Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ § 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ § 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ § 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο, Βέλτιστες Πρακτικές και Νέες Τεχνολογίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μιχάλης Σκούρτος

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Δομή παρουσίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Το σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης υδάτινων πόρων  Διαχείριση της ζήτησης μέσω ορθολογικών συστημάτων τιμολόγησης  Η πρόκληση της ποσοτικοποιήσης του πλήρους κόστους  Η περίπτωση της Ελλάδας  Συμπεράσματα και προοπτικές

3 Υποψήφιος Διδάκτωρ: Σαφαρίκας Γ. Νικόλαος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Το Πλαίσιο  Το νερό βασικό στοιχείο της ζωής στον πλανήτη από φυσικό αγαθό εν αφθονία αποτελεί σήμερα μέρος του περιβάλλοντος, που βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε ανεπάρκεια με αποτέλεσμα να χρήζει ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας  Το νερό ανήκει στην κατηγορία εκείνη των αγαθών που όσο αυτονόητη θεωρείται η ύπαρξη τους, τόσο επώδυνη γίνεται η έλλειψή τους  Το 97,37 των αποθεμάτων νερού στη γη είναι θαλασσινό νερό  Το 2,01% αποτελούν οι πάγοι  Το 0,58% αποτελούν τα υπόγεια νερά  Το 0,02% αποτελούν οι λίμνες και οι ποταμοί και τέλος  Το 0,02% υπάρχει στην ατμόσφαιρα υπό μορφή υδρατμών  Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχει θέσει ως προτεραιότητα της τη «Βιώσιμη Χρήση των Φυσικών Πόρων»  Η οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα νερά μπροστά στο πρόβλημα της έλλειψης επάρκειας νερού και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης αποτελεί το νέο θεσμικό εργαλείο για τη Διαχείριση και Προστασία των Υδατικών Πόρων στις Χώρες της Ε.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4 Υποψήφιος Διδάκτωρ: Σαφαρίκας Γ. Νικόλαος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Το Πλαίσιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6 Οικονομική Προσέγγιση της Οδηγίας-Πλαίσιος 2000/60/CE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Βασικό στοιχείο της Οδηγίας αποτελεί αναμφίβολα η ανάκτηση του κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος, όπως προβλέπει το άρθρο 9, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 2010, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν:  Ότι οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας  Την κατάλληλη συμβολή των διαφόρων χρήσεων ύδατος, διακρινόμενων, τουλάχιστον, σε βιομηχανία, νοικοκυριά και γεωργία, στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/60/CE:  Με το ΠΔ 51/07 καθορίζονται τα μέτρα και οι διαδικασίες για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση των διατάξεων της οδηγίας-πλαίσιο 2000/60/CE  Για την ανάκτηση κόστους που αφορά τις υπηρεσίες ύδατος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, απαιτείται σχετική οικονομική ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3199/2003 η οποία πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IV και σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων,, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης κόστους, εγκρίνονται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων μετά από εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων και τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υδάτων που δημοσιεύεται στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 1 εδ. δ και παρ. 3) του ως άνω νόμου

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ορθολογικά συστήματα τιμολόγησης  Αριστη κατανομή των πόρων  Δίκαιη κατανομή των βαρών  Αποτελεσματική προστασία των αποθεμάτων  Κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών  Απλό και διαφανές Ο Ρυπαίνων Πληρώνει!!

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θεσμοί διαχείρισης ύδατος στην ΕΕ •Ποικιλία θεσμικών ρυθμίσεων: Δημόσιο (AU,DE,FIN, IR, LUX, SW), Διαδημοτικό ή περιφερειακό (BE), Δημοτικές Επιχειρήσεις (GR), Δημοτικές και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (FR, GE, IT, NE, PO, ES), Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (UK) • Η τιμολόγηση περιλαμβάνει συνήθως σταθερή και ογκομετρική χρέωση, κλιμακωτά τιμολόγια (IT, ES, PO, GR), ενιαία χρέωση (UK),

10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινοτικής ΟΠΥ το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών ύδατος συνίσταται από:  Χρηματοοικονομικό κόστος το οποίο περιγράφεται σε όρους κόστους κεφαλαίου, κόστους λειτουργίας και συντήρησης δικτύου και διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις παροχής υδρευτικού και αρδευτικού ύδατος  Κόστος φυσικών πόρων, το οποίο σχετίζεται με την μείωση της διαθέσιμης ποσότητας του πόρου λόγω υπερεκμετάλλευσης.  Περιβαλλοντικό κόστος το οποίο αντανακλά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον  και την κοινωνική ευημερία λόγω μείωσης της περιβαλλοντικής ποιότητας.

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υδατικό ΔιαμέρισμαΒαθμός Ανάκτησης Κόστους (%) 1.Δυτικής Πελοποννήσου Βόρειας Πελοποννήσου Ανατολικής Πελοποννήσου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου Αττικής Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας Δυτικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Κρήτης Νήσων Αιγαίου37.84

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κύρια Χαρακτηριστικά τιμολόγησης στις Δημοτικές Επιχειρήσεις  Οι ΔΕΥΑ επιβάλλουν πάγιο τέλος εκφρασμένο σε Μ 3 ή €  Οι ΔΕΥΑ επιβάλλουν κατά κύριο λόγο τέλος χρήσης αποχέτευσης εκφρασμένο σε ποσοστό επί της αξίας του νερού  Οι ΔΕΥΑ στην πλειοψηφία του επιβάλλουν Ειδικό Τέλος 80% επί της αξίας του νερού (άρθρο 11 του Ν. 1069/80)  Οι ΔΕΥΑ αρχίζουν και επιβάλλουν τέλος συντήρησης και αντικατάστασης υδρομετρητών  Το σύνολο των ΔΕΥΑ επιβάλλει τέλος αρχικής σύνδεσης ύδρευσης  Το μεγαλύτερο μέρος των ΔΕΥΑ επιβάλλει τέλος αρχικής σύνδεσης αποχέτευσης  Οι ΔΕΥΑ στο σύνολό τους επιβάλλουν κλιμακωτό τιμολόγιο με εξαίρεση ορισμένες μικρές “Καποδιστριακές”ΔΕΥΑ

13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΥΑ - ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Περιφέρεια Αριθμός ΔΕΥΑ Πληθυσμός Αριθμός Προσωπικού Μ 3 που αντλήθηκαν στο έτος 2004 Μ 3 που καταναλώθηκαν στο έτος 2004 Μ 3 που χρεώθηκαν στο έτος 2004 Περιφ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας Περιφ. Βορείου Αιγαίου Περιφ. Δυτικής Ελλάδας Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας Περιφ. Ηπείρου Περιφ. Θεσσαλίας Περιφ. Αττικής Περιφ. Ιονίων Νήσων Περιφ. Κρήτης Περιφ. Νοτίου Αιγαίου Περιφ. Πελοποννήσου Περιφ. Στερεάς Ελλάδας Σύνολο

14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΥΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΆΤΟΙΚΟ Περιφέρεια Αριθμός ΔΕΥΑ Εξυπηρετούνος Πληθυσμός / εργαζόμενο Αντληθέντα Μ 3 ανά κάτοικο το 2004 Καταναλωθέντα Μ 3 ανά κάτοικο το 2004 Χρεωθέντα Μ 3 ανά κάτοικο το 2004 Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας Περιφ. Βορείου Αιγαίου Περιφ. Δυτικής Ελλάδας Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας Περιφ. Ηπείρου Περιφ. Θεσσαλίας Περιφ. Αττικής Περιφ. Ιονίων Νήσων Περιφ. Κρήτης Περιφ. Νοτίου Αιγαίου Περιφ. Πελοποννήσου Περιφ. Στερεάς Ελλάδας Σύνολο

15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3 ο Κεφάλαιο: Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΥΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Περιφέρεια Αριθμός ΔΕΥΑ Τιμή Μ 3 το 2005 Αξία νερού ανά Μ 3 το 2005 Αξία αποχέτευσης ανά Μ 3 το 2005 Αξία Ειδικού Τέλους 80% ανά Μ 3 το 2005 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 91,670,450,280,38 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 121,010,230,220,15 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 31,690,570,360,40 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 41,040,270,110,23 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 41,460,360,270,34 Περιφέρεια Ηπείρου 31,660,370,430,40 Περιφέρεια Θεσσαλίας 130,950,300,150,17 Περιφέρεια Αττικής 11,410,600,000,50 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 31,050,310,080,25 Περιφέρεια Κρήτης 81,280,420,280,21 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 91,570,460,430,32 Περιφέρεια Πελοποννήσου 101,380,330,300,29 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 41,020,260,140,21 Σύνολο 831,280,360,250,26

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 3 ο Κεφάλαιο: Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ (συνολικό ποσό που καταβάλει ο καταναλωτής συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) ΣΤΑ ΕΤΗ 1999 – 2007 α/αΑιτιολογίαΜέση ΤιμήΜέση Αύξηση 1Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 19990,990,00% 2Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 20001,067,07% 3Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 20011,02-3,77% 4Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 20021,030,98% 5Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 20031,040,97% 6Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 20041,1914,42% 7Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 20051,287,56% 8Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 20061,27-0,78% 9Μέση τιμή ανά Μ 3 το έτος 20071,356,30%

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Η τιμολόγηση στην Ελλάδα και τις ΔΕΥΑ – Υφιστάμενη Κατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΤΟΥΣ 2003 (50 ΔΕΥΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑΠΟΣΑ ΣΕ €%ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑΠΟΣΑ ΣΕ €% Αποθέματα (αγορές και διαφορά (±) αποθεμάτων) ,992,54%Πωλήσεις Εμπορευμάτων88.696,650,05% Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,7247,32% Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων & άχρηστου υλικού ,580,18% Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,212,55%Πωλήσεις υπηρεσιών ,8473,24% Παροχές τρίτων ,7619,80% Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων ,522,56% Φόροι - Τέλη ,640,26%Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών ,200,95% Διάφορα έξοδα ,914,03%Έσοδα κεφαλαίων ,831,12% Τόκοι και συναφή έξοδα ,474,17% Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμετάλλευσης16.937,720,01% Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ,0517,98% Ιδιοπαραγωγή & βελτίωση παγίων ,351,35% Προβλέψεις εκμετάλλευσης ,141,33% ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ,89100,00%ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,6979,47% Ζημιές εκμετάλλευσης ,2020,53% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,89100,00%ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,89100,00%

20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕΥΑ Μ. ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Τιμή μονάδος συνολικού κόστους (μεταβλητό κόστος συν σταθερό κόστος)1,0880,9330,8101,2060,9381,5121,363 Τιμή μονάδος μεταβλητού κόστους0,8630,8160,7250,8260,7581,1481,059 Τιμή μονάδος σταθερού κόστους0,2260,1170,0850,3790,1800,3630,304 Όγκος Παραγωγής (σε Μ 3 ) , , , , , , ,63 Έσοδα πωλήσεων (σε €) , , , , , , ,97 Επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας (%)98,60%101,07%104,57%100,54%100,85%100,60%99,49% Κέρδος0,00 Κέρδος κατά 1%11.610, ,54888, , , , ,93 Υδρόμετρα Περίοδοι έκδοσης Πάγιο8,00019,83014,14017,18011,89033,38012,120 Κόστος παγίου ανά Μ 3 0,2780,3360,2340,5030,3550,6130,320 Έσοδα Ειδικού Τέλους , , ,000, , , ,50 Κρατική Επιχορήγηση (άρθρο 43 Ν. 2065/92) , , , , , , ,95 Τοκοχρεολύσια ,43-567,05-25, , , , ,05 Αποθεματικό Κεφάλαιο (5%) , , , , , , ,27 Σύνολο ετήσιων επενδύσεων , , , , , , ,13 Αποθεματικό Κεφάλαιο (5%) ανά κυβικό μέτρο0,0160,0180,0210,0080,0170,0260,011 Επενδύσεις ανά κυβικό μέτρο0,2620,3470,4030,1080,3090,3830,134 Τιμή νερού (οικονομικό κόστος)1,3511,2801,2131,3131,2471,8941,497 ΦΠΑ0,2030,1920,1820,1970,1870,2840,225 Τελική τιμή1,5541,4721,3951,5101,4342,1781,722

21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕΥΑ Μ. ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Τιμή μονάδος συνολικού κόστους (μεταβλητό κόστος συν σταθερό κόστος)1,0880,9330,8101,2060,9381,5121,363 Τιμή μονάδος μεταβλητού κόστους0,8630,8160,7250,8260,7581,1481,059 Τιμή μονάδος σταθερού κόστους0,2260,1170,0850,3790,1800,3630,304 Όγκος Παραγωγής (σε Μ 3 ) , , , , , , ,63 Έσοδα πωλήσεων (σε €) , , , , , , ,97 Επίπεδο παραγωγικής δυναμικότητας (%)98,60%101,07%104,57%100,54%100,85%100,60%99,49% Κέρδος0,00 Κέρδος κατά 1%11.610, ,54888, , , , ,93 Υδρόμετρα Περίοδοι έκδοσης Πάγιο8,00019,83014,14017,18011,89033,38012,120 Κόστος παγίου ανά Μ 3 0,2780,3360,2340,5030,3550,6130,320 Έσοδα Ειδικού Τέλους , , ,000, , , ,50 Κρατική Επιχορήγηση (άρθρο 43 Ν. 2065/92) , , , , , , ,95 Τοκοχρεολύσια ,43-567,05-25, , , , ,05 Αποθεματικό Κεφάλαιο (5%) , , , , , , ,27 Σύνολο ετήσιων επενδύσεων , , , , , , ,13 Αποθεματικό Κεφάλαιο (5%) αν ά Μ 3 0,0160,0180,0210,0080,0170,0260,011 Επενδύσεις ανά κυβικό μέτρο0,2620,3470,4030,1080,3090,3830,134 Τιμή νερού (οικονομικό κόστος+κόστος ανάκτησης)1,6151,6401,4871,8181,2812,2571,958 ΦΠΑ0,2420,2460,2230,2730,1920,3390,294 Τελική τιμή 1,8571,8861,7102,0911,4732,5962,252

22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συμπεράσματα - Προοπτικές  Ανάγκη ορθολογικής τιμολόγησης των υπηρεσιών του νερού  Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ειδικότερα του άρθρου 9 με ενσωμάτωση του οικονομικού κόστους και του κόστους ανάκτησης φυσικών πόρων στην τιμή του νερού  Διεύρυνση αντικειμένου (Ν. 3274/04) και μεγέθυνση επιχειρήσεων για δημιουργία οικονομιών κλίμακας με ταυτόχρονη επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων (π.χ. άρδευση, καθαριότητα, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, ΑΠΕ κ.λ.π.) που αποτελούν στοιχεία αναφοράς της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και άλλων οδηγιών της Ε.Ε.  Εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ με επιβολή “τέλους” ή “φόρου” για το περιβαλλοντικό κόστος μέσω της Κεντρικής Εξουσίας και όχι με ενσωμάτωσή του στην τιμή του νερού που προκαλεί επιπλέον προβλήματα

23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συμπεράσματα - Προοπτικές  Η πλήρη οικονομική και περιβαλλοντική ανάκτηση, αν και είναι αρκετά σαφής μέσα από την Οδηγία-Πλαίσιο, εν τούτοις η πρακτική εφαρμογή της θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η δημιουργία ενός ομοιόμορφου πλαισίου τιμολόγησης θα απαιτήσει ιδιαίτερο σχεδιασμό και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί πλήρως σε όλες τις χώρες, ούτε θα οδηγήσει σε ομοιόμορφες τιμές στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το σύνολο των Κυβερνήσεων θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των χωρών μελών και ταυτόχρονα θα πρέπει η γενική κατεύθυνση να είναι προς την υλοποίηση της Οδηγίας, γεγονός που θα επιφέρει μακροπρόθεσμα σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση του ύδατος και θα συμβάλλει στην ανάκτηση των φυσικών πόρων, στην Ε.Ε. σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/CE

24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συμπεράσματα - Προοπτικές  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι το νερό αποτελεί φυσικό αγαθό που οι φορείς πρέπει να το διαχειρίζονται με τον σεβασμό που αρμόζει. Δεν πρέπει να διαφεύγει εξάλλου ότι και η ίδια η Ε.Ε. μέσω της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αντιμετωπίζει το όλο ζήτημα με σεβασμό και ειδικά στο τομέα του νερού δεν ακολουθούνται τα ίδια βήματα και διαδικασίες που ακολουθούνται σε άλλους τομείς όπως π.χ. στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, επειδή έχει γίνει κατανοητό ότι το νερό αποτελεί αγαθό εν ανεπάρκεια και για τον λόγο αυτό απαιτείται άμεσα η λήψη πρόσθετων μέτρων. Η πληροφόρηση των χρηστών πρέπει να είναι συνεχής για να γίνει κατανοητό σε όλους ότι η αειφορία αποτελεί μονόδρομο που θα συμβάλλει σημαντικά και έμπρακτα στην εφαρμογή της Οδηγίας για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων

25 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ § 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google