Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA
EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ L’IMPERFET DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA

2 TEMA PRESENT TEMPS SECUNDARI EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC
FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA PRESENT TEMPS SECUNDARI

3 TEMPS I MODES EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC
FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS I MODES

4 TEMA PRESENT EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC
FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA PRESENT TIPUS DE FLEXIÓ COM EL PRESENT TEMÀTICA / ATEMÀTICA CONTRACTE / NO CONTRACTE ACTIVA / MITJANA-PASSIVA

5 REDUPLICACIÓ TIMBRE “i” EN ALGUNS VERBS
EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMA DE PRESENT -μι VERBS EN VERBS EN DESINÈNCIES PERSONALS ESPECÍFIQUES VOCAL TEMÀTICA NO AUGMENT IMPERFET IMPERFET REDUPLICACIÓ TIMBRE “i” EN ALGUNS VERBS

6 TEMPS SECUNDARI DESINÈNCIES SECUNDÀRIES AUGMENT IMPERFET
EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ TEMPS SECUNDARI IMPERFET SECUNDARIS AORIST PLUSQUAMPERFET FUTUR PRIMARIS PRESENT PERFET DESINÈNCIES SECUNDÀRIES AUGMENT

7 MARCA DE TEMPS PASSAT A L’INDICATIU: IMPERFET, AORIST, PLUSQUAMPERFET
EL SISTEMA VERBAL DEL GREC ANTIC FLEXIÓ VERBAL O CONJUGACIÓ AUGMENT MARCA DE TEMPS PASSAT A L’INDICATIU: IMPERFET, AORIST, PLUSQUAMPERFET PRECEDEIX EL TEMA VERBAL ε VOCAL TEMES VERBALS COMENÇATS PER CONSONANT ἔ-φερον προσ-έβαινες ALLARGAMENT VOCÀLIC TEMES VERBALS COMENÇATS PER VOCAL ὥριζον ἤγετε

8 DESINÈNCIES PERSONALS
Activa Mitjana-passiva Primàries Secundàries singular 1 -μι -μαι -μην 2 -σαι -σο 3 ---- -σι (-τι) -ται -το plural -μεν -μεϑα -τε -σϑε -σι -ασι -ν / -σαν -νται -ντο temàtiques atemàtiques

9 DESINÈNCIES SECUNDÀRIES
VEU ACTIVA VEU MITJANA-PASSIVA singular 1 -μην 2 -σο 3 -το plural -μεν -μεθα -τε -σθε -ν / -σαν -ντο temàtiques / atemàtiques

10 TERMINACIONS VERBS TEMÀTICS
VEU ACTIVA singular -ον -ων -ουν ες -ας -εις -ους -ει -ου plural -ομεν -ῶμεν -οῦμεν -ετε -ᾶτε -εῖτε -οῦτε

11 VERBS TEMÀTICS VEU ACTIVA singular ἔπαυον ἐλαμβάνον ὥρων ἐφίλουν
ἐδήλουν ἔπαυες ἐλάμβανες ὥρας ἐφίλεις ἐδήλους ἔπαυε ἐλάμβανε ὥρα ἐφίλει ἐδήλου plural ἐπαύομεν ἐλαμβάνομεν ὡρῶμεν ἐφιλοῦμεν ἐδηλοῦμεν ἐπαύετε ἐλαμβάνετε ὡρᾶτε ἐφιλεῖτε ἐδηλοῦτε ἐλάμβανον

12 TERMINACIONS VERBS TEMÀTICS
VEU MITJANA-PASSIVA singular -όμην -ώμην -ούμην -ου -ῶ -οῦ -ετο -ᾶτο -εῖτο -οῦτο plural -όμεθα -ώμεθα -ούμεθα -εσθε -ᾶσθε -εῖσθε -οῦσθε -οντο -ῶντο -οῦντο

13 VERBS TEMÀTICS VEU MITJANA-PASSIVA singular ἐπαυόμην ἐλαμβανόμην
ὡρώμην ἐφιλούμην ἐδηλούμην ἐπαύου ἐλαμβάνου ὡρῶ ἐφιλοῦ ἐδηλοῦ ἐπαύετο ἐλαμβάνετο ὡρᾶτο ἐφιλεῖτο ἐδηλοῦτο plural ἐπαυόμεθα ἐλαμβανόμεθα ὡρώμεθα ἐφιλούμεθα ἐδηλούμεθα ἐπαύεσθε ἐλαμβάνεσθε ὡρᾶσθε ἐφιλεῖσθε ἐδηλοῦσθε ἐπαύοντο ἐλαμβάνοντο ὡρῶντο ἐφιλοῦντο ἐδηλοῦντο

14 TERMINACIONS VERBS ATEMÀTICS
VEU ACTIVA singular 1 -μην 2 -σο 3 το plural -μεθα -εσθε -ντο singular 1 2 -ες 3 plural -μεν -τε -σαν VEU MITJANA-PASSIVA

15 VERBS ATEMÀTICS VEU ACTIVA singular ἐτίθην ἐδίδουν ἵστην ἐδείκνυν ἦν
ἐτίθεις ἐδίδους ἵστης ἐδείκνυς ἦσθα ἐτίθει ἐδίδου ἵστη ἐδείκνυ plural ἐτίθεμεν ἐδίδομεν ἵσταμεν ἐδείκνυμεν ἦμεν ἐτίθετε ἐδίδετε ἵστατε ἐδείκνυτε ἦτε ἐτίθεσαν ἐδίδοσαν ἵστασαν ἐδείκνυσαν ἦσαν

16 VERBS ATEMÀTICS VEU MITJANA-PASSIVA singular ἐτιθέμην ἐδιδόμην ἱτάμην
ἐδεικνύμην ἐτίθεσο ἐδίδοσο ἵστασο ἐδείκνυσο ἐτίθετο ἐδίδοτο ἵστατο ἐδείκνυτο plural ἐτιθέμεθα ἐδιδόμεθα ἵστάμεθα ἐδεικνύμεθα ἐτίθεσθε ἐδίδεσθε ἵστασθε ἐδείκνυσθε ἐτίθεντο ἐδίδοντο ἵσταντο ἐδείκνυντο


Κατέβασμα ppt "DEPARTAMENT DE FILOLOGIA GREGA UNIVERSITAT DE BARCELONA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google