Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2008 Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Διαπραγμάτευση, Εκκαθάριση και Διακανονισμός Παραγώγων Προϊόντων Παρουσίαση σε Μέλη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2008 Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Διαπραγμάτευση, Εκκαθάριση και Διακανονισμός Παραγώγων Προϊόντων Παρουσίαση σε Μέλη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2008 Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Διαπραγμάτευση, Εκκαθάριση και Διακανονισμός Παραγώγων Προϊόντων Παρουσίαση σε Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

2 2 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Περιεχόμενα  Παράγωγα Προϊόντα  Διενέργεια Συναλλαγών  Εκκαθάριση & Διακανονισμός  Δανεισμός Τίτλων – Ανοικτές Πωλήσεις  Σύστημα Συναλλαγών  Στατιστικά Στοιχεία  Οφέλη

3 3 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Παράγωγα (financial derivatives): Κάθε χρηματοοικονομικό προϊόν, η αξία του οποίου, εξαρτάται από την αξία ενός άλλου προϊόντος (υποκείμενο προϊόν). Συναλλαγή σε παράγωγο είναι μια συμφωνία για αγορά ή πώληση συγκεκριμένης ποσότητας του υποκείμενου προϊόντος σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε μια προκαθορισμένη χρονική στιγμή στο μέλλον. Το Υποκείμενο Προϊόν (underlying) μπορεί να είναι μετοχές, χρηματιστηριακοί δείκτες, επιτόκια (ή διαφορές επιτοκίων), νομίσματα, ισοτιμίες, εμπορεύματα κά.

4 4 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης  Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, Futures):  Συμβόλαιο αγοράς ή πώλησης μιας προσυμφωνημένης ποσότητας συγκεκριμένου υποκείμενου τίτλου σε προσυμφωνημένη μελλοντική χρονική στιγμή (λήξη - expiry date), σε προσυμφωνημένη τιμή (futures price), στα πλαίσια οργανωμένης αγοράς.  Εκτιμήσεις για την μελλοντική πορεία υποκειμένων  Ανοδικές αλλά ΚΑΙ καθοδικές κινήσεις  Περιθώριο ασφάλισης (margin)  Μόχλευση (leverage)  Καθημερινή αποτίμηση κέρδους – ζημιάς

5 5 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Κέρδη & Ζημιές από την Αγορά ΣΜΕ +2.000 +1.500 +1.000 +500 0 -500 -2.000 -1.500 1.500 1.4001.6001.800 1.900 2.000 1.7001.300 1.200 1.100 Κέρδη (σε €) Ζημία (σε €) Μονάδες FTSE/ASE-20 Απεριόριστα Κέρδη Απεριόριστες Ζημιές (1.500 * 5 €) •Αγορά ΣΜΕ @ 1.500 μονάδες Δείκτη •Πολλαπλασιαστής: 5

6 6 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Κέρδη & Ζημιές από την Πώληση ΣΜΕ Κέρδη (σε €) Ζημία (σε €) Μονάδες FTSE/ASE-20 Απεριόριστα Κέρδη (1.500 * 5 €) Απεριόριστες Ζημιές +2.000 +1.500 +1.000 +500 0 -500 -2.000 -1.500 1.500 1.4001.6001.800 1. 900 2.000 1.7001.300 1.200 1.100 •Πώληση ΣΜΕ @ 1.500 μονάδες Δείκτη •Πολλαπλασιαστής: 5

7 7 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Αγορά ΣΜΕ FTSE/XA-20  Παράγωγο: ΣΜΕ  Υποκείμενη Αξία: FTSE/ΧΑ-20 (blue chips)  Πολλαπλασιαστής = 5 € ανά μονάδα δείκτη  Περιθώριο Ασφάλισης = 10% (μόχλευση 1 προς 10)  Κίνηση 2% στο δείκτη = 20% μεταβολή στο καταβεβλημένο κεφάλαιο  Αγορά στις 2.400 μονάδες  Ονομαστική Αξία Θέσης = 2.400 μονάδες * 5 € = 12.000 €  Περιθώριο Ασφάλισης 10% = 1.200 €  Πώληση στις 2.450 μονάδες  Ονομαστική αξία θέσης = 2.450 μονάδες * €5 = €12.250  Κέρδος = 250 € ή 50 μονάδες δείκτη * 5 €  Χρήση κεφαλαίου: 1.200 €  Απόδοση: 20.8% (μεταβολή δείκτη 2.08%)  Ημερήσιος Διακανονισμός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (πίστωση/ χρέωση κέρδους/ ζημίας)

8 8 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Πώληση ΣΜΕ FTSE/XA-20  Πώληση στις 2.400 μονάδες  Ονομαστική Αξία Θέσης = 2.400 μονάδες * 5 € = 12.000 €  Περιθώριο Ασφάλισης 10% = 1.200 €  Αγορά στις 2.300 μονάδες  Ονομαστική αξία θέσης = 2.300 μονάδες * 5 € = 11.500 €  Κέρδος = 500 € ή 100 μονάδες δείκτη * 5 €  Χρήση κεφαλαίου: 1.200 €  Απόδοση: 41.66% (μεταβολή δείκτη 4.16%)  Ημερήσιος Διακανονισμός ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (πίστωση/ χρέωση κέρδους/ ζημίας)

9 9 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ  Δικαιώματα Προαίρεσης (ΔΠ - Options):  Συμβόλαιο που δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει (Δικαιώματα Αγοράς - Call Options) ή να πουλήσει (Δικαιώματα Πώλησης - Put Options) προσυμφωνημένη ποσότητα συγκεκριμένου αγαθού, σε προσυμφωνημένη τιμή και σε προσυμφωνημένη μελλοντική χρονική στιγμή ή μέχρι αυτή. ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ (CALL) Δικαιούται να αγοράσει το υποκείμενο προϊόν στη τιμή εξάσκησης. Υποχρεούται να πωλήσει το υποκείμενο προϊόν στην τιμή εξάσκησης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ (PUT) Δικαιούται να πωλήσει το υποκείμενο προϊόν στην τιμή εξάσκησης. Υποχρεούται να αγοράσει το προϊόν στην τιμή εξάσκησης. Δικαιώματα Προαίρεσης  Πρόβλεψη πάνω στην πορεία της αξίας ενός υποκειμένου (δείκτης, μετοχή, νόμισμα κ.α.) με ασφάλεια  Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί: Ανοδικές, καθοδικές κινήσεις αλλά και στασιμότητα  Περιορισμένη, απεριόριστη, συγκεκριμένη απόδοση  Μόχλευση

10 10 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Κέρδη & Ζημιές στη λήξη από την Αγορά ΔΠ Αγοράς (Call Option Buy) Κέρδη (σε €) Ζημία (σε €) Μονάδες FTSE/ASE-20 Απεριόριστα Κέρδη Περιορισμένες Ζημιές +1.000 +750 +500 +250 0 -250 -500 1,500 1.450 1.5501.650 1.700 1.750 1.6001.400 1.350 1.300 •Αγορά Call Option 1.500 @ 100 € premium (δικαίωμα αγοράς) •Πολλαπλασιαστής: 5

11 11 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Κέρδη & Ζημιές στη λήξη από την Πώληση ΔΠ Αγοράς (Call Option Sell) Κέρδη (σε €) Ζημία (σε €) Μονάδες FTSE/ASE-20 Ασφάλιστρο Απεριόριστες Ζημιές •Πώληση Call Option 1.500 @ 100 € premium (υποχρέωση πώλησης) •Πολλαπλασιαστής: 5

12 12 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Κέρδη & Ζημιές στη λήξη από την Αγορά ΔΠ Πώλησης (Put Option Buy) Κέρδη (σε €) Ζημία (σε €) Μονάδες FTSE/ASE-20 Περιορισμένες Ζημιές Απεριόριστα Κέρδη ((1.500 -80) * 5 €) •Αγορά Put Option 1.500 @ 80 € premium (δικαίωμα πώλησης) •Πολλαπλασιαστής: 5

13 13 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Κέρδη & Ζημιές στη λήξη από την Πώληση ΔΠ Πώλησης (Put Option Sell) Κέρδη (σε €) Ζημία (σε €) Μονάδες FTSE/ASE-20 0 -400 -800 -1.600 -1.200 1.500 1.4201.5801.740 1.820 1.900 1.6601.340 1.260 1.180 +400 Ασφάλιστρο Απεριόριστες Ζημιές ((1.500 -80) * 5 €) •Πώληση Put Option 1.500 @ 80 € premium (υποχρέωση πώλησης) •Πολλαπλασιαστής: 5

14 14 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Αγορά ΔΠ Αγοράς (Call Buy) •Αγορά CALL DEC 2006 2.350 @ 20 μονάδες premium •Καταβεβλημένο Κεφάλαιο: 20 * 5 € = 100 € •Πώληση CALL DEC 2006 2.350 @ 65 μονάδες premium •Κέρδος: 45 μονάδες (65 - 20) = 45 * 5 € = 225 € (απόδοση: 225 %)

15 15 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Αγορά ΔΠ Πώλησης (Put Buy) •ΑΓΟΡΑ PUT DEC 2006 2.350 @ 20 μονάδες premium •Καταβεβλημένο Κεφάλαιο: 20 * 5 € = 100 € •Πώληση PUT DEC 2006 2.350 @ 60 μονάδες premium •Κέρδος: 40 μονάδες (60-20) = 40 * 5 € = 200 € (απόδοση: 200 %)

16 16 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Οντότητες  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  Χρηματιστήριο Αθηνών  ΕΧΑΕ (εκκαθάριση/ διακανονισμός αξιών & παραγώγων)  Μέλη ΧΑ  Εκκαθαριστικά Μέλη  Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού  Τράπεζες Περιθωρίων Ασφάλισης  Προμηθευτές Πληροφοριών

17 17 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Κύκλος Ζωής  Απαίτηση Περιθωρίου Ασφάλισης  Αγορά/ Πώληση ΣΜΕ  Πώληση Call ή Put  Εκκαθάριση (καθημερινά)  Μετά το πέρας της συνεδρίασης  Εκκαθάριση στη Λήξη  Τελικές Τιμές Εκκαθάρισης  Λήξη Συμβολαίων (expiration):  Μηνιαία Λήξη:  ΣΜΕ σε FTSE/ΧΑ - 40  ΔΠ σε FTSE/ΧΑ – 20 & FTSE/ΧΑ - 40  Τριμηνιαία Λήξη: (Μαρ, Ιου, Σεπ, Δεκ)  ΣΜΕ και ΔΠ σε Μετοχές  ΣΜΕ σε FTSE/ΧΑ -20 Από τις τιμές του Intraday Auction στην Κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης προκύπτουν οι Τελικές Τιμές Εκκαθάρισης (εφαρμόζεται την 3η Παρασκευή κάθε μήνα).

18 18 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Βασικές Αρχές Μοντέλου Αγοράς  Λειτουργία και ρυθμίσεις μέσω Κανονισμού  Αγορά Order Driven (Συνεχής Διαπραγμάτευση) με συμμετοχή Ειδικών Διαπραγματευτών  Ανωνυμία συναλλαγών  Προτεραιότητα «Τιμή – Χρόνος»  Εκκαθάριση και Περιθώριο Ασφάλειας σε επίπεδο Τελικού Επενδυτή  Χρηματικός Διακανονισμός σε Επίπεδο Μέλους  Πλήρης Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση & Εκκαθάριση  Real Time παρακολούθηση αγοράς και υποχρεώσεων Ειδικών Διαπραγματευτών

19 19 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Παράγωγα Προϊόντα ΔΠ σε: •FTSE/ATHEX-20 index •FTSE/ATHEX Mid 40 index •6 Μετοχές (Big Cap) Δανεισμός Τίτλων σε (Stock Repo, Stock Reverse Repo και STRAs) : •60 Μετοχές των Δεικτών FTSE/ATHEX-20 και FTSE/ATHEX Mid 40 ΣΜΕ σε: •FTSE/ATHEX-20 index •FTSE/ATHEX Mid 40 index •25 Μετοχές (Big Cap)

20 20 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Ωράριο Διαδικασιών  Ώρες Συναλλαγών  Διαπραγμάτευση 10:00 - 17:00  Ειδικοί Διαπραγματευτές 10:45 - 16:30  Φάσεις  Συναλλαγές  Συνεχής Διαπραγμάτευση  Διαθέσιμες οι On-Line λειτουργίες  Υπολογισμός Τιμών Εκκαθάρισης  Υπολογισμός Περιθωρίων Ασφάλισης  Εκκαθάριση Συναλλαγές Εκκαθάριση

21 21 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Τύποι Χρηστών Market Place Assistant (MAW) Market Makers Supervision (MPA) Clearing (CLCO) Database Administrator (PD) DTW (Front Office) – Order Volume Limit DCW (Back Office) API Users (for connection 3 rd party applications - Front, Middle or Back Office,Quote Machines) Internal Users Member Users

22 22 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Τύποι Εντολών  Simple orders  Fill or Kill  Fill and Kill  Rest of Day  Until Expiration  Specific Date  Standard combination orders  Fill or Kill  Fill and Kill  Non standard combination orders  Fill or Kill

23 23 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Διάχυση Πληροφόρησης  Σύστημα ΟΑΣΗΣ  Real Time Market Data  Ιστοσελίδες  www.adex.ase.gr και www.athex.gr www.adex.ase.gr και www.athex.gr  Στατιστικά Δελτία  Ημερήσιο Δελτίο Τιμών  Μηνιαίο Στατιστικό  Ετήσιο Δελτίο  Προϊόντα Στατιστικής

24 24 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Παροχείς Πληροφόρησης  Ελλάδα 1.FORTHNET AE 2.ΖEYΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ 3.ΟΜΙΛΟΣ KΑΛΟΦΩΛΙΑ ΑΕ 4.INΦΟΡΕΞ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 5.PROFILE ΑΕ 6.TENFORE SYSTEMS LIMITED  Κύπρος 1.AG - FINANCIAL ΝΕΤWORK LTD  Εξωτερικό 1.BLOOMBERG LP 2.GL TRADE SA 3.REUTERS LIMITED

25 25 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Ειδική Διαπραγμάτευση  Βασική Υποχρέωση: Να παρέχουν συνεχώς τιμές αγοράς και πώλησης για προκαθορισμένες ποσότητες συμβολαίων.  Το spread μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο που θέτει το ΧΑ για κάθε προϊόν.  Αν ο Market Maker δεν στέλνει τιμές πληρώνει πρόστιμο.  Αναγκαιότητα ΕΔ: Εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά και μείωση του spread.  Οι περισσότερες αγορές παραγώγων – προϊόντα στον κόσμο λειτουργούν με Market Makers.  Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός στα νέα προϊόντα.  Σκοπός του Market Maker: Να μεγιστοποιήσει τον όγκο, αγοράζοντας στο bid και πουλώντας στο offer ή αντισταθμίζοντας την θέση του στα παράγωγα με αντίθετη θέση στην spot αγορά.  Δεν είναι σκοπός του να πάρει θέση στην αγορά, να την επηρεάσει ή να την συγκρατήσει.

26 26 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ ΕΧΑΕ (Εκκαθάριση & Διακανονισμός Παραγώγων)  Εκκαθαριστικός Οίκος  Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος των Τελικών Επενδυτών  Λογαριασμοί Εκκαθάρισης σε επίπεδο Τελικού Επενδυτή  Χρηματικός Διακανονισμός σε επίπεδο Μέλους  Φυσική Παράδοση Τίτλων σε επίπεδο Τελικού Επενδυτή  Μέλη Εκκαθάρισης – εγγύηση εκκαθάρισης

27 27 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Διαχείριση Κινδύνου  Καθημερινός υπολογισμός και συλλογή Περιθωρίου Ασφάλισης  Ενέχυρα  Γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης:  Περιθώριο Ασφάλισης Επενδυτή  Εγγυήσεις Μελών  Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος: 0.5 Μ €  Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος: 3 Μ €  Μετοχικό Κεφάλαιο ΕΧΑΕ Αποδεκτά Ενέχυρα % της Ημερήσιας Αποτίμησης Μετρητά σε Ευρώ100% Μετρητά σε Δολάρια ΗΠΑ95.75% Εγγυητικές Επιστολές100% Ομόλογα διάρκειας μέχρι 3 έτη88% Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου88% Ομόλογα διάρκειας 3 - 9 έτη83% Ομόλογα διάρκειας >9 έτη75% Μετοχές FTSE/XA -20 και FTSE/XA -4050-65%

28 28 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων 1. Stock Repo (SL) / Stock Reverse Repo (SB) Δανεισμός προς και από δεξαμενή (pool) μετοχών που διαχειρίζεται η ΕΧΑΕ Δανειστής (Lender) Δανειζόμενος (Borrower) HELEX Πληρωμή Τόκου Λήψη Τόκου Stock Repo Stock Reverse Repo 1.Δανεισμός προς και από δεξαμενή μετοχών που διαχειρίζεται η ΕΧΑΕ. 2.Το Επιτόκιο Δανεισμού και οι διαθέσιμη Ποσότητα ορίζεται σύμφωνα με την προσφορά και τη ζήτηση. 3.Διαχείριση Εταιρικών Πράξεων. 4.Μετοχές της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης οι οποίες αποτελούν υποκείμενη αξία παράγωγου προϊόντος είτε δείκτη όπου υπάρχει παράγωγο προϊόν. 5.Χρησιμοποιούνται για Ανοικτές Πωλήσεις και κάλυψη υποχρεώσεων φυσικής παράδοσης από παράγωγα προϊόντα.

29 29 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων Δανειστής (Lender) Pays interest Receives interest STRA 2. Special Type Repurchase Agreement (STRA) Διμερής Δανεισμός Μετοχών 1.Διμερής Δανεισμός Μετοχών. 2.Το Επιτόκιο Δανεισμού και η Ποσότητα συμφωνείται από τους αντισυμβαλλόμενους. 3.Διαχείριση Εταιρικών Πράξεων 4.Μετοχές της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης οι οποίες αποτελούν υποκείμενη αξία παράγωγου προϊόντος είτε δείκτη όπου υπάρχει παράγωγο προϊόν. 5.Δυνατότητα επιλογής valeur συναλλαγής και Δυνατότητα αυθημερόν εκκαθάρισης 6.Χρησιμοποιούνται για Ανοικτές Πωλήσεις, κάλυψη υποχρεώσεων φυσικής παράδοσης από παράγωγα προϊόντα και κάλυψη ατελών συναλλαγών (Failed Trades). Δανειζόμενος (Borrower)

30 30 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Ανοικτές Πωλήσεις – Πλαίσιο Υποκείμενες αξίες Flat-tick Χρόνος Short-covering • Μετοχές της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης οι οποίες αποτελούν υποκείμενη αξία παράγωγου προϊόντος είτε δείκτη όπου υπάρχει παράγωγο προϊόν. •Δεν ισχύει περιορισμός στην τιμή (flat/up tick). •Ο δανεισμός των μετοχών δύναται να γίνει μέχρι και την Τ+3 (ημέρα διακανονισμού) •Σε περίπτωση αγοράς μετοχών που συνεπάγεται κλείσιμο θέσης ανοικτής πώλησης, ο αγοραστής δεν είναι υποχρεωμένος να τις επιστρέψει στην ΕΧΑΕ (Stock Reverse Repo) Χρήστες •Το σύνολο των επενδυτών

31 31 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Σύστημα Παραγώγων ΟΑΣΗΣ  ΟΜ (βασικό Λογισμικό)  Σταθερότητα  Ασφάλεια  Υψηλή Απόδοση  Εντολές  ΜΟ: 250.000  Max: 550.000  Συναλλαγές:  ΜΟ: 4.000  Max: 6.000  Διαθεσιμότητα: 99.94% trading, 99.80% clearing  Διεθνές Standard  Σύστημα  μοντέλο αγοράς  OMNet API)

32 32 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Σύστημα Παραγώγων ΟΑΣΗΣ

33 33 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Στατιστικά Στοιχεία – Αριθμός Συμβολαίων

34 34 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Στατιστικά Στοιχεία - Διάφορα

35 35 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Υποκείμενη Αγορά Επενδυτές Οφέλη Διεύρυνση επενδυτικών επιλογών  Κέρδος σε ανοδικό ή πτωτικό κύκλο  Δυνατότητα αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου μετοχών  Επένδυση σε ολόκληρο κλάδο με μικρό κόστος  Απεικόνιση σύνθετων προσδοκιών για την αγορά  Δυνατότητα αύξησης της μόχλευσης Ολοκλήρωση της αγοράς  Αύξηση αποτελεσματικότητας της αγοράς  Τόνωση Ρευστότητας  Ωρίμανση της αγοράς  Αύξηση διεθνούς ενδιαφέροντος (Visibility

36 36 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ

37 37 Η Αγορά Παραγώγων στο ΧΑ Πληροφορίες Χρηματιστήριο Αθηνών (www.athex.gr, www.adex.ase.gr) Παντελής Λάμπρου, Διευθυντής Ανάπτυξης & Προώθησης Προϊόντων Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα Τηλ: + 30 210 3366 261 Ε-mail: P.Lamprou@helex.gr


Κατέβασμα ppt "Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2008 Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Διαπραγμάτευση, Εκκαθάριση και Διακανονισμός Παραγώγων Προϊόντων Παρουσίαση σε Μέλη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google