Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δικαιούχοι πράξεων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δικαιούχοι πράξεων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δικαιούχοι πράξεων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, 2007-2013
Δικαιούχοι πράξεων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, Κανόνες Προβολής και Δημοσιότητας Συνοπτικός Οδηγός Β. ΚΟΛΥΒΑ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Η Ημερίδα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

3 Στόχος Τήρηση του Θεσμικού Πλαισίου
Εφαρμογή των Υποχρεωτικών Μέτρων Δημοσιότητας Σωστές Προδιαγραφές Λογότυπων και Σημάτων Διασφάλιση υλοποίησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ)

4 Θεσμικό Πλαίσιο ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ; Οι κανόνες προβολής και δημοσιότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , προβλέπονται στους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο.

5 Τα σχετικά με την δημοσιότητα προβλέπονται:
1).στον ΕΚ 1083, άρθρο 69, όπου ορίζεται ότι η ΕΥΔ είναι υπεύθυνη για την προβολή του προγράμματος, και πρέπει να διασφαλίζει την ενημέρωση, την παροχή πληροφοριών και τη δημοσιότητα, για το πρόγραμμα, και για τις δράσεις (ΕΣΔ). Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στους δικαιούχους των έργων, με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και την διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομή των Ταμείων. 2) στον Εφαρμοστικό Κανονισμό ΕΚ 1828/2006, άρθρα 2-10.

6 Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι δικαιούχοι της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, δηλαδή των έργων (πράξεων), έχουν την ευθύνη να ενημερώσουν το κοινό για τη δράση που υλοποιούν, και να εξασφαλίσουν την δημοσιότητα και προβολή της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ταμείου (ΕΤΠΑ για το πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης), στην πραγματοποίηση του έργου τους.

7 Ποια είναι τα υποχρεωτικά μέτρα
1. Ο δικαιούχος που υλοποιεί έργο (πράξη) υποδομής ή κατασκευής, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των €, οφείλει: Κατά την διάρκεια των εργασιών, δηλαδή κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης, ο δικαιούχος πρέπει να αναρτήσει στο χώρο υλοποίησης, διαφημιστική πινακίδα.

8 Ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχει η διαφημιστική πινακίδα
Η πινακίδα πρέπει να περιλαμβάνει: το ευρωπαϊκό έμβλημα /σημαία, σύμφωνα με τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης με λεκτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

9 Ψηφιακή Ελλάδα Όλα είναι δυνατά
μνεία στο ΕΤΠΑ, το ταμείο που χρηματοδοτεί την πράξη, ολογράφως: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το μήνυμα που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης, και έχει επιλέξει η ΕΥΔ: Ψηφιακή Ελλάδα Όλα είναι δυνατά

10 Όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στο 25% του συνολικού μεγέθους της διαφημιστικής πινακίδας

11 Μετά την ολοκλήρωση του έργου (πράξης) υποδομής ή κατασκευής
(εντός εξαμήνου το αργότερο), ο δικαιούχος πρέπει να αντικαταστήσει την διαφημιστική πινακίδα και να αναρτήσει μια ευδιάκριτη ευμεγέθη και μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα.

12 Προδιαγραφές της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας
Η πινακίδα πρέπει να περιλαμβάνει: το ευρωπαϊκό έμβλημα /σημαία, σύμφωνα με τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης λεκτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

13 ολογράφως μνεία στο ΕΤΠΑ, το ταμείο που χρηματοδοτεί την πράξη: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το μήνυμα που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης, και έχει επιλέξει η ΕΥΔ: Ψηφιακή Ελλάδα Όλα είναι δυνατά

14 Όλα τα ανωτέρω υποχρεωτικά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στο 25% του συνολικού μεγέθους της μόνιμης πινακίδας. Το υπόλοιπο τμήμα της πινακίδας πρέπει να περιλαμβάνει τα υπόλοιπα στοιχεία του έργου: τίτλος πράξης τύπος πράξης

15 2. Για πράξεις που αφορούν επενδύσεις υποδομών, με την αγορά φυσικού /υλικού αντικειμένου, όπως εξοπλισμός, ή εργασίες τεχνικό-υλικοτεχνικής υποδομής, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €, ο δικαιούχος πρέπει:

16 Το αργότερο 6 μήνες από την ολοκλήρωση του έργου, πρέπει να αναρτήσει μια ευδιάκριτη και μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα.

17 Προδιαγραφές της μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας
Η πινακίδα πρέπει να περιλαμβάνει: το ευρωπαϊκό έμβλημα /σημαία, σύμφωνα με τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης λεκτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

18 Ψηφιακή Ελλάδα Όλα είναι δυνατά
ολογράφως μνεία στο ΕΤΠΑ, το ταμείο που χρηματοδοτεί την πράξη: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) το μήνυμα που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης, και έχει επιλέξει η ΕΥΔ: Ψηφιακή Ελλάδα Όλα είναι δυνατά

19 Οι υποχρεωτικές αυτές πληροφορίες που αφορούν την ευρωπαϊκή συμμετοχή, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας. Το υπόλοιπο τμήμα της πινακίδας πρέπει να περιλαμβάνει τα υπόλοιπα στοιχεία του έργου: τίτλος πράξης τύπος πράξης

20 3. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα
Τοποθετούνται στην πρώτη σελίδα, όλα τα στοιχεία που αφορούν τα σήματα και τις υποχρεωτικές αναφορές: το ευρωπαϊκό έμβλημα /σημαία, σύμφωνα με τα πρότυπα της γραφικής παρουσίασης λεκτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

21 ολογράφως μνεία στο ΕΤΠΑ, το ταμείο που χρηματοδοτεί την πράξη: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Το σήμα του ΕΣΠΑ το μήνυμα που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης, και περιλαμβάνεται στο σήμα του ΕΠ ΨΣ: Ψηφιακή Ελλάδα Όλα είναι δυνατά

22 Εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές
4. Για το διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό που μεταδίδεται με μέσα ηλεκτρονικά, ή για το οπτικό-ακουστικό υλικό προβολής Εφαρμόζονται οι ίδιες αρχές Σε μια ιστοσελίδα τα logos τοποθετούνται στην αρχική σελίδα, (home page), όπου πρέπει να υπάρχουν και οι σύνδεσμοι με τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

23 5. Για δράσεις που εμπλέκουν άλλους συμμετέχοντες εκτός του δικαιούχου, (δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δράσεις πχ ενός οργανισμού για τους εργαζόμενους του ή για ορισμένο/συγκεκριμένο κοινό) Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στην δράση ενημερώνονται για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

24 Ο δικαιούχος πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια ότι η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των παρουσιολογίων ή άλλων πιστοποιητικών, που αφορούν τη δράση. Επίσης σε όλα τα έγγραφα και το υλικό πρέπει να υπάρχουν τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι σχετικές αναφορές και σήματα:

25 το ευρωπαϊκό έμβλημα /σημαία, σύμφωνα με τα πρότυπα της γραφικής παρουσίασης
λεκτική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολογράφως μνεία στο ΕΤΠΑ, το ταμείο που χρηματοδοτεί την πράξη: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Το σήμα του ΕΣΠΑ το μήνυμα που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης, και περιλαμβάνεται στο σήμα του ΕΠ ΨΣ: Ψηφιακή Ελλάδα Όλα είναι δυνατά

26 Ο Δικαιούχος ενημερώνει τον/τους αναδόχους που αναλαμβάνει/ουν την εκτέλεση τμήματος/ων της πράξης, για την υποχρέωση τήρησης των κανόνων δημοσιότητας (ανακοινώσεις, πινακίδες, κα)

27 Συμπληρωματικές οδηγίες & κατευθύνσεις
Η μη τήρηση των ελάχιστων υποχρεωτικών κανόνων επισύρει σημαντικές κυρώσεις από τα όργανα ελέγχου, τόσο τα εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά Η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα υποχρεωτικά μέτρα, έχει την δυνατότητα να θέσει κατά περίπτωση, επί μέρους συμπληρωματικούς κανόνες για την τήρηση των απαιτήσεων της προβολής και δημοσιότητας των πράξεων του προγράμματος, καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία και ενημέρωση του κοινού

28 Ο δικαιούχος συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ και το Γραφείο Δημοσιότητας για την τήρηση των κανόνων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων Π & Δ Ο δικαιούχος καταγράφει τα στοιχεία δημοσιότητας για το έργο του, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

29 Βασικές αρχές Π & Δ στο ΕΠ ΨΣ εν συντομία
Υποχρεωτικά στοιχεία, εμβλήματα & αναφορές σε κάθε τύπο και είδος επικοινωνιακού υλικού Σε κάθε δράση δημοσιότητας και σε όλα τα είδη και τις μορφές επικοινωνιακών εργαλείων και μέσων, με εξαίρεση τα διαφημιστικά μικρά αντικείμενα, όπως postcards, memory sticks, κλπ, για τα οποία δεν ισχύουν τα σημεία β) και γ), ο δικαιούχος υποχρεωτικά πρέπει να χρησιμοποιεί και να εμφανίζει:

30 α) το ευρωπαϊκό έμβλημα με τις επίσημες προδιαγραφές και τα πρότυπα γραφικής παρουσίασης, και τη μνεία «Ευρωπαϊκή Ένωση» β) την αναφορά του ΕΤΠΑ, ολογράφως: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης γ) το ενιαίο μήνυμα που περιλαμβάνεται στο logo του ΕΠ ΨΣ που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης

31 Το έμβλημα της ΕΕ, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec. europa
Το έμβλημα της ΕΕ, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

32 Δημοσίευση του καταλόγου των δικαιούχων του Ε
Δημοσίευση του καταλόγου των δικαιούχων του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΠ ΨΣ) Ο δικαιούχος μιας πράξης, πρέπει να γνωρίζει ότι η μετά την ένταξη της στο ΕΠ ΨΣ, η ΕΥΔ την δημοσιεύει στον κατάλογο των δικαιούχων, του οποίου είναι υποχρεωτική η δημοσιοποίηση (ηλεκτρονική ή άλλου τύπου), από την ΕΥΔ.

33 Η δημοσίευση του καταλόγου των δικαιούχων που θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΕΠ, περιλαμβάνει τουλάχιστον την ονομασία του δικαιούχου, τον τίτλο της πράξης, και το ύψος της χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη.

34 Λογότυπα ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑ (SLOGAN)

35 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΠΑ

36 ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΣΠΑ

37 Στοιχεία επικοινωνίας με την ΕΥΔ Ε.Π. «ΨΣ»
Υπεύθυνη Δημοσιότητας του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Βασιλική Κολυβά, Τηλέφωνο: Info desk και


Κατέβασμα ppt "Δικαιούχοι πράξεων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google