Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Κύριοι στόχοι της είναι να εξασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς και ασφαλή τρόφιμα που παρέχονται σε σταθερή βάση και σε προσιτές τιμές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Κύριοι στόχοι της είναι να εξασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς και ασφαλή τρόφιμα που παρέχονται σε σταθερή βάση και σε προσιτές τιμές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Κύριοι στόχοι της είναι να εξασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς και ασφαλή τρόφιμα που παρέχονται σε σταθερή βάση και σε προσιτές τιμές στους καταναλωτές. Η ΚΓΠ έχει αλλάξει πολύ από τότε που ξεκίνησε, το 1962, και εξακολουθεί να εξελίσσεται μέχρι και σήμερα. Η μεταρρύθμιση του Ιουνίου 2013 έχει τρεις προτεραιότητες :  διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων ·  διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων ·  προώθηση της ισορροπημένης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών σε όλη την ΕΕ

2

3  Με την αποσύνδεση των ενισχύσεων από τις τιμές των προϊόντων, η στροφή σε καλλιέργειες που είχαν ζήτηση στην αγορά. Έγιναν κάποια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και υπήρξε ωφέλιμη εναλλαγή – αμειψισποράς των καλλιεργειών

4  Με την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την υποχρέωση παραγωγής απομάκρυνε πολλούς γεωργούς απο την παραγωγή προϊόντων και προκάλεσε με αυτό τον τρόπο, αποεπένδυση στη γεωργία

5  1. Πυλώνας I: Ενισχύσεις που στοχεύουν στη στήριξη της ετήσιας γεωργικής παραγωγής και των τιμών προϊόντων  2. Πυλώνας II: Μέτρα υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης, που στηρίζουν τους παραγωγικούς συντελεστές ( γη, εργασία, επενδεδυμένο κεφάλαιο )  Μέτρα που αφορούν την κτηνιατρική νομοθεσία, τη φυτοπροστασία, τη νομοθεσία για τις ζωοτροφές, τη σήμανση των τροφίμων, την επισιτιστική βοήθεια, τις προτιμησιακές συμφωνίες με τρίτες χ ώρες κ. α.

6  Ενεργοί αγρότες  Καθεστώς πράσινης ενίσχυσης 1. ∆ ιαφοροποίηση 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης ( ΠΟΕ ) . Καθεστώς ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας  Καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές  Καθεστώς συνδεδεμένης στήριξης  Καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι  Ειδικά μέτρα για την γεωργία υπέρ των νησιών του Αιγαίου ενισχύσεις κατ΄ εκτέλεση του καν Ε. Ε 1307/2015 καθορίζονται από την Υ. Α : 104/7056/22-1-2015( φεκ 147, τευχ. Β΄ )

7  Συνδεδεμένες ενυσχίσεις αφορούν συγκεκριμένους τομείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, περιβαλλοντικούς ή και κοινωνικούς λόγους.  Διαίρεση της χώρας σε τρείς κατηγορίες [ Αρόσιμες - Δεντρόδεις - Βοσκότοπους ]  Δημιουργία εθνικού ταμείου αποθεματος δικαιομάτων  Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους [ ο γεωργός δηλώνει το 2015 λιγότερο από το 90% των εκτάσεων που δήλωσε το 2014]  Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες ενισχύσεις κατ΄ εκτέλεση του καν Ε. Ε 1307/2015 καθορίζονται από την Υ. Α : 104/7056/22-1- 2015( φεκ 147, τευχ. Β΄ )

8 Η κατανομή για την Ελλάδα για κάθε έτος των άμεσων ενισχύσεων έχει ως ( πρώτος Πυλώνας )

9  Καινοτομίας, όπως εφαρμογή της έρευνας στη γεωργική ανάπτυξη.  Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.  Εκσυγχρονισμού, επενδύσεων και αναδιάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων.  Ομάδων και οργανώσεων των παραγωγών.  Συνεργασίας σε επίπεδο τεχνολογικό, εμπορικό και περιβαλλοντικό. Διαχείρισης κινδύνων.  Μεγαλύτερης προβολής του τομέα της βιολογικής γεωργίας.  Ενισχυμένης στήριξης της δασοκομίας.

10  Χαρακτηρισμού μέχρι και του 10% των γεωργικών εκτάσεων του κράτους - μέλους ως περιοχών με ειδικούς περιορισμούς.  Συστημάτων ποιότητας, με τη στήριξη των γεωργών για προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ ( Εγγυημένο, Παραδοσιακό, Ιδιότυπο ).  Επιχορήγησης για εκκίνηση επιχειρήσε - ων με μη γεωργικές δραστηριότητες.  Ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, π. χ. πρόγραμμα Leader. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ( ΕΕ ) αριθ. 1305/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 ης Δεκεμβρίου 2013

11

12

13  http://eur-lex.europa.eu/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/487 αριθ. 1305/2013 20.12.2013  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ( ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ) αριθ. 1305/2013 A θήνα, 21 Ιανουαρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ  http://eur-lex.europa.eu/ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΥΣΧΙΣΕΙΣ EL Επίσημη Εφημερίδα Ε. Έ. αριθ. 1307/2013 20.12.2013  ΕΝΥΣΧΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Μάιος 2012, Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Greening,  ΦΆΚΕΛΟΣ ΝΈΑ ΚΟΙΝΉ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ πυλώνας δεύτερος 2014-2020 Χρήστος Ε. Αυγουλάς Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

14  ΟΠΠΕΚΕΠΕ νεα καπ 2015-2020 Καν.( ΕΕ ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμογή 1 η Ιανουαρίου 2015  ( ΚΑΠ ) 2014 – 2020 Κανονισμός ( ΕΕ ) αριθ. 1307/2013 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών Κυπριακή Δημοκρατία  Γ. Κούκουλης Γ. Χλιούμης ΚΑΠ 2006- 2013

15  http://www.minagric.gr/images/stories/agro pol/Greek/Agro_pol/KAP/ya1791_2015_polsi morfosi.pdf « Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης ( ΕΕ ) αριθ


Κατέβασμα ppt " Κύριοι στόχοι της είναι να εξασφαλίσει δίκαιο βιοτικό επίπεδο στους γεωργούς και ασφαλή τρόφιμα που παρέχονται σε σταθερή βάση και σε προσιτές τιμές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google