Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΛΟΤ 1429 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΛΟΤ 1429 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΛΟΤ 1429 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

3 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 2007-2013 Ν. 3614/2007:Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. Έργα ΕΣΠΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) Αναπτυξιακές παρεμβάσεις που διαχειρίζονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) − ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) • Διαχειρίζονται από Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων • Αντιστοίχως, συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (Ε.Τ.Α.)

4 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΣΠΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) Πράξεις Άξονες Προτεραιότητας Έργα

5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΔΕΠ (Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας) Άρθρο 22: Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων «Με στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, η εθνική αρχή συντονισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία … σχεδιάζει ελληνικό πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή συστήματος και διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ …» «Με ΚΥΑ των υπουργών ΥΠ ΟΙΟ, ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης ρυθμίζεται η εφαρμογή μετά την 1.1.2009 του προτύπου ή της τεχνικής προδιαγραφής» «Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων επιβεβαιώνεται από την αρμόδια διαχειριστική αρχή … Με απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΙΟ ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της μεθόδου και της διαδικασίας επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων» (ΥΑ 1258/ΕΥΣ 2821/11.01.08, Εγκύκλιος ΥΠΟΙΟ 4670/ΕΥΣ 551/01.02.08) ΝΟΜΟΣ 3614/2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013

7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Απαιτήσεις μεταβατικής περιόδου (έντυπο Ι) :  Συμβατότητα θεσμικού πλαισίου  Ύπαρξη μονάδων για τις (5) λειτουργίες υλοποίησης έργων:  Εγχειρίδιο διαδικασιών για τις λειτουργίες υλοποίησης έργων και για την παρακολούθηση νομοθεσίας  Υλικοτεχνική υποδομή  προγραμματισμός,  σχεδιασμός & ωρίμανση,  διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση σύμβασης  παρακολούθηση εκτέλεσης και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου  οικονομική διαχείριση έργων

8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  Εθνική Αρχή Συντονισμού/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΟ, συντονίζει τον προγραμματισμό, την εφαρμογή των ΕΠ και καθοδηγεί τις διαχειριστικές Αρχές (άρθρο 2, Ν.3614/2007)  Διαχειριστική Αρχή/ΔΑ ή Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, υπεύθυνη για τη διαχείριση εκάστου ΕΠ (άρθρο 3 και 5, Ν. 3614/2007)  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ασκεί καθήκοντα διαχείρισης ΕΠ υπό την ευθύνη της ΔΑ (άρθρο 4, Ν. 3614/2007)  Αρχή Πιστοποίησης/ Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής υπεύθυνη για την πιστοποίηση των δηλώσεων δαπανών στην Επιτροπή  Αρχή Ελέγχου, υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου  Οργανισμός υλοποίησης/ δικαιούχος, υπεύθυνος για την έναρξη και υλοποίηση έργων  Ανάδοχος, συνάπτει σύμβαση με δικαιούχο για την εκτέλεση έργου  Φορείς επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων

9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑρχήΠιστοποίησης ΔιαχειριστικήΑρχή Δικαιούχος ΑρχήΕλέγχου ΕθνικήΑρχήΣυντονισμού/ YΠOIO Επίβλεψη Συντονισμός Επαλήθευση Έλεγχος Ανάδοχος Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Επιθεώρηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συνεργασία ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα (στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013). Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.

11 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΙΟ-ΕΛΟΤ  Εκπόνηση και έκδοση Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων (ΕΠΔΕ)  Εκπόνηση και έκδοση Οδηγού Εφαρμογής του ΕΠΔΕ  Εκπόνηση και έκδοση Κανονισμού Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης των Φορέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΠΔΕ  Εκπόνηση Οδηγών εκπαίδευσης εσωτερικών ή/και εξωτερικών επιθεωρητών αξιολόγησης και επιτήρησης του συστήματος διαχείρισης επάρκειας  Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ως ακολούθως:  40 εκπαιδευτικές/πιλοτικές επιθεωρήσεις δυνητικών δικαιούχων  4 σεμινάρια σε (80) στελέχη διαχειριστικών αρχών  4 σεμινάρια σε (40)επιθεωρητές  10 ενημερωτικά σεμινάρια σε (200)δυνητικούς δικαιούχους

12 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις»  ΕΛΟΤ 1431-1 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων τεχνικών έργων»  ΕΛΟΤ 1431-2 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών»  ΕΛΟΤ 1431-3 «Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα»  ΕΛΟΤ ΤΠ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης»  ISO 19011 «Οδηγός για την επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης»

13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1429 ΕΛΟΤ 1429 ΕΛΟΤ 1431-1 ΕΛΟΤ 1431-2 ΕΛΟΤ 1431-3 ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΌΧΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

14 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1429  Παροχή κατάλληλης καθοδήγησης για την επεξήγηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ 1429  Εξειδίκευση των απαιτήσεων στις περιπτώσεις όπου το ΕΛΟΤ 1429 αναφέρεται με τους όρους «όταν / εάν / όπου απαιτείται, μπορεί να», «κατάλληλες» ή «απαραίτητες» π.χ. ενέργειες ή «επαρκή» ή άλλους σχετικούς επιθετικούς προσδιορισμούς όπως «αρμόδιο» προσωπικό, «εφαρμοστέες» απαιτήσεις  Πρόβλεψη για κατάταξη των οργανισμών σε τρία (3) επίπεδα διαχειριστικής επάρκειας

15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1429  Η δομή των Οδηγών ταυτίζεται με αυτή του ΕΛΟΤ 1429.  Σε κάθε κεφάλαιο έχει αναπαραχθεί το πρωτότυπο κείμενο του ΕΛΟΤ 1429 σε γκρι πλαίσιο  Το πρωτότυπο αυτό κείμενο ακολουθείται από:  "Οδηγίες για την εφαρμογή" και  "Ενδεικτική Τεκμηρίωση"  Παραρτήματα (πληροφοριακά) (ΕΛΟΤ 1431-1/2) ΔΟΜΗ

16 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1429  Αναφέρονται ως παραδείγματα τρόποι (εναλλακτικοί ή και συμπληρωματικοί) με τους οποίους ο οργανισμός θα μπορούσε να τεκμηριώσει τη συμμόρφωσή του με την αντίστοιχη απαίτηση του ΕΛΟΤ 1429 και των όσων αναφέρονται στις "Οδηγίες για την εφαρμογή".  Ο οργανισμός μπορεί να επιλέξει άλλο/ους συναφή/είς και ισοδύναμο/ους τρόπο/ους για να τεκμηριώσει τη συμμόρφωση αυτή.  Για τα Επίπεδα 2 και 3, αναφέρονται μόνο τα πρόσθετα, σε σχέση με το προηγούμενο επίπεδο, στοιχεία και θεωρείται ότι για το επίπεδο αυτό ισχύουν και αυτά του προηγούμενου επιπέδου (ΕΛΟΤ 1431-1/2) ΔΟΜΗ – Ενδεικτική Τεκμηρίωση

17 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1429

18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1429 – ΕΛΟΤ 1431-1/2 Στο επίπεδο αυτό, εξετάζεται εάν ο οργανισμός:  είναι σε θέση να αναγνωρίσει έργα (projects) και να τα υλοποιήσει ανεξάρτητα από τις επαναλαμβανόμενες λειτουργίες του  έχει αντιληφθεί ότι τα έργα πρέπει να υλοποιούνται με ξεχωριστό τρόπο από τις υπόλοιπες δραστηριότητές του, και  είναι σε θέση να τεκμηριώσει ότι κάθε έργο υλοποιείται με τις δικές του διαδικασίες και διεργασίες, βάσει καθορισμένων ελάχιστων απαιτήσεων. Επίπεδα Διαχειριστικής Επάρκειας – Επίπεδο 1 Υλοποίηση Έργων βάσει καθορισμένων διαδικασιών Επίπεδο 1 ≈ Μεταβατική Περίοδο

19 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1429 – ΕΛΟΤ 1431-1/2 Στο Επίπεδο αυτό, ο οργανισμός θα πρέπει:  να διαθέτει εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανό του μεθοδολογία διαχείρισης έργων, όπου να περιλαμβάνονται διεργασίες, διαδικασίες, και τυποποιημένα "υποδείγματα" (templates) σχετικά με τον σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και κλείσιμο των έργων  να προγραμματίζει κάθε έργο με βάση τα προβλεπόμενα στην μεθοδολογία αυτή, και  να προγραμματίζει κάθε νέο τύπο έργου με βάση την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την υλοποίηση προηγούμενου/ων έργου/ων, τροποποιώντας κατάλληλα τα τυποποιημένα "υποδείγματα" (templates) Επίπεδα Διαχειριστικής Επάρκειας – Επίπεδο 2 Κεντρική Διαχείριση Έργων

20 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1429 – ΕΛΟΤ 1431-1/2 Στο Επίπεδο αυτό, ο οργανισμός θα πρέπει:  να παρακολουθεί συστηματικά, μέσω δεικτών, την επίδοση των διεργασιών του  να αξιοποιεί τα δεδομένα αυτά για συνεχή βελτίωση των διεργασιών του Επίπεδα Διαχειριστικής Επάρκειας – Επίπεδο 3 Συστηματική Παρακολούθηση και συνεχής Βελτίωση

21 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΟΤ 1431-3 Απευθύνεται σε οργανισμούς που :  υλοποιούν κοινωνικές δράσεις κυρίως  συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία)  η υλοποίηση των έργων με ίδια μέσα ΔΕΝ περιλαμβάνει αναθέσεις προς τρίτους συμβάσεων ποσού άνω των 15.000 € ΕΛΟΤ 1431-3 – Οδηγός εφαρμογής του ΕΛΟΤ 1429 για οργανισμούς υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων με ίδια μέσα

22 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ 1429 Κεφάλαιο 1: Αντικείμενο Κεφάλαιο 2: Τυποποιητικές Παραπομπές Κεφάλαιο 3: Όροι και Ορισμοί εννοιών Κεφάλαιο 4: Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Κεφάλαιο 5: Διοίκηση και οργάνωση Κεφάλαιο 6: Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση έργου Κεφάλαιο 8: Απολογισμός, Ανάλυση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 7.1 Διεργασίες Έναρξης του Έργου 7.2 Διεργασίες Σχεδιασμού 7.3 Εκτέλεση με ίδια μέσα / Ανάθεση συμβάσεων με δημόσιο διαγωνισμό 7.4 Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου 7.5 Διεργασίες διαχειριστικού κλεισίματος του έργου

23 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΟΜΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΔΕΠ

24 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  εγκαταστήσει  εφαρμόζει  τεκμηριώνει και  διατηρεί ενεργό Ο οργανισμός πρέπει να: Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) προκειμένου να διασφαλίζει την ικανότητά του να:  υλοποιεί έργα σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και  βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις του Υλοποίηση Έργου: διεργασίες που περιλαμβάνονται στον κύκλο ζωής του έργου από τη διαπίστωση της ανάγκης μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

25 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  τις διεργασίες υλοποίησης των έργων (κεφ. 7)  τις διοικητικές και υποστηρικτικές διεργασίες (κεφ. 5 και 6) - ΝΕΑ  τις διεργασίες μέτρησης, ανάλυσης και αξιολόγησης (κεφ. 8) - ΝΕΑ Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) περιλαμβάνει: Για τις διεργασίες που εντάσσονται στο σύστημα, ο οργανισμός πρέπει να:  προσδιορίζει τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις τους  εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων (και πληροφοριών) για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθησή τους. Ο οργανισμός πρέπει να διαχειρίζεται τις ως άνω διεργασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429, όπως εξειδικεύονται στους οδηγούς εφαρμογής της σειράς ΕΛΟΤ 1431.

26 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  Το εγχειρίδιο ΣΔΕΠ με περιγραφή του συστήματος και τη δέσμευση του οργανισμού για την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος και το οργανόγραμμα του οργανισμού  Την περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων (π.χ. εγχειρίδιο διαδικασιών)  Τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχο των διεργασιών (όπως νομοθεσία, κανονιστικές απαιτήσεις, πρότυπα, προδιαγραφές, οδηγίες εργασίας, τυποποιημένα έγγραφα)  Αρχεία που δημιουργούνται και αποδεικνύουν την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των διεργασιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών Η τεκμηρίωση του συστήματος πρέπει να περιλαμβάνει:

27 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Η επάρκεια  Η αναγνώριση  Η ενημέρωση με τις τρέχουσες αναθεωρήσεις  Η κοινοποίηση και διαθεσιμότητά τους για χρήση στις κατάλληλες θέσεις εργασίας. Τα έγγραφα που απαιτούνται για την ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχο των διεργασιών πρέπει να ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται:

28 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ  Διατηρούνται όσο απαιτείται  είναι εύκολα ανακτήσιμα και αναγνώσιμα Τα αρχεία πρέπει να :  η ταυτοποίηση  η ακεραιότητα  η μη αλλοίωση των αποτελεσμάτων  η προστασία τους Σε ότι αφορά στα αρχεία, πρέπει να διασφαλίζεται:

29 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία  εντοπίζει τις αλλαγές που τον αφορούν  κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στις διαδικασίες υλοποίησης έργων για να συμμορφώνεται με τα παραπάνω Ο οργανισμός πρέπει να: Όταν απαιτείται, ο οργανισμός πρέπει να υποστηρίζεται νομικά (αυτοδύναμα ή μέσω τρίτων), ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

30 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ισχύουσας και αλλαγών  Βιβλιοθήκη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης έργων, τυχόν πρότυπα τεύχη, υπάρχοντες οδηγοί κλπ. Η βιβλιοθήκη μπορεί να είναι ηλεκτρονική. Θα πρέπει να έχει ορισθεί ο μηχανισμός και ο υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση της βιβλιοθήκης. Η ενημέρωση της βιβλιοθήκης με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μπορεί να διευκολύνεται μέσω συνδρομής σε κατάλληλο υποστηρικτικό μηχανισμό (νομικές βάσεις δεδομένων κλπ)  Αρχείο σχετικής νομοθεσίας  Επίδειξη τουλάχιστον μιας σύνδεσης διαδικτύου γρήγορης προσπέλασης σε ιστοτόπους κατάλληλων εθνικών ή/και ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων.  Πρόσβαση σε βάσεις νομικών πληροφοριών και σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων /ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικό Τυπογραφείο, www.europa.eu, www.isotitagr) www.europa.euwww.isotitagr  Διαδικασία παρακολούθησης νομοθεσίας  Διαδικασία παροχής νομικής υποστήριξης

31 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Διοίκηση του οργανισμού νοείται το ανώτατο όργανο που κατά τις καταστατικές διατάξεις έχει τη διοικητική ευθύνη των μονάδων/στελεχών που εκτελούν τις πέντε (5) βασικές λειτουργίες υλοποίησης έργων/ 1.προγραμματισμός, 2.σχεδιασμός και ωρίμανση, 3. διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση σύμβασης, 4. εκτέλεση και παρακολούθηση εκτέλεσης και 5. οικονομική διαχείριση του έργου/ Για τους οργανισμούς που έχουν νομική μορφή αυτοδιοικούμενου οργανισμού δηλαδή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) ως Διοίκηση νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο και το πρόσωπο διά του οποίου αυτό εκφράζεται ή εκπροσωπείται π.χ. Δήμος : Δημοτικό Συμβούλιο και Δήμαρχος Για τα Υπουργεία, ο Γενικός Γραμματέας, για την Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης κτλ.

32 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΝΕΑ  Δημιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίματος  Εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων  Ανάθεση δραστηριοτήτων  Διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας  Παρακολούθηση ετήσιου προγραμματισμού έργων  Διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος  Λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες συντήρησης, επικαιροποίησης και βελτίωσης του ΣΔΕΠ Η δέσμευση της Διοίκηση του οργανισμού μπορεί να αποδεικνύεται με τα ακόλουθα:

33 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΝΕΑ  Καθορισμός στόχων από τον οργανισμό και ενημέρωση του προσωπικού για αυτούς  Εφαρμογή κατάλληλου συστήματος υλικών ή άλλων αμοιβών όσων εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων, εφόσον προβλέπονται θεσμικά οι σχετικές δυνατότητες  Προώθηση και εφαρμογή συστήματος ηθικής ανταμοιβής  Αξιοποίηση των ρυθμίσεων της νομοθεσίας για «Διοίκηση με στόχους», για οργανισμούς που υπάγονται στο στενό δημόσιο τομέα  Κατά την αξιολόγηση του προσωπικού θα εκτιμάται με ιδιαίτερο βάρος η επίτευξη στόχων Δημιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίματος

34 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  Προγραμματισμό έργων και ενεργειών  Σχεδιασμό και ωρίμανση έργων  Διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση σύμβασης  Εκτέλεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, έλεγχοι και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου  Οικονομική διαχείριση έργων Η Διοίκηση του οργανισμού πρέπει να καθορίζει και να γνωστοποιεί τους ρόλους στην υλοποίηση και υποστήριξη των έργων. Ο οργανισμός πρέπει να διαθέτει τις μονάδες / όργανα / στελέχη που είναι αρμόδια για τις ακόλουθες 5 βασικές λειτουργίες υλοποίησης έργων: Ειδικότερα, οι οργανισμοί που υλοποιούν δημόσια τεχνικά έργα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία.

35 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ενδεικτική Τεκμηρίωση  ΦΕΚ ίδρυσης/σύστασης ή καταστατικό με επισήμανση των σχετικών παραγράφων, από όπου προκύπτει η αρμοδιότητα υλοποίησης έργων  Σχετική αναφορά στο Εγχειρίδιο ΣΔΕΠ  Εγκεκριμένο Τυπικό Οργανόγραμμα  Εγκεκριμένο Λειτουργικό Οργανόγραμμα, αν απαιτείται λόγω της μορφής του οργανισμού  Παρουσίαση της προσέγγισης του οργανισμού για στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά  Προσδιορισμός αποφαινομένων οργάνων κατά τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπου απαιτείται  Κατάσταση εμπλεκόμενου προσωπικού και περιγραφή καθηκόντων (τουλάχιστον για τις θέσεις ευθύνης)  Τεκμηρίωση της συμβατότητας του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του οργανισμού με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

36 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΔΕΠ/ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΝΕΑ  Την επικοινωνία με εξωτερικά μέρη για θέματα που αφορούν στο σύστημα  Την παρακολούθηση των διεργασιών του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων του παρόντος προτύπου  Την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων του παρόντος προτύπου  Την ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με την επίδοση του συστήματος για την υλοποίηση έργων και τις ανάγκες βελτίωσης Η Διοίκηση πρέπει να ορίζει ένα στέλεχος του οργανισμού, το οποίο, ανεξάρτητα άλλων ευθυνών, πρέπει να έχει ευθύνη και αρμοδιότητα για:

37 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΝΕΑ  την κατηγορία του έργου  τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες  την εμπειρία τους  τη διαθεσιμότητά τους Για κάθε έργο η Διοίκηση πρέπει να ορίζει υπεύθυνο έργου και ομάδα έργου, με σαφώς καθορισμένους ρόλους. Η επιλογή των προσώπων γίνεται με βάση:

38 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΝΕΑ  Η επίγνωση στον οργανισμό της σημασίας της αποτελεσματικής και αποδοτικής υλοποίησης έργων και της ικανοποίησης των κανονιστικών απαιτήσεων  Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των συντελεστών ανά έργο (δηλαδή της ομάδας έργου, των οργανωτικών μονάδων ή στελεχών και της διοίκησης του οργανισμού)  Η ενημέρωση των κύριων ενδιαφερομένων για το έργο (π.χ διαχειριστική Αρχή) Ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει την επικοινωνία ώστε να επιτυγχάνεται: Για την έγγραφη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη εκτός οργανισμού, πρέπει να τηρείται πρωτόκολλο και να διατηρούνται σχετικά αρχεία.

39 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΝΕΑ  Επιτυγχάνεται μέσα από:  Τα ανώτερα στελέχη πρέπει να εξειδικεύουν την πολιτική του οργανισμού στις εργασίες – διαδικασίες του τμήματός τους  Οι εργαζόμενοι πρέπει να παραλαμβάνουν, εάν απαιτείται, οδηγίες εργασίας με τα καθήκοντά τους  Στο εγχειρίδιο ΣΔΕΠ πρέπει να απεικονίζεται η σχετική μεθοδολογία εσωτερικής επικοινωνίας και οι ενέργειες με τις οποίες αυτή υλοποιείται.  την ευρεία διάδοση του ΣΔΕΠ  Οδηγίες  Εγκυκλίους  Πρακτικά συναντήσεων  Έντυπα που συμπληρώνονται στις διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με το ΣΔΕΠ.

40 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΑ  Σκοπός:  Συχνότητα: σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος  ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών του ΣΔΕΠ και των αναλαμβανομένων σχετικών ενεργειών  η λήψη αποφάσεων και παροχή πόρων για τη συντήρηση, την επικαιροποίηση, την βελτίωση του συστήματος ή/και την αναβάθμιση της διαχειριστικής επάρκειας/ ωριμότητας του οργανισμού στην υλοποίηση έργων  η επανεξέταση των στόχων

41 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ  Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα έργων για τα οποία έχει την ευθύνη υλοποίησης/ εκτελούμενα, προτεινόμενα, σχεδιαζόμενα προς ένταξη/ εκτέλεση  Παρακολουθεί την τήρηση του ετήσιου προγράμματος  Επικαιροποιεί το ετήσιο πρόγραμμα  Αναλαμβάνει ενέργειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αποκλίσεων Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του, ο οργανισμός πρέπει να:

42 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ  Η απαίτηση προγραμματισμού (όπως και ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός) είναι, στους περισσότερους οργανισμούς, εκ του νόμου υποχρεωτική/ τεχνικό πρόγραμμα και πρόγραμμα προμηθειών.  Στα πλαίσια του προγραμματισμού γίνεται μία ουσιαστική αξιολόγηση και ιεράρχηση των έργων που μπορούν να υλοποιηθούν με βάση τους διαθέσιμους πόρους.  Ο οργανισμός εφαρμόζει συγκεκριμένη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης της τήρησης, επανεξέτασης και αναθεώρησης του ετήσιου προγράμματος έργων

43 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΝΕΑ  Μόρφωσης/ ακαδημαϊκά προσόντα  Εμπειρίας  Κατάρτισης  Δεξιοτήτων Το προσωπικό του οργανισμού που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών του συστήματος πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα:

44 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΝΕΑ  Εντοπίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό π.χ. ανά έργο  Καταγράφει την υπάρχουσα τεχνογνωσία και δεξιότητες του προσωπικού στη διαχείριση έργων  Προσδιορίζει τις ελλείψεις σε τεχνογνωσία και δεξιότητες  Επιλέγει το προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα  Όταν επιβάλλεται προσφεύγει σε εξωτερικά μέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών και ελλείψεων  Μεριμνά για την αριθμητική επάρκεια του προσωπικού  Μεριμνά για την κατάλληλη κατανομή του χρόνου απασχόλησης  Διασφαλίζει την ικανοποίηση των αναγκών ανάπτυξης του προσωπικού για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος Όπου απαιτείται, ο οργανισμός πρέπει να:

45 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΝΕΑ Ενδεικτική Τεκμηρίωση  Πίνακας απαιτούμενου προσωπικού για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος έργων.  Πίνακας προσωπικού το οποίο εμπλέκεται στην υλοποίηση έργων με τα εξής στοιχεία: όνομα, ειδικότητα, χρέωση και πρόβλεψη χρόνου απασχόλησης ανά έργο  Προσδιορισμός και υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για εξασφάλιση της ποσοτικής επάρκειας σε προσωπικό (π.χ. αποφάσεις για νέες προσλήψεις ή συμβάσεις και τεκμήρια υλοποίησης αυτών, ή/και όταν απαιτείται προσφυγή σε εξωτερικά μέρη ή συνεργάτες με αντίστοιχες συμβάσεις και νομικές δεσμεύσεις).  Βεβαιώσεις συμμετοχής του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης / κατάρτισης.  Όπου εφαρμόζεται, διαδικασία για την προσφυγή σε εξωτερικά μέρη ή συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών και ελλείψεων σε προσωπικό

46 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει την ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με το περιβάλλον εργασίας και ειδικότερα των απαιτήσεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας για τήρηση μέτρων μελέτης επαγγελματικού κινδύνου και παρακολούθηση των επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων

47 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή:  διαθέσιμη  επαρκής  διατηρείται κατάλληλα  διεργασίες υλοποίησης των έργων (Κεφ. 7)  λοιπές διεργασίες (Κεφ. 5, 6 & 8)

48 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ  Πίνακας υλικοτεχνικής υποδομής με τα εξής στοιχεία:  είδος,  αριθμός,  τρόπος διατήρησης  υπεύθυνος διατήρησης/ συντήρησης  Τεκμηρίωση επάρκειας υλικοτεχνικής υποδομής σε σχέση με το εγκεκριμένο πρόγραμμα έργων  Τεκμηρίωση καταλληλότητας των επιλεγμένων χώρων και τρόπων διατήρησης /συντήρησης  Προσδιορισμός και υλοποίηση ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών σε ότι αφορά την:  ποσοτική επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής, εξοπλισμού και μέσων  εξασφάλιση της κατάλληλης διατήρησης της υλικοτεχνικής υποδομής, εξοπλισμού και μέσων Ενδεικτική Τεκμηρίωση

49 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ)  διαχείριση έργων,  οικονομική διαχείριση,  υποστηρικτικό λογισμικό  Χρήση κατάλληλου λογισμικού για:  παρακολούθηση των κύριων ημερομηνιών και σταδίων – φάσεων κάθε έργου  παρακολούθηση των βασικών οικονομικών στοιχείων και χρονικών στοιχείων ως προς το σύνολο των έργων του  Μέσω χρησιμοποίησης κατάλληλου λογισμικού παρακολουθεί την εξέλιξη του κάθε έργου και υποβάλει αναφορές παρακολούθησης έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις επικοινωνίας της εκάστοτε εποπτεύουσας Αρχής (μηνιαίες, τριμηνιαίες αναφορές κλπ)

50 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) Για οικονομική διαχείριση, η ΤΠΕ μπορεί να υποστηρίζει:  την καταγραφή των λογιστικών γεγονότων,  τη δυνατότητα ελέγχου των λογιστικών εγγραφών,  την τήρηση του λογιστικού σχεδίου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και  την παρακολούθηση των οικονομικών υποχρεώσεων των έργων

51 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, Κεφ. 7

52 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 7.1 Έναρξη του έργου 7.2 Σχεδιασμός εκτέλεσης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου (γενικά) 7.3 Σχεδιασμός εκτέλεσης με ίδια μέσα ή ανάθεσης συμβάσεων και διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού 7.4 Εκτέλεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου 7.5 Κλείσιμο του έργου

53 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΝΕΑ Οι διεργασίες έναρξης του έργου περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση της ωρίμανσης και της χρηματοδότησής του/ *συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της αναγκαιότητας του έργου και των άμεσα ωφελούμενων του έργου Ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ  Απόφαση ένταξης της πράξης σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υπογραφή του συμφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ- 14053/ΕΥΣ 1749 της 27ης Μαρτίου 2008) ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της απόφασης ένταξης πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, οι όροι ένταξης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων (σύμφωνο) και προσδιορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή της πράξης σε συλλογική απόφαση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΕ)

54 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΟΥ  Ο φάκελος του έργου δημιουργείται στη φάση έναρξης του έργου με την ταξινόμηση των πληροφοριών που αφορούν/ απαιτούνται για το σχεδιασμό της εκτέλεσης του έργου  Στη φάση σχεδιασμού της εκτέλεσης του έργου συμπληρώνεται από το σχέδιο διαχείρισης έργου  Κατά την εκτέλεση του έργου συμπληρώνεται με τα δεδομένα της εκτέλεσης, της πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και του κλεισίματος του έργου  Όταν ο φάκελος του έργου συμπληρώνεται κατάλληλα, παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα για τη λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος του έργου Ο φάκελος του έργου μπορεί να αναφέρεται ως αρχείο έργου και μπορεί να διατηρείται σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή.

55 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΦΕ) - ΝΕΑ  ο οργανισμός πρέπει να δημιουργεί ένα ή περισσότερα υποδείγματα φακέλου έργου ανάλογα με τα είδη και τις κατηγορίες έργων τα οποία εκτελεί, τον τρόπο χρηματοδότησής τους/ σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τους όρους χρηματοδότησης  τυποποιημένα έντυπα (υποδείγματα προς συμπλήρωση / σχέδια εγγράφων από αντίστοιχα ολοκληρωμένα έργα) διασφάλιση ομοιογενούς τρόπου προετοιμασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων

56 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΝΕΑ Σχέδιο Φακέλου Έργου – Παράρτημα Α (πληροφοριακό) [ΕΛΟΤ 1431-1 & ΕΛΟΤ 1431-2]  δομή – σύμφωνα με το κεφ. 7 του προτύπου  κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμπλήρωση του Φακέλου του Έργου  στοιχεία τα οποία ο οργανισμός μπορεί να τηρεί συγκεντρωτικά για να συμπληρώνει το φάκελο του έργου  στο περιεχόμενο του φακέλου του έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και κάθε πρόσθετη απαίτηση που επιβάλλεται, για το εκάστοτε είδος έργου, από την ισχύουσα νομοθεσία

57 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΝΕΑ  Δημιουργούν αξία  Καλύπτουν ανάγκες  Παρέχουν οφέλη Στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας του και των επιχειρηματικών του στόχων, ο οργανισμός πρέπει να εντοπίζει τις ανάγκες σε έργα που: σε πιθανούς χρήστες και αποδέκτες των αποτελεσμάτων του έργου

58 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009  Το κόστος  Τα αναμενόμενα οφέλη  Τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην απασχόληση, στην ισότητα ευκαιριών, στην προσβασιμότητα  Τη συνέργεια με άλλα έργα Όταν απαιτείται, ο οργανισμός πρέπει να εκτιμά τη σκοπιμότητα του έργου, δηλαδή: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΝΕΑ

59 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009  Του κόστους ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας  Των αντιλήψεων των (άμεσα) ωφελούμενων και λοιπών ενδιαφερομένων μερών για το έργο Όταν απαιτείται, ο οργανισμός πρέπει να αξιολογεί τη δυνατότητα υλοποίησης και τη βιωσιμότητα του έργου, λαμβανομένων υπόψη: Ωφελούμενοι του έργου: χρήστες του προϊόντος του έργου ή οι αποδέκτες του αποτελέσματος του και ειδικότερα, προσδιορίζονται οι : άμεσα ωφελούμενοι του έργου ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΝΕΑ

60 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ Ο οργανισμός πρέπει να εξετάζει τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και να αποφασίζει για την προετοιμασία των έργων προς εκτέλεση και  να μεριμνά για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνιση προβλημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την εκτέλεση του έργου  καταρτίζει πρόγραμμα μελετών, μεριμνά για την εκτέλεσή του και αναλαμβάνει έγκαιρα τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες προετοιμασίας π.χ. αδειοδοτήσεις και απαλλοτριώσεις ή λήψη κανονιστικών αποφάσεων  εκτιμά το κόστος του έργου και συντάσσει σχέδιο προϋπολογισμού  προετοιμάζει τις δημοσιεύσεις προσκλήσεων, προκηρύξεων και τευχών δημοπράτησης ή/και

61 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  προτάσεις, αιτήματα/ πίνακας καταγραφής έργων που έχουν προκύψει από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη ή έχουν εντοπιστεί εσωτερικά κατά την λειτουργία του οργανισμού.  τεχνικό πρόγραμμα/πίνακας προτεινόμενων έργων (μετά από ιεράρχηση) ανά κατηγορία τεχνικών έργων αρμοδιότητας του οργανισμού ή/και σε αντιστοίχιση/εξυπηρέτηση επιχειρησιακών στόχων του ή/και ανά κατηγορία ωφελουμένων στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας του  μελέτη σκοπιμότητας του έργου ή οικονομοτεχνική μελέτη ή έγγραφα με τα οποία διαπιστώνεται/τεκμηριώνεται η ανάγκη και η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου

62 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΡΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ (συνέχεια)  Καταγραφή/ πίνακας/κατάλογος πιθανών πηγών χρηματοδότησης, παρακολούθηση ευκαιριών χρηματοδότησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων/ δυνατοτήτων αυτοχρηματοδότησης-συγχρηματοδότησης ανά κατηγορία τεχνικών έργων και αίτημα χρηματοδότησης  πρόγραμμα μελετών ή ΠΠΕ ή ΜΠΕ ή ΣΜΠΕ ανάλογα με τη φύση του έργου,  τεχνικά δελτία που έχουν υποβληθεί/εγκριθεί π.χ από διαχειριστική Αρχή για συγχρηματοδοτούμενα

63 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  Αντικείμενο έργου (φάσεις έργου, δομή ανάλυσης εργασιών του, ορισμός παραδοτέων)  Οργάνωση έργου  Πρόγραμμα ελέγχων  Χρονοδιάγραμμα έργου  Δείκτες παρακολούθησης έργου  Διαχείριση κινδύνων  Οικονομική διαχείριση  Σχέδιο διαχείρισης επικοινωνίας  Διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών Το σχέδιο διαχείρισης έργου μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

64 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ  Την καταγραφή των αναγκών σε προσωπικό με την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση, τον έλεγχο, την υποστήριξη και τη διαχείριση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης  Την ανάθεση εργασιών και τον προσδιορισμό των ρόλων των μελών της ομάδας έργου  Την καταγραφή των ενδεχόμενων αναγκών κατάρτισης / επιμόρφωσης για τους εργαζόμενους της ομάδας έργου  Την υλοποίηση του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος  Την καταγραφή των αναγκών σε πόρους για την εκτέλεση του έργου  Την εξασφάλιση ή/και προμήθεια αυτών των πόρων Ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει, όταν απαιτείται:

65 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ  Τον προσδιορισμό των μεθόδων και των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση και τον έλεγχο ποιότητας του έργου  Τις μεθόδους ελέγχου και αποδοχής παραδοτέων σε συνδυασμό με τα κριτήρια ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης των παραδοτέων του έργου  Τους υπεύθυνους ελέγχου Το πρόγραμμα ελέγχων, όταν απαιτείται, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

66 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ  Διαμορφώνει χρονοδιάγραμμα  Προσδιορίζει τους απαιτούμενους πόρους για κάθε δραστηριότητα, όπου απαιτείται  Σχεδιάζει την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος Ο οργανισμός πρέπει να:

67 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  Δείκτες χρονικής προόδου  Δείκτες οικονομικής προόδου  Δείκτες εξέλιξης φυσικού αντικειμένου Ο οργανισμός πρέπει να τεκμηριώνει την πορεία εκτέλεσης των έργων με δείκτες που μπορούν να περιλαμβάνουν: Οι δείκτες αυτοί πρέπει να συμβάλλουν στον εντοπισμό των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την εκτέλεση του έργου.

68 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει δείκτες παρακολούθησης του έργου οι οποίοι συσχετίζουν το προς υλοποίηση φυσικό αντικείμενο με το χρονοδιάγραμμα  Οι δείκτες παρακολούθησης του έργου μπορεί να είναι:  οικονομικοί - αξία παραδοτέων/συνολική αξία έργου  χρονικοί - χρόνος απόδοσης παραδοτέων/αρχικός εκτιμώμενος χρόνο απόδοσής τους  άλλοι

69 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  Εντοπίζει και καταγράφει τους πιθανούς κινδύνους του έργου  Εκτιμά τη διακινδύνευση του έργου μέσω ποιοτικής ή/και ποσοτικής ανάλυσης των κινδύνων  Σχεδιάζει την απόκριση στους κινδύνους  Σχεδιάζει την παρακολούθηση των κινδύνων Σε όλη τη δάρκεια του έργου, ο οργανισμός, όταν απαιτείται, πρέπει να:

70 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ή ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο οργανισμός πρέπει να αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, ή τμήματος αυτού και τον τρόπο ανάθεσης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και εγκριτικές πράξεις και ανάλογα:  με το είδος του έργου,  τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του και Τρόπος εκτέλεσης του έργου:  εκτέλεση έργου με ίδια μέσα  εκτέλεση έργου με ανάδοχο

71 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Ο οργανισμός πρέπει να πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε:  να προσδιορίζονται οι εργασίες και τα παραδοτέα, οι πόροι και οι ποσότητες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με το αντίστοιχο κόστος τους και το ακριβές χρονοδιάγραμμα των επί μέρους στοιχείων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  να ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και στελέχη που είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση του έργου,  να προσδιορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων  να καλύπτονται τυχόν ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό μέσω πρόσληψης ή προσφυγής σε τεχνογνωσία τρίτων (όταν απαιτείται)

72 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο οργανισμός πρέπει να τηρεί διαδικασίες για:  προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού  έλεγχος προσφορών  χειρισμός ενστάσεων  υπογραφή σύμβασης – ολοκλήρωση διαγωνισμού που θα διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού και τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης

73 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο οργανισμός πρέπει να τεκμηριώνει:  την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ή/και  τον κατάλληλο χειρισμό των μη συμμορφώσεων, αποκλίσεων ή ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση Φάκελος του Έργου

74 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου περιλαμβάνει:  Ελέγχους ποιότητας εκτέλεσης του έργου και πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου  Παραλαβή έργου  Επικοινωνία και αναφορές  Έλεγχο αλλαγών  Οικονομική διαχείριση  Παρακολούθηση προϋπολογισμού έργου  Έλεγχο των απαιτήσεων πληρωμών ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

75 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο οργανισμός πρέπει να :  παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης έργου  να ελέγχει την πρόοδο του έργου ως προς τα προβλεπόμενα παραδοτέα και τις μεταβολές τους  να επαληθεύει την τήρηση των προδιαγραφών του φυσικού αντικειμένου όπως αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα ανάθεσης  να πιστοποιεί ότι τα παραδοτέα είναι συμβατά με:  το τεχνικό δελτίο, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και  τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

76 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Παραλαβή έργου:  τμηματική  προσωρινή  οριστική Ο οργανισμός πρέπει να:  συγκροτεί τα κατάλληλα όργανα για την καταγραφή και παραλαβή των παραδοτέων, από προσωπικό με κατάλληλα προσόντα και τεχνογνωσία,  ελέγχει τα παραδοτέα ως προς την ποσότητα και την ποιότητά τους και να τηρεί τα σχετικά αρχεία, όπου απαιτείται και  πιστοποιεί την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί

77 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Επικοινωνία σχετικά με την πρόοδο του έργου:  εσωτερική  ομάδα έργου  αρμόδιο προσωπικό  διοίκηση του οργανισμού  εξωτερική  διαχειριστική Αρχή  ωφελούμενους  ευρύ κοινό εκθέσεις προόδου έργου αναφορές έργου δραστηριότητες δημοσιότητας

78 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Πληροφορίες για την πρόοδο του έργου σχετικά με:  την εκτέλεση των εργασιών και τα παραδοτέα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα,  τα οικονομικά στοιχεία του έργου (π.χ. δαπάνη υλοποίησης εργασιών),  τους δείκτες παρακολούθησης έργου και  τις αποκλίσεις και αλλαγές. Αναφορές έργου

79 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Αλλαγές σε:  αντικείμενο  παραδοτέα  χρονοδιάγραμμα  πόρους  προσδιορίζονται  αξιολογούνται  εγκρίνονται πριν την εκτέλεση πληρότητα και η ποιότητα του τελικού προϊόντος του έργου δεν επηρεάζεται δυσμενώς

80 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ο οργανισμός πρέπει να διασφαλίζει:  τον προσδιορισμό και τη συστηματική καταγραφή των αλλαγών σε σχέση με το σχέδιο διαχείρισης του έργου,  την ανάθεση της αξιολόγησης των αιτήσεων αλλαγών σε άτομα της ομάδας έργου,  την αξιολόγηση και έγκριση των αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,  την παρακολούθηση και έλεγχο των απαιτούμενων ενεργειών  την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις της σύμβασης

81 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η οικονομική διαχείριση πρέπει να περιλαμβάνει:  την παρακολούθηση τήρησης του προϋπολογισμού του έργου – Διαδικασίες για:  την ενημέρωση/επικαιροποίηση του προϋπολογισμού  τη συστηματική και έγκαιρη παρακολούθηση των δαπανών του έργου σε σχέση με τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό (χρήση συστημάτων ΤΠΕ)  την εκτίμηση του τελικού κόστους του έργου  τον έλεγχο των απαιτήσεων πληρωμών – Διαδικασίες για:  τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας του οικονομικού αντικειμένου,  τη διασταύρωση των στοιχείων των πληρωμών με στοιχεία πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου  την τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου.

82 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο οργανισμός κατά την ολοκλήρωση του έργου και πριν το διαχειριστικό κλείσιμο του έργου, πρέπει να τεκμηριώνει στο Φάκελο του Έργου ότι :  έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του έργου  έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί τα παραδοτέα του έργου  έχει βεβαιωθεί η περαίωση των εργασιών  έχει βεβαιωθεί η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου έως και την αποπληρωμή  έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα σχέδια συντήρησης ή/και λειτουργίας του τελικού προϊόντος του έργου, όταν απαιτείται  έχει συμπληρωθεί ο φάκελος του έργου  έχουν καταγραφεί με αναλυτικό τρόπο τυχόν εκκρεμή ζητήματα που αφορούν σε επεκτάσεις του έργου ή νέα έργα, παραδοχές λειτουργίας καθώς και οι περιορισμοί και οι απαιτήσεις λειτουργίας του προϊόντος του έργου

83 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΝΕΑ 8.1 Γενικά 8.2 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 8.3 Εξωτερικοί Έλεγχοι 8.4 Διαχείριση Παραπόνων 8.5 Απολογισμός και Συμπεράσματα για Βελτίωση και μελλοντική Αξιοποίηση

84 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΕΑ  των μετρήσεων και των δεδομένων από τη λειτουργία και τον έλεγχο των διεργασιών του συστήματος  των απολογιστικών στοιχείων ανά έργο  των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων  των δεδομένων από εκθέσεις ελέγχου τρίτων  των δεδομένων από παράπονα Ο οργανισμός πρέπει να εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης : Στόχος των αναλύσεων αυτών είναι:  η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ΣΔΕΠ  ο εντοπισμός ευκαιριών για βελτίωση και αναβάθμιση της διαχειριστικής ικανότητας του οργανισμού

85 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΝΕΑ  Την αξιολόγηση ανά έργο  Την ανάλυση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας και του ελέγχου των διεργασιών του συστήματος  Την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων  Την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξωτερικών ελέγχων  Την ανάλυση των παραπόνων των ενδιαφερομένων Ο απολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει:

86 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ Έλεγχος της αποτελεσματικής τήρησης του φακέλου του έργου  Αρχείο ελέγχων αποτελεσματικής τήρησης του φακέλου του έργου

87 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ  Καταρτίζει περιοδικό πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων  Υλοποιεί το πρόγραμμα των εσωτερικών επιθεωρήσεων  Καταγράφει τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων  Καθορίζει διορθωτικές ενέργειες  Παρακολουθεί την εφαρμογή και την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο  Διασφαλίζει την σχετική ενημέρωση της Διοίκησης Όταν απαιτείται (Επίπεδα 2 & 3), ο οργανισμός πρέπει να:

88 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ  Η συμμόρφωση των προβλεπόμενων ενεργειών με το πρότυπο  Η εφαρμογή των προβλεπόμενων ενεργειών  Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους Στόχος των εσωτερικών επιθεωρήσεων είναι να ελέγχεται:

89 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΝΕΑ Ο οργανισμός πρέπει να :  Παρέχει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή αντικειμενικών συμπερασμάτων για την κάλυψη ή μη, κάθε σημείου που περιλαμβάνεται στον έλεγχο  Υποστηρίζει τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από το κλιμάκιο ελέγχου  Υποβάλλει αντιρρήσεις ή αποδέχεται το πόρισμα στις περιπτώσεις που η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις ή επιβολή καταλογισμών- δημοσιονομικών διορθώσεων  Υλοποιεί όσα προβλέπονται στην έκθεση ελέγχου  Ενημερώνει, όταν απαιτείται, τον ανάδοχο για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από ην αποδοχή των ελέγχων

90 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΝΕΑ Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες που επιτρέπουν την υποβολή καταγγελιών και παραπόνων που άπτονται θεμάτων των υλοποιούμενων έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

91 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΝΕΑ  παροχή πόρων  λήψη διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών  βελτίωση Ο απολογισμός πρέπει να παρέχει τα αντικειμενικά δεδομένα που τεκμηριώνουν τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση για :

92 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  δεν είναι ένα ξεχωριστό σύστημα αλλά ενσωματώνεται στη λειτουργία / καθημερινή πρακτική του οργανισμού  παρέχει το πλαίσιο για την αποτελεσματική λειτουργία και διασύνδεση διαφορετικών λειτουργικών μονάδων (διαλειτουργικότητα)  αποσαφηνίζει «γκρίζες ζώνες» διεπαφών μεταξύ τμημάτων / δραστηριοτήτων / λειτουργιών Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ)

93 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  αρχική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης  σημείο εκκίνησης οι ενέργειες / δραστηριότητες / εμπειρία / καθημερινή πρακτική  επικοινωνία και διαβούλευση με το προσωπικό  προγραμματισμός ενεργειών Πως ξεκινάμε

94 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  εσωτερικά από τον οργανισμό  εξωτερικά με τη βοήθεια συμβούλου Ανάπτυξη ΣΔΕΠ

95 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Εκπαίδευση / κατάρτιση  αρχές συστημάτων διαχείρισης  πρότυπα ΣΔΕΠ Ανάπτυξη ΣΔΕΠ – Εσωτερικά από τον οργανισμό

96 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  Κριτήρια επιλογής συμβούλου  Σαφής καθορισμός  αναγκών και προσδοκιών  ρόλου του συμβούλου  Αξιολόγηση ικανότητας / επάρκειας Ανάπτυξη ΣΔΕΠ – Εξωτερικά με τη βοήθεια συμβούλου

97 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  απαιτήσεις ΣΔΕΠ (Σύμβουλος)  ανάλυση οργανωτικής δομής, λειτουργιών, καναλιών επικοινωνίας και διεπαφών (Υπ.ΣΔΕΠ + Σύμβουλος + Εμπλεκόμενο προσωπικό)  καθορισμός και αλληλοσύνδεση λειτουργιών(Υπ.ΣΔΕΠ + Σύμβουλος + Εμπλεκόμενο προσωπικό)  καθορισμός υπευθυνοτήτων / αρμοδιοτήτων (Α. Διοίκηση)  προσδιορισμός απαιτούμενων πόρων (Οργανισμός)  προγραμματισμός και παρακολούθηση ενεργειών (Υπ.ΣΔΕΠ + Σύμβουλος)  ανασκόπηση ενεργειών (Α. Διοίκηση + Σύμβουλος)  εκπαίδευση (Υπ.ΣΔΕΠ + Σύμβουλος) Δραστηριότητες - ρόλοι

98 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ συμμόρφωση με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις  Διεργασία με την οποία επιδεικνύεται ή συμμόρφωση με προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις (πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, …) - (1ου μέρους, 2ου μέρους ή 3ου μέρους)

99 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ικανός  Διαδικασία με την οποία ένας αρμόδιος φορέας παρέχει επίσημη αναγνώριση ότι ένας φορέας ή πρόσωπο είναι ικανός να πραγματοποιεί ειδικά έργα Φορείς Πιστοποίησης Εργαστήρια  Αφορά Φορείς Πιστοποίησης και Εργαστήρια

100 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –13 ΦΕΒ 2009 – ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Φορείς Φορείς Πιστοποίησης Πιστοποιούνται Φορέα Διαπίστευσης A Διαπιστεύονται ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Επιχειρήσεις Φορείς Πιστοποίησης Πιστοποιούνται Φορέα Διαπίστευσης Β Διαπιστεύονται ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

101 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Υποβολή αίτησης και σχετικής τεκμηρίωσης Διενέργεια Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (προαιρετικά) Διενέργεια Επιθεώρησης Αρχικής Αξιολόγησης (Α και Β φάση) Λήψη απόφασης για πιστοποίηση (έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης τριετούς διάρκειας ) Διενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας) Διενέργεια Επιθεωρήσεων Επιτήρησης (2 τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της τριετίας) Διενέργεια Επιθεώρησης Επαναξιολόγησης

102 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αίτηση  αιτούμενο τεχνικό πεδίο επιβεβαίωσης  κατηγορίες έργων  επίπεδα διαχειριστικής επάρκειας ανά κατηγορία  τρόπος χρηματοδότησης (προαιρετικά)  γενικά χαρακτηριστικά του οργανισμού (επωνυμία / διεύθυνσης εγκαταστάσεών του / θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας)  γενικές πληροφορίες σχετικά με το αιτούμενο πεδίο επιβεβαίωσης  υπηρεσιακές μονάδες (βασικές λειτουργίες υλοποίησης έργων)  προσωπικό που στελεχώνει τις ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες  σχετική υλικοτεχνική υποδομή  κατάλογο των έργων που υλοποιεί ανά κατηγορία έργου  πληροφορίες αναφορικά με τις διεργασίες που παραχωρούνται σε υπεργολάβους  πρότυπα ή άλλες απαιτήσεις για τις οποίες ζητά επιβεβαίωση ο οργανισμός  πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας.

103 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –13 ΦΕΒ 2009 – ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Επιθεώρηση είναι μία συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία εντοπισμού και αξιολόγησης τεκμηρίων/αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός ικανοποίησης καθορισμένων κριτηρίων Βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2005 Αποτέλεσμα διεργασίας Ευρήματα επιθεώρησης και συμπέρασμα

104 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –13 ΦΕΒ 2009 – ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  Νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις  Απαιτήσεις προτύπων  Εταιρικές / επιχειρηματικές πολιτικές  Διαδικασίες / οδηγίες εργασίας

105 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –13 ΦΕΒ 2009 – ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ  Προσδιορισμός του βαθμού συμμόρφωσης του ΣΔΕΠ ή μέρους του, με τα κριτήρια της επιθεώρησης  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΕΠ, σε ότι αφορά στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων του  Εντοπισμός σημείων βελτίωσης του εφαρμοζόμενου ΣΔΕΠ Ειδικότερα, σκοπός ΣΔΕΠ Έλεγχος αν διασφαλίζεται  νομιμότητα. Κοινοτικό και εθνικό δίκαιο  αποτελεσματικότητα. Βαθμός επίτευξης στόχων  αποδοτικότητα. Σχέση αποτελεσμάτων-πόρων, Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων

106 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Έγγραφο επιβεβαίωσης (πιστοποιητικό)  επωνυμία και έδρα του οργανισμού (ή τη γεωγραφική θέση των κεντρικών γραφείων και των λοιπών θέσεων εφαρμογής στην περίπτωση περισσοτέρων της μίας θέσεων εφαρμογής)  ημερομηνίες – χορήγησης / λήξης  πρότυπα διαχειριστικής επάρκειας  πεδίο εφαρμογής της επιβεβαίωσης αναφορικά με το είδος των έργων που υλοποιούνται από τον οργανισμό και για τα οποία επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια  επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας ανά κατηγορία έργων που υλοποιούνται από τον οργανισμό και για τα οποία επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια  υπηρεσιακές μονάδες, που εκτελούν τις βασικές λειτουργίες υλοποίησης έργων

107 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ –13 ΦΕΒ 2009 – ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Πεδίο Εφαρμογής Θέσεις Εφαρμογής Ισχύ ς Διαπίστευ ση


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – KOMOTHNH 17 ΦΕΒ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΛΟΤ 1429 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google