Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλίση ουσιαστικών Α΄ κλίσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλίση ουσιαστικών Α΄ κλίσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλίση ουσιαστικών Α΄ κλίσης

2 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΚΟΙΝΑ και ΚΥΡΙΑ Πρωτόκλιτα
νεανίας... Παροξύτονα βορρᾶς... Περισπώμενο συνηρημένο ποιητής... Οξύτονα (κλητική σε -ά) 'Ατρείδης... Παροξύτονα (κλητική σε -η) κομήτης... Παροξύτονα (κλητική σε -α) `Ερμῆς... Περισπώμενα συνηρημένα

3 Τα αρσενικά της πρώτης κλίσης είναι ισοσύλλαβα και λήγουν σε -ας και -ης.
Έχουν στον πληθυντικό και τον δυϊκό αριθμό τις ίδιες καταλήξεις με αυτές των αντίστοιχων αριθμών των πρωτόκλιτων θηλυκών. Η γενική του πληθυντικού τονίζεται πάντοτε στη λήγουσα και παίρνει περισπωμένη. Εξαιρείται το προσηγορικό όνομα οἱ ἐτησίαι (τῶν ἐτησίων). Το α στην κατάληξη -ας της ονομαστικής του ενικού και της αιτιατικής του πληθυντικού, στην κατάληξη -αν της αιτιατικής του ενικού, καθώς και στην κατάληξη α του δυϊκού είναι πάντοτε μακρόχρονο. Το α στην κλητική του ενικού είναι μακρόχρονο στα ονόματα που λήγουν σε -ας και βραχύχρονο στα ονόματα που λήγουν σε -ης και σχηματίζουν την κλητική σε -α και όχι σε -η.

4 ὁ ταμίας τοῦ ταμίου τῷ ταμίᾳ τὸν ταμίαν (ὦ) ταμία ὁ ποιητής
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ ταμίας τοῦ ταμίου τῷ ταμίᾳ τὸν ταμίαν (ὦ) ταμία ὁ ποιητής τοῦ ποιητοῦ τῷ ποιητῇ τὸν ποιητήν (ὦ) ποιητά ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ οἱ ταμίαι τῶν ταμιῶν τοῖς ταμίαις τοὺς ταμίας (ὦ) ταμίαι οἱ ποιηταί τῶν ποιητῶν τοῖς ποιηταῖς τοὺς ποιητάς (ὦ) ποιηταί

5 Περισπώμενα συνηρημένα
ὁ `Ερμῆς τοῦ `Ερμοῦ τῷ `Ερμῇ τὸν `Ερμῆν (ὦ) `Ερμῆ ὁ βορρᾶς / βορέας τοῦ βορρᾶ / βορέου τῷ βορρᾷ / βορέᾳ τὸν βορρᾶν / βορέαν (ὦ) βορρᾶ / βορέα ὁ 'Απελλῆς τοῦ 'Απελλοῦ τῷ 'Απελλῇ τὸν 'Απελλῆν (ὦ) 'Απελλῆ

6 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ ΚΟΙΝΑ και ΚΥΡΙΑ Πρωτόκλιτα
γενεά... Οξύτονα με α καθαρό πολιτεία... Παροξύτονα με α καθαρό μυῖα... Προπερισπώμενα με α καθαρό αὐλήτρια/αὐλητρίας... Προπαροξύτονα με α καθαρό γλῶσσα/γλώσσης... Προπερισπώμενα και παροξύτονα με α μη καθαρό τράπεζα/τραπέζης... Προπαροξύτονα με α μη καθαρό μνᾶ... Περισπώμενα συνηρημένα τιμή... Οξύτονα κώμη... Παροξύτονα συκῆ... Περισπώμενα συνηρημένα

7 Καθαρό λέγεται το α της κατάληξης πρωτόκλιτων θηλυκών ονομάτων που πριν από αυτήν έχουν φωνήεν ή ρ Το καθαρό α φυλάσσεται σε όλες τις πτώσεις του ενικού αριθμού. Στα πρωτόκλιτα θηλυκά ονόματα σε -α που πριν από την κατάληξη έχουν σύμφωνο (εκτός από το ρ) το α της κατάληξης λέγεται μη καθαρό, είναι κανονικά βραχύχρονο και στη γενική και τη δοτική του ενικού τρέπεται σε η.

8 ἡ χαρά τῆς χαρᾶς τῇ χαρᾷ τὴν χαράν (ὦ) χαρά ἡ μέλισσα τῆς μελίσσης
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ χαρά τῆς χαρᾶς τῇ χαρᾷ τὴν χαράν (ὦ) χαρά ἡ μέλισσα τῆς μελίσσης τῇ μελίσσῃ τὴν μέλισσαν (ὦ) μέλισσα ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αἱ χαραί τῶν χαρῶν ταῖς χαραῖς τὰς χαράς (ὦ) χαραί αἱ μέλισσαι τῶν μελισσῶν ταῖς μελίσσαις τὰς μελίσσας (ὦ) μέλισσαι

9 ἡ συκῆ ἡ μνᾶ τῆς μνᾶς τῆς συκῆς τῇ συκῇ τῇ μνᾷ τὴν συκῆν τὴν μνᾶν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ συκῆ τῆς συκῆς τῇ συκῇ τὴν συκῆν (ὦ) συκῆ ἡ μνᾶ τῆς μνᾶς τῇ μνᾷ τὴν μνᾶν (ὦ) μνᾶ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αἱ συκαῖ τῶν συκῶν ταῖς συκαῖς τὰς συκᾶς (ὦ) συκαῖ αἱ μναῖ τῶν μνῶν ταῖς μναῖς τὰς μνᾶς (ὦ) μναῖ


Κατέβασμα ppt "Κλίση ουσιαστικών Α΄ κλίσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google