Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

El aoristo sigmático Ángel Luis Gallego Real. El aoristo sigmático La mayor parte de los verbos griegos presentan aoristo sigmático (y no aoristo temático,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "El aoristo sigmático Ángel Luis Gallego Real. El aoristo sigmático La mayor parte de los verbos griegos presentan aoristo sigmático (y no aoristo temático,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 El aoristo sigmático Ángel Luis Gallego Real

2 El aoristo sigmático La mayor parte de los verbos griegos presentan aoristo sigmático (y no aoristo temático, que sólo afecta a la serie de verbos que ya vimos en la anterior unidad). La mayor parte de los verbos griegos presentan aoristo sigmático (y no aoristo temático, que sólo afecta a la serie de verbos que ya vimos en la anterior unidad). Recuerda que el aoristo tiene un aspecto puntual, por lo que expresa en indicativo una acción que se realizó en un momento concreto del tiempo pasado. Nuestra traducción será por un perfecto simple: yo cogí, yo amé, yo anduve… Recuerda que el aoristo tiene un aspecto puntual, por lo que expresa en indicativo una acción que se realizó en un momento concreto del tiempo pasado. Nuestra traducción será por un perfecto simple: yo cogí, yo amé, yo anduve…

3 Formas verbales de Aoristo Como en Presente, nos vamos a encontrar con la existencia de: Como en Presente, nos vamos a encontrar con la existencia de: Aoristo de INDICATIVO Aoristo de INDICATIVO Aoristo de IMPERATIVO Aoristo de IMPERATIVO Aoristo de SUBJUNTIVO Aoristo de SUBJUNTIVO Aoristo de OPTATIVO Aoristo de OPTATIVO INFINITIVO Aoristo INFINITIVO Aoristo PARTICIPIO Aoristo PARTICIPIO Aoristo

4 Formación del aoristo sigmático El aoristo sigmático se forma siguiendo la siguiente fórmula: El aoristo sigmático se forma siguiendo la siguiente fórmula: Aumento + Raíz de Presente + σα + desinencias de aoristo Aumento + Raíz de Presente + σα + desinencias de aoristo Ejemplo: - λ - σα- μεν Ejemplo: - λ - σα- μεν Analicemos cada elemento paso a paso… Analicemos cada elemento paso a paso…

5 El Aumento Aumento + Raíz de… Aumento + Raíz de… Sólo aparece en Indicativo. Sigue las mismas reglas que utilizamos para el Imperfecto: - ε - para verbos que comienzan por consonante. -Alargamiento orgánico para verbos que comienzan por vocal. -Los verbos compuestos (preverbio + verbo simple) llevan el aumento detrás del preverbio y delante del verbo simple: να -λ ω ν- - λυ-σα

6 Raíz Aumento + Raíz de Presente + σα … Aumento + Raíz de Presente + σα … -Observa que estamos hablando de raíz de Presente y no de Aoristo, como en los verbos que usan los aoristos temáticos. Ésta es la diferencia entre ambos tipos de aoristos. -El hecho de tener aumento en Indicativo va a provocar en los verbos que comienzan por vocal los cambios que ya hemos estudiado en el Imperfecto. -Lo que nos interesa realmente son los cambios que se pueden producir en la parte final de la raíz con la adición de – σα. Veámoslo:

7 …Raíz + sa… Verbos Puros En los llamados verbos puros (Los acabados en (-υ, -ι, -ου, -ευ), no sufre ninguna transformación fonética: En los llamados verbos puros (Los acabados en (-υ, -ι, -ου, -ευ), no sufre ninguna transformación fonética: λ -ω λυσα λ -ω λυσα παιδε -ω πα δευσα παιδε -ω πα δευσα

8 …Raíz + … Verbos Contractos …Raíz + σα … Verbos Contractos En los llamados verbos contractos (Los acabados en (-α, -ε, -ο ), esta vocal se alarga En los llamados verbos contractos (Los acabados en (-α, -ε, -ο ), esta vocal se alarga (α >η, ε > η, ο >ω ) y añade directamente – sin sufrir transformación fonética alguna: (α >η, ε > η, ο >ω ) y añade directamente –σα sin sufrir transformación fonética alguna: τιμα -ω τ μησα τιμα -ω τ μησα ποιε-ω πο ησα ποιε-ω πο ησα δηλο-ω δ λωσα δηλο-ω δ λωσα

9 …Raíz + … Verbos oclusivos …Raíz + σα … Verbos oclusivos En los llamados verbos oclusivos (Los acabados en una oclusiva ), sufren transformaciones fonéticas derivadas del contacto de la oclusiva con la silbante. En los llamados verbos oclusivos (Los acabados en una oclusiva ), sufren transformaciones fonéticas derivadas del contacto de la oclusiva con la silbante. Las reglas fonéticas que rigen son las siguientes: Las reglas fonéticas que rigen son las siguientes: Oclusiva labial ( β, π φ) + σα > ψα Oclusiva labial ( β, π φ) + σα > ψα Oclusiva gutural ( γ,κ, χ) + σα > ξα Oclusiva gutural ( γ,κ, χ) + σα > ξα Oclusiva dental ( δ, τ, θ) + σα > σα Oclusiva dental ( δ, τ, θ) + σα > σα

10 …Raíz + … Verbos Oclusivos labiales …Raíz + σα … Verbos Oclusivos labiales Recuerda: Recuerda: Oclusiva labial ( β, π, φ) + σα > ψα Oclusiva labial ( β, π, φ) + σα > ψα (Los verbos en -πτ- se consideran labiales) (Los verbos en -πτ- se consideran labiales) τρ β-ω τριψα τρ β-ω τριψα π μπ-ω πεμψα π μπ-ω πεμψα λε φ-ω λειψα λε φ-ω λειψα βλ πτ-ω βλαψα βλ πτ-ω βλαψα

11 …Raíz + … Verbos Oclusivos gutural …Raíz + σα … Verbos Oclusivos gutural Recuerda: Recuerda: Oclusiva gutural ( γ, κ, χ) + σα > ξα Oclusiva gutural ( γ, κ, χ) + σα > ξα (Los verbos en -ττ- se consideran guturales) (Los verbos en -ττ- se consideran guturales) στ ργ-ω στερξα στ ργ-ω στερξα δ ωκ-ω δ ωξα δ ωκ-ω δ ωξα δ χ-ομαι δεξ μην δ χ-ομαι δεξ μην φυλ ττ-ω φ λαξα φυλ ττ-ω φ λαξα

12 …Raíz + … Verbos Oclusivos dental …Raíz + σα … Verbos Oclusivos dental Recuerda: Recuerda: Oclusiva dental ( δ, τ, θ) + σα > σα (Caída de la dental ante sigma) Oclusiva dental ( δ, τ, θ) + σα > σα (Caída de la dental ante sigma) (Los verbos en -ζ- y algunos con -ττ-se consideran dentales) (Los verbos en -ζ- y algunos con -ττ-se consideran dentales) ψε δ-ω ψευσα ψε δ-ω ψευσα ν τ-ω νυσα ν τ-ω νυσα πε θ-ω πεισα πε θ-ω πεισα ο κ ζ-ω κισα ο κ ζ-ω κισα ρμ ττ-ω ρμοσα ρμ ττ-ω ρμοσα

13 …Raíz + … Verbos líquidos (I) …Raíz + σα … Verbos líquidos (I) En los llamados verbos líquidos (Los acabados en una líquida (λ, ρ, μ, ν), sufren diversas transformaciones fonéticas en el aoristo. Las reglas fonéticas que rigen son las siguientes: En los llamados verbos líquidos (Los acabados en una líquida (λ, ρ, μ, ν), sufren diversas transformaciones fonéticas en el aoristo. Las reglas fonéticas que rigen son las siguientes: 1.Extraer la verdadera raíz de presente: 1.Extraer la verdadera raíz de presente: φα νω < φαν--yω φα νω < φαν--yω ποκτε νω < ποκτεν-yω ποκτε νω < ποκτεν-yω σπε ρω < σπερ-yω σπε ρω < σπερ-yω γγ λλω < γγελ-yω γγ λλω < γγελ-yω μ νω < μεν-yω μ νω < μεν-yω

14 …Raíz + … Verbos líquidos (II) …Raíz + σα … Verbos líquidos (II) 2. Aplicar el sufijo – y las consiguientes transformaciones fonéticas: caída de la y alargamiento compensatorio: 2. Aplicar el sufijo – σα y las consiguientes transformaciones fonéticas: caída de la y alargamiento compensatorio: φαν- φαν-σα > φαν_α > φηνα φαν- φαν-σα > φαν_α > φηνα ποκτεν- π-εκτεν-σα > π-εκτεν_α > π κτεινα ποκτεν- π-εκτεν-σα > π-εκτεν_α > π κτεινα σπερ σπερ-σα > σπερ_α > σπειρα σπερ σπερ-σα > σπερ_α > σπειρα γγελ γγελ-σα > γγελ_α > γγειλα γγελ γγελ-σα > γγελ_α > γγειλα μεν μεν-σα > μεν_α > μεινα μεν μεν-σα > μεν_α > μεινα

15 Desinencias de Aoristo … + + desinencias de aoristo … + σα + desinencias de aoristo Para que nos sea más fácil, nosotros vamos a estudiar las desinencias de aoristo unidas al sufijo - σα. Veamos las diferentes desinencias

16 Desinencias de Aoristo (incluido el sufijo ) Desinencias de Aoristo (incluido el sufijo σα) σαμενος -ου σαμενη-ης σαμενον-ου σασθαι σαι σασθων σαμην σω σατο σαμεθα σασθε σαντο Desinencias medias σας -σαντος σασα-σασης σαν-σαντος σαι σον σατω σα σας σε σαμεν σατε σαν Desinencias activas ParticipioInfinitivoImperativoIndicativo

17 Resultado final Ya sabemos formar un aoristo según la fórmula Ya sabemos formar un aoristo según la fórmula Aumento + Raíz de Presente + + desinencias de aoristo Aumento + Raíz de Presente + σα + desinencias de aoristo Vamos a aplicarlo: Vamos a aplicarlo: Forma aoristos diversos de los siguientes verbos: Forma aoristos diversos de los siguientes verbos: σημα ν ω κομ ζωβοηθ ωδουλ ωπ μπων μω κηρ ττω γ ομαιπα ωφυλ ττ ω γε ρω τρ νω δ χομαιδ ωκωνικ ωθαυμ ζ ω βλ πωδακρ ω


Κατέβασμα ppt "El aoristo sigmático Ángel Luis Gallego Real. El aoristo sigmático La mayor parte de los verbos griegos presentan aoristo sigmático (y no aoristo temático,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google