Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ § 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο, Βέλτιστες Πρακτικές και Νέες Τεχνολογίες Μιχάλης Σκούρτος

2 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δομή παρουσίασης Το σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης υδάτινων πόρων Διαχείριση της ζήτησης μέσω ορθολογικών συστημάτων τιμολόγησης Η πρόκληση της ποσοτικοποιήσης του πλήρους κόστους Η περίπτωση της Ελλάδας Συμπεράσματα και προοπτικές

3 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το Πλαίσιο Το νερό βασικό στοιχείο της ζωής στον πλανήτη από φυσικό αγαθό εν αφθονία αποτελεί σήμερα μέρος του περιβάλλοντος, που βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να χρήζει ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας Το νερό ανήκει στην κατηγορία εκείνη των αγαθών που όσο αυτονόητη θεωρείται η ύπαρξη τους, τόσο επώδυνη γίνεται η έλλειψή τους Το 97,37 των αποθεμάτων νερού στη γη είναι θαλασσινό νερό Το 2,01% αποτελούν οι πάγοι Το 0,58% αποτελούν τα υπόγεια νερά Το 0,02% αποτελούν οι λίμνες και οι ποταμοί και τέλος Το 0,02% υπάρχει στην ατμόσφαιρα υπό μορφή υδρατμών Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα της τη «Βιώσιμη Χρήση των Φυσικών Πόρων» Η οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα νερά μπροστά στο πρόβλημα της έλλειψης επάρκειας νερού και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης αποτελεί το νέο θεσμικό εργαλείο για τη Διαχείριση και Προστασία των Υδατικών Πόρων στις Χώρες της Ε.Ε. Υποψήφιος Διδάκτωρ: Σαφαρίκας Γ. Νικόλαος

4 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το Πλαίσιο Υποψήφιος Διδάκτωρ: Σαφαρίκας Γ. Νικόλαος

5 ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

6 Οικονομική Προσέγγιση της Οδηγίας-Πλαίσιος 2000/60/CE
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οικονομική Προσέγγιση της Οδηγίας-Πλαίσιος 2000/60/CE Βασικό στοιχείο της Οδηγίας αποτελεί αναμφίβολα η ανάκτηση του κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος, όπως προβλέπει το άρθρο 9, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 2010, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν:  Ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας Την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος, διακρινόμενων, τουλάχιστον, σε βιομηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/60/CE:  Με το ΠΔ 51/07 καθορίζονται τα μέτρα και οι διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση των διατάξεων της οδηγίας-πλαίσιο 2000/60/CE  Για την ανάκτηση κόστους που αφορά τις υπηρεσίες ύδατος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, απαιτείται σχετική οικονομική ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3199/2003 η οποία πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IV και σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων,, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κόστους, εγκρίνονται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων μετά από εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων που δημοσιεύεται στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 1 εδ. δ και παρ. 3) του ως άνω νόμου

8 Ορθολογικά συστήματα τιμολόγησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ορθολογικά συστήματα τιμολόγησης Αριστη κατανομή των πόρων Δίκαιη κατανομή των βαρών Αποτελεσματική προστασία των αποθεμάτων Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών Απλό και διαφανές Ο Ρυπαίνων Πληρώνει!!

9 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θεσμοί διαχείρισης ύδατος στην ΕΕ Ποικιλία θεσμικών ρυθμίσεων: Δημόσιο (AU,DE,FIN, IR, LUX, SW), Διαδημοτικό ή περιφερειακό (BE), Δημοτικές Επιχειρήσεις (GR), Δημοτικές και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (FR, GE, IT, NE, PO, ES), Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (UK) Η τιμολόγηση περιλαμβάνει συνήθως σταθερή και ογκομετρική χρέωση, κλιμακωτά τιμολόγια (IT, ES, PO, GR), ενιαία χρέωση (UK),

10 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινοτικής ΟΠΥ το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος συνίσταται από: Χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο περιγράφεται σε όρους κόστους κεφαλαίου, κόστους λειτουργίας και συντήρησης δικτύου και διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις παροχής υδρευτικού και αρδευτικού ύδατος Κόστος φυσικών πόρων, το οποίο σχετίζεται με την μείωση της διαθέσιμης ποσότητας του πόρου λόγω υπερεκμετάλλευσης. Περιβαλλοντικό κόστος το οποίο αντανακλά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κοινωνική ευημερία λόγω μείωσης της περιβαλλοντικής ποιότητας.

11 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υδατικό Διαμέρισμα Βαθμός Ανάκτησης Κόστους (%) 1.Δυτικής Πελοποννήσου 50.54 2. Βόρειας Πελοποννήσου 68.22 3.Ανατολικής Πελοποννήσου 34.18 4.Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 46.19 5. Ηπείρου 68.11 6.Αττικής 106.13 7. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 57.61 8. Θεσσαλίας 29.82 9. Δυτικής Μακεδονίας 51.71 10. Κεντρικής Μακεδονίας 78.27 11. Ανατολικής Μακεδονίας 70.74 12.Θράκης 78.28 13.Κρήτης 50.91 14.Νήσων Αιγαίου 37.84

12 Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση Κύρια Χαρακτηριστικά τιμολόγησης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις  Οι ΔΕΥΑ επιβάλλουν πάγιο τέλος εκφρασμένο σε Μ3 ή €  Οι ΔΕΥΑ επιβάλλουν κατά κύριο λόγο τέλος χρήσης αποχέτευσης εκφρασμένο σε ποσοστό επί της αξίας του νερού  Οι ΔΕΥΑ στην πλειοψηφία του επιβάλλουν Ειδικό Τέλος 80% επί της αξίας του νερού (άρθρο 11 του Ν. 1069/80)  Οι ΔΕΥΑ αρχίζουν και επιβάλλουν τέλος συντήρησης και αντικατάστασης υδρομετρητών  Το σύνολο των ΔΕΥΑ επιβάλλει τέλος αρχικής σύνδεσης ύδρευσης  Το μεγαλύτερο μέρος των ΔΕΥΑ επιβάλλει τέλος αρχικής σύνδεσης αποχέτευσης  Οι ΔΕΥΑ στο σύνολό τους επιβάλλουν κλιμακωτό τιμολόγιο με εξαίρεση ορισμένες μικρές “Καποδιστριακές”ΔΕΥΑ

13 Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΔΕΥΑ - ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Περιφέρεια Αριθμός ΔΕΥΑ Πληθυσμός Αριθμός Προσωπικού Μ3 που αντλήθηκαν στο έτος 2004 Μ3 που καταναλώθηκαν στο έτος 2004 Μ3 που χρεώθηκαν στο έτος 2004 Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9 591 Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 16 339 Περιφ. Βορείου Αιγαίου 3 63.129 121 Περιφ. Δυτικής Ελλάδας 4 150 Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας 316 Περιφ. Ηπείρου 289 Περιφ. Θεσσαλίας 15 649 Περιφ. Αττικής 1 28.195 60 Περιφ. Ιονίων Νήσων 41.809 142 Περιφ. Κρήτης 8 526 Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 11 429 Περιφ. Πελοποννήσου 10 413 Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 6 198 Σύνολο 93 4.223

14 Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΔΕΥΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΆΤΟΙΚΟ Περιφέρεια Αριθμός ΔΕΥΑ Εξυπηρετούνος Πληθυσμός / εργαζόμενο Αντληθέντα Μ3 ανά κάτοικο το 2004 Καταναλωθέντα Μ3 ανά κάτοικο το 2004 Χρεωθέντα Μ3 ανά κάτοικο το 2004 Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 9 554 132 81 70 Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 16 843 162 111 76 Περιφ. Βορείου Αιγαίου 3 522 109 59 65 Περιφ. Δυτικής Ελλάδας 4 689 123 71 Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας 365 114 69 67 Περιφ. Ηπείρου 393 86 Περιφ. Θεσσαλίας 15 662 133 94 Περιφ. Αττικής 1 470 89 53 Περιφ. Ιονίων Νήσων 294 159 84 Περιφ. Κρήτης 8 558 80 Περιφ. Νοτίου Αιγαίου 11 328 143 96 87 Περιφ. Πελοποννήσου 10 589 106 88 Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 6 648 122 Σύνολο 93 548 129 77

15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3ο Κεφάλαιο: Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΥΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Περιφέρεια Αριθμός ΔΕΥΑ Τιμή Μ3 το 2005 Αξία νερού ανά Μ3 το 2005 Αξία αποχέτευσης ανά Μ3 το 2005 Αξία Ειδικού Τέλους 80% ανά Μ3 το 2005 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9 1,67 0,45 0,28 0,38 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 12 1,01 0,23 0,22 0,15 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3 1,69 0,57 0,36 0,40 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 4 1,04 0,27 0,11 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1,46 0,34 Περιφέρεια Ηπείρου 1,66 0,37 0,43 Περιφέρεια Θεσσαλίας 13 0,95 0,30 0,17 Περιφέρεια Αττικής 1 1,41 0,60 0,00 0,50 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 1,05 0,31 0,08 0,25 Περιφέρεια Κρήτης 8 1,28 0,42 0,21 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1,57 0,46 0,32 Περιφέρεια Πελοποννήσου 10 1,38 0,33 0,29 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 1,02 0,26 0,14 Σύνολο 83

16 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3ο Κεφάλαιο: Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ (συνολικό ποσό που καταβάλει ο καταναλωτής συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) ΣΤΑ ΕΤΗ 1999 – 2007 α/α Αιτιολογία Μέση Τιμή Μέση Αύξηση 1 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 1999 0,99 0,00% 2 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 2000 1,06 7,07% 3 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 2001 1,02 -3,77% 4 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 2002 1,03 0,98% 5 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 2003 1,04 0,97% 6 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 2004 1,19 14,42% 7 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 2005 1,28 7,56% 8 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 2006 1,27 -0,78% 9 Μέση τιμή ανά Μ3 το έτος 2007 1,35 6,30%

18 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

19 Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΤΟΥΣ 2003 (50 ΔΕΥΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΑ ΣΕ € % ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Αποθέματα (αγορές και διαφορά (±) αποθεμάτων) ,99 2,54% Πωλήσεις Εμπορευμάτων 88.696,65 0,05% Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,72 47,32% Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού ,58 0,18% Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,21 2,55% Πωλήσεις υπηρεσιών ,84 73,24% Παροχές τρίτων ,76 19,80% Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων ,52 2,56% Φόροι - Τέλη ,64 0,26% Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ,20 0,95% Διάφορα έξοδα ,91 4,03% Έσοδα κεφαλαίων ,83 1,12% Τόκοι και συναφή έξοδα ,47 4,17% Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμετάλλευσης 16.937,72 0,01% Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ,05 17,98% Ιδιοπαραγωγή & βελτίωση παγίων ,35 1,35% Προβλέψεις εκμετάλλευσης ,14 1,33% ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,89 100,00% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,69 79,47% Ζημιές εκμετάλλευσης ,20 20,53% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

20 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕΥΑ Μ. ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Τιμή μονάδος συνολικού κόστους (μεταβλητό κόστος συν σταθερό κόστος) 1,088 0,933 0,810 1,206 0,938 1,512 1,363 Τιμή μονάδος μεταβλητού κόστους 0,863 0,816 0,725 0,826 0,758 1,148 1,059 Τιμή μονάδος σταθερού κόστους 0,226 0,117 0,085 0,379 0,180 0,363 0,304 Όγκος Παραγωγής (σε Μ3) ,42 ,04 ,24 ,55 ,11 ,04 ,63 Έσοδα πωλήσεων (σε €) ,48 ,28 ,17 ,85 ,73 ,11 ,97 Επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας (%) 98,60% 101,07% 104,57% 100,54% 100,85% 100,60% 99,49% Κέρδος 0,00 Κέρδος κατά 1% 11.610,69 2.713,54 888,13 36.845,18 7.729,65 13.262,81 4.843,93 Υδρόμετρα 29.750 9.853 5.800 71.133 32.080 33.500 10.500 Περίοδοι έκδοσης 6 4 3 2 Πάγιο 8,000 19,830 14,140 17,180 11,890 33,380 12,120 Κόστος παγίου ανά Μ3 0,278 0,336 0,234 0,503 0,355 0,613 0,320 Έσοδα Ειδικού Τέλους ,45 ,66 ,00 ,49 ,66 ,50 Κρατική Επιχορήγηση (άρθρο 43 Ν. 2065/92) ,84 ,00 89.922,00 ,00 ,75 ,23 51.754,95 Τοκοχρεολύσια ,43 -567,05 -25,50 ,29 ,38 ,08 ,05 Αποθεματικό Κεφάλαιο (5%) ,21 ,83 ,30 ,50 ,41 ,89 ,27 Σύνολο ετήσιων επενδύσεων ,65 ,78 ,20 ,21 ,45 ,92 ,13 Αποθεματικό Κεφάλαιο (5%) ανά κυβικό μέτρο 0,016 0,018 0,021 0,008 0,017 0,026 0,011 Επενδύσεις ανά κυβικό μέτρο 0,262 0,347 0,403 0,108 0,309 0,383 0,134 Τιμή νερού (οικονομικό κόστος) 1,351 1,280 1,213 1,313 1,247 1,894 1,497 ΦΠΑ 0,203 0,192 0,182 0,197 0,187 0,284 0,225 Τελική τιμή 1,554 1,472 1,395 1,510 1,434 2,178 1,722

21 ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕΥΑ Μ. ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Τιμή μονάδος συνολικού κόστους (μεταβλητό κόστος συν σταθερό κόστος) 1,088 0,933 0,810 1,206 0,938 1,512 1,363 Τιμή μονάδος μεταβλητού κόστους 0,863 0,816 0,725 0,826 0,758 1,148 1,059 Τιμή μονάδος σταθερού κόστους 0,226 0,117 0,085 0,379 0,180 0,363 0,304 Όγκος Παραγωγής (σε Μ3) ,42 ,04 ,24 ,55 ,11 ,04 ,63 Έσοδα πωλήσεων (σε €) ,48 ,28 ,17 ,85 ,73 ,11 ,97 Επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας (%) 98,60% 101,07% 104,57% 100,54% 100,85% 100,60% 99,49% Κέρδος 0,00 Κέρδος κατά 1% 11.610,69 2.713,54 888,13 36.845,18 7.729,65 13.262,81 4.843,93 Υδρόμετρα 29.750 9.853 5.800 71.133 32.080 33.500 10.500 Περίοδοι έκδοσης 6 4 3 2 Πάγιο 8,000 19,830 14,140 17,180 11,890 33,380 12,120 Κόστος παγίου ανά Μ3 0,278 0,336 0,234 0,503 0,355 0,613 0,320 Έσοδα Ειδικού Τέλους ,45 ,66 ,00 ,49 ,66 ,50 Κρατική Επιχορήγηση (άρθρο 43 Ν. 2065/92) ,84 ,00 89.922,00 ,00 ,75 ,23 51.754,95 Τοκοχρεολύσια ,43 -567,05 -25,50 ,29 ,38 ,08 ,05 Αποθεματικό Κεφάλαιο (5%) ,21 ,83 ,30 ,50 ,41 ,89 ,27 Σύνολο ετήσιων επενδύσεων ,65 ,78 ,20 ,21 ,45 ,92 ,13 Αποθεματικό Κεφάλαιο (5%) ανά Μ3 0,016 0,018 0,021 0,008 0,017 0,026 0,011 Επενδύσεις ανά κυβικό μέτρο 0,262 0,347 0,403 0,108 0,309 0,383 0,134 Τιμή νερού (οικονομικό κόστος+κόστος ανάκτησης) 1,615 1,640 1,487 1,818 1,281 2,257 1,958 ΦΠΑ 0,242 0,246 0,223 0,273 0,192 0,339 0,294 Τελική τιμή 1,857 1,886 1,710 2,091 1,473 2,596 2,252

22 Συμπεράσματα - Προοπτικές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συμπεράσματα - Προοπτικές Ανάγκη ορθολογικής τιμολόγησης των υπηρεσιών του νερού Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ειδικότερα του άρθρου 9 με ενσωμάτωση του οικονομικού κόστους και του κόστους ανάκτησης φυσικών πόρων στην τιμή του νερού Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ με επιβολή “τέλους” ή “φόρου” για το περιβαλλοντικό κόστος μέσω της Κεντρικής Εξουσίας και όχι με ενσωμάτωσή του στην τιμή του νερού που προκαλεί επιπλέον προβλήματα Διεύρυνση αντικειμένου (Ν. 3274/04) και μεγέθυνση επιχειρήσεων για δημιουργία οικονομιών κλίμακας με ταυτόχρονη επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων (π.χ. άρδευση, καθαριότητα, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, ΑΠΕ κ.λ.π.) που αποτελούν στοιχεία αναφοράς της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και άλλων οδηγιών της Ε.Ε.

23 Συμπεράσματα - Προοπτικές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συμπεράσματα - Προοπτικές Η πλήρη οικονομική και περιβαλλοντική ανάκτηση, αν και είναι αρκετά σαφής μέσα από την Οδηγία-Πλαίσιο, εν τούτοις η πρακτική εφαρμογή της θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η δημιουργία ενός ομοιόμορφου πλαισίου τιμολόγησης θα απαιτήσει ιδιαίτερο σχεδιασμό και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως σε όλες τις χώρες, ούτε θα οδηγήσει σε ομοιόμορφες τιμές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το σύνολο των Κυβερνήσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των χωρών μελών και ταυτόχρονα θα πρέπει η γενική κατεύθυνση να είναι προς την υλοποίηση της Οδηγίας, γεγονός που θα επιφέρει μακροπρόθεσμα σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση του ύδατος και θα συμβάλλει στην ανάκτηση των φυσικών πόρων, στην Ε.Ε. σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/CE

24 Συμπεράσματα - Προοπτικές
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συμπεράσματα - Προοπτικές Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι το νερό αποτελεί φυσικό αγαθό που οι φορείς πρέπει να το διαχειρίζονται με τον σεβασμό που αρμόζει. Δεν πρέπει να διαφεύγει εξάλλου ότι και η ίδια η Ε.Ε. μέσω της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα με σεβασμό και ειδικά στο τομέα του νερού δεν ακολουθούνται τα ίδια βήματα και διαδικασίες που ακολουθούνται σε άλλους τομείς όπως π.χ. στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, επειδή έχει γίνει κατανοητό ότι το νερό αποτελεί αγαθό εν ανεπάρκεια και για τον λόγο αυτό απαιτείται άμεσα η λήψη πρόσθετων μέτρων. Η πληροφόρηση των χρηστών πρέπει να είναι συνεχής για να γίνει κατανοητό σε όλους ότι η αειφορία αποτελεί μονόδρομο που θα συμβάλλει σημαντικά και έμπρακτα στην εφαρμογή της Οδηγίας για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων

25 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google