Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Δ. Δανιήλ Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ ΣΕΧΒ 25.10.2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Δ. Δανιήλ Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ ΣΕΧΒ 25.10.2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Δ. Δανιήλ Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ ΣΕΧΒ 25.10.2010

2  Τροποποιεί και καταργεί σταδιακά τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ (DSD) και 1999/45/ΕΚ (DPD)  τροποποιεί τον Κανονισμό 1907/2006/EK REACH

3  To νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης CLP δημιουργήθηκε για να ενσωματωθεί το Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα (GHS =Glοbal Harmonised System) για την Ταξινόμηση- Επισήμανση- Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Το UN GHS :  Έγινε με σκοπό να ελαχιστοποιήσει τις διαφοροποιήσεις της επισήμανσης της επικινδυνότητας για το ίδιο χημικό προϊόν παγκοσμίως.  Σκοπεύει να διευκολύνει το εμπόριο μειώνοντας τους φραγμούς στο διεθνές εμπόριο λόγω διαφορετικών κριτηρίων Ταξ/σης και Επισήμανσης στις διάφορες χώρες.

4  Διατηρεί τις διατάξεις της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας και συγχρόνως εισάγει τα κριτήρια του UN GHS (2 η αναθεώρηση*) χωρίς να μειώνει το υπάρχον επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.  Δεν ενσωματώνει κατηγορίες κινδύνου από το UN GHS που δεν αποτελούν τμήμα της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας  Το CLP είναι παρόμοιο αλλά δεν ταυτίζεται με το UN GHS όπως συμβαίνει σε χώρες εκτός Ε.Ε. * H 3 η αναθεώρηση συμπεριλαμβάνεται στη 2 η τροποποίηση του CLP

5  H βιομηχανία οφείλει να προσδιορίζει τους κινδύνους των ουσιών και των μειγμάτων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά και να τα ταξινομεί σύμφωνα με τους προσδιορισθέντες κινδύνους. Σε περίπτωση που μια ουσία ή ένα μείγμα είναι επικίνδυνη/ο, πρέπει να επισημαίνεται ούτως ώστε οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις επιδράσεις της/του πριν από τον χειρισμό.

6  Ουσίες και μείγματα :  ραδιενεργές/α  υπό τελωνειακή επιτήρηση  Που προορίζονται για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη ( που δεν διατίθενται στην αγορά )  Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα  Απόβλητα  Φαρμακευτικά προϊόντα, κτηνιατρικά, καλλυντικά, ιατροτεχνολογικά ( επεμβατικά ή σε άμεση φυσική επαφή με το ανθρώπινο σώμα )  Τρόφιμα ή ζωοτροφές( συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων σε τρόφιμα και σε ζωοτροφές, αρτυματικές ύλες)

7  Έχει ως στόχο την εξασφάλιση υψηλής προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος και την ομοιόμορφη λειτουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς  Θέτει τα κριτήρια ταξινόμησης  Κοινοποιεί την επικινδυνότητα με :  την Επισήμανση  τη Συσκευασία  και τα Δ.Δ.Α για όσους διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνες ουσίες ή μείγματα ΣΤΟΧΟΣ : Περιορισμός / αποφυγή της έκθεσης άρα και του κινδύνου

8  Αν διαθέτετε ουσίες ή μείγματα στην αγορά πρέπει να :  Προσδιορίσετε τον ρόλο σας και  Τις υποχρεώσεις σας για το CLP στην αλυσίδα εφοδιασμού

9 Παρασκευαστής : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που παρασκευάζει ουσία εντός Κοινότητας. Εισαγωγέας: To φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή στα τελωνεία της Κοινότητας.  Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τις ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με το CLP, πριν τη διάθεσή τους στην αγορά.  Ταξινομεί τις ουσίες ακόμη και αν δεν διατίθενται στην αγορά όταν αυτές υπόκεινται σε καταχώριση ή κοινοποίηση στο REACH (αρθ. 6,7,9,17,18).  Αν διαθέτει στην αγορά επικίνδυνες ουσίες πρέπει επιπλέον να κοινοποιεί (άρθρο 40) κάποιες πληροφορίες, στον Οργανισμό Χημικών(ECHA), εκτός αν αυτές οι πληροφορίες έχουν ήδη υποβληθεί σαν μέρος καταχώρισης στα πλαίσια του REACH. Οι κοινοποιημένες πληροφορίες θα συμπεριληφθούν αργότερα στο Ευρετήριο Ταξινόμησης – Επισήμανσης (ΕΤΕ) από τον ECHA.  Παρέχει όπου απαιτείται ΔΔΑ με σωστή Ταξινόμηση και επισήμανση (CLP).

10 Μεταγενέστερος χρήστης (και ο παραγωγός μειγμάτων - τυποποιητής/επαναεισαγω γέας) : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που χρησιμοποιεί μια ουσία είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα στις βιομηχανικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.  Ταξινομεί, επισημαίνει και συσκευάζει τις ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με το CLP.  Παρέχει όπου απαιτείται ΔΔΑ με σωστή Ταξινόμηση και επισήμανση (CLP).

11 Οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν μείγματα στην αγορά θα πρέπει να είναι διαθετιμένοι να παράσχουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα μείγματα στις Εθνικές Αρμόδιες αρχές με στόχο τη λήψη έκτακτων προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων ιδίως σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (άρθρο 45 του CLP) Εθνικό μέτρο :Υποβολή πληροφοριών στο ΕΜΧΠ(Εγγραφή )

12 Παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης Λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να ενημερώνονται για νέες επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ταξινόμηση των ουσιών ή των μειγμάτων που διαθέτουν στην αγορά. Όταν υποπέσουν στην αντίληψή του επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες διενεργεί νέα αξιολόγηση κινδύνου (άρθρο 15)

13 Προμηθευτής: Παραγωγός, εισαγωγέας, μεταγενέστερος χρήστης ή διανομέας που διαθέτει στην αγορά μία ουσία, είτε υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα Πρέπει να συγκεντρώνει και να διατηρεί διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ταξινόμηση σύμφωνα με το CLP για τουλάχιστον 10 έτη από την τελευταία φορά που είχε προμηθεύσει την ουσία ή το μείγμα (άρθρο 49)

14 Διανομέας(και ο λιανοπωλητής): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που αποθηκεύει και διαθέτει σε τρίτους στην αγορά, μια ουσία είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα. Επισημαίνει και συσκευάζει τις ουσίες και τα μείγματα σύμφωνα με το CLP. Δεν υποχρεούται να ταξινομήσει ο ίδιος τις ουσίες ή τα μείγματα αλλά μπορεί να πάρει την ταξινόμηση από άλλον φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, εφόσον δεν τροποποιεί τη σύνθεση.

15 Παραγωγός αντικειμένων: To φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παράγει ή συνθέτει αντικείμενο μέσα στη Κοινότητα.  Προσοχή!! παραγωγός εκρηκτικών αντικειμένων Ο παραγωγός ή εισαγωγέας αντικειμένων που δεν διαθέτει στην αγορά τις ουσίες που περιέχονται σε αυτό, αλλά υποχρεούται σε καταχώριση ή κοινοποίηση των ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του REACH, πρέπει να ταξινομεί τις ουσίες σύμφωνα με το CLP. Οι ουσίες που περιέχονται στα αντικείμενα αυτά στο τελευταίο στάδιο υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης στον Οργανισμό Χημικών. Αντιθέτως δεν πρέπει να κοινοποιηθεί το εκρηκτικό αντικείμενο.  Προσοχή !!! Μπορεί να έχετε περισσότερους του ενός ρόλου

16 Οι Επανασυσκευάζοντες π.χ. Από μία μεγάλη συσκευασία σε πολλές μικρές Θεωρούνται μεταγενέστεροι χρήστες. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ταξινόμηση από άλλον φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού εφόσον δεν αλλάζουν τη σύνθεση της ουσίας ή του μείγματος που επανασυσκευάζουν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχουν αν η ετικέτα και η συσκευασία είναι σύμφωνα με το CLP. Aυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ετικέτα πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτός που ανακυκλώνει μία ουσία ή μείγμα Οι ανακυκλωμένες ουσίες και μείγματα χειρίζονται στο CLP όπως και οι άλλες ουσίες και μείγματα. Ταξινομούνται και κοινοποιούνται εκτός αν ο παραγωγός τους έχει ήδη υποβάλλει καταχώριση REACH και έχει συμπεριλάβει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την κοινοποίηση στο φάκελλο καταχώρισης.

17 Επαγγελματικοί τελικοί χρήστες. Π.χ. Προσωπικό καθαριότητας, ελαιοχρωματιστές, χειροτέχνες, αυτός που χρησιμοποιεί χρώματα ασβέστη ή καθαριστικά στα πλαίσια της Επαγγελματικής του δραστηριότητας. Βιομηχανικοί τελικοί χρήστες :χρησιμοποιούν ουσίες ή μείγματα τα οποία προμηθεύονται σαν βοηθητικά της διαδικασίας αλλά δεν τα καταναλώνουν στη βιομηχανική τους δραστηριότητα Π.χ. Αυτοί που καθαρίζουν την επιφάνεια πριν την ηλεκτρόλυση ή οι χρήστες λιπαντικών για αλυσοπρίονα Δεν έχουν υποχρεώσεις στο CLP. Πρέπει όμως να σέβονται την ετικέτα και τα ΔΔΑ που τους έχουν διατεθεί. Επίσης πρέπει να συμμορθωθούν με τις υποχρεώσεις του μεταγενέστερου χρήστη (τίτλος V του REACH) για τον ασφαλή χειρισμό και χρήση των ουσιών και μειγμάτων. Σε περίπτωση που ένας τελικός χρήστης προμηθεύεται ουσίες ή μείγματα εκτός ΕΚ θεωρείται εισαγωγέας για το CLP και έχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

18 ΝομοθεσίαΚοινοποίηση DSD Αναφερόταν σε «νέες»(κυκλοφόρησαν μετά την 18.09.1981) ουσίες: Yποβολή φακέλου στην ΑΑ του Κ-Μ. (Αντικαταστάθηκε με τον φάκελο καταχώρισης REACH). REACH Για ουσίες (υψηλού κινδύνου CMR, PBT, ED, SVHC) σε αντικείμενα, που υπόκεινται στο αρθ.7(2) του REACH. Παροχή βασικών πληροφοριών για τις ουσίες αυτές στον ECHA. Για ουσίες που εξαιρούνται από την καταχώριση για 5 έτη και παράγονται ή εισάγονται για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής και υπόκεινται στο άρθ.9 του REACH. Παροχή βασικών πληροφοριών για τις ουσίες αυτές στον ECHA. CLP Για ουσίες που υπόκεινται στο άρθρο 39 α) και β) υποβάλλονται στον ECHA πληροφορίες για την Τ και Ε (σύμφωνα με το άρθρο 40) προκειμένου να δημιουργηθεί το Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης (άρθ.42).

19  Προσέξτε τις προθεσμίες για τις ουσίες και τα μείγματα  Το κόστος που απαιτείται για τη νέα ταξινόμηση και επισήμανση  Την επίδραση του CLP σε άλλες νομοθεσίες όπως  REACH  SEVESO II  Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων  Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας  Νομοθεσία απορρυπαντικών, φυτοφαρμάκων, βιοκτόνων, καταναλωτικών προϊόντων

20 Στάδιο 1 ο : Συλλογή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών Στάδιο 2 ο : Εξέταση των πληροφοριών για επιβεβαίωση ότι είναι επαρκείς και αξιόπιστες Στάδιο 3 ο : Αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών σε σχέση με τα κριτήρια ταξινόμησης Στάδιο 4 ο : Απόφαση για την κατάλληλη ταξινόμηση

21 1) Από 20.01.2009 : Έναρξη εφαρμογής του CLP. 2) Από 01.12.2010 :  Ταξινόμηση και επισήμανση ουσιών σύμφωνα με το CLP.  Κοινοποίηση ουσιών στο Eυρετήριο Τ&Ε 1 μήνα μετά την ημερομηνία διάθεσης της ουσίας στην αγορά. 3) Από 01.06.2015 : Ταξινόμηση και επισήμανση μειγμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια του CLP CLP 2009 2015 1 2 3 DSD

22  1 η Τροποποίηση (1 η ATP):  Κανονισμός 790/2009/ΕΚ Ενσωμάτωση της 30 ης και 31 ης τροποποίησης (30 ΑΤP, 31 ATP) της Οδ. 67/548/ΕΟΚ. Έναρξη ισχύος 1.12.2010  * Προσοχή : Η ιστοσελίδα του ecb : http://ecb.jrc.ec.europa.eu έχει συμπεριλάβει ήδη τον καν. 790/2009/ΕΚ.http://ecb.jrc.ec.europa.eu Διαφορετικά όταν αναζητώ την ταξινόμηση μιας ουσίας την αναζητώ πρώτα στα παραρτήματα του καν. 790/2009/ΕΚ και μετά στο παρ. VI του καν. 1272/2008/ΕΚ, επειδή δεν υπάρχει ακόμη ενσωματωμένη έκδοση και κάποιες ταξινομήσεις έχουν προστεθεί, κάποιες άλλες έχουν καταργηθεί και κάποιες έχουν τροποποιηθεί.

23  Ευθυγράμιση με την 3 η αναθεώρηση του UN GHS (“purple” book).  Αντικατάσταση των κριτηρίων επικυνδυνότητας για τη στιβάδα του Όζοντος  Προσθήκη κριτηρίων τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον  Ισχυρά και άλλα ευαισθητοποιά  Διάκριση άν τα δεδομένα το επιτρέπουν  Υποκατηγορίες 1 Α και 1  Νέες συνδυαστικές δηλώσεις επικινδυνότητας

24  Πολλά εκκρεμή ζητήματα στο CLP επιλύονται:  Mέγεθος εικονογράμματος (Παρ. Ι, 1.2.1.2)  Το εικονόγραμμα GHS09 (περιβάλλον) ευθυγραμμίζεται με το αντίστοιχο UN ECE εικονόγραμμα (Παρ. Ι και V)  Η 2 η ATP ψηφίστηκε στις 18.10.2010 από την Επιτροπή REACH στις Βρυξέλλες (ΕΕ).

25  Έναρξη ισχύος :20 η ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ  Iσχύει για ουσίες : από 1.12.2012  Iσχύει για μείγματα : από 1.06.2015  Μπορεί να εφαρμόζεται προαιρετικά και πριν την 01.12.2012 για ουσίες και πριν 1.06.2015 για μείγματα. Διαφορετικά δίδεται παράταση :  1.12.2014 :Για ουσίες που διατίθενται στην αγορά πριν την 01.12.2012  01.06.2017: Για μείγματα που διατίθενται στην αγορά πριν την 01.12.2015

26 1.12.2010 03.01.2011 « Μη περιμένετε την τελευταία στιγμή ! Ο χρόνος περνά!»


Κατέβασμα ppt "Δρ. Δ. Δανιήλ Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος ΓΧΚ ΣΕΧΒ 25.10.2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google