Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Déclinaisons grecques De la première à la troisième! D.Augé.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Déclinaisons grecques De la première à la troisième! D.Augé."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Déclinaisons grecques De la première à la troisième! D.Augé

2 Laissons à Minerve le soin de nous guider!

3 Je connais déjà… ἡ φωνή,ῆς… ἡ ἡμέρα,ας ἡ θάλαττα,ης… Besoin de revoir!

4 La déclinaison des noms féminins (surtout!) ἡ φωνή φωνή Τὴν φωνήν Τῆς φωνῆς Τῇ φωνῇ Αἱ φωναί φωναί Τὰς φωνάς Τῶν φωνῶν Ταῖς φωναῖς 1… αιςωναςαι Dat. ῃ Gén. ης Acc. ην nomi.η ἡ φωνή!!

5 ἡ ἡμέρα ἡμέρα Τὴν ἡμέραν Τῆς ἡμέρας Τῇ ἡμέρᾳ Αἱ ἡμέραι ἡμέραι Τὰς ἡμέρας Τῶν ἡμερῶν Ταῖς ἡμέραις αιςωναςαι Dat. ᾳ Gén. ας Acc. αν Nom. α

6 ἡ θάλαττα θάλαττα Τὴν θάλατταν Τῆς θαλάττης Τῇ θαλάττῃ Αἱ θάλατται θάλατται Τὰς θαλάττας Τῶν θαλαττῶν Ταῖς θαλάτταις αιςωναςαιD. ῃ G. ης A. αν N. α

7 Trois modèles! αιςωναςαι ῃ ηςηνη αιςωναςαι ᾳαςανα αιςωναςαι ῃηςανα

8 La déclinaison des noms masculins… ὁ λόγος λόγε Τὸν λόγον Τοῦ λόγου Τῷ λόγῳ Οἱ λόγοι λόγοι Τοὺς λόγους Τῶν λόγων Τοῖς λόγοις οιςωνουςοιD. ῳ G. ου A. ον N. ος

9 …et neutres (surtout!) Τὸ ἔργον ἔργον Τὸ ἔργον Τοῦ ἔργου Τῷ ἔργῷ Τὰ ἔργα ἔργα Τὰ ἔργα Τῶν ἔργων Τοῖς ἔργοις οιςωνααD. ῳ G. ου A. ον N. ον

10 Récapitulons! Η, ην, ης, ῃ, αι, ας, ων, αις Α, αν, ας, ᾳ, αι, ας, ων, αις Ος ον, ου, ῳ, οι, ους, ων, οις Ον, ον, ου, ῳ, α, α, ων, οις ιοτα σ, marque du pluriel N à l’accu satif Génitif pluriel en ων 3 cas au neutre

11 Appliquons à la troisième déclinaison! ὁ παῖς, τοῦ παιδός… Τὸ σῶμα,τοῦ σώματος Τὸ γένος,τοῦ γένους ἡ πόλις, τῆς πόλεως ὁ βασιλεύς,τοῦ βασιλέως ὁ ἀνήρ,ἀνδρός ἡ γυνή,γυναικός ἡ ἐλπίς, ἐλπίδος ὁ μάρτυς, μάρτυρος…………………………….. GENITI F!!! Masculin, féminin et neutre

12 Les mots de la troisième déclinaison n’ont ni un génitif en ης, ni en ας ni en ου; il faut donc trouver pour eux une nouvelle famille et un nouveau système de terminaisons. Compris?

13 ωνG.ων σιD.σι αA.ας αV.ες αN.ες ιD.ι οςG.ος ?A. α ? V. ς ou ? ? N. ς ou ? NeutreMasculin, féminin

14 Un exemple… ὁ κόραξ Τὸν κόρακ Τοῦ κόρακ Τῷ κόρακ α ος ι

15 Οἱ κόρακ Τὸυς κόρακ Τῶν κόρακ Τοῖς κόρακ ες ας ων +σι=ξι

16 Avec mon tableau de terminaisons, je peux (presque) tout décliner! ? ? α ος ι ες ας ων σι γ, κ, χ, + σ = ξ β, π, φ, + σ = ψ δ, τ, θ + σ = σ Facile!!

17 Des exemples encore?? ὁ παῖς, τοῦ παιδός…donc Vocatif singulier: παῖ Τόν παῖδα Τοῦ παιδός Τῷ παιδί Οἱ παῖδες Τοὺς παῖδας Τῶν παίδων Τοῖς παισί

18 Encore un exemple?? Τὸ σῶμα,τοῦ σώματος donc… Τὸ σῶμα Τοῦ σωμάτος Τῷ σώματι Τὰ σώματα σώματα Τὰ σώματα Τῶν σωμάτων Τοῖς σώμασι

19 Un dernier?? ἡ πόλις,τῆς πόλεως donc… v ocatif singulier, Πολι Accusatif singulier, πόλιν Tὴν πόλιν Τῆς πόλεως Τῇ πόλει Αἱ πόλεις πόλεις Τὰς πόλεις Τῶν πόλεων Ταῖς πόλεσι

20 Le dernier des derniers?? ὁ βασιλεύς,τοῦ βασιλέως donc… βασιλεύ, vocatif singulier Βασιλεῦσι, datif pluriel Τὸν βασιλέα Τοῦ βασιλεως Τῷ βασιλεῖ Οἱ βασιλεῖς βασιλεῖς Τοὺς βασιλέας Τῶν βασιλέων Τοῖς Βασιλεῦσι

21 En règle générale, le vocatif singulier est marqué par l’absence de Σ ou de terminaison… Le datif singulier obéit aux règles de contraction avec la consonne du radical déjà énoncées Les autres cas sont relativement prévisibles!

22 Merci Minerve!

23 FIN D.AUGE


Κατέβασμα ppt "Déclinaisons grecques De la première à la troisième! D.Augé."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google