Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄ Δημήτρης Τάσιος - Οικονομολόγος τηλ:

2 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ως Απόσβεση ορίζεται η χρονική κατανομή και η
εμφάνιση της μείωσης της αξίας των παγίων στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας τα οποία συμμετέχουν άμεσα η έμμεσα στην παραγωγική της λειτουργία. Οι αποσβέσεις των παγίων εμφανίζονται στο τέλος κάθε Διαχειριστικής Χρήσης [ετήσιες αποσβέσεις] με χρέωση των αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδος [ΚΩΔ.66: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων] σε Πίστωση των λογαριασμών των Παγίων [ΚΩΔ : Αποσβεσθέντα πάγια ]

3 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
Παράδειγμα εμφάνισης παγίου μετά την ετήσια απόσβεση: Χρέωση Εξοπλισμός γραφείου: € Πίστωση Εξόφληση αγοράς εξοπλισμού: € Χρέωση Αποσβέσεις εξοπλισμού: € Πίστωση Αποσβεσμένος εξοπλισμός: € Εξοπλισμός γραφείου Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αρχική αξία 100 € € €

4 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάσει τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία συντελεστές ετήσιας τακτικής απόσβεσης για κάθε κατηγορία παγίου. Ν / 1994 άρθρο 31, §1 (κώδικας φορολογίας εισοδήματος) Ν / 2002 άρθρο 5, §6 (τροποποίηση άρθρου 31) Π.Δ. 299 / (καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης)

5 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κατηγορία Παγίου Συντελεστής % Έπιπλα – Σκεύη 20 Εξοπλισμός Γραφείου(φωτοτυπικά-επιστημονικά όργανα-αριθμομηχανές) Εξοπλισμός Γραφείου ως όργανα εκπαίδευσης 35 Η / Υ – Λογισμικά(SOFTWARE) 100 Επιστημονικά περιοδικά και συγγράμματα Πάγια με αξία κτήσης > των 600 €

6 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Κανονισμός Ε.Κ. αριθ. 1685/2000. Οι δαπάνες για αποσβέσεις ακινήτων η εξοπλισμού που συνδέονται άμεσα με τους στόχους της πράξης είναι επιλέξιμες με τους ακόλουθους όρους: Εθνικές η κοινοτικές επιχορηγήσεις δεν συνέβαλαν στην αγορά των ακινήτων ή του εξοπλισμού. Υπολογίζονται με κατάλληλους λογιστικούς κανόνες. Αφορούν αποκλειστικά την περίοδο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

7 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Οι ΕΛΚΕ οι οποίοι τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ κατά την διπλογραφική μέθοδο και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές υποχρεούνται: Να τηρούν Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων κατά τα οριζόμενα του ΕΓΛΣ. Να εμφανίζουν την αξία κτήσης των παγίων στοιχείων στην ομάδα 1 παγίου ενεργητικού ΚΩΔ.11 έως 16, σύμφωνα με την ανάπτυξη του Ε.Γ.Λ.Σ. και με ξεχωριστό ΚΩΔ. Έργου το συγκεκριμένο πρόγραμμα που υλοποιούν. Να εμφανίζουν στο τέλος κάθε Διαχειριστικής Χρήσης και σύμφωνα με τους συντελεστές του Π.Δ. 299 / τις αποσβέσεις στην ομάδα 6 «ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ» και συγκεκριμένα στον λογαριασμό 66 με ανάπτυξη σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Το σύνολο των ετήσιων αποσβέσεων, αποτελούν δαπάνες του έργου (προγράμματος) και μειώνουν αντίστοιχα την αρχική αξία των παγίων.

8 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κωδικός Περιγραφή Προσδιορισμός 11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αγορά κτιρίων 66.01 Κατασκευή-διαμόρφωση κτιρίων 12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήματα, Εγκαταστάσεις-κ.τ.λ. 66.02 13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 66.03 14 ΕΠΙΠΛΑ 14.01 ΣΚΕΥΗ 14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΑ 14.05 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Κτίρια Χωρίς Απόσβεση Εγκαταστάσεις υπό Εκτέλεση Προκαταβολές 16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Λογισμικά, Προγράμματα, Δικαιώματα κ.τ.λ. 66.05

9 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (… συνέχεια)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξιμη Δαπάνη θεωρείται μόνο το ποσό της ετήσιας απόσβεσης ή τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες λειτουργίας προκειμένου για νέα περιουσιακά στοιχεία. Στο Μηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών θα αναφέρονται ως δαπάνη οι αποσβέσεις μόνο σε ένα μήνα ετησίως. Όταν ο Φ.Π.Α. βαρύνει πραγματικά τον τελικό δικαιούχο είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις αυτές ο Φ.Π.Α. ενσωματώνεται στο πάγιο και αυξάνει την αξία του, επομένως το ποσό του αποσβένεται με το πάγιο.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΟΝΑΔΑ Γ΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google