Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

R.E.A.CH  Έναρξη Ισχύος: 1/6/2007  Έναρξη Εφαρμογής: 1/6/2008 R egistration Κ αταχώρηση E valuation Α ξιολόγηση A uthorization Α δειοδότηση of Ch emicals.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "R.E.A.CH  Έναρξη Ισχύος: 1/6/2007  Έναρξη Εφαρμογής: 1/6/2008 R egistration Κ αταχώρηση E valuation Α ξιολόγηση A uthorization Α δειοδότηση of Ch emicals."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 R.E.A.CH  Έναρξη Ισχύος: 1/6/2007  Έναρξη Εφαρμογής: 1/6/2008 R egistration Κ αταχώρηση E valuation Α ξιολόγηση A uthorization Α δειοδότηση of Ch emicals Χ ημικών Ουσιών

2 • Το σύστημα που απορρέει από τον Κανονισμό REACH είναι αυτοτελές και μοναδικό και αφορά σε υπάρχουσες αλλά και νέες, παραγόμενες ή εισαγόμενες στη Ε.Ε χημικές ουσίες. • Ο Κανονισμός REACH κατά την εφαρμογή του περιστρέφεται περί την χημική σύσταση κάθε ουσίας. Απαιτεί :  Καταγραφή για ουσίες με αθροιστική χρήση άνω του 1tn/έτος.  Αξιολόγηση για ουσίες με αθροιστική χρήση άνω των 100tn/έτος  Αδειοδότηση για ουσίες υψηλού κινδύνου.

3 ΟΡΙΣΜΟΙ ‘’ Μεταγενέστεροι Χρήστες’’ (Downstream Users) • Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, εγκατεστημένο εντός των συνόρων της Ε.Ε, διάφορο από παραγωγό ή εισαγωγέα και το οποίο χρησιμοποιεί μια χημική ουσία, είτε αυτούσια είτε σαν συστατικό κάποιου παρασκευάσματος, κατά την διάρκεια των βιομηχανικών ή επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. • Επομένως ‘’Μεταγενέστεροι χρήστες’’ είναι ουσιαστικά οι βιομηχανικοί χρήστες και μεταποιητές χημικών ουσιών. • Διανομείς και Καταναλωτές δεν είναι ‘’Μεταγενέστεροι χρήστες’’ • Ένας επανεισαγωγεύς που καλύπτεται από την εξαίρεση του Άρθρου 2(7) (c), θα θεωρείται μεταγενέστερος χρήστης.

4 ΟΡΙΣΜΟΙ R.E.A.CH  Τεχνούργημα ή Μορφοποιημένο Προϊόν (Article): Είναι ένα αντικείμενο το οποίο κατά την παραγωγή τ ου έλαβε ειδικό σχήμα ή σχέδιο ή επιφανειακή κατεργασία, τα οποία και προσδιορίζουν την λειτουργία /χρήση του σε βαθμό μεγαλύτερο από την χημική του σύσταση,  Χημική ουσία ή ουσία. Σημαίνει ένα χημικό στοιχείο ή/ και οι χημικές του ενώσεις, • Σε φυσική κατάσταση ή σε κατάσταση προκύπτουσα από μια παραγωγική διεργασία. • Που είναι δυνατόν να περιέχει οποιοδήποτε πρόσθετο, ώστε να διατηρεί την σταθερότητα του ή οποιαδήποτε ακαθαρσία προκύπτουσα από την χρησιμοποιούμενη παραγωγική διεργασία, αλλά εξαιρουμένου οποιουδήποτε διαλύτη ο οποίος δυνατόν να διαχωρισθεί χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα της ουσία και χωρίς να μεταβάλλεται ή χημική της σύσταση.  Χημικό Στοιχείο: Ορίζεται στον Περιοδικό Πίνακα Στοιχείων του Mendeleiev,από την Χημική Επιστήμη.  Χημικές Ενώσεις: Χημικές δομές που απαρτίζονται από άτομα ή μόρια χημικών στοιχείων.

5  Σκεύασμα (Preparation) σημαίνει μείγμα ή διάλυμα που απαρτίζεται από δυο ή περισσότερες ουσίες.  Σχόλιο: Καθώς το σύστημα του κανονισμού REACH είναι ‘’ουσιο-κεντρικό’’ (δηλαδή ‘’περιστρέφεται και ενδιαφέρεται μόνον για χημικές ουσίες), υποχρέωση καταχώρησης / καταγραφής υφίσταται μόνο για τις χημικές ουσίες ενός σκευάσματος και όχι για το σκεύασμα

6  Χημική ουσία/ Σκεύασμα : Ρυθμιστικός Ορισμός* * Κοινοτ. Οδηγίας 67/548/EEC & 1999/45/EC • Ένα μείγμα ή διάλυμα αποτελούμενο από 2 ή περισσότερες χημικές ουσίες είναι ένα φυσικό μίγμα και κατ’επέκταση είναι ένα σκεύασμα: o Αν δεν συμβαίνει κάποια χημική αντίδραση. o Αν το μίγμα είναι αναστρέψιμο με φυσικές μεθόδους προς τα αρχικά του συστατικά (δηλ. με φυσική απομόνωση/διαχωρισμό των συστατικών του).  Χημικό Μίγμα : • Είναι το αποτέλεσμα μιας χημικής αντίδρασης μεταξύ διαφόρων χημικών συστατικών. • Αποτελείται από ουσίες που δεν επιδέχονται φυσικό διαχωρισμό στα αρχικά τους συστατικά.

7 ΟΡΙΣΜΟΙ Compound (Τροφοδοτικό Γέμισμα): Είναι παρασκεύασμα από ένα ή περισσότερα πολυμερή που περικλείει και άλλα συστατικά όπως χρωστικές ουσίες, πληρωτικά υλικά, ίνες, σταθεροποιητές κ.λπ. που εμπλουτίζουν τις φυσικές ιδιότητες του και χρησιμοποιείται αυτούσιο από έναν επεξεργαστή/ μεταποιητή πλαστικών υλικών. Masterbatch: Είναι παρασκεύασμα από ένα ή περισσότερα πολυμερή, περιέχον υψηλές συγκεντρώσεις συστατικών, όπως χρωστικές ουσίες, πληρωτικά υλικά, ίνες, σταθεροποιητές, κ.λπ., τα οποία εμπλουτίζουν τις φυσικές ιδιότητες ενός άλλου τελικού παρασκευάσματος (συνήθως ενός compound) προκύπτοντος από την ανάμιξη του με ένα πολυμερές, στις εγκαταστάσεις ενός επεξεργαστού / μεταποιητού πλαστικών.

8 ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ) (Ανεπίσημος ορισμός: Επιτροπή εργασίας της Arona, 14/2/2006 )  ‘’Εργαλείο περιγραφής των λειτουργικών συνθηκών και των συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης κινδύνου με τα οποία τίθενται υπό έλεγχο διάφοροι κίνδυνοι κατά την παραγωγή και χρήση προϊόντων’’  Σενάρια Έκθεσης (ΣΕ) θα αναπτύσσονται ως μέρος της Μελέτης Αποτίμησης Χημικής Ασφάλειας (ΑΧΑ) για ουσίες που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες ίσες ή μεγαλύτερες των 10 tn/ έτος, αν η ουσία πληροί τα κριτήρια κατάταξης επικινδυνότητος ή τα κριτήρια ουσίας χαρακτηρισμένη ς ως PBT / vPvB ( ή δημιουργεί ανάλογο προβληματισμό / ενδιαφέρον).

9 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ) (Κατά τον Κανονισμό 1907/2006 REACH) KΕΦΑΛΑΙΟ 2, Άρθρον 3 - Ορισμοί ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σημαίνει ένα σύνολο συνθηκών, περιλαμβανομένων λειτουργικών συνθηκών και μέτρων διαχείρισης κινδύνου, που περιγράφει τον τρόπο παραγωγής ή χρήσης μιας ουσίας κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής της, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός της ή ο εισαγωγέας της ελέγχει ή συνιστά σε μεταγενέστερους χρήστες να ελέγχουν, την έκθεση ανθρώπων και περιβάλλοντος στην ουσία αυτή. Ένα Σενάριο Έκθεσης δύναται να καλύπτει μια ή περισσότερες συγκεκριμένες διεργασίες ή χρήσεις, κατά την κρίσιν του συντάκτου του.

10 ΣΥΣΤΗΜΑ REACH ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (Από ένα πλήθος περίπου 100.000 Χημικών Ουσιών) • Κατανάλωση από 1‘’Μεταγενέστερο Χρήστη: : • άνω του 1tn /έτος περίπου 30.000 Χημικές ουσίες, εντός 10,5 Ετών (1/6/2008 έως 31/12/2018) • άνω του 100 tn/έτος περίπου 6.000 Χημικές ουσίες, εντός 5,5 Ετών (1/6/2008 έως 31/12/2013) • άνω του 1.000 tn/έτος περίπου 2.400 Χημικές ουσίες, υψηλού όγκου παραγωγής καθώς και οι ουσίες που χαρακτηρίζονται CMR ½, R50-53 εντός 2,5 Ετών (1/6/2008 έως 31/12/2010)  Ο Κανονισμός REACH είναι σαφής: ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ σημαίνει Απαγόρευση Εμπορίας

11 ΣΥΣΤΗΜΑ REACH ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Από 100.000 Ουσίες 70.000 ουσίες, με κατανάλωση < 1tn/έτος εξαιρούνται Από υπολειπόμενες περίπου 30.000 ουσίες με κατανάλωση ≤ 1tn/έτος 20.000 ουσίες 1-10tn/έτος καταχώρηση REACH (Εργαστηριακού Επιπέδου Πληροφορίες) Από υπολειπόμενες περίπου 10.000 ουσίες με κατανάλωση ≤ 10tn/έτος 4.000 ουσίες 1-10tn/έτος καταχώρηση REACH (Βασικό σετ Πληροφοριών) Από υπολειπόμενες περίπου 6.000 ουσίες με κατανάλωση ≤ 100tn/έτος 3.600 ουσίες 100-1.0000tn/έτος Αξιολόγηση REACH (Επίπεδο 1) Από υπολειπόμενες περίπου 2.400 ουσίες με κατανάλωση ≤ 1.000tn/έτος Αξιολόγηση REACH (Επίπεδο 2) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

12 REACH ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ 2 ΚΥΡΙΕΣ ΡΟΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ CSA: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΧΑ), CSR: CHEMICAL SAFETY REPORT ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ( ΜΗ- ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝ Η ΧΡΗΣΗ ΔΡΑΣΗ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗ ΣΤΗΡΙΖΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ + ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ = (ΣΕ) 3 ΔΡΑΣΕΙΣ • CSA, CSR • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ • SDS ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ + ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ (ΣΕ) 4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

13 REACH Άρθρον 37 (1) Αποτ ι μήσεις Χημικής Ασφάλειας Μεταγενέστερων Χρηστών και καθήκον να τα υ τοποιήσουν, εφαρμόσουν και προτείνουν μέτρα περιορισμού κινδύνων Παρ.2: Κάθε Μεταγενέστερος χρήστης θα έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει μια χρήση, κατ’ ελάχιστον την συνοπτική γενική περιγραφή χρήσης που είναι εγγράφως γνωστοποιημένη ( σε έντυπή ή ηλεκτρονική μορφή) στον παραγωγό. εισαγωγέα, μεταγενέστερο χρήστη ή διανομέα ο οποίος τον προμηθεύει με μια ουσία, είτε αυτούσια είτε εντός παρασκευάσματος, με σκοπό να την καταστήσει τα υ τοποιημένη χρήση. Καθιστώντας γνωστή την χρήση, θα παράσχει επαρκείς πληροφορίες ώστε να επιτρέψει στον παραγωγό, εισαγωγέα ή μεταγενέστερο χρήστη που προμήθευσε την χημική ουσία, να προετοιμάσει ένα σενάριο έκθεσης, για την χρήση που εφήρμοσε, στην αποτίμηση χημικής ασφάλειας του (παραγωγού, εισαγωγέα ή μεταγενέστερου χρήστη) προμηθευτή του.

14 REACH • 3.1..1: Όταν ο προμηθευτής (παραγωγός, εισαγωγέας ή μεταγενέστερος χρήστης) αφότου αποτίμησε την χρήση σύμφωνα με το Άρθρο 14, αδυνατεί να την περιλάβει ως τυποποιημένη χρήση για λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, θα ενημερώσει γραπτώς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών καθώς και τον μεταγενέστερο χρήστη για τις αιτίες αυτής της απόφασης του, χωρίς καθυστέρηση, ενώ δεν θα συνεχίσει να προμηθεύει τον μεταγενέστερο χρήστη με την ουσία αυτή, χωρίς να περιλάβει τα αίτια αυτά στις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 3 1 και 32. Ο παραγωγός ή εισαγωγέας θα περιλάβει την χρήση αυτή στον τομέα 3.7 του παραρτήματος VI, κατά την επικαιροποίηση της καταχώρησης του, σύμφωνα με το άρθρο 22(1) (d).

15 REACH ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ - ΑΧΑ (1) Άρθρο 37 Παρ.4: Ένας μεταγενέστερος χρήστης μιας ουσίας, είτε αυτούσιας είτε εντός παρασκευάσματος, θα προετοιμάσει μια Μελέτη ή Αναφορά Χημικής Ασφάλειας ( ΑΧΑ), σύμφωνα με το παράρτημα XII, για οποιαδήποτε χρήση, ε κ τός των συνθηκών που περιγράφονται σε ένα ΣΕ ή αν απαιτείται μια κατηγορία χρήσης και έκθεσης, που θα κοινοποιηθεί σ’αυτόν μέσα σε ένα Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) ή για οποιαδήποτε χρήση για την οποία ο προμηθευτής του τον αποτρέπει.

16 Άρθρο 38 Υποχρέωση των Μεταγενέστερων Χρηστών να παρέχουν πληροφορίες Παρ.1: Πριν την έναρξη ή συνέχιση μιας συγκεκριμένης χρήσης μιας ουσίας που καταχωρήθηκε από έναν εταίρο στην αρχή της αλυσίδας διανομής και σύμφωνα με τα Άρθρα 6 και 18, ο μεταγενέστερος χρήστης θα αναφέρει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ΕΟΧ), τις πληροφορίες που προσδιορίζονται: από την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: I. Ο μεταγενέστερος Χρήστης πρέπει να ετοιμάσει μια ΑΧΑ σύμφωνα με το Άρθρο 37 (4), ή II.Ο μεταγενέστερος Χρήστης στηρίζεται στις εξαιρέσεις του Άρθρου 37 (4) (c) ή (f). Χρησιμοποιείστε Σύστημα Περιγραφέων με ερωτηματολόγιο για τον Προμηθευτή

17 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ REACH /TΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ Κεφάλαιο Ι ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ • Εξαιρουμένων διατάξεων του παρόντος Κανονισμού που διαφοροποιούνται, κάθε παραγωγός ή εισαγωγέας ουσίας, είτε αυτούσιας είτε εντός παρασκευασμάτων, σε ποσότητες τ.χ 1 τόνου ανά έτος και άνω, θα υποβάλλει καταχώρηση της ουσίας στον ΕΟΧ

18 ΟΥΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ?≥ 1tn/έτος ΟΧΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ή ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΔΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ? ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΕΘΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ? ΝΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ REACH

19 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ( Μορφοποιημένα Προϊόντα) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΚΑΤA ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ REACH Δράση: Δεν απαιτείται προς το παρόν ΔΔΑ ή ΔΔΑ-α ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ (Μορφοποιημένα Προϊόντα) ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΡΑΣΗ Ε Κ ΤΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ REACH REACH

20 Τ Υ ΠΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ 1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ 2 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ 3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ 4 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΧΙ ΔΔΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΔΑ ΟΧΙ ΔΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ ή ΟΥΣΙΕΣ ή ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

21 REACH & ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1). Γιά Παρασκεύασμα: Συμβουλευθείτε το έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης : Γενόσημο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο Άρθρο 3.2-2 του Κανονισμού. 2) Γιά Ουσίες εντός Παρασκευάσματος επιδιώξτε Εξαίρεση Καταχώρησης, βάσει: -ευρείας ερμηνείας Άρθρου2.7. d γιά καταχωρημένες ουσίες. - Ανασκόπησης Παραρτήματος V γιά μή-καταχωρημένες ουσίες ή χρήσεις.

22 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ = • Πολυμερή με ακαθαρσίες • Τεχνουργήματα / μορφοποιημένα προϊοντα • Απορρίμματα RIP Έργα εφαρμογής του REACH Ετοιμάζονται εργαλεία και βοηθήματα για την βιομηχανία.  RIP 1: Περιγραφή εργασιών  RIP 2: Ανάπτυξη συστήματος ΙΤ  RIP 3/4: 3 Έγγραφα Τεχνικής Καθοδήγησης για την βιομηχανία  RIP 3.2 CSR, CSA, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας  RIP 3/5: Απαιτήσεις από Μεταγενέστερους Χρήστες  RIP 3/8: Ουσίες εντός μορφοποιημένων προϊόντων

23 ΟΥΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ / ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κεφ.1, Άρθρο 1, Σκοπός & φάσμα εφαρμογής Ο Κανονισμός αυτός θέτει διατάξεις για ουσίες και παρασκευάσματα με την έννοια του Άρθρου 3. Οι διατάξεις αυτές θα εφαρμόζονται στην παραγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση ουσιών είτε αυτούσιων, είτε εντός παρασκευασμάτων ή εντός μορφοποιημένων αντικειμένων καθώς και στην τοποθέτηση παρασκευασμάτων στην αγορά. Άρθρο 7.1 Όλες οι ουσίες που υπάρχουν σε τεχνουργήματα / μορφοποιημένα προϊόντα και σκοπίμως πρόκειται να απελευθερωθούν, πρέπει να καταχωρούνται, άν αναλώνονται σε ποσότητες πάνω από 1tn/έτος. Άρθρο 7.2 Ουσίες πολύ υψηλού προβληματισμού/ ενδιαφέροντος (ιδέ κατάλογο υποψηφίων για αδειοδότηση στα Άρθρα 57 ή 59) που είναι παρούσες σε τεχνουργήματα / μορφοποιημένα προϊόντα πρέπει να δηλωθούν, αν χρησιμοποιούνται σε ποσότητες άνω του 1tn/έτος και η συγκέντρωση τους είναι άνω του 0,1%. κ.β.

24 R.E.A.CH •Υ/Γ: Τα έγγραφα, οι απόψεις καi οι ερμηνείες που εκφράζονται από την EuPC ( μέσω του ΣΒΠΕ ) δεν αντιπροσωπεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την επίσημη ερμηνεία της Ευρωκοινοτικής νομοθεσίας. Κάθε έγγραφο πού φέρει το λογότυπο της EuPC παρήχθη γιά ενημερωτικούς και μόνο λόγους. Οι υπηρεσίες της EuPC ( και του ΣΒΠΕ ) δεν εγγυώνται και δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη ως προς την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα οποιασδήποτε δημοσιευόμενης πληροφορίας ή διεργασίας. Οι υπηρεσίες της EuPC ( και του ΣΒΠΕ ) δεν υιοθετούν ή προωθούν ή συνιστούν οποιοδήποτε εμπορικό προϊόν ή διεργασία ή υπηρεσία. Οι απόψεις και θέσεις που εκφράζονται από τίς υπηρεσίες της EuPC ( ή του ΣΒΠΕ ) δεν διατυπώνουν ή αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκην εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται γιά σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης και αποδοχής προϊόντων.


Κατέβασμα ppt "R.E.A.CH  Έναρξη Ισχύος: 1/6/2007  Έναρξη Εφαρμογής: 1/6/2008 R egistration Κ αταχώρηση E valuation Α ξιολόγηση A uthorization Α δειοδότηση of Ch emicals."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google