Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΟΙΚΟΔOΜΗΣΗ ΕΝOΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Η ΟΙΚΟΔOΜΗΣΗ ΕΝOΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΟΙΚΟΔOΜΗΣΗ ΕΝOΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Η ΟΙΚΟΔOΜΗΣΗ ΕΝOΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΟΙΚΟΔOΜΗΣΗ ΕΝOΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Η ΟΙΚΟΔOΜΗΣΗ ΕΝOΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝιστωτικοΥ συστΗματοΣ και το σΧΕδιο δρΑσηΣ τηΣ ΕΕ για την Ενωση ΚεφαλαιαγορΩΝ Δρ Μαρίνα Στέφου marina.stefou@ep.europa.eu

2 I. Bank based system v. Market based system πηγές: ECB-Fed Reserve-Bureau of Economic Analysis

3 πηγή:Eurostat, ΟΟΣΑ σημείωση: Στα δάνεια περιλαμβάνονται τα τραπεζικά δάνεια και τα διεταιρικά δάνεια

4

5 26 Νοεμβρίου 2014: η Ευρ. Επιτροπή ανακοίνωσε το Επενδυτικό Σχέδιο -EFSI, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη (2015-2017) 18 Φεβρουαρίου 2015: Πράσινη βίβλος για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με σταδιακή προσέγγιση και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της το 2019. 8 Ιουνίου 2015: λήξη δημόσιας διαβούλευσης 30 Ιουνίου 2015: Έκθεση των 5 Προέδρων 30 Σεπτεμβρίου 2015:Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε το Σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών 10 Νοεμβρίου 2015: Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

6 Διάρθρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών διαφοροποίηση στη χρηματοδότηση και μείωση κόστους κεφαλαίου-συμπληρωματικός ρόλος στον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό σύνδεση της χρηματοδότησης με την ευρύτερη οικονομία ώθηση σε ένα ανθεκτικότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, πιο ολοκληρωμένο και περισσότερο ανταγωνιστικό εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και τόνωση του ανταγωνισμού

7 Προκλήσεις στους ακόλουθους βασικούς τομείς: βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, ενίσχυση της ροής θεσμικών και ιδιωτικών επενδύσεων προς τις κεφαλαιαγορές που θα προωθήσει τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών: θα επιτρέψει στην ΕΕ να αποκομίσει οφέλη από την αύξηση του μεγέθους και του βάθους της αγοράς, φορολογία ως ρυθμιστικός παράγων στην αξιολόγηση και διαχείριση διαφορετικών ωστόσο συγκρίσιμων δραστηριοτήτων σε διαφορετικές δικαιοδοσίες

8 IIΙ. Θεσμικό πλαίσιο Προώθηση και υιοθέτηση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, με πολυάριθμες βασικές μεταρρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες είναι στο στάδιο της εφαρμογής, όπως:  η νομοθεσία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (οδηγία MΙFID II),  την κατάχρηση αγοράς (MAD/MAR),  τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (οδηγία ΔΟΕΕ),  τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (κανονισμός EMIR) και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ),  κανονισμός σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΜΕΚ),  την τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας,  Solvency II,  τις πιστωτικές πληροφορίες για τις ΜΜΕ,  τις ιδιωτικές τοποθετήσεις,  την αναθεώρηση της οδηγίας περί ενημερωτικών δελτίων  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου των ανά χώρα συγκεκριμένων συστάσεων (Country Specific Recommendations)

9  Δημόσια χρηματοδότηση και Ευρ. Διαρθρωτικά Ταμεία  Εποπτική σύγκλιση  Εταιρικό δίκαιο  Τεχνολογία- ενσωμάτωση πλεονεκτημάτων ψηφιοποίησης  Χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός

10 IV. Αποτίμηση σχεδίου- Συμπεράσματα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB): επιχειρηματολογεί υπέρ πρωτοβουλιών για την συρρίκνωση ενός «υπερ τραπεζοποιημένου» (overbanked financial system) χρηματοπιστωτκού συστήματος Η Ευρωπ. Επιτροπή και ο αρμόδιος Επίτροπος Λόρδος Χιλ, προσπαθούν να ευθυγραμμίσουν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα προς τις αγγλοσαξωνικές προδιαγραφές Γαλλία: Nόμος Macron 2015 One size does NOT fit all Shadow banking Επιφυλάξεις για την αποτελεσματική ανάσχεση μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης με τη δημιουργία CMU

11 IV. Αποτίμηση σχεδίου- Συμπεράσματα  Έκθεση ΕΚ των Brok και Bresso (2016) σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕ με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας: - ενίσχυση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς μέσω της δημιουργίας εναίου εγχειριδίου κανόνων για όλες τις τράπεζες στην ΕΕ και -ζητείται η θέσπιση μιας πραγματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών με Ενιαίο Ευρωπαίο Επόπτη Κεφαλαιαγορών

12 IV. Αποτίμηση σχεδίου- Συμπεράσματα -Οι ΕΕΑ πρέπει να επιδιώξουν την ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης -η ανάγκη πλήρους και συνεπούς εφαρμογής των χρηματοπιστωτικών κανόνων της ΕΕ από όλες τις εθνικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλισθούν υψηλότατα πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας στην κεφαλαιαγορά σε ολόκληρη την ΕΕ -η Επιτροπή να προχωρήσει στην εκπόνηση χάρτη πορείας με σκοπό να εντοπισθούν οι υπάρχοντες φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και να βρεθούν τρόποι για την άρση τους -αντιμετώπιση της μεροληπτικής φορολογικής μεταχείρισης ανάμεσα σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές -ανάγκη για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας των μελλοντικών επενδυτών και παραγόντων της αγοράς (χ-π εγγραμματισμός)

13 Eυχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Η ΟΙΚΟΔOΜΗΣΗ ΕΝOΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Η ΟΙΚΟΔOΜΗΣΗ ΕΝOΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google