Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Έργο: Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Επισκευές, Ενισχύσεις,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Έργο: Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Επισκευές, Ενισχύσεις,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Έργο: Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Επισκευές, Ενισχύσεις, Προσθήκες Σύγχρονες Μέθοδοι και Πρακτικές ΤΕΕ Π εριφερειακό Τ μήμα Μαγνησίας ΤΕΕ Σ ύλλογος Π ολιτικών Μ ηχανικών Ε λλάδος Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης πολιτικός μηχανικός, (Διπλ/Δρ) Παν. Πατρών ειδ. δομοστατικός, (ΜΔΕ) ΕΜΠ

2 Δόμημα : Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" ΚτΕ : ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. Κατηγορία Μελέτης : Στατική Μελέτη Ενίσχυσης Μελετητές: Λιόντος και Συνεργάτες Ε.Π.Ε. Τεχνικοί Σύμβουλοι ΚτΕ : Καθ. Στ. Δρίτσος, Καθ. Κ. Σπυράκος

3  πλήθος υπέργειων ορόφων: 2  πλήθος υπόγειων ορόφων: 2 I, IIα, IΙβ  πλήθος υπόγειων ορόφων: 2 ΙΙΙα, IΙIβ, IV  πλήθος υπέργειων ορόφων: 8 παραδοχές αρχικής μελέτης κατηγορία σκυροδέματος B160 κατηγορία χάλυβα οπλισμού St-I σεισμικός συντελεστής ε=0.06 (Καν. 1959) παραδοχές αρχικής μελέτης κατηγορία σκυροδέματος B225 κατηγορία χάλυβα οπλισμού St-I κατηγορία χάλυβα διαμήκους οπλισμού δοκών/πλακών St-IΙΙ σεισμικός συντελεστής ε=0.06 (Καν. 1959)

4 Γεωμετρία: Κτίριο Ι

5 Γεωμετρία: Κτίριο ΙΙα

6 Γεωμετρία: Κτίριο ΙΙβ

7 Γεωμετρία: Κτίριο IIIα

8 Γεωμετρία: Κτίριο IIIβ

9 Γεωμετρία: Κτίριο IV

10 διάβρωση εγκάρσιου οπλισμού 40 % διάβρωση διαμήκους οπλισμού 20 % f cm ″B160″17 Mpa f cm ″B225″24 Mpa f cm ″B225 4ου″16 Mpa f sym ″St-I″253 Mpa f sym ″St-III″460 Mpa Πλήρωση με υλικό μεγάλης πυκνότητας

11 Λογισμικό : ANSYS, ETABS, ANSRuop

12 YA 330/ΑΖ5β/16-1-2001, YA 5172/ΑΖ5β/18.10.99 και ΥΑ 5371/Β11/17.7.08 περί "ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης και αδειών επισκευής / ενίσχυσης" : G Δράση σεισμού: Ε=1.75∙ε∙(G + ψ2∙Q) G Μή-σεισμικός συνδυασμός δράσεων: 1.35∙G + 1.50∙Q G Σεισμικός συνδυασμός δράσεων: G + ψ2∙Q  E Δείκτες ανεπάρκειας σε όρους ροπής (M s /M R )

13 Τοπικές Αντιστάσεις

14 θ y =φ y ·(L s +a v ·z)/3 + θ sh + θ sl

15 Προσομοίωση μή-γραμμικής συμπεριφοράς μελών σκυροδέματος υπό ανακυκλιζόμενες συνθήκες παραμόρφωσης (fib 2003) πειραματική (fib 2003)υπολογιστική συγκεντρωμένης ανελαστικότητας ραβδωτά Π.Σ. συγκεντρωμένης ανελαστικότητας (τροποποιημένο προσομοίωμα Takeda τύπου Μ /θ στα άκρα τους)

16 7 επιταχυνσιο- γραφήματα ιστορικών καταγραφών, τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να είναι συμβατά με το φάσμα του ΕΑΚ για ζ=5% λ θ = θ s /θ ΠΖ λ V = V s /V R (μ θ ) Επιρροή τοιχοπληρώσεων: δρομικές t < 10cm Κεντρικό άνοιγμα > 50%  πλάτος w = 0.1∙L

17 Συμβατική διαδικασία : κάλυψη των "ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων" για ε=0.08 Προχωρημένη διαδικασία : ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ σεισμική επιτάχυνση εδάφους (g) 0.24 κατηγορία σπουδαιότητας Σ4 συντελεστής σπουδαιότητας1.30 κατηγορία εδάφους Β συντελεστής θεμελίωσηςθ=1 τιμή ποσοστού απόσβεσης5 % στοχευόμενη στάθμη επιτελεστικότητας: "Προστασία Ζωής" έλεγχος εφαρμοσιμότητας 2 ου στόχου: "Άμεση Χρήση" για Συχνό Σεισμό

18 α)τοιχωματοποίηση πλαισίων / δημιουργία τοιχωμάτων στις πλευρές υποστυλωμάτων β) επικόλληση ελασμάτων χάλυβα σε στηρίξεις δοκών γ) επικόλληση υφασμάτων ΙΟΠ για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας έναντι τέμνουσας και την αύξηση της διαθέσιμης πλαστιμότητας των υφισταμένων στοιχείων δ) κατασκευή μανδύων Ω/Σ σε περιορισμένο πλήθος στύλων

19 G ελαστικές αναλύσεις "ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων": λεπτομερές γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία G ανελαστικές στατικές αναλύσεις κατά ΚΑΝΕΠΕ : μή-γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία τα οποία ενσωματώνουν κατάλληλους νόμους υστέρησης πρότυπα φόρτισης:  κατανομή καθ’ ύψος σύμφωνα με το σχήμα της πρώτης ιδιομορφής στη θεωρούμενη διεύθυνση  κατανομή καθ’ ύψος συμβατή με την κατανομή των τεμνουσών ορόφων που υπολογίζονται από την ελαστική δυναμική ανάλυση του κτιρίου  «ομοιόμορφη» κατανομή αποτελούμενη από οριζόντια φορτία ανάλογα προς τη μάζα κάθε στάθμης G ελαστικές δυναμικές αναλύσεις κατά ΚΑΝΕΠΕ : γραμμικό προσομοίωμα αποτελούμενο από ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία με τέμνουσες δυσκαμψίες (στη διαρροή των άκρων)

20 Λογισμικό : ANSYS, ETABS, ANSRuop

21

22 Δείκτες ανεπάρκειας σε όρους ροπής (M s /M y ) M s από 1.35∙G+1.50∙Q = -57.9 kNm Ειδικά Θέματα Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης

23 70% μεγαλύτερη απαίτηση A s ΚΑΝΕΠΕ 8.2.1.3.(α).(i) "Η τεχνική δεν εφαρμόζεται σε περιοχές οι οποίες ενδέχεται να βρεθούν υπό θλιπτική καταπόνηση" κατασκευαστικές δυσκολίες Ενίσχυση δοκού έναντι ορθής έντασης Ειδικά Θέματα

24 σύνδεση τοιχώματος-πλάκας m s n s v s

25 Ειδικά Θέματα αξονική δύναμη προστιθέμενων στοιχείων - οιονεί σταδιακή δόμηση υπερτίμηση M y 20 ~ 35 % υπερτίμηση δυσκαμψίας 20 ~ 40 % αμελώντας το ΔΝ s λαμβάνοντας υπόψη το ΔΝ s

26 Ειδικά Θέματα έλεγχος βυθίσεων κοιτόστρωσης - σημαντική στροφή θεμελίου

27 Συμπεράσματα G Ο στόχος της επέμβασης - Στάθμη Επιτελεστικότητας "Προστασίας Ζωής" υπό τον Σεισμό Σχεδιασμού - είναι πραγματοποιήσιμοςπαρά τις αδυναμίες του υφιστάμενου δομικού συστήματος G Η χρήση των προσομοιώματων και των διαδικασιών του Αντισεισμικού Σχεδιασμού Νέων Δομημάτων κρίνεται ως μάλλον ανέφικτη. Αντίθετα, οι πιο προχωρημένες διαδικασίες του προβλέπονται στον ΚΑΝΕΠΕ οδηγούν τον σχεδιασμό σε λύση - μεαντίτιμο την αύξηση της πολυπλοκότητας των υπολογισμών G Τα ειδικά θέματα επεμβάσεων που μελετήθηκαν επηρέασαν αρκετά τον σχεδιασμό της επέμβασης και φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Θέμα: Παράδειγμα Εφαρμογής ΚΑΝΕΠΕ Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Έργο: Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" Επισκευές, Ενισχύσεις,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google