Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CCS SysTheo The Church – The Parts. The Trinity and the Church The Roles Father – the Maker, Giver and Keeper John 17 John 15:1-17 Son – the Head Eph.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CCS SysTheo The Church – The Parts. The Trinity and the Church The Roles Father – the Maker, Giver and Keeper John 17 John 15:1-17 Son – the Head Eph."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CCS SysTheo The Church – The Parts

2 The Trinity and the Church The Roles Father – the Maker, Giver and Keeper John 17 John 15:1-17 Son – the Head Eph. 1:22-23, 5:22-33 Spirit – the Helper John 14:15-17

3 The Trinity and the Church The Image The Triune Godhead have Equality Roles Distinctions Yet, Unity

4 Deuteronomy 6:4 4“Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord is one!”

5 What does it mean to be “One”?

6 Remember...

7 Are they seen in Tri-unity? Passages where all three are present Elohim Adonai Matthew 3:16-17 Matthew 28:19 John 14-17 Ephesians 4:4-6 The great Isaiah 6:1-7 Passage* Passages where all three are present Plural for God Plural for Lord The Baptism The Formula The Father, Son and Spirit in the believer One Lord, yet Father, Spirit, Christ John 12 & Acts 28*

8 Roles Who is Jesus to the Father? What does Jesus do for the Father? How does Jesus approach the Father? A Son (Mark 1:1) Obey (Phil. 2:8; Heb. 3:2 & 6) Submission (John 12:49; John 17)

9 As in the Trinity – so in the Church God There are roles Father – Authority Son – Proceeds from the Father Spirit- Proceeds from Father and Son There is Unity Deut. 6 There is distinction Baptism Trinitarian Formula There is Oneness – Are One The Church There are roles Elders Deacons Body There is Unity Ephesians 4:4-6 There is distinction 1 Corinthians 12:1-11 There is Oneness 1 John 1:1-4

10 Elders 1 Timothy 3:1-7 Titus 1:1-9 1 Peter 5:1-5

11 Pastor/Elder/Overseer 5 Πρεσβυτέρους ο ὖ ν ἐ ν ὑ μ ῖ ν παρακαλ ῶ ὁ συμπρεσβύτερος κα ὶ μάρτυς τ ῶ ν το ῦ Χριστο ῦ παθημάτων, ὁ κα ὶ τ ῆ ς μελλούσης ἀ ποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός· 2 ποιμάνατε τ ὸ ἐ ν ὑ μ ῖ ν ποίμνιον το ῦ θεο ῦ [ ἐ πισκοπο ῦ ντες] μ ὴ ἀ ναγκαστ ῶ ς ἀ λλ ὰ ἑ κουσίως κατ ὰ θεόν, μηδ ὲ α ἰ σχροκερδ ῶ ς ἀ λλ ὰ προθύμως, 3 μηδ ʼ ὡ ς κατακυριεύοντες τ ῶ ν κλήρων ἀ λλ ὰ τύποι γινόμενοι το ῦ ποιμνίου· 4 κα ὶ φανερωθέντος το ῦ ἀ ρχιποίμενος κομιε ῖ σθε τ ὸ ν ἀ μαράντινον τ ῆ ς δόξης στέφανον. 5 Ὁ μοίως, νεώτεροι, ὑ ποτάγητε πρεσβυτέροις· πάντες δ ὲ ἀ λλήλοις τ ὴ ν ταπεινοφροσύνην ἐ γκομβώσασθε, ὅ τι [ ὁ ] θε ὸ ς ὑ περηφάνοις ἀ ντιτάσσεται, ταπεινο ῖ ς δ ὲ δίδωσιν χάριν.

12 Pastor/Elder/Overseer Interchangeability See 1 Peter 5:1-5 See also: Titus 1:5 and 1:7 1 Peter 2:25

13 Deacon Acts 6:1-7? Likely... Maybe 1 Timothy 3:8-13 What’s the difference between Deacons and Elders? Apt to Teach What about the Deaconess? Deacon’s wife

14 The Body The qualifications of the Elders/Deacons... Same for the Body The Leaders are born out of the Body We are all (Elders/Deacons/Body) extensions of the Trinity – Family – Humanity

15 Can Women be Pastors? See other Presentation

16 CCS SysTheo The Church – The Parts


Κατέβασμα ppt "CCS SysTheo The Church – The Parts. The Trinity and the Church The Roles Father – the Maker, Giver and Keeper John 17 John 15:1-17 Son – the Head Eph."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google