Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βόλος 21 - 22 / 03 / 2007 1 Τελωνειακά δείγματα Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βόλος 21 - 22 / 03 / 2007 1 Τελωνειακά δείγματα Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βόλος 21 - 22 / 03 / 2007 1 Τελωνειακά δείγματα Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ.

2 Βόλος 21 - 22 / 03 / 20072 Αναγκαιότητα διαδικασίας  Ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος ελέγχου της αγοράς με καίρια συμμετοχή των Χ.Υ.  Μία νέα αρμοδιότητα του Γ.Χ.Κ. σε πεδίο που δεν αμφισβητεί άλλη υπηρεσία

3 Βόλος 21 - 22 / 03 / 20073 Αναγκαιότητα διαδικασίας  Ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος ελέγχου της αγοράς με καίρια συμμετοχή των Χ.Υ.  Μία νέα αρμοδιότητα του Γ.Χ.Κ. σε πεδίο που δεν αμφισβητεί άλλη υπηρεσία

4 Βόλος 21 - 22 / 03 / 20074 Νομοθετικό πλαίσιο  Tαξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων αποφ. Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 705/Β΄) και 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄)  Περιορισμοί κυκλοφορίας και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών Π.Δ. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α΄)

5 Βόλος 21 - 22 / 03 / 20075 Διαδικασία  Εγκύκλιος Δ/σεων Περιβάλλοντος & Χημικοτεχνικής Δασμολογίου με Α.Π. 3021840/4496/10/10 2006: Διαδικασία κατά την εισαγωγή επικίνδυνων χημικών προϊόντων και αντικειμένων

6 Βόλος 21 - 22 / 03 / 20076 Διαδικασία  1.Αποστολή δείγματος από το Τελωνείο στη Χημική Υπηρεσία α) χημικές ουσίες ή παρασκευάσματα όπως αιθανόλη, οξέα, βάσεις, χρώματα, βερνίκια, μελάνια κ.λ.π. για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των αποφ. Α.Χ.Σ. 378/94 και 265/2002 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. α) χημικές ουσίες ή παρασκευάσματα όπως αιθανόλη, οξέα, βάσεις, χρώματα, βερνίκια, μελάνια κ.λ.π. για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των αποφ. Α.Χ.Σ. 378/94 και 265/2002 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. β) υφάνσιμα, δέρματα, ενδύματα (για προσδιορισμό αζωχρωστικών), γόμμες για (προσδιορισμό φθαλικών), ψευδοκοσμήματα (για προσδιορισμό νικελίου), PVC και προϊόντα από PVC (για προσδιορισμό Cd) κ.λ.π. για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 445/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β) υφάνσιμα, δέρματα, ενδύματα (για προσδιορισμό αζωχρωστικών), γόμμες για (προσδιορισμό φθαλικών), ψευδοκοσμήματα (για προσδιορισμό νικελίου), PVC και προϊόντα από PVC (για προσδιορισμό Cd) κ.λ.π. για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 445/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. γ) υπάρχει το ενδεχόμενο συνδιασμού των α) και β) γ) υπάρχει το ενδεχόμενο συνδιασμού των α) και β) Η δειγματοληψία θα γίνεται εις διπλούν. Η δειγματοληψία θα γίνεται εις διπλούν.

7 Βόλος 21 - 22 / 03 / 20077 Διαδικασία  2.Εάν δεν απαιτείται χημική ανάλυση (συνήθως 1α) γίνεται από τη Χ.Υ. έλεγχος της ορθότητας της ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης βάσει στοιχείων των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και όσων άλλων στοιχείων κριθούν απαραίτητα (ακριβής σύσταση, αρ. CAS, αρ. Einecs κ.λ.π.). Για τα προϊόντα αυτά εκδίδεται Δ.Χ.Α. και εάν πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας διατίθενται στην αγορά, ενώ αν δεν πληρούνται, στο Δ.Χ.Α. αναγράφεται :  Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά διότι π.χ. σύμφωνα με την απόφ. Α.Χ.Σ. 378/94 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δεν φέρει το σωστό σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου κ.λ.π.

8 Βόλος 21 - 22 / 03 / 20078 Διαδικασία  3.Εάν απαιτείται χημική ανάλυση (1β) για το χαρακτηρισμό του δείγματος ως σύμφωνου ή μη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αυτό αποστέλλεται στο αντίστοιχο εργαστήριο για εξέταση. Το εργαστήριο εξετάζει το δείγμα κατά προτεραιότητα αποστέλλοντας στη Χ.Υ. τα αποτελέσματα με γνωμάτευση ως προς τη σύσταση ή/και την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση όπου απαιτείται. Τότε εκδίδεται Δ.Χ.Α. και εάν πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας το προϊόν διατίθεται στην αγορά, εάν όχι, στο Δ.Χ.Α. αναγράφεται :  Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το Π.Δ. 445/83 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει διότι π.χ. περιέχει Νι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

9 Βόλος 21 - 22 / 03 / 20079 Διαδικασία  4.Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας για προϊόν που εξετάστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 3 αποστέλλονται από τη Χ.Υ. στη Δ/νση Περιβάλλοντος με fax τα παρακάτω: –Το ΔΧΑ –Υπεύθυνη Δήλωση του εισαγωγέα σχετικά με επιθυμία ή μη επανεξέτασης του δείγματος [εντός 10 ημερών, άρθρο 7 της ΥΑ με αρ. 3024187/1595/0099 (ΦΕΚ 1568/Β΄/2000)]. –Υπεύθυνη Δήλωση του εισαγωγέα για μη κυκλοφορία του προϊόντος (στην περίπτωση μη ορθής ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης έως ότου διορθώσει την επισήμανση και συσκευασία ή έως ότου καταστεί οριστικό το αποτέλεσμα της χημικής ανάλυσης )

10 Βόλος 21 - 22 / 03 / 200710 Διαδικασία  5.Η Δ/νση Περιβάλλοντος, αφού λάβει από την Χ.Υ. τα ανωτέρω έγγραφα, εκδίδει απόφαση προσωρινής ή οριστικής δέσμευσης ή απόσυρσης του προϊόντος.

11 Βόλος 21 - 22 / 03 / 200711 Διαδικασία  6.Ακολουθεί έλεγχος συμμόρφωσης προς τους όρους της απόφασης δέσμευσης από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και από τη Χ.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχουν αποθηκευτεί τα προϊόντα. Η Δ/νση Περιβάλλοντος ελέγχει την επισήμανση και τη συσκευασία ενώ η Χ.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρεία ελέγχει ότι πράγματι έχουν επικολληθεί οι σωστές ετικέτες και όπου απαιτείται έχει επανασυσκευαστεί το προϊόν.

12 Βόλος 21 - 22 / 03 / 200712 Διαδικασία  7.Εάν ο εισαγωγέας συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της απόφασης δέσμευσης το προϊόν διατίθεται στην αγορά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται η διάθεση του προϊόντος στην αγορά και ο εισαγωγέας υποχρεούται να το διαχειριστεί ως επικίνδυνο απόβλητο με ευθύνη και έξοδά του.

13 Βόλος 21 - 22 / 03 / 200713 Διαπιστώσεις  Από τον Σεπτέμβριο του 2006 έχουν εκδοθεί περίπου 120 αποφάσεις δέσμευσης  Τα εισαγόμενα εμπορεύματα που ελέγχονται κατά σειρά μεγέθους αφορούν ουσίες, παρασκευάσματα και αντικείμενα (Π.Δ. 445/83)  Πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές, διορθωτικές κινήσεις στην διαδικασία  Πρέπει να ερευνηθεί γιατί ορισμένα Τελωνεία δεν αποστέλλουν δείγματα για έκδοση Δ.Χ.Α. σε εισαγωγές χημικών  Θα επιδιωχθεί ύστερα από επαφές με τη Γεν. Δ/νση Τελωνείων να γίνει διεύρυνση των ελέγχων και σε άλλα είδη εισαγομένων εμπορευμάτων


Κατέβασμα ppt "Βόλος 21 - 22 / 03 / 2007 1 Τελωνειακά δείγματα Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google