Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Clasificación, declinación y grados

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Clasificación, declinación y grados"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Clasificación, declinación y grados
ADJETIVOS Clasificación, declinación y grados

2 CLASIFICACIÓN Que se declinan por la primera y la segunda declinación:
2-1-2 ( ἀγαθός, η, ον // ἄκρος, α, ον) 2-2 (βάρβαρος, ον) Que se declinan por la tercera y la primera: 3-1-3 (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) 3-3 (σώφρων, ον // ἀληθής, ες)

3 ADJETIVOS 2-1-2 ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν Caso Masculino Femenino Neutro
SING Nom. ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν Voc. ἀγαθέ Ac. ἀγαθήν Gen. ἀγαθοῦ ἀγαθῆς Dat. ἀγαθῷ ἀγαθῇ PLU ἀγαθοί ἀγαθαί ἀγαθά ἀγαθούς ἀγαθῶν ἀγαθοῖς ἀγαθαῖς

4 ADJETIVOS 2-2 βάρβαρος, βαρβαρον Caso Masculino-Femenino Neutro SING
Nom. βάρβαρος βάρβαρον Voc. βάρβαρε Ac. Gen. βαρβάρου βαρβάρῷ Dat. PLU βάρβαροι βάρβαρα βαρβάρους βαρβάρων βαρβάροις

5 ADJETIVOS IRREGULARES
CASO μέγας, μεγάλη, μέγα πολύς, πολλή, πολύ M F N SING N-V μέγας μεγάλη μέγα πολύς πολλή πολύ A μέγαν μεγάλην πολύν πολλήν G μεγάλου μεγάλης πολλοῦ πολλής D μεγάλῳ μεγάλῃ πολλῷ πολλῇ PLU μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα πολλοί πολλαί πολλά μεγάλους μεγάλας πολλούς πολλάς μεγάλων πολλῶν μεγάλοις μεγάλαις πολλοῖς πολλαῖς

6 ADJETIVOS 3-1-3 πᾶς, πᾶσα, πᾶν CASO MASCULINO FEMENINO NEUTRO SING N-V
πάντα πᾶσαν G παντός πάσης D παντί πάσῃ PLU πάντες πᾶσαι πάντας πάσας πάντων πασῶν πᾶσι πάσαις

7 ADJETIVOS 3-1-3 γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ CASO MASCULINO FEMENINO NEUTRO
SING N γλυκύς γλυκεῖα γλυκύ V A γλυκύν γλυκεῖαν G γλυκέος γλυκείας D γλυκεῖ γλυκείᾳ PLU γλυκεῖς γλυκεῖαι γλυκέα γλυκεῖας γλυκέων γλυκειῶν γλυκέσι γλυκείαις

8 ADJETIVOS 3-3 εὐδαίμων, εὐδαίμον Caso Masculino-Femenino Neutro SING
Nom. εὐδαίμων εὔδαιμον Voc. Ac. εὐδαίμονα Gen. εὐδαίμονος Dat. εὐδαίμονι PLU εὐδαίμονες εὐδαίμονας εὐδαιμόνων εὐδαίμοσι

9 ADJETIVOS 3-3 ἀληθής, ἀλεθές Caso Masculino-Femenino Neutro SING Nom.
ἀληθές Voc. Ac. ἀληθῆ Gen. ἀληθοῦς Dat. ἀληθεῖ PLU ἀληθεῖς ἀληθῶν ἀληθέσι

10 LOS GRADOS DE COMPARACIÓN DEL ADJETIVO
Los comparativos de igualdad y de inferioridad se forman con adverbios que expresan esas nociones. El comparativo de superioridad y el superlativo se forman normalmente con sufijos.

11 COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD Y SUPERLATIVO
-τέρος, -τέρα, -τέρον -τάτος, -τάτη, -τάτον Adjetivos 2-1-2 Se añade el sufijo al tema en –ο. Si la penúltima sílaba del adjetivo en grado positivo es breve, se alarga la vocal temática en ω. λευκός  λευκότερος σοφός  σοφώτερος Adjetivos 3-3-, nasal Forman comparativo y superlativo con las terminaciones ampliadas con –εσ- εὐδαίμων  εὐδαιμονέστερος

12 COMPARATIVOS IRREGULARES
Positivo Comparativo Superlativo ἀγαθός, η, ον ἀμείνων, ον ἄριστος, η, ον βελτίων, ον βέλτιστος, η, ον κακός, η, ον κακίων, ον κάκιστος, η, ον χείρων, ον χείριστος, η, ον καλός, η, ον καλλίων, ον κάλλιστος, η, ον αἰσχρός, η, ον αἰσχίων, ον αἴσχιστος, η, ον

13 COMPLEMENTOS DEL COMPARATIVO
El complemento del comparativo de superioridad presenta dos posibles construcciones: Complemento en genitivo. Σοφώτερος δἐ τοῦ Πλάτωνος ὁ Ἐπίκουρος Complemento en el mismo caso que el primer término, precedido de ἤ. Σοφώτερος ἤ ὁ Πλάτων ὁ Ἐπίκουρος

14 COMPLEMENTO DEL SUPERLATIVO
Se construye en genitivo. Ὅμηρος δὲ σοφώτατος τῶν ποιητῶν ἐστίν. Homero es el más sabio de los poetas


Κατέβασμα ppt "Clasificación, declinación y grados"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google