Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

El Futuro Ángel Luis Gallego Real. El Futuro Después de haber estudiado el aoristo sigmático te darás cuenta que el futuro es muy, pero que muy fácil.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "El Futuro Ángel Luis Gallego Real. El Futuro Después de haber estudiado el aoristo sigmático te darás cuenta que el futuro es muy, pero que muy fácil."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 El Futuro Ángel Luis Gallego Real

2 El Futuro Después de haber estudiado el aoristo sigmático te darás cuenta que el futuro es muy, pero que muy fácil. El futuro expresa una acción venidera con un marcado valor modal de deseo o voluntad. Puede expresar un aspecto durativo o puntual. El participio de futuro suele expresar finalidad.

3 Formas verbales de Futuro En el tema de FUTURO nos vamos a encontrar con la existencia de: Futuro de INDICATIVO Futuro de OPTATIVO INFINITIVO Futuro PARTICIPIO Futuro

4 Formación del Futuro El Futuro se forma siguiendo la siguiente fórmula: Raíz de Presente + σ + vocal temática + desinencias de Presente Ejemplo: λυ - σ- ο - μεν Analicemos cada elemento paso a paso…

5 Raíz Raíz de Presente + σ +… -¿Te suena? La sigma suele provocar cambios al final de la raíz de presente, los mismos que estudiamos cuando vimos el aoristo. Vamos a repasarlos, ¿Te parece?

6 Raíz + σ … Verbos Puros En los llamados verbos puros (Los acabados en -υ,-ι,-ου, -ευ), no sufre ninguna transformación fonética: ¡¡¡El futuro es igual que el presente con una –σ- intercalada!!! λ -ω λ σω παιδε -ω παιδε σω ¿Fácil, no? Sigamos.

7 Raíz + σ … Verbos Contractos En los llamados verbos contractos (Los acabados en -α,-ε, -ο), esta vocal se alarga (α > η, ε > η, ο > ω) y añade directamente – σα sin sufrir transformación fonética alguna: τιμ -ω τιμ σω ποι -ω ποι σω δηλ -ω δηλ σω (Igualito igualito que en el aoristo pero sin aumento y poniendo la desinencia de presente)

8 Raíz + σ … Verbos oclusivos Los llamados verbos oclusivos (Los acabados en una oclusiva ), sufren transformaciones fonéticas derivadas del contacto de la oclusiva con la silbante. Las reglas fonéticas que rigen son las siguientes: Oclusiva labial ( β, π, φ) + σ > ψ Oclusiva gutural ( γ, κ, χ) + σ > ξ Oclusiva dental ( δ, τ, θ) + σ > (Caída de la dental) σ

9 Raíz + σ … Verbos Oclusivos labiales Recuerda: Oclusiva labial ( β, π, φ) + σ > ψ (Los verbos en -πτ- se consideran labiales) τρ β-ω τρ ψω π μπ-ω π μψω λε φ-ω λε ψω βλ πτ-ω βλ ψω

10 Raíz + σ … Verbos Oclusivos gutural Recuerda: Oclusiva gutural ( γ, κ, χ) + σ > ξ (Los verbos en -ττ- se consideran guturales) στ ργ-ω στ ρξω δ ωκ-ω δ ωξω δ χ-ομαι δ ξομαι φ λαττ-ω φυλ ξω

11 Raíz + σ … Verbos Oclusivos dental Recuerda: Oclusiva dental ( δ, τ, θ) + σα > σα (Caída de la dental ante sigma) (Los verbos en -ζ- y algunos con -ττ-se consideran dentales) ψε δ-ω ψευσω ν τ-ω ν σω πε θ-ω πε σω ο κ ζω ο κ σω ρμ ττω ρμ σω

12 Raíz + σ … Verbos líquidos (I) Los llamados verbos líquidos (Los acabados en una líquida (λ, ρ, μ, ν), sufren diversas transformaciones fonéticas en el futuro. Las reglas fonéticas que rigen son las siguientes: 1.Extraer la verdadera raíz de presente: φα νω < φαν-yω ποκτεινω < ποκτεν-yω σπε ρω < σπερ-yω γγ λλω < γγελ-yω μ νω < μ ν-yω

13 Raíz + σ … Verbos líquidos (II) 2. Aplicar el sufijo -εσ- (en vez de –σ- ). En este sufijo la σ desaparece y la ε contrae con la vocal temática. (Al final tiene la apariencia de un verbo contracto en –ε) φαν- φαν-εσ-ω > φαν-ε_ω > φαν ποκτεν- ποκτεν-εσ-εις > ποκτενε_εις > ποκτενε ς σπερ- σπερ-εσ-ει > σπερε_ει > σπερε γγελ- γγελ-εσ-ομεν > γγελε_ομεν > γγελο μεν μ ν- μ ν-εσ-ετε > μ νε_ετε > μενε τε

14 Desinencias de Futuro … + ε/ο + desinencias de Presente Las desinencias de Futuro son las mismas que las de presente. Te las recordamos por si se te han olvidado:

15 Desinencias de Futuro (incluida la vocal temática) ομενος-ου ομενη-ης ομενον-ου εσθαι ομαι εται ομεθα εσθε ονται Desinencias medias ων-οντος ουσα-ουσης ον-οντος ειν ω εις ει ομεν ετε ουσι Desinencias activas ParticipioinfinitivoIndicativo

16 Futuro del verbo ε μ El futuro del verbo ε μ es el siguiente: σ μενος- -ον σεσθαι σομαι σει σται σ μεθα σεσθε σονται ParticipioInfinitivoIndicativo

17 Otros futuros irregulares Hay una serie de verbos cuyo futuro muestra cierta irregularidad. Veámoslos: Futuro contracto: μ χομαι futuro μαχο μαι Futuro medio: κο ω futuro κο σομαι γιγν σκω futuro γν σομαι π σχω futuro πε σομαι πλ ω futuro πλε σομαι τρ χω futuro δραμο μαι φε γω futuro φε ξομαι

18 Otros futuros irregulares Futuro con alargamiento de la ε en una de las raíces + σ : μανθ νω futuro μαθ σομαι θ λω futuro θελ σω γ γνομαι futuro γεν σομαι

19 Resultado final Ya sabemos formar un futuro según la fórmula Raíz de Presente + σ + ε/ο + desinencias de presente Vamos a aplicarlo: Forma futuros diversos de los siguientes verbos: σιγ ωγρ φωγ γνομαιπιστε ωπ μπω ρχω ε μ γ ομαιπλ ωδουλ ωνομ ζωψε δω δ χομαι γγ λλων μωφυλ ττωβλ πωα τ ω


Κατέβασμα ppt "El Futuro Ángel Luis Gallego Real. El Futuro Después de haber estudiado el aoristo sigmático te darás cuenta que el futuro es muy, pero que muy fácil."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google