Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TEMA 9 - PRAGMA VOZ MEDIA IAENUS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TEMA 9 - PRAGMA VOZ MEDIA IAENUS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TEMA 9 - PRAGMA VOZ MEDIA IAENUS

2 VERBOS: CATEGORÍAS GRAMATICALES
ACTIVA VOZ PASIVA MEDIA INDICATIVO IMPERATIVO MODO SUBJUNTIVO OPTATIVO VERBO Presente Imperfecto Futuro Aoristo Perfecto Pluscuam perfecto TIEMPOS PERSONA/ NUMERO 1ª, 2ª, 3ª singular 1ª, 2ª, 3ª plural

3 algo es desatado por alguien
VOZ ACTIVA / VOZ PASIVA VOZ ACTIVA el sujeto realiza la acción del verbo λύω τινά yo desáto algo el sujeto sufre la acción del verbo (en griego suele reconocerse por el complemento agente) VOZ PASIVA τι λύεται ὑπο τινός algo es desatado por alguien

4 VOZ MEDIA Expresa que el sujeto realiza la acción del verbo sobre si mismo o en su interés propio Griego se distinguen: verbos con voz activa y media verbos con voz medie solamente yo me desato λύομαι yo desato para mi algo

5 MORFOLOGÍA VOZ MEDIA Λυω Λύω Λύομαι Λύει Λύεται Λύουσι Λύονται Λύειν
Voz activa Voz media 1º singular Yo Λύω Λύομαι 3º singular Él Λύει Λύεται 3º plural Ellos Λύουσι Λύονται Infinitivo Λύειν Λύεσθαι

6 (+ complemento agente) II III Φεύγω IV Βούλομαι Γίγνομαι
Activa Λύω Media Λύομαι Pasiva (+ complemento agente) II III Φεύγω IV Βούλομαι Γίγνομαι activa tantum media tantum (deponentes)

7 verbos deponentes Media tantum
βούλομαι querer γίγνομαι llegar a ser ἔρχομαι ir

8 SINTAXIS VOZ MEDIA 1. INDIRECTA: 2. DIRECTA (reflexiva) 3. DINÁMICA
el sujeto hace algo para si, en interés propio αἱροῦμαι yo elijo 2. DIRECTA (reflexiva) el sujeto ejerce la acción sobre si mismo λούομαι τὰς χεῖρας me lavo las manos 3. DINÁMICA el sujeto contribuye de una manera especial a la realización de algo con sus recursos o facultades

9 NUEVAS PREPOSICIONES

10 ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς οὐ βοὺλεται τοὺς Ἕλληνας ἐλευρέρους γίγνεσθαι καὶ αὐτονόμους. ἐν δὲ τῷ πρός τοὺς Πέρσας πολέμῳ οἱ Ἀθηναῖοι ἄνευ φόβου ὑπέρ της τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας μάλιστα μάχονται ἐν τῇ γῇ τε καὶ τῇ θαλάττῃ. διὰ δὲ ταῦτα δεῖ τοὺς Ἀθηναίους μόνους ἡγεμόνας τῶν Ἑλλήνων πόλεων γίγνεσθαι. El rey de los Persas no quiere que los griegos llegen a ser libres y autónomos. En la guerra hacia/contra los persas, los Atenienses sin miedo por la libertad de los griegos luchan aun mas en la tierra y en la mar. A través de estas cosas es necesario que solo los atenienses lleguen a ser los guías de todas las ciudades griegas.

11 μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου καὶ τῆς δημοκρατίας
μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου καὶ τῆς δημοκρατίας. οἱ γὰρ νόμοι πολλῶν καλῶν ἀρχὴ γίγνονται τῇ πατρίδι conviene que el pueblo luche por las leyes y la democracia. pues las leyes llegan a ser el principio de todas las cosas buenas para la patria

12

13 desde / de un mal principio
οὔκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ’ ἐξ ἀρετῆς χρὴματα καὶ τά ἄλλα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις πάντα no hay virtud de las riquezas, sino que de la virtud las riquezas y el resto de las cosas (son) para los hombres todo αἰσχρᾶς ἀπὸ ἀρχῆς γίγνεται τέλευτή αἰσχρά. desde / de un mal principio surge un final malo

14 οἱ μὲν φιλόσοφοι εἰς τὰς τῶν πλουσίων οἰκίας ἔρχονται
οἱ μὲν φιλόσοφοι εἰς τὰς τῶν πλουσίων οἰκίας ἔρχονται. οἱ δὲ πλούσιοι εἰς τὰς τῶν φιλοσόφων οὐκέτι. Por un lado los filósofos van hacia las casas de los ricos, y por el otro los ricos de ningún modo (van) hacia la de los filósofos

15 REPASO CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO EN GRIEGO
οὔποτε βούλεται ὁ δίκαιος ἀδικεῖν nunca el justo quiere hacer injusticias μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου καὶ τῆς δημοκρατίας. οἱ γὰρ νόμοι πολλῶν καλῶν ἀρχὴ γίγνονται τῇ πατρίδι es necesario que el pueblo luche por su ley y su democracia. Pues las leyes llegan a ser el principio de las cosas bellas para la patria. Αἰσχύλος, ποιητὴς τις τῶν Έλλήνων, γίγνεσθαι καλὸς καὶ ἀγαθὸς ἐπιθιμεῖ καὶ μάχεσθαι ὑπὲρ τῆς γῆς γυναικὸς καὶ τῶν παίδων Esquilo, un poeta de los griegos, desea llegar a ser bello y bueno y lucar por la mujer y los niños


Κατέβασμα ppt "TEMA 9 - PRAGMA VOZ MEDIA IAENUS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google