,3% των πόρων του διατίθεται για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας  Τέλος, στον ειδικό στόχο «Ορθολογική διαχείριση ενεργειακών πόρων» κατανέμονται πόροι που αναλογούν στο 1,7% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος

18 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΥΠΑΝ) -Την χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου της διείσδυσης του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τομέα που αποτελεί βασικό στόχο της ενεργειακής πολιτικής -έμφαση δίνεται στη Διασύνδεση με τα διεθνή ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, εγκατάσταση δεσμών συνεργασίας ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων -1,721 δισ € εκ των οποίων 225 εκ € απευθύνονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα

19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΥΠΟΙΟ) -με 1,15 δισ. €, για την περαιτέρω διάδοση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής ζωής του πολίτη και την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. -Από το πρόγραμμα αυτό, ποσό ύψους 155 εκ. € απευθύνεται στην ΠΑΜΘ.

20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΥΠΕΧΩΔΕ) -έμφαση δίνεται στην ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Περιφέρειας και η χρηματοδότηση της συνέχισης κατασκευής του έργου της αναβάθμισης του «Λιμένα Καβάλας» - 7,4 δισ € Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα

21 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΠΕΧΩΔΕ) -τη διαχείριση των αποβλήτων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, την ορθολογική διαχείριση των εδαφικών συστημάτων, τη διαχείριση των Υδατικών Πόρων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αειφόρο διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος - Από το πρόγραμμα αυτό, ποσό ύψους 109 εκ. € περίπου απευθύνεται στην ΠΑΜΘ Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα

22 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Ε.Π. «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΥΠΕΣΔΔΑ) -με 675 εκ. € και στόχο την αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος της δημόσιας διοίκησης, αλλά και τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών, με γνώμονα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών. - Από το πρόγραμμα αυτό, ποσό 60 εκ. € περίπου απευθύνεται στην ΠΑΜΘ Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα

23 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) -δίνεται έμφαση στην «πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» -και για τη «διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», δεδομένου ότι σε όλα τα κρίσιμα μεγέθη απασχόλησης και ανεργίας υστερεί του Εθνικού Μέσου Όρου -3 δισ € εκ των οποίων 235 εκ € απευθύνονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

24 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Συμπληρωματικότητα με τα Τομεακά Προγράμματα Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ) -με 2,215 δισ. €. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους: επένδυση στο μέλλον, μέσω της βελτίωσης του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων όλων, μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί πραγματικότητα για όλους και αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. -Από το πρόγραμμα αυτό, ποσό ύψους 175 εκ. € περίπου απευθύνεται στην ΠΑΜΘ

25 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Τέλος, στο πλαίσιο του Στόχου 3, θα υλοποιηθούν 12 προγράμματα «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας», με 350 εκ. €. Βασικές επιλογές για το Στόχο 3 αποτελούν η πολυκεντρικότητα, η πρόσβαση στη γνώση, η διατήρηση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η προώθηση του επιχειρηματικού κλίματος, με δεδομένη και την αύξηση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της Κοινότητας και την επέκταση του εδάφους της. (ΥΠΟΙΟ)

26 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Κάποια βασικά σημεία που διαφοροποιούν την νέα προγραμματική περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη είναι: –Η εισαγωγή νέων νόμων για την ανάθεση δημοσίων έργων, καθώς και ο Ν. 3614/2007 ‘Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013’ –Η χρησιμοποίηση σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων –Η πιστοποίηση των φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πράγματι οι φορείς μπορούν να υλοποιήσουν τα έργα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χρονοδιαγράμματα και όχι να επαναληφθεί το φαινόμενο της ανάληψης πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδων έργων προϋπολογισμού έως 1,4 εκατομμύρια ευρώ από έξι χιλιάδες φορείς, όπως έγινε στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, με τα γνωστά αποτελέσματα και σε καθυστερήσεις και σε κακοτεχνίες. –Οι πρόσθετες διευκολύνσεις έναντι της τρίτης προγραμματικής περιόδου, όπως είναι η επιμήκυνση του χρόνου αυτόματης αποδέσμευσης ν+3 για τα πρώτα χρόνια μέχρι το 2010, από το ν+2 που ήταν στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και κατά κανόνα 85% κοινοτική συνδρομή και διευρυμένη επιλεξιμότητα δαπανών.


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google