Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Τα συνήθη μεγέθη σχεδιασμού περιλαμβάνουν τις μέγιστες τιμές της τέμνουσας (V b ) και ροπής (M b ) βάσης καθώς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Τα συνήθη μεγέθη σχεδιασμού περιλαμβάνουν τις μέγιστες τιμές της τέμνουσας (V b ) και ροπής (M b ) βάσης καθώς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Τα συνήθη μεγέθη σχεδιασμού περιλαμβάνουν τις μέγιστες τιμές της τέμνουσας (V b ) και ροπής (M b ) βάσης καθώς και της ροπής υποστυλώματος (M c ). Το φάσμα απόκρισης επιτρέπει την εισαγωγή της έννοιας του στατικού φασματικού φορτίου f s με την χρήση του οποίου ο σχεδιασμός μεταπίπτει από ένα δυναμικό σε ένα ισοδύναμο στατικό πρόβλημα.

2 m k f s = k*S d = m* PS a h V b = Τέμνουσα βάσης M b = Ροπή βάσης Το ισοδύναμο φασματικό φορτίο αντιστοιχεί σε ένα ιδεατό μεταφορικό φορτίο το οποίο όταν εφαρμοσθεί στατικά στον φορέα, προκαλεί απόκριση ίση με την μέγιστη δυναμική απόκριση u max που προκαλεί ο πραγματικός εδαφικός κραδασμός.

3 Η μέγιστη αυτή τιμή προκύπτει άμεσα από το διαθέσιμο φάσμα ψευδο-επιτάχυνσης ως u max = S d = (PS a /ω ο 2 ). Το στατικό φασματικό φορτίο ισούται με: f s = k*S d = m* ω ο 2 * S d = m* PS a = (W/g)* PS a = ε*W όπου W = το βάρος της κατασκευής, g = η επιτάχυνση της βαρύτητας και ε = PS a /g = σεισμικός συντελεστής. Ο συντελεστής αυτός ουσιαστικά ταυτίζεται με το φάσμα ψευδο-επιταχύνσεων εκφρασμένου ως ποσοστό του g.

4 Τέμνουσα βάσης:V b = f s = ε*W Ροπή βάσης: M b = h* f s = h* ε*W Ροπή υποστυλώματος:Μ c = * S d = * όπου ν = 3 για μονόπακτα υποστυλώματα και ν = 6 και για αμφίπακτα. Τα ζητούμενα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού υπολογίζονται με την μέθοδο της φασματικής ανάλυσης, ως:

5 u g (t) = f g (t) = -m a g (t)  f s = -m PSa V b = f s (!) u g (t) = f g (t) = -m a g (t)  f g,max = -m Pga V b  f g,max (X) Υπολογισμός τέμνουσας βάσης με δυναμική φασματική ανάλυση (άνω – ακριβής) και με στατική ανάλυση (κάτω - λανθασμένη).

6 Παράδειγμα 4.1 Ο υδατόπυργος του παραδείγματος 2.3, υπόκειται στη δράση της οριζόντιας συνιστώσας Splb1-L (Σεπόλια, 1999) για την οποία δίνεται η τιμή της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης Pga = 320 cm/s 2 καθώς και δύο τιμές του φάσματος ψευδο-επιτάχυνσης PS a (ξ=5%, Τ=0.3) = 935 cm/s 2 και PS a (ξ=5%, Τ=1.0) = 153 cm/s 2. Θεωρώντας ξ = 5%, να υπολογισθούν οι τέμνουσες βάσης που προκύπτουν από την φασματική δυναμική ανάλυση όταν ο υδατόπυργος είναι (α) γεμάτος με νερό και (β) άδειος από νερό. Ποια η διαφορά αν η διέγερση θεωρηθεί εξ’ αρχής στατική; Επίλυση: Από προηγούμενες αναλύσεις του υδατόπυργου προκύπτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

7 (α) Όταν είναι γεμάτος, η ταλαντούμενη μάζα είναι m tot = 55 tn και η ιδιοπερίοδος είναι T o = 0.989 s  1.0 s. Οπότε, σύμφωνα με την σχέση (4.6α), η τέμνουσα βάσης που προκύπτει από την φασματική ανάλυση είναι: V b = f s = m tot *PS a (5%,1.0s) = 55*1.53 = 84.15 kN Tο, μεταβαλλόμενο με τον χρόνο, μεταφορικό σεισμικό φορτίο είναι ίσο με (σχέση 2.15) f g (t) = -ma g (t) και παρουσιάζει μέγιστο όταν a g (t) = Pga. Η θεώρησή του φορτίου ως στατικού με τιμή ίση με την μέγιστη f g,max, οδηγεί σε τέμνουσα βάσης: V b,st = f g,max = m tot *Pga = 55*3.2 = 176 kN Η σύγκριση των δύο αποτελεσμάτων φανερώνει ότι εδώ ο συντελεστής δυναμικής ενίσχυσης είναι: D = = 0.48

8 (β) Όταν η δεξαμενή είναι άδεια, η ταλαντούμενη μάζα είναι m b = 5 tn και η ιδιοπερίοδος είναι T o = 0.298 s  0.3 s. H τέμνουσα βάσης που προκύπτει από την φασματική ανάλυση είναι: V b = f s = m b *PS a (5%,0.3s) = 5*9.35 = 46.75 kN H αντίστοιχη τέμνουσα βάσης που προκύπτει από την στατική ανάλυση είναι: V b,st = f g,max = m b *Pga = 5*3.2 = 16 kN Η σύγκριση των δύο αποτελεσμάτων φανερώνει ότι, στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής δυναμικής ενίσχυσης είναι: D = = 2.92

9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Σε κάθε περίπτωση: Φ d (T)/Aγ 1 ≥ 0.25

10

11 I II III Διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης

12

13

14 Τα φάσματα σχεδιασμού που προκύπτουν από την στατιστική επεξεργασία των ελαστικών φασμάτων απόκρισης, υποθέτουν ελαστική ταλάντωση του φορέα και, συνεπώς, είναι κατάλληλα για έναν συντηρητικό ελαστικό σχεδιασμό, ο οποίος (θεωρητικά) δεν επιτρέπει την εμφάνιση έστω και μικρής βλάβης. Λαμβανομένης υπόψη της σπανιότητας εμφάνισης του σεισμού σχεδιασμού, αυτή η απαίτηση οδηγεί συχνά σε οικονομικά επαχθείς λύσεις καθώς δεν εκμεταλλεύεται τα μεγάλα περιθώρια ανελαστικής παραμόρφωσης των μελών του υπερστατικού φέροντος οργανισμού πριν την αστοχία τους.

15 Για τον λόγο αυτό, όλοι τα σύγχρονα κανονιστικά πλαίσια επιτρέπουν την ελεγχόμενη και σταδιακή εμφάνιση πλαστικών αρθρώσεων, με την προϋπόθεση τήρησης κατασκευαστικών διατάξεων ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη πλαστιμότητα. Στα πλαίσια του ΕΑΚ, η παραπάνω φιλοσοφία σχεδιασμού επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής του συμβατικού ελαστικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με την χρήση εσκεμμένα μειωμένων τιμών του φάσματος σχεδιασμού. Η μείωση αυτή γίνεται διαίρεση του συμβατικού φάσματος με έναν συντελεστή συμπεριφοράς q (ενιαίο για όλες τις ιδιοπεριόδους).


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Τα συνήθη μεγέθη σχεδιασμού περιλαμβάνουν τις μέγιστες τιμές της τέμνουσας (V b ) και ροπής (M b ) βάσης καθώς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google