Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ (2007 – 2013) Νίκος Ιωαννίδης ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μονάδα Α1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ (2007 – 2013) Νίκος Ιωαννίδης ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μονάδα Α1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ (2007 – 2013) Νίκος Ιωαννίδης ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μονάδα Α1

2 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ2 Νομικό Πλαίσιο (ΕΚ1828/2006) Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας (Άρθρα 2-4) Μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας και υποχρεώσεις (Άρθρα 5-9) Λειτουργία δικτύων (Άρθρο 10)

3 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ3 Στόχοι των δράσεων επικοινωνίας Γενικοί στόχοι Η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό, και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής. Η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τους μηχανισμούς χορήγησης των πόρων.

4 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ4 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα 2007-2013 Για την επίτευξη των στόχων, δίνεται έμφαση: Στην κατάρτιση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας Στη Δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων (ονόματα δικαιούχων, ονομασίες πράξεων και ποσό δημόσιας χρηματοδότησης) Στις Συνεργασίες δικτύων σε εθνικό, περιφερειακό, επίπεδο. Στην Προβολή καλών πρακτικών

5 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ5 Μέτρα Πληροφόρησης Για Δυνητικούς Δικαιούχους Πρέπει να δίνεται στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερή ς ενημέρωση σχετικά με: τη συμβολή της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης, την ακριβή διαδικασία για την εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες,

6 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ6 Μέτρα Πληροφόρησης Για Δυνητικούς Δικαιούχους τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν, τους υπεύθυνους επικοινωνίας και τα σημεία επαφής για πληροφορίες σχετικές με την Πράξη, Ενημέρωση του δικαιούχου ότι τα στοιχεί α του θα δημοσιοποιηθούν, τουλάχιστον μέσω των ιστοτόπων του ΕΠΑΝ ΙΙ και του ΕΣΠΑ, όπου θα εμφανίζεται και ο τίτλος της πράξης καθώς και το ποσό της δημόσιας συνεισφοράς.

7 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ7 Μέτρα Πληροφόρησης Των Δικαιούχων Για το Κοινό ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα δημοσιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ΕΚ 1828/2006, για την ενημέρωση του κοινού

8 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ8 Πράξεις Ενισχύσεων 1. Δημόσια συνεισφορά>500.000€ Ο Δικαιούχος μετά την ολοκλήρωση της πράξης, σε χρονική διάρκεια 6 (έξι) μηνών τοποθετεί μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα. 2. Δημόσια συνεισφορά<500.000€ Ο Δικαιούχος, με την ολοκλήρωση της πράξης υποχρεούται να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησης επεξηγηματική πινακίδα, για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Το περιεχόμενο των πινακίδων θα σχεδιαστεί βάσει σχετικών οδηγιών του/των ΕΦΔ προς τους δικαιούχους.

9 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ9 Πράξεις Υποδομών Δημόσια συνεισφορά>500.000€ Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης Ο Δικαιούχος αναρτά διαφημιστική πινακίδα στο εργοτάξιο κάθε πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης Μετά την ολοκλήρωση της πράξης και σε χρονική διάρκεια (6) μηνών Ο Δικαιούχος αντικαθιστά τη διαφημιστική με μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα.

10 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ10 Τεχνικά χαρακτηριστικά πινακίδων  Τύπος και ονομασία της πράξης  Έμβλημα Ε.Ε.  Αναφορά στην Ε.Ε  Αναφορά στο ΕΤΠΑ (ολογράφως)  Μήνυμα Διαχειριστικής Αρχής (Για κάθε είδος χρηματοδότησης θα σχεδιαστεί υπόδειγμα ταμπέλας)

11 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ11 Πράξεις κατάρτισης Ο δικαιούχος ενημερώνει τους συμμετέχοντες ότι η πράξη: συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ είναι ενταγμένη στο αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κάθε έγγραφο που αφορά αυτή την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

12 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ12 Τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων Π+Δ  Έμβλημα Ε.Ε.  Αναφορά στην Ε.Ε  Αναφορά στο ΕΤΠΑ (ολογράφως)  Μήνυμα Διαχειριστικής Αρχής

13 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ13 Μέτρα Πληροφόρησης Για Το Κοινό H Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για : Την υλοποίηση μίας Εναρκτήρια Δράσης Την πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον Ετήσιας Εκδήλωσης Τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, με ανάρτηση της σημαίας της Ε.Ε. από 9 έως 16 Μαΐου Τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων, των ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.

14 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ14 Υλοποίηση – Εφαρμογή - Παρακολούθηση Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ, είναι αρμόδια για την εκπόνηση και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας. Από κάθε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης και Δικαιούχο ορίζεται ένας υπεύθυνος, ο οποίος συμμετέχει στο δίκτυο υπευθύνων δημοσιότητας του ΕΠΑΝ ΙΙ. Στην ετήσια έκθεση του Ε.Π. θα παρουσιάζεται σε χωριστό κεφάλαιο η υλοποίηση του ΣΔΕ, οι σημαντικές διαφοροποιήσεις του και σχετικά παραδείγματα. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, σε κάθε συνεδρίαση του οργάνου, θα ενημερώνονται για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και το σύνολο των ενεργειών που αυτό περιλαμβάνει.

15 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ15 Μηχανισμός Πληροφόρησης  Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού (Τα στοιχεία αφορούν όλες τις δράσεις, από τo Μάρτιο 2008 έως σήμερα )  8.748 κλήσεις  567 επισκέψεις  590 e-mails  801 11 36300

16 2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


Κατέβασμα ppt "2-4/7/2009Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου ΕΠ ΕΣΠΑ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ (2007 – 2013) Νίκος Ιωαννίδης ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μονάδα Α1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google