Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επισκευές, Ενισχύσεις, Προσθήκες Σύγχρονες Μέθοδοι και Πρακτικές Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης πολιτικός μηχανικός, (Διπλ/Δρ) Παν. Πατρών ειδ. δομοστατικός, (ΜΔΕ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επισκευές, Ενισχύσεις, Προσθήκες Σύγχρονες Μέθοδοι και Πρακτικές Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης πολιτικός μηχανικός, (Διπλ/Δρ) Παν. Πατρών ειδ. δομοστατικός, (ΜΔΕ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επισκευές, Ενισχύσεις, Προσθήκες Σύγχρονες Μέθοδοι και Πρακτικές Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης πολιτικός μηχανικός, (Διπλ/Δρ) Παν. Πατρών ειδ. δομοστατικός, (ΜΔΕ) ΕΜΠ Παραδείγματα Εφαρμογής ανελαστικών μεθόδων (με βάση τον ΚΑΝΕΠΕ) Σ ύλλογος Π ολιτικών Μ ηχανικών Ε λλάδος ΝΕ ΤΕΕ Σάμου ΤΕΕ Τ μήμα B/A Αιγαίου

2 Στάθμη επιτελεστικότητας "Προστασία Ζωής", ανελαστική ανάλυση θ Sd ≤ θ Rd S d ≤ R d oιονεί - πλάστιμη αστοχία (έλεγχος σε όρους παραμορφώσεων) V sd ≤ V Rd,cyc(μθ) ψαθυρή αστοχία (έλεγχος σε όρους δυνάμεων) (πρωτεύοντα στοιχεία) (δευτερεύοντα στοιχεία) θ Rd = 0.5 ( θ y +θ u ) / γ Rd θ Rd = θ u / γ Rd τοιχοπληρώσεις (έλεγχος σε όρους παραμορφώσεων) δ Sd ≤ δ Rd = δ u / γ Rd

3 Κτίριο Εθνικής Πινακοθήκης (Αθήνα) Ενίσχυση & Προσθήκη Ορόφου ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας» (Πάτρα) Σεισμική Αποτίμηση & Ενίσχυση «Καπναποθήκες» Παπαστράτου (Αγρίνιο) Ενίσχυση & Αλλαγή Χρήσης

4 πλήθος υπέργειων ορόφων: 2 (Ι, ΙΙα, ΙΙβ) πλήθος υπέργειων ορόφων: 8 (ΙΙΙα, ΙΙΙβ, ΙV) πλήθος υπόγειων ορόφων: 2 παραδοχές αρχικής μελέτης • κατηγορία σκυροδέματος B160, B225 • κατηγορία χάλυβα οπλισμού St-I • κατηγορία χάλυβα διαμήκους οπλισμού δοκών/πλακών St-I, St-IΙΙ • σεισμικός συντελεστής ε=0.06 (Καν. 1959) παραδοχές αρχικής μελέτης • κατηγορία σκυροδέματος B160 • κατηγορία χάλυβα οπλισμού St-I • σεισμικός συντελεστής ε=0.06 (Καν. 1959) παραδοχές αρχικής μελέτης • κατηγορία O/Σ B300 • κατηγορία Π/Σ B450 • κατηγορία χάλυβα οπλισμού St-III, St-I • σεισμικός συντελεστής ε=0.04 (Καν. 1959) 4 υπέργειοι όροφοι μεγάλου ύψους 6 υπέργειοι όροφοι

5 Γεωμετρία: Κτίριο Ι

6 Γεωμετρία: Κτίριο ΙΙα

7 Γεωμετρία: Κτίριο ΙΙβ

8 Γεωμετρία: Κτίριο IIIα

9 Γεωμετρία: Κτίριο IIIβ

10 Γεωμετρία: Κτίριο IV

11 Λογισμικό : ANSYS, ETABS, ANSRuop

12 Τοπικές Αντιστάσεις

13 θ y =φ y ·(L s +a v ·z)/3 + θ sh + θ sl

14 Συμβατική διαδικασία : κάλυψη των "ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων" για ε=0.08 Προχωρημένη διαδικασία : ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ σεισμική επιτάχυνση εδάφους (g) 0.24 κατηγορία σπουδαιότητας Σ4 συντελεστής σπουδαιότητας1.30 κατηγορία εδάφους Β συντελεστής θεμελίωσηςθ=1 τιμή ποσοστού απόσβεσης5 % στοχευόμενη στάθμη επιτελεστικότητας: "Προστασία Ζωής" έλεγχος εφαρμοσιμότητας 2 ου στόχου: "Άμεση Χρήση" για Συχνό Σεισμό

15 α)τοιχωματοποίηση πλαισίων / δημιουργία τοιχωμάτων στις πλευρές υποστυλωμάτων β) επικόλληση ελασμάτων χάλυβα σε στηρίξεις δοκών γ) επικόλληση υφασμάτων ΙΟΠ για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας έναντι τέμνουσας και την αύξηση της διαθέσιμης πλαστιμότητας των υφισταμένων στοιχείων δ) κατασκευή μανδύων Ω/Σ σε περιορισμένο πλήθος στύλων

16

17 G ελαστικές αναλύσεις "ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων": λεπτομερές γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία G ανελαστικές στατικές αναλύσεις κατά ΚΑΝΕΠΕ : μή-γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία τα οποία ενσωματώνουν κατάλληλους νόμους υστέρησης πρότυπα φόρτισης:  κατανομή καθ’ ύψος σύμφωνα με το σχήμα της πρώτης ιδιομορφής στη θεωρούμενη διεύθυνση  κατανομή καθ’ ύψος συμβατή με την κατανομή των τεμνουσών ορόφων που υπολογίζονται από την ελαστική δυναμική ανάλυση του κτιρίου  «ομοιόμορφη» κατανομή αποτελούμενη από οριζόντια φορτία ανάλογα προς τη μάζα κάθε στάθμης G ελαστικές δυναμικές αναλύσεις κατά ΚΑΝΕΠΕ : γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία με τέμνουσες δυσκαμψίες (στη διαρροή των άκρων)

18 Λογισμικό : ANSYS, ETABS, ANSRuop

19

20 Δείκτες ανεπάρκειας σε όρους ροπής (M s /M y ) M s από 1.35∙G+1.50∙Q = -57.9 kNm Ειδικά Θέματα Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης

21 • 70% μεγαλύτερη απαίτηση A s • ΚΑΝΕΠΕ 8.2.1.3.(α).(i) "Η τεχνική δεν εφαρμόζεται σε περιοχές οι οποίες ενδέχεται να βρεθούν υπό θλιπτική καταπόνηση" • κατασκευαστικές δυσκολίες Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης Ειδικά Θέματα

22 αξονική δύναμη προστιθέμενων στοιχείων - οιονεί σταδιακή δόμηση υπερτίμηση M y 20 ~ 35 % υπερτίμηση δυσκαμψίας 20 ~ 40 % αμελώντας το ΔΝ s λαμβάνοντας υπόψη το ΔΝ s

23 Συμπεράσματα G Ο στόχος της επέμβασης - Στάθμη Επιτελεστικότητας "Προστασία Ζωής" υπό τον Σεισμό Σχεδιασμού - είναι πραγματοποιήσιμοςπαρά τις αδυναμίες του υφιστάμενου δομικού συστήματος G Η χρήση των προσομοιωμάτων και των διαδικασιών του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Νέων Δομημάτων κρίνεται ως μάλλον ανέφικτη. Αντίθετα, οι πιο προχωρημένες διαδικασίες του προβλέπονται στον ΚΑΝΕΠΕ οδηγούν τον σχεδιασμό σε λύση - μεαντίτιμο την αύξηση της πολυπλοκότητας των υπολογισμών G Τα ειδικά θέματα επεμβάσεων που μελετήθηκαν επηρέασαν αρκετά τον σχεδιασμό της επέμβασης και φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία


Κατέβασμα ppt "Επισκευές, Ενισχύσεις, Προσθήκες Σύγχρονες Μέθοδοι και Πρακτικές Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης πολιτικός μηχανικός, (Διπλ/Δρ) Παν. Πατρών ειδ. δομοστατικός, (ΜΔΕ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google