Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Συμβούλιο, Ηράκλειο 4 Ιουνίου 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Συμβούλιο, Ηράκλειο 4 Ιουνίου 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Συμβούλιο, Ηράκλειο 4 Ιουνίου 2007

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ1-7 ΒΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ8-15 ΓΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ 16-20 ΔΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ21-22

3

4 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 παρεμβαίνει: στις Διοικητικές Περιφέρειες Κρήτης και Βορείου Αιγαίου του Στόχου 1 (αμιγής στόχος σύγκλισης), στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του Στόχου 2, χαρακτηρίζεται ως «Multi-objective» Πρόγραμμα, με ταυτόχρονη εφαρμογή σε Περιφέρειες των Στόχων 1 και 2.

5 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ-ΝΑ Η Χωρική Ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: διαμορφώνει λειτουργικά ένα νησιώτικο χώρο αποτελούμενο από περισσότερο από 90 νησιά (μικρά, μεσαία, μεγάλα) συγκεντρώνει το 10% του πληθυσμού της χώρας, με πληθυσμιακή γήρανση σε ορισμένες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει μία ευρεία διασπορά εγκατάστασης του πληθυσμού σε ένα ιεραρχημένο δίκτυο οικισμών με σημαντική πολιτισμική αξία εμφανίζει ικανοποιητικό επίπεδο βασικής εκπαίδευσης αλλά υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου στους αποφοίτους ΑΕΙ η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας, ενώ αντίθετα το Νότιο Αιγαίο υψηλά σε σχέση με τον εθνικό μ.ο. διαμορφώνει το 10% του ΑΕΠ της χώρας και παράγει το 15% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του πρωτογενή τομέα, το 3% του δευτερογενή και το 11% του τριτογενή. Φιλοξενεί 104.113 επιχειρήσεις,εκ των οποίων 101.337 ΠΜΕ (97,3% έναντι 96,5% σε εθνικό επίπεδο) Συγκεντρώνει το 47% των τουριστικών κλινών της χώρας, δέχεται το 29% των αφίξεων και το 66% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών επισκεπτών στην Ελλάδα Εμφανίζει υστέρηση σε όλους τους δείκτες ψηφιακής σύγκλισης με σαφείς τάσεις συνολικής βελτίωσης 1

6 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ-ΝΑ (συνέχεια) Κοινά προβλήματα των νησιών της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου»: ύπαρξη σημαντικών διαπεριφερειακών, ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των οποίων και ανισοκατανομή ανθρώπινων και φυσικών πόρων και υποδομών υψηλή εποχικότητα δραστηριοτήτων, με έμφαση στον τουρισμό. ευάλωτη οικονομία η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τομέα. έντονες πιέσεις στη δόμηση, τόσο για οικιστικές όσο και για τουριστικές λειτουργίες. υπερεκμετάλλευση των περιορισμένων φυσικών πόρων υψηλό κόστος αντιμετώπισης των αστικών και κοινωνικών λειτουργιών (ποιότητα και ευκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες από επιχειρήσεις και πολίτες, συγκοινωνίες, υγεία, παιδεία, κ.λπ.) τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση αδυναμίες στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης υποδομών απουσία οικονομιών κλίμακας και ασυνέχεια των αγορών προϊόντων και εργασίας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων δυσχέρειες στις συνθήκες μεταφορών προσώπων και εμπορευμάτων (διπλή περιφερειακότητα). Σημαντικές ενδοπεριφερειακές ανισότητες (λ.χ. σε 5 νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συγκεντρώνεται το 63% του πληθυσμού με ΑΕΠΠ το οποίο ανέρχεται στο 99% του μέσου όρου των ΕΕ- 15, ενώ τα υπόλοιπα 43 νησιά με το 37% του πληθυσμού, φθάνουν μόλις το 58,65% του ΑΕΠΠ του μέσου όρου των ΕΕ-15, 2001). 2

7 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ-ΝΑ (συνέχεια) Κοινά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου»: Ευνοϊκή στρατηγική θέση στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου Σημαντική συγκέντρωση περιοχών με αξιόλογα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος καθώς και ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος Υψηλού επιπέδου τουριστική ανάπτυξη με σημαντικές ευκαιρίες στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος Υψηλού επιπέδου πολιτισμικό προϊόν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται εκτός από τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς πόρους και τα μουσεία, η σύγχρονη τέχνη, ο «πολιτισμός της γεύσης» κ.λπ. Ευρεία ποικιλία ποιοτικών και προβεβλημένων διεθνώς τοπικών προϊόντων Λειτουργία σημαντικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης) καθώς και ερευνητικών ιδρυμάτων παραγωγής έρευνας και τεχνολογίας (ΙΤΕ, ΜΑΙΧ ΕΛΚΕΘΕ, κλπ) 3

8 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ-ΝΑ (συνέχεια) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Αν. 1: Αντιμετώπιση των έντονων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και της σύνδεσης των περιφερειών της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης – Νήσων Αιγαίου» με τη λοιπή χώρα (άρση της διπλής περιφερειακότητας). Αν. 2: Άρση της νησιωτικής απομόνωσης μέσω της αναβάθμισης υφιστάμενων και δημιουργίας νέων υποδομών φυσικής και τεχνολογικής προσπελασιμότητας. Αν. 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου. Αν. 4: Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών στην ποιότητα ζωής και στην απασχόληση. Αν. 5: Μείωση της ανισοκατανομής της απασχόλησης ενδό-περιφερειακά και δια - περιφερειακά, ενίσχυση της πολυαπασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Αν. 6: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρωπίνου δυναμικού χρησιμοποιώντας ως εργαλείο, μεταξύ άλλων, τις νέες τεχνολογίες. Αν. 7: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της περιφερειακής δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Αν. 8: Προστασία φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού περιβάλλοντος με σημαντική χωρική διασπορά. Αν. 9: Ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για τα δάση, την ύδρευση, άρδευση και τα απορρίμματα. 4

9 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ-ΝΑ (συνέχεια) Αν. 10: Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργιών και συνεργασιών για το Περιβάλλον, την Έρευνα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. Αν. 11: Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης των περιφερειακών οικονομιών, ενσωμάτωση πρακτικών τοποθέτησης των τοπικών προϊόντων στις εθνικές και διεθνείς αγορές, προτεραιότητα προώθησης των προϊόντων με ονομασία προέλευσης. Αν.12: Διασύνδεση της έρευνας και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών με την οικονομία. Αν. 13: Δημιουργία ικανής ερευνητικής βάσης και δια-πανεπιστημιακής συνεργασίας, για την προσέλκυση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού, ανάπτυξη καινοτομίας (τεχνολογικής και μη). Αν. 14: Διασφάλιση της ενεργειακής αυτοτέλειας των νησιών. Αν. 15: εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων, μείωση της εποχικότητας. Προώθηση ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού με χρήση των συγκριτικών φυσικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. 5

10 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ-ΝΑ (συνέχεια) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2007-2013 6

11 Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ-ΝΑ (συνέχεια) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2007-2013 (Συνέχεια) 7

12 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΕΠ ΧΕ Κ-ΝΑ Όραμα Στρατηγικοί στόχοι Γενικοί στόχοι Θεματικές Προτεραιότητες Άξονες προτεραιότητας Στόχος 1 Στόχος 2 Β. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 8

13 1. Βελτίωση της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση επενδύσεων στις περιοχές της Χωρικής Ενότητας 4. Βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής2. Προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα. 3. Διασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των περιφερειακών υποδομών, έμφαση στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας 5. Ενίσχυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας, ως τόπου διαβίωσης και άσκησης επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 6. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματική ενίσχυση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης ΟΡΑΜΑ Στρατηγικοί στόχοι Β. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 9

14 Β. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (συνέχεια) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 10 1. Βελτίωση της προσπελασιμότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής), 2. Διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 5. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καλλιέργεια της καινοτομίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 6. Συνδυασμένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισμικών πόρων 3. Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος, 7. Αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων 4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάμωση των εξωστρεφών συνεργασιών, 8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων της Χωρικής Ενότητας και ανάδειξη πόλων ανάπτυξης

15 ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ενδοπεριφερειακές ανισότητες Ορεινές, Ημιορεινές, πεδινές περιοχές Αστικές περιοχές, βιώσιμη αστική ανάπτυξη  Πόλοι ανάπτυξης Νησιωτικότητα – Μικρά νησιά 1

16 Γενικοί Στόχοι ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας Κρήτης-Νήσων Αιγαίου 1 ος 2 ος 3 ος 4 ος 5 ος 6 ος 7 ος 8 ος ΑΝΑΓΚΕΣ Αντιμετώπιση των έντονων ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, καθώς και της σύνδεσης των περιφερειών της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου με τη λοιπή χώρα (διπλή περιφερειακότητα) () Άρση της νησιωτικής απομόνωσης μέσω της αναβάθμισης υφιστάμενων και δημιουργίας νέων υποδομών φυσικής και τεχνολογικής προσπελασιμότητας () Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου. () Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας των ευκαιριών στην ποιότητα ζωής και στην απασχόληση. () Ενεργητικές πολιτικές μείωσης της ανισοκατανομής της απασχόλησης ενδό και δια περιφερειακά, ενίσχυση της πολυαπασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. ()()() Αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρωπίνου δυναμικού χρησιμοποιώντας ως εργαλείο, μεταξύ άλλων, τις νέες τεχνολογίες. () () Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της περιφερειακής δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. ()()() Αυξημένες απαιτήσεις προστασίας φυσικού και ιστορικού πολιτιστικού περιβάλλοντος με σημαντική χωρική διασπορά. ()() Ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για τα δάση, την ύδρευση, άρδευση και τα απορρίμματα. () Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργιών και συνεργασιών για το Περιβάλλον, την Έρευνα και την Κοινωνία της Πληροφορίας. () Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης των περιφερειακών οικονομιών, ενσωμάτωση πρακτικών τοποθέτησης των τοπικών προϊόντων στις εθνικές και διεθνείς αγορές, προτεραιότητα προώθησης των προϊόντων με ονομασία προέλευσης. ()() Διασύνδεση της έρευνας και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών με την οικονομία. () Δημιουργία ικανής ερευνητικής βάσης και δια-πανεπιστημιακής συνεργασίας, για την προσέλκυση και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού, ανάπτυξη καινοτομίας (τεχνολογικής και μη). ()() Διασφάλιση της ενεργειακής αυτοτέλειας των νησιών ()() Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος, αξιοποίηση πολιτισμικών πόρων, μείωση της εποχικότητας. Προώθηση ειδικών και εναλλακτικών τουρισμού με χρήση των συγκριτικών φυσικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής () () 1212

17 Β. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (συνέχεια) ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Όπως προκύπτει από τη ΣΜΠΕ του ΕΠ Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Το Πρόγραμμα στοχεύει σε μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, πέρα δηλαδή από τα χρονικά όρια της προγραμματικής περιόδου, δίδει έμφαση όχι μόνο στις άμεσες παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές υποδομές και την ποιότητα ζωής, τον εναλλακτικό τουρισμό και την άρση των αποκλεισμών, θα έχει σωρευτικά θετικές επιπτώσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου. 13

18 Β. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (συνέχεια) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Για τη διαμόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας του ΠΕΠ λήφθηκαν υπόψη και οι εισηγήσεις των συμβούλων της Εκ των προτέρων αξιολόγησης, καθώς και των μελετητών της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Τα αποτελέσματα της ΣΜΠΕ και της διαβούλευσης θα ενσωματωθούν στο Πρόγραμμα πριν την οριστική του έγκριση. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Π.Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΥποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας 1, 7, 8 ΒΨηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα 4, 5 ΓΑειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 2, 3, 6, 8 ΔΕιδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής 1, 7, 8 14

19 Β. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (συνέχεια) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ του ΠΕΠ Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΊΟΥ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας1ο1ο Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης 2ο2ο Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 3ο3ο Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Β. Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα4ο4ο Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Κρήτης 5ο5ο Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 6ο6ο Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Γ. Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής7ο7ο Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης 8ο8ο Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 9ο9ο Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δ. Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής10 ο Χωρική Συνοχή και Συνεργασία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου E. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής11 ο Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης - Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο 12 ο Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής – Στόχου Σταδιακής Εισόδου – Νότιο Αιγαίο 1515

20 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας ΣΤΟΧΟΣ 1: ΚΡΗΤΗ & Β. ΑΙΓΑΙΟΣΤΟΧΟΣ 2: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (22) «Εθνικές οδοί» Συμπλήρωση / βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου. Παρακαμπτήριες οδοί αστικών ή ημιαστικών κέντρων (23) Περιφερειακές– Τοπικές Οδοί : Κατασκευή νέων και βελτιώσεις υφισταμένων οδών περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας. Έργα και μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας των οδών. Διανοίξεις, αισθητικές αναβαθμίσεις στους οικισμούς και στις περιοχές με έντονες τουριστικές πιέσεις. (30) Λιμένες: Κατασκευή και Βελτίωση λιμενικών έργων. Δημιουργία ποιοτικών χερσαίων εγκαταστάσεων στα λιμάνια για την εξυπηρέτηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης. Έργα και Μέτρα ασφάλειας στα λιμάνια. Υποδομές και μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου και λιμενικού περιβάλλοντος και την αποφυγή ρύπανσης. Εισαγωγή νέων τεχνολογιών τηλεματικής και διαχείρισης εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης (logistics) (30) «Λιμένες» Αναβάθμιση - συμπλήρωση χερσαίων εγκαταστάσειων για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των αλιέων. Δράσεις ασφάλειας των πλοίων. (34) «Ηλεκτρισμός (ΤΕΝ –Ε)» Ενεργειακή σύνδεση των μεγαλύτερων νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο (υποβρύχιο καλώδιο) (39) (40) (42) «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» Ενίσχυση επενδύσεων σε αιολική, ηλιακή και άλλες πηγές ενέργειας, (23) « Περιφερειακές / τοπικές οδοί» Σύνδεση αστικών κέντρων με πύλες εισόδου, καθώς και αστικών κέντρων με νέους τουριστικούς προορισμούς ή προορισμούς σημαντικού πολιτιστικού ή και οικολογικού ενδιαφέροντος. (25) «Αστικές μεταφορές» Αντιμετώπιση αυξημένων συγκοινωνιακών φόρτων (24) «Ποδηλατόδρομοι» Πιλοτικές δράσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας 1616

21 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (συνέχεια) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα ΣΤΟΧΟΣ 1: ΚΡΗΤΗ & Β. ΑΙΓΑΙΟΣΤΟΧΟΣ 2: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (02) «Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης»: Κατασκευή νέων και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού Ανάπτυξη κέντρων έρευνας –καινοτομίας και τεχνολογίας των εκπαιδευτικών δομών. (08) «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» Ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων και δημιουργία νέων, στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα καθεστώτα ενίσχυσης. (05), (06), (07), (09), (11), (12), (14) και (15) «Clustering, εφαρμογή καινοτομίας και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις ΜΜΕ»: (08) « Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» (10) «Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)» (57) «Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών» (60) «Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών» (82) « Εξισορρόπηση του πρόσθετου κόστους λόγω ελλείμματος προσβασιμότητας και χωρικού κατακερματισμού» (13) «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση, κ.λ.π.)» 1717

22 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (συνέχεια) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής ΣΤΟΧΟΣ 1: ΚΡΗΤΗ & Β. ΑΙΓΑΙΟΣΤΟΧΟΣ 2: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (44) «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων». (45) «Διαχείριση και διανομή ύδατος». (46) «Επεξεργασία υδάτων (λύματα)». (52) «Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών». (53) «Πρόληψη κινδύνων» (54) «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» (55) «Προώθηση των φυσικών πόρων» (56) «Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς» (57) «Συνδρομή στη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών» (58) «Προστασία και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς» (59) «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών» (61) «Ολοκληρωμένα σχέδια για αστική και αγροτική αναγέννηση» στον αστικό χώρο και στην ύπαιθρο (75) «Υποδομές εκπαίδευσης» (76) «Υποδομές υγείας» (77) «Υποδομές φροντίδας παιδιών» (79) «Άλλες κοινωνικές υποδομές» (45) «Διαχείριση και διανομή ύδατος». (46) «Επεξεργασία υδάτων (λύματα)». (51) Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (53) «Πρόληψη κινδύνων» (54) «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» (55) «Προώθηση των φυσικών πόρων» (56) «Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς» (58) «Προστασία και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς». (59) «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών». (61) «Ολοκληρωμένα σχέδια για αστική και αγροτική αναγέννηση» στον αστικό χώρο και στην ύπαιθρο: (75) «Υποδομές εκπαίδευσης.» (76) «Υποδομές υγείας.» (77) «Υποδομές φροντίδας παιδιών.» (79) «Άλλες κοινωνικές υποδομές»: 1818

23 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (συνέχεια) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Δ: Χωρική Συνοχή και Συνεργασία ΣΤΟΧΟΣ 1: ΚΡΗΤΗ & Β. ΑΙΓΑΙΟΣΤΟΧΟΣ 2: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (23) Περιφερειακές /τοπικές οδοί (30) Λιμένες (45) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) (46) Επεξεργασία υδάτων (λύματα) (58) Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (59) Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών (60) Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών (75) Υποδομές εκπαίδευσης (76) (77) (79) Υποδομές υγείας, φροντίδας παιδιών και άλλες κοινωνικές υποδομές (83) Ειδικές δράσεις για την εξισορρόπηση πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγοντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς 1919

24 Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ (συνέχεια) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ε: Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής ΣΤΟΧΟΣ 1: ΚΡΗΤΗ & Β. ΑΙΓΑΙΟΣΤΟΧΟΣ 2: ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ (85) Προετοιμασία, εφαρμογή,παρακολούθηση και επιθεώρηση (86) Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία 85) Προετοιμασία, εφαρμογή,παρακολούθηση και επιθεώρηση (86) Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία 20

25 Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 2121 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Θεματική ΠροτεραιότηταΣΤΟΧΟΣ 1ΣΤΟΧΟΣ 2ΣΥΝΟΛΑ% Α Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας 346.600.000 €56.567.093 €403.167.093 €30,4% Β Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα 65.980.952 €98.366.663 €164.347.615 €12,4% Γ Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 548.919.048 €121.894.564 €670.813.612 €50,6% Δ Ειδικές Παρεμβάσεις ενίσχυσης της Χωρικής Συνοχής 0 €68.581.340 € 5,2% Ε Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 13.500.000 €4.590.518 €18.090.518 €1,4% ΣΥΝΟΛΑ975.000.000 €350.000.178 €1.325.000.178 €100,0%

26 ΠΟΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κατηγορία παρέμβασης (earmarking) Στόχος 1Στόχος 2Σύνολο % ΠΟΣΑ ΣΕ € (Κ Σ) Έρευνα και τεχνολογική Ανάπτυξη (R&TD),καινοτομία και επιχειρηματικότητα. 48.750.00017.000.00065.750.0007,5% Κοινωνία της πληροφορίας1.500.00017.800.00019.300.0002,2% Μεταφορές272.000.00016.200.000288.200.00033,1% Ενέργεια014.000.000 1,6% Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 97.070.000 13.800.000 110.870.00012,7% Τουρισμός12.000.000 4.800.000 16.800.0001,9% Πολιτισμός39.750.000 11.400.000 51.150.0005,9% Αστική και αγροτική αναγέννηση67.000.000 2.000.000 69.000.0007,9% Επένδυση σε κοινωνικές υποδομές. 178.430.00040.000.000 218.430.00025,1% Μείωση του πρόσθετου κόστους που αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη των εξόχως απομακρυσμένων περιφερειών 4.000.0001.000.0005.000.0000,6% Τεχνική Βοήθεια 10.500.0002.300.178 12.800.1781,5% Σύνολα 731.000.000140.300.178 871.300.178100,0% 871.300.178 2

27 Α/ΑΠΕΠΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΤΠΑ) 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ480.000.000 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1.774.000.000 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ421.000.000 ΣΥΝΟΛΟ2.675.000.000 2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ359.000.000 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ313.000.000 ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ242.000.000 ΣΥΝΟΛΟ914.000.000 3 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ423.000.000 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ308.000.000 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ140.300.178 ΣΥΝΟΛΟ871.300.178 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ423.000.000 ΗΠΕΙΡΟΥ315.000.000 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ367.000.000 ΣΥΝΟΛΟ1.105.000.000 5 ΑΤΤΙΚΗΣ 2.438.000.000 ΣΥΝΟΛΟ2.438.000.000 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Ε.Π. 8.003.300.178 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – Κατανομή Κοινοτικής Συνδρομής (ΕΤΠΑ) στα ΠΕΠ

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2007 - 2013 ΕΤΠΑ Συνολικό Κόστος Δημόσιας Δαπάνης: 564 εκατ.€ από ΕΤΠΑ

29 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2007-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Τ.Π.Α449.726.599506.612.887564.000.000 Ε.Κ.Τ56.613.84571.253.947- Ε.Γ.Τ.Π.Ε117.320.817119.155.664-

30 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Άξονας Προτεραιότητας: Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Κωδικός Κατηγορία Παρέμβασης Δημόσια Δαπάνη € 23 Περιφερειακές – Τοπικές Οδοί 196.000.000 30Λιμένες30.000.000 ΣΥΝΟΛΟ226.000.000

31 Άξονας Προτεραιότητας: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα ΚωδικόςΚατηγορία ΠαρέμβασηςΔημόσια Δαπάνη 02 Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία. 9.000.000 08Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις28.000.000 ΣΥΝΟΛΟ37.000.000

32 Άξονας Προτεραιότητας: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής ΚΩΔΙΚΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ(ΕΥΡΩ) 44 « Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων » 12.000.000 45 « Διαχείριση και διανομή ύδατος » 10.000.000 46 « Επεξεργασία υδάτων ( λύματα) » 30.000.000 52 Προώθηση Καθαρών Αστικών Μεταφορών 3.000.000 53 Πρόληψη κινδύνων 10.000.000 57 Συνδρομή στη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών 3.000.000 58 Προστασία και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς 30.000.000 59 Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών 7.000.000 61 Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση 60.000.000 75 Υποδομές εκπαίδευσης 90.000.000 76 Υποδομές υγείας 24.000.000 77 Υποδομές φροντίδας παιδιών 6.000.000 79 Άλλες κοινωνικές υποδομές 10.000.000 ΣΥΝΟΛΟ295.000.000

33 Άξονας Προτεραιότητας: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ(ΕΥΡΩ) 85 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση3.000.000 86 Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία3.000.000 ΣΥΝΟΛΟ6.000.000

34 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο Τηλέφωνα (2810) 334410 – 334430 FAX (2810) 335040 E-mail : kriti@mou.gr kriti@mou.gr www.pepkritis.gr www.ggea.gr ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Περιφερειακό Συμβούλιο, Ηράκλειο 4 Ιουνίου 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google