Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Α. Συνοπτική παρουσίαση διαδικασιών μεταβατικής περιόδου

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Ποιος είναι ο στόχος ; ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Ποια στάδια ακολουθούνται; Μεταβατική περίοδος (μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ελληνικού προτύπου). Οι κατευθύνσεις εξειδικεύθηκαν με σχετική υπουργική απόφαση και εγκύκλιο οδηγιών όπως προβλέπεται στο νόμο 3614/07 για τη διαχείριση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ. Σύνταξη και εφαρμογή Ελληνικού Προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μέσω ΕΛΟΤ). Η έναρξη εφαρμογής του προβλέπεται στις αρχές του 2009.

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα παρέχεται από: την οικεία Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης

6 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 : Συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των δικαιούχων με το Κοινοτικό δίκαιο. των δικαιούχων με το Κοινοτικό δίκαιο. Μεταβατική περίοδος Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας - απαιτήσεις

7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 2 : Οργανωτική Δομή Θα πρέπει να έχουν καθορισθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες / όργανα καθώς και οι υπεύθυνοι για: (α) τον προγραμματισμό και την ωρίμανση των έργων, (β) τη διενέργεια των διαγωνισμών και της ανάθεσης των συμβάσεων για τις περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων (ή τη διενέργεια των διαγωνισμών και την επιλογή των ωφελουμένων σε λοιπές περιπτώσεις), (γ) την παρακολούθηση και διαχείριση του έργου & την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου (δ) την οικονομική διαχείριση του έργου. Μεταβατική περίοδος Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας - απαιτήσεις

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 3 : Ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών για: Διενέργεια των διαγωνισμών - ανάθεσης συμβάσεων - επιλογή ωφελουμένων Προγραμματισμό και ωρίμανση έργων Παρακολούθηση - διαχείριση έργου - πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Οικονομική διαχείριση έργου Μεταβατική περίοδος Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας - απαιτήσεις

9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4 : ΑΠΑΙΤΗΣΗ 4 : Υλικοτεχνική υποδομή Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν: (α) μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση – τήρηση λογιστικού σχεδίου, (β) ηλεκτρονική διασύνδεση τεχνικής υπηρεσίας – μονάδας διαγωνισμών με βάσεις πληροφοριών, (γ) ενημερωμένη βιβλιοθήκη (ή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη) με το θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα τεύχη προκηρύξεων, οδηγούς εφαρμογής κ.α. (δ) ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων και (ε) τεχνική υποστήριξη της υποδομής και εξασφάλιση χώρων / τρόπων ασφαλούς τήρησης – φύλαξης αρχείων Μεταβατική περίοδος Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας - απαιτήσεις

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Τύποι επιβεβαίωσης – κατηγορίες φορέων Επιβεβαίωση τύπου Α Επιβεβαίωση τύπου Β Επιβεβαίωση τύπου Γ Η επιβεβαίωση αυτή καλύπτει έργα με τεχνικό περιεχόμενο (δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες) και έχει μεγαλύτερο αριθμό απαιτήσεων από τις λοιπές κατηγορίες. Η επιβεβαίωση αυτή καλύπτει έργα / πράξεις χωρίς τεχνικό περιεχόμενο (προμήθειες, υπηρεσίες κ.λ.π.). Η επιβεβαίωση αυτή δεν καλύπτει τις ανάγκες των απαιτήσεων για επιβεβαίωση τύπου Α΄ ή Β΄. Οι περιπτώσεις που θα μπορεί να καλύψει η επιβεβαίωση αυτή είναι εξειδικευμένες δράσεις (ΕΚΤ ή άλλων ταμείων) που υλοποιούνται κυρίως με ίδια μέσα Μεταβατική περίοδος Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας

11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Επισημαίνεται ότι για να μπορεί ένας φορέας να αποδείξει την διαχειριστική του επάρκεια, για τις ελάχιστες απαιτούμενες υπηρεσίες / όργανα θα πρέπει κατά κανόνα να εξασφαλίζει στην οργανωτική του δομή τις ανωτέρω λειτουργίες και να μη στηρίζεται σε υπηρεσίες άλλων φορέων   Με ευθύνη των αρμόδιων Αρχών Διαχείρισης των ΕΠ και με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού θα δημοσιοποιούνται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δικαιούχους για να υποβάλλουν αιτήσεις – φακέλους για την επιβεβαίωση της επάρκειας τους. Μεταβατική περίοδος Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας

12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Υποστήριξη ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού  Πρότυπα εγχειρίδια και τυποποιημένα κείμενα για τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία στη συνέχεια θα σταλούν στους φορείς για να τα προσαρμόσουν ώστε να μπορούν να αποκτήσουν επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας.  Υποστηρικτικές ενέργειες των ΟΤΑ για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της περιόδου 2007-2013, που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΝΑΕ και την ΚΕΔΚΕ.

13 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 B. Διαδικασίες παραγωγής ελληνικού προτύπου διοίκησης – διαχείρισης έργων Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας

14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων Όλους τους φορείς που υλοποιούν έργα στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Εξαιρούνται: –Δικαιούχοι - επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις Στις περιπτώσεις αυτές στις προκηρύξεις θα προσδιορίζονται εξειδικευμένες απαιτήσεις σύμφωνα με το εγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης και οι υποβαλλόμενες προτάσεις θα αξιολογούνται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων. Ποιους αφορά ;

15 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Την ευθύνη ανάπτυξης του προτύπου έχει αναλάβει από τον Αύγουστο του 2007, ο ΕΛΟΤ με βάση –τις κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΟ και –την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωσή του (με τη συμμετοχή τους στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ΤΕ95), ενώ θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν την έγκρισή του προκειμένου να διασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή. Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων Ποιος θα το αναπτύξει;

16 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Δικαιούχοι μη διαχειριστικά επαρκείς Τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και μετά από αυτή, εάν οι δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, είναι δυνατόν η πρόταση ένταξης έργου να υποβάλλεται από άλλο, διαχειριστικά επαρκή φορέα υπό την προϋπόθεση ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης θα του έχει μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση. Ο εν λόγω φορέας δύναται να είναι: η αρχή στην οποία υπάγεται ή από την οποία εποπτεύεται ο κύριος του έργου ή συναφής δημόσια υπηρεσία ή Ανώνυμη Εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα π.χ. ΔΗΜΟΣ ΑΕ ή αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 Ενημέρωση δικαιούχων Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο των εργασιών ανάπτυξης του Προτύπου η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΟ για την 4η προγραμματική περίοδο http://www.hellaskps.gr/2007-2013.htm και να ενημερώνονται κατά τη φάση της δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ενσωματώσουν, πριν την έγκριση του Προτύπου, σημαντικά του κεφάλαια και εύκολα θα καλύψουν τις περαιτέρω απαιτήσεις που πιθανά θα χρειασθούν.


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google