Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LA PRIMERA DECLINACIÓN. CLASIFICACIÓN  Femeninos  En α pura  En α impura  En η  Masculinos  Εn α  En η ἡ χ ώ ρα, ας ἡ θ ά λαττα, ης ἡ μ ά χη, ης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LA PRIMERA DECLINACIÓN. CLASIFICACIÓN  Femeninos  En α pura  En α impura  En η  Masculinos  Εn α  En η ἡ χ ώ ρα, ας ἡ θ ά λαττα, ης ἡ μ ά χη, ης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LA PRIMERA DECLINACIÓN

2 CLASIFICACIÓN  Femeninos  En α pura  En α impura  En η  Masculinos  Εn α  En η ἡ χ ώ ρα, ας ἡ θ ά λαττα, ης ἡ μ ά χη, ης ὁ νεαν ί ας, ου ὁ πολ ί της, ου

3 FEMENINOS EN α PURA En estos sustantivos, la α debe ir precedida de ρ, ε, o bien ι. ἡ χ ώ ρα, ας SINGPLU Nom. ἡ χ ώ ραα ἱ χ ῶ ραι Voc. ὦ χ ώ ρα ὦ χ ῶ ραι Acus. τ ὴ ν χ ώ ραντ ὰ ς χ ώ ρας Gen. τ ῆ ς χ ώ ραςτ ῶ ν χωρ ῶ ν Dat. τ ῇ χ ώ ρ ᾳ τα ῖ ς χ ώ ραις

4 FEMENINOS EN α IMPURA La α del Nominativo no va precedida ni por ρ, ni por ε, ni por ι. ἡ θ ά λασσα, ης SINGPLU Nom. ἡ θάλατταα ἱ θαλ ά τται Voc. ὦ θ ά λαττα ὦ θαλ ά τται Acus. τ ὴ ν θάλατταντ ὰ ς θάλαττας Gen. τ ῆ ς θαλ ά ττηςτ ῶ ν θαλ ά ττων Dat. τ ῇ θαλ ά ττ ῃ τα ῖ ς θαλ ά τταις

5 FEMENINOS EN η ἡ μ ά χη, ης SINGPLU Nom. ἡ μ ά χηα ἱ μ ά χαι Voc. ὦ μ ά χη ὦ μ ά χαι Acus. τ ὴ ν μ ά χηντ ὰ ς μ ά χας Gen. τ ῆ ς μ ά χηςτ ῶ ν μαχ ῶ ν Dat. τ ῇ μ ά χ ῃ τα ῖ ς μ ά χαις

6 PRÁCTICA Caso, Gen., NºEnunciadoSignificado τ ῆ ς α ἰ τ ί ας τῇ ἡμέρᾳτῇ ἡμέρᾳ τ ὴ ν ε ἰ ρ έ νην τ ῶ ν μαντε ί ων α ἱ ἡ μ έ ραι τα ῖ ς ἀ ρετα ῖ ς τ ῆ ς ἀ ρχ ῆ ς ὦ ἑ σπ έ ρα τ ὴ ν καρδ ί αν τ ῇ μαν ίᾳ

7 MASCULINOS ὁ νεαν ί ας, ου ὁ πολ ί της, ου SINGPLUSINGPLU Nom. ὁ νεαν ί αςο ἱ νεαν ί αι ὁ πολ ί τηςο ἱ πολ ῖ ται Voc. ὦ νεαν ί α ὦ νεαν ί αι ὦ πολ ῖ τα ὦ πολ ῖ ται Acus.τ ὸ ν νεαν ί αντο ὺ ς νεαν ί αςτ ὸ ν πολ ί τηντο ὺ ς πολ ί τας Gen.το ῦ νεαν ί ουτ ῶ ν νεαν ί ωντο ῦ πολ ί τουτ ῶ ν πολιτ ῶ ν Dat.τ ῷ νεαν ίᾳ το ῖ ς νεαν ί αιςτ ῷ πολ ί τ ῃ το ῖ ς πολ ί ταις


Κατέβασμα ppt "LA PRIMERA DECLINACIÓN. CLASIFICACIÓN  Femeninos  En α pura  En α impura  En η  Masculinos  Εn α  En η ἡ χ ώ ρα, ας ἡ θ ά λαττα, ης ἡ μ ά χη, ης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google