Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Τα Βασικά Στοιχεία του ΕΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Τα Βασικά Στοιχεία του ΕΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Τα Βασικά Στοιχεία του ΕΠ

2 Το Αναπτυξιακό Όραμα του ΕΠ Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής προσδιορίζει το αναπτυξιακό όραμα το οποίο συνοψίζεται στην φράση: «Ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη». Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής προσδιορίζει το αναπτυξιακό όραμα το οποίο συνοψίζεται στην φράση: «Ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη».

3 Ο Στρατηγικός Στόχος του ΕΠ Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2014 - 2020 είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας, η διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και βελτίωση της ποιότητας ζωής, η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων, η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού – ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και η προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας.

4 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 190.052.422 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων ποσό 95.026.211 ευρώ αποτελούν την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το ΕΚΤ συνεισφέρει με ποσό 20.747.212 ευρώ και το ΕΤΠΑ με ποσό 74.278.999 ευρώ. Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 λαμβάνει συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 190.052.422 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων ποσό 95.026.211 ευρώ αποτελούν την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το ΕΚΤ συνεισφέρει με ποσό 20.747.212 ευρώ και το ΕΤΠΑ με ποσό 74.278.999 ευρώ.

5 Η Διάρθρωση του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 διαρθρώνεται σε 13 άξονες προτεραιότητας ως εξής: Π/Υ: 5.541.032 ΑΠ 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας - ΕΤΠΑ ΑΠ 2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών - ΕΤΠΑ ΑΠ 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων - ΕΤΠΑ ΑΠ 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς - ΕΤΠΑ Π/Υ: 5.541.032 Π/Υ: 16.623.094 Π/Υ: 14.599.326

6 Η Διάρθρωση του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 διαρθρώνεται σε 13 άξονες προτεραιότητας ως εξής: Π/Υ: 13.022.796 ΑΠ 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων - ΕΤΠΑ ΑΠ 6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων - ΕΤΠΑ ΑΠ 7 : Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων - ΕΤΠΑ ΑΠ 8 : Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων - ΕΚΤ Π/Υ: 13.022.796 Π/Υ: 52.754.218 Π/Υ: 3.096.664

7 Η Διάρθρωση του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 διαρθρώνεται σε 13 άξονες προτεραιότητας ως εξής: Π/Υ: 37.634.058 Π/Υ: 12.359.754 Π/Υ: 2.734.196 Π/Υ: 12.359.754 ΑΠ 9 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ ΑΠ 10 : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ ΑΠ 11 :Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση - ΕΤΠΑ ΑΠ 12: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΑΠ 13: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Π/Υ: 763.702

8 Το Πλαίσιο Επίδοσης  Το Πλαίσιο Επίδοσης αποτελεί ένα νέο εργαλείο, το οποίο σχετίζεται με την αποτίμηση της αποδοτικής εφαρμογής των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία.  Η αποτίμηση γίνεται βάσει μετρήσιμων στόχων οικονομικής και φυσικής υλοποίησης, στο πλαίσιο των χρησιμοποιούμενων δεικτών για τους Άξονες Προτεραιότητας των ΕΠ.  Ο έλεγχος για την επίτευξη των δεικτών γίνεται δυο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020: Το 2019 όπου εξετάζεται η επίτευξη των οροσήμων που αποτελούν τους ενδιάμεσους στόχους που τίθενται για το 2018. Το 2025 όπου εξετάζεται η επίτευξη των στόχων που τίθενται για το 2023.  Προβλέπεται πιθανή αναστολή πληρωμών- δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις μη επίτευξής των στόχων του ΠΕ  Το Πλαίσιο Επίδοσης αποτελεί ένα νέο εργαλείο, το οποίο σχετίζεται με την αποτίμηση της αποδοτικής εφαρμογής των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία.  Η αποτίμηση γίνεται βάσει μετρήσιμων στόχων οικονομικής και φυσικής υλοποίησης, στο πλαίσιο των χρησιμοποιούμενων δεικτών για τους Άξονες Προτεραιότητας των ΕΠ.  Ο έλεγχος για την επίτευξη των δεικτών γίνεται δυο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020: Το 2019 όπου εξετάζεται η επίτευξη των οροσήμων που αποτελούν τους ενδιάμεσους στόχους που τίθενται για το 2018. Το 2025 όπου εξετάζεται η επίτευξη των στόχων που τίθενται για το 2023.  Προβλέπεται πιθανή αναστολή πληρωμών- δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις μη επίτευξής των στόχων του ΠΕ

9 Οι αιρεσιμότητες  Αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των Προγραμμάτων.  Συνδέονται με συγκεκριμένους Άξονες και Επενδυτικές Προτεραιότητες.  Έχει καθοριστεί πλήρως ο χρονοπρογραμματισμός εκπλήρωσής τους για την αποφυγή αστοχιών των Προγραμμάτων.  Η αδυναμία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων οδηγεί σε παύση της χρηματοδότησης.  Αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των Προγραμμάτων.  Συνδέονται με συγκεκριμένους Άξονες και Επενδυτικές Προτεραιότητες.  Έχει καθοριστεί πλήρως ο χρονοπρογραμματισμός εκπλήρωσής τους για την αποφυγή αστοχιών των Προγραμμάτων.  Η αδυναμία εκπλήρωσης των προϋποθέσεων οδηγεί σε παύση της χρηματοδότησης.

10 Ανάλυση στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Κωνσταντίνος Λέμας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Κωνσταντίνος Λέμας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Κατέβασμα ppt "1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Τα Βασικά Στοιχεία του ΕΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google