Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤA ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΟΤ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤA ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΟΤ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤA ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΟΤ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤA ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Κομοτηνή, Ξενοδοχείο ARCADIA Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

2 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Εισηγητής: Σοφοκλής Λαρίσης, Προϊστάμενος Μονάδας Γ’ ΕΔΑ-ΠΑΜΘ Κομοτηνή,

3 Πλαίσιο – Πεδίο Εφαρμογής:
«Δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων (Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006). Σχεδιασμός ενός Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΣΠΑ, έγκρισή του με ΚΥΑ και εφαρμογή μετά την 01/01/2009. (άρθρο 22 του ν.3614/2007). Την ευθύνη ανάπτυξης του προτύπου έχει αναλάβει, από τον Αύγουστο του 2007, ο ΕΛΟΤ. Τα τελικά κείμενα από τον ΕΛΟΤ θα αποτελέσουν το Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων δημόσιου χαρακτήρα. («οικογένεια» προτύπων ΕΛΟΤ 1429/ 1431,1-3 /1432). Μεταβατική περίοδος (μέχρι την έναρξη εφαρμογής του ελληνικού προτύπου). Οι κατευθύνσεις εξειδικεύθηκαν με σχετική υπουργική απόφαση και 2 εγκυκλίους οδηγιών όπως προβλέπεται στο νόμο 3614/07 για τη διαχείριση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ.

4 Ισχύς της επιβεβαίωσης επάρκειας
Δικαιούχος, ο οποίος λαμβάνει από οποιαδήποτε Ειδική Υπηρεσία κατά την μεταβατική περίοδο, το σχετικό έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, το χρησιμοποιεί για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και συνοδεύει κάθε μελλοντική πρόταση του προς αυτά, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων. Σε κάθε περίπτωση, δικαιούχος που έχει λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο οφείλει, μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου, να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, μέσω των μηχανισμών που θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό.

5 Μεθοδολογία Με ευθύνη των αρμόδιων αρχών διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού δημοσιοποιούνται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήσεις – φακέλους για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους επάρκειας . Την εξέταση των αιτήσεων – φακέλων αναλαμβάνουν εξουσιοδοτημένα στελέχη των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών, με την καθοδήγηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Τα στελέχη αυτά ορίζονται από τον Γενικό/ Ειδικό Γραμματέα, που εποπτεύει την αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία. Η επιβεβαίωση της επάρκειας πραγματοποιείται με διοικητικό έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου της αίτησης καθώς και με αυτοψία – επιθεώρηση από τα ως άνω στελέχη, όπου απαιτείται.

6 Κατηγοριοποίηση Ανάλογα με το είδος των πράξεων που προτίθεται να αναλάβει ο δικαιούχος φορέας, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατηγοριοποιείται ως εξής: Επιβεβαίωση τύπου Α, για έργα με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες. Επιβεβαίωση τύπου Β, για έργα χωρίς τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα έργα και δράσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Επιβεβαίωση τύπου Γ, μόνο για εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ, καθώς και λοιπές δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα, οι οποίες θα προσδιορισθούν με τη συνεργασία Εθνικής Αρχής Συντονισμού και αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών.

7 Βασικές απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων
Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του δικαιούχου με το κοινοτικό δίκαιο, σχετικά με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων. Ο ορισμός των υπηρεσιών και των αρμοδίων οργάνων που είναι υπεύθυνα για τις (5) διαδικασίες υλοποίησης έργων : προγραμματισμός, σχεδιασμός & ωρίμανση, διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση σύμβασης παρακολούθηση εκτέλεσης και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου οικονομική διαχείριση έργων

8 Βασικές απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας Δικαιούχων
Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με την μορφή εγχειριδίου, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο δικαιούχος (και για όσους διαθέτουν ISO 9001). Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση – διαχείριση πληροφοριών και αρχείων.

9 Διευκρινίσεις Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης φορέων
Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 551/ Διευκρινίσεις Εγκύκλιος 44236/ΕΥΘΥ 479/ Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης φορέων 1. Τεχνική Υπηρεσία (για Κατηγορία Α): Συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία με 3 τουλάχιστον στελέχη ΠΕ ή ΤΕ, μονίμους ή αορίστου χρόνου, εκ των οποίων 2 διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνείου ή μηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ 2. Οργανική Μονάδα για διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση/παρακολούθηση συμβάσεων (για Κατηγορία Β): Στελέχωση από 3 τουλάχιστον στελέχη, μονίμους ή αορίστου χρόνου, εκ των οποίων 1 τουλάχιστον κατηγορίας ΠΕ

10 Διευκρινίσεις Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης φορέων
Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 551/ Διευκρινίσεις Εγκύκλιος 44236/ΕΥΘΥ 479/ Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης φορέων 3.Οργανική Μονάδα για διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση/ παρακολούθηση συμβάσεων (για Κατηγορία Γ): Στελέχωση από 1 τουλάχιστον στέλεχος, μόνιμο ή αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Μέλη των οργάνων διοίκησης των φορέων δύναται να στελεχώνουν τις υπηρεσίες παρακολούθησης υλοποίησης έργου / πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου καθώς και την οικονομική υπηρεσία Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει συγκροτημένη Οικονομική Υπηρεσία με στέλεχος ΠΕ ή ΤΕ οικονομικού τίτλου σπουδών - Υπάλληλοι ΠΕ διοικητικού ή/και οικονομικού - Υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ διοικητικού / λογιστικού

11 Διευκρινίσεις Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης φορέων
Εγκύκλιος 4670/ΕΥΣ 551/ Διευκρινίσεις Εγκύκλιος 44236/ΕΥΘΥ 479/ Ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης φορέων Λόγω των λειτουργικών ιδιομορφιών των φορέων η ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση μπορεί να περιλαμβάνει και στελέχη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (με δικαίωμα ανανέωσης) ή νόμιμα αποσπασμένους στον φορέα. Ο φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το προσωπικό αυτό: Δύναται να εργασθεί για χρονική περίοδο που καλύπτει την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει στο ΕΣΠΑ - Οι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα για διάστημα μιας τριετίας από το κλείσιμο το Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

12 Μεταβατική περίοδος Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας – εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο
Μέχρι σήμερα : έχουν εκδοθεί 55 προσκλήσεις για την υποβολή φακέλων έχουν προσκληθεί να υποβάλλουν φακέλους – αιτήσεις πάνω από 800 δυνητικοί δικαιούχοι. έχουν υποβάλλει αιτήσεις περίπου 450 φορείς έχουν εξεταστεί πάνω από 300 φάκελοι έχουν εκδοθεί έγγραφα επιβεβαίωσης για 165 περίπου φορείς έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις 30 περίπου φορέων

13 Πιο συγκεκριμένα οι φορείς που έχουν επιβεβαιωθεί ανά Ειδική υπηρεσία είναι :
ΕΔΑ Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας : 15 φορείς ΕΔΑ Περιφ. Ηπείρου : 11 φορείς (Νομαρχίες, Δήμοι) ΕΔΑ Περιφ. Πελοποννήσου : 4 φορείς (Περιφέρεια) ΕΔΑ Περιφ. Ιονίων νησιών : 5 φορείς (Περιφέρεια, Νομαρχίες) ΕΔΑ Περιφ. Θεσσαλίας : 12 φορείς (Περιφέρεια, Νομαρχίες, Δήμοι, ΔΕΥΑ) ΕΔΑ Περιφ. Στερεάς Ελλάδας : 18 φορείς (Περιφέρεια, Νομαρχίες, Δήμοι, ΔΕΥΑ) ΕΔΑ Περιφ. Ατττικής : 20 φορείς (Περιφέρεια, Νομαρχία, Δήμοι) ΕΔΑ Περιφ. Κρήτης : 9 φορείς( Περιφέρεια, Νομαρχίες, Δήμοι) 13

14 ΕΔΑ Περιφ. Βορείου Αιγαίου: 1 φορέας (Περιφέρεια)
ΕΔΑ Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης : 21 φορείς (Περιφέρεια, Νομαρχίες, Δήμοι, ΔΕΥΑ) ΕΔΑ Περιφ. Βορείου Αιγαίου: 1 φορέας (Περιφέρεια) ΕΔΑ Περιφ. Νοτίου Αιγαίου : 5 φορείς (Περιφέρεια, Νομαρχία, Δήμοι) ΕΔΑ Μεταφορών: 1 φορέας (ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ) ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση: 3 φορείς (ΚτΠ ΑΕΡ, ΕΔΕΤ ΑΕ, Παρατηρ. ΚτΠ ΑΕ) ΕΥΔ ΕΠ Ανθρώπινου Δυναμικού: 4 φορείς (ΕΥ Εφαρμογής, ΟΕΕ, ΟΑΕΔ, ΕΚΕΠΙΣ) ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: 9 φορείς (ΕΙΝ, ΕΛΚΕ Παν/μίων, ΔΕΚΕ, ΙΤΗ, Παιδ. Ιστ.) 14

15 ΕΥΔ ΕΠ Περιβάλλον: 1 φορέας (Υπ. Εθν. Άμυνας)
ΕΥΔ ΕΠ ΕτΠ : 3 φορείς (ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ/ΠΑΘΕ) ΕΦΔ Υγείας : 2 φορείς (ΚΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ) ΕΥΔ ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση : 5 φορείς (ΓΓ Ισότητας, Υπ.Εσωτερικών, ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑΑ ΑΕ) 15

16 Δικαιούχοι μη διαχειριστικά επαρκείς
Τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και μετά από αυτή, εάν οι δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, είναι δυνατόν η πρόταση ένταξης έργου να υποβάλλεται από άλλο, διαχειριστικά επαρκή φορέα υπό την προϋπόθεση ότι η αρμοδιότητα υλοποίησης θα του μεταβιβαστεί με προγραμματική σύμβαση. Ο εν λόγω φορέας δύναται να είναι η αρχή στην οποία υπάγεται ή από την οποία εποπτεύεται ο κύριος του έργου ή συναφής δημόσια υπηρεσία ή Ανώνυμη Εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. 16

17 Βασικά στοιχεία Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 :
Βασικά στοιχεία Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 : Έχει ετοιμαστεί σχέδιο υποδείγματος Προγραμματικής Σύμβασης από το ΥΠΟΙΟ, με το οποίο ένας φορέας, που δεν έχει κριθεί διαχειριστικά επαρκής (οριζόμενος ως κύριος του έργου), αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (φορέα υλοποίησης) την αρμοδιότητα να λειτουργήσει ως δικαιούχος για συγκεκριμένη πράξη, που θα υποβληθεί για ένταξη σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Με την υποβολή μιας πρότασης για ένταξη πράξης θα πρέπει να έχει συνυποβληθεί το σχέδιο της σύμβασης και οι αποφάσεις των οργάνων των συμβαλλομένων για την έγκριση του σχεδίου και την εξουσιοδότηση της υπογραφής της. 17

18 Έννοια προγραμματικών συμβάσεων
Είναι συμβάσεις για την εφαρμογή ενός προγράμματος που συνάπτονται μεταξύ δημοσίων φορέων. Δεν εμπίπτουν, δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος παρεχόμενου νομοθετικά ή κανονιστικά, στις διατάξεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Αποτελούν συμβάσεις πλαίσιο, εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα επιμέρους νομικές ή υλικές πράξεις.

19 «Προγραμματικής Σύμβασης»
Νομοθετικοί ορισμοί «Προγραμματικής Σύμβασης» Άρθρο 3 του Ν. 3316/2005 (Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών για Έργα) Άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) Άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 (ΕΣΠΑ) Το πεδίο εφαρμογής των τριών νομοθετημάτων είναι διακριτό, όσον αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής, τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους και του αντικειμένου των συμβάσεων.

20 Διαχειριστικά επαρκής δήμος Δημοτική Αναπτυξιακή Α.Ε.
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης Συμβαλλόμενα Μέρη ενδεικτικά Κύριος του Έργου: Δήμος Φορέας Υλοποίησης: Περιφέρεια Νομαρχία Διαχειριστικά επαρκής δήμος Δήμος Α.Ε. Δημοτική Αναπτυξιακή Α.Ε.

21 Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
Προοίμιο Δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Κύριου του Έργου ως δικαιούχου για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής του επάρκειας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.

22 Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
Αντικείμενο Ο Φορέας Υλοποίησης λειτουργεί ως δικαιούχος του έργου, διενεργεί το σύνολο των διαδικασιών, παραδίδει το έργο πλήρες στον Κύριο του Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

23 Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Ποσά και Πόροι – Χρηματοδότησης Διάρκεια Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης Εκπροσώπηση Επίλυση Διαφορών Μεταφορά – Απασχόληση Προσωπικού Συνοδεύεται από 2 Παραρτήματα: (Ι) Βασικά χαρακτηριστικά της πράξης (ΙΙ) 2 πίνακες όπου καταγράφονται η υφιστάμενη διοικητική κατάσταση της πράξης και οι απαιτούμενες ενέργειες ωρίμανσης (Κύριος του Έργου – Φ.Υ.)


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤA ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΟΤ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google