Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ   Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ   Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ   Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαρακτηριστικά έργων Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Χαρακτηριστικά έργων Ε.Ε.Τ.Α.Α. Επαληθεύσεις σύμφωνα με την απόφαση ένταξης πράξης Προληπτικός έλεγχος Απαραίτητα δικαιολογητικά μετά την ανάδειξη αναδόχων των έργων Τήρηση φακέλου από τον δικαιούχο. Τήρηση φακέλου από τον Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου έργων από τον δικαιούχο. Διοικητικές επαληθεύσεις Επιτόπιες επαληθεύσεις - προετοιμασία επαλήθευσης από τον δικαιούχο. Σύνταξη έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης από τον Ε.Φ.Δ. Αιφνίδιος έλεγχος από τον ΕΦΔ Έλεγχοι από άλλες αρχές Τήρηση κανόνων δημοσιότητας

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Φ.Δ. ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ.
Τα έργα τα οποία υλοποιούνται μέσω του Ε.Φ.Δ. είναι κατά κανόνα τεχνικά έργα πρωτοβάθμιων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα έργα εκτελούνται στην συντριπτική τους πλειοψηφία από αναδόχους οι οποίοι έχουν προκύψει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας , ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ύψος της δαπάνης κάθε έργου. Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρει ο Ν.3614/2007 που διέπει την λειτουργία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Φ.Δ. ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ.
Ο Ε.Φ.Δ. εντάσσει έργα (πράξεις) τα οποία έχουν την απαραίτητη ωρίμανση, ώστε με την εξασφάλιση των πόρων , ο δικαιούχος να μπορεί να προχωράει άμεσα στην δημοπράτηση του έργου. Επισήμανση: στις αρμοδιότητες του Ε.Φ.Δ. περιλαμβάνεται τόσο η ελεγκτική διαδικασία , όσο και η διαδικασία της επαλήθευσης των έργων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Φ.Δ., σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

5 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Στην απόφαση της ένταξης πράξης αποτυπώνονται μεταξύ όλων των άλλων , τα σημεία και τα στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο των επαληθεύσεων και του ελέγχου. Όλη η ελεγκτική διαδικασία περιστρέφεται στην τήρηση των όρων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη απόφαση. Αναλυτικότερα, στην απόφαση της ένταξης περιγράφεται το φυσικό αντικείμενο της πράξης και τα επί μέρους στοιχεία από τα οποία συντίθεται, καθώς και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ενέργεια ελέγχου ξεκινάει από το σημείο ότι το υλοποιούμενο έργο δεν διαφοροποιείται από την περιγραφή που αναγράφεται στην απόφαση ένταξης. Επόμενα σημεία αποτελούν το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης και οι ημερομηνίες επιλεξιμότητας των δαπανών , καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της πράξης.

6 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αν για οποιοδήποτε λόγο έχει επέλθει διαφοροποίηση σε κάποιο από αυτά, ο δικαιούχος πρέπει να ζητήσει άμεσα τροποποίηση της απόφασης ένταξης, αιτιολογώντας και τον λόγο αυτής της διαφοροποίησης (π.χ. χρονοδιάγραμμα). Τα αιτήματα τροποποίησης των φορέων υποβάλλονται προς τον Ε.Φ.Δ. και αυτός σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των εκχωρημένων αρμοδιοτήτων , μεριμνά για την έκδοση της απόφασης τροποποίησης της πράξης .

7 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου είναι μέσα στις υποχρεώσεις του Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Έτσι, για κάθε έργο που υλοποιείται μέσω του Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α., τα στάδια στα οποία ο Ε.Φ.Δ. ασκεί προληπτικό έλεγχο είναι τα εξής : α) Η δημοπράτηση του έργου β) Η ανάθεση της σύμβασης γ) Η τροποποίηση της σύμβασης. Στις όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αποστέλλονται από τον δικαιούχο προς τον Ε.Φ.Δ. σε ηλεκτρονική (κατ’ αρχάς) μορφή όλα τα έντυπα που δημοσιοποιούνται από την πλευρά του

8 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
Στο στάδιο της δημοπράτησης, ο δικαιούχος αποστέλλει (πάντα σε ηλεκτρονική μορφή) για προληπτικό έλεγχο τα εξής : α) Περίληψη διακήρυξης με την μορφή που αυτή θα σταλεί προς δημοσίευση, τόσο στον ελληνικό τύπο, όσο και στην αρμόδια εφημερίδα της Ε.Ε., όπως αυτά προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. β) Το αναλυτικό σχέδιο της διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. Ο δικαιούχος είναι πάντα υποχρεωμένος να αποδέχεται και να ενσωματώνει όλες τις αλλαγές και διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στα παραπάνω έγγραφα μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Είναι δηλαδή υποχρεωμένος να επανυποβάλλει τα έντυπα με ενσωματωμένες τις τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν κατά το αρχικό στάδιο του προληπτικού ελέγχου αλλά και ότι άλλες αλλαγές συμβούν.

9 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
Στο στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης και προκειμένου ο δικαιούχος να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που έχει προκύψει από τον διαγωνισμό, αποστέλλει στον ΕΦΔ το σχέδιο συμφωνητικού – σύμβασης καθώς και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Επιπλέον αποστέλλεται η οικονομική και η τεχνική προσφορά του προσωρινού αναδόχου. Το τρίτο πιθανό στάδιο που ασκείται ο προληπτικός έλεγχος, είναι το στάδιο της τροποποίησης της ήδη υπογραφείσας σύμβασης. Εδώ, απαιτείται ο δικαιούχος να υποβάλλει αιτιολογική έκθεση στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση της υπογραφείσας σύμβασης και να αιτιολογεί τις εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων . Η έκθεση αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από έγγραφα και αποφάσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών. Μαζί με τα παραπάνω έγγραφα , ο δικαιούχος υποβάλλει και το σχέδιο της νέας σύμβασης που προτίθεται να υπογράψει με τον ανάδοχο

10 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ.
Στο στάδιο αυτό ο δικαιούχος πρέπει μετά την φάση της τελικής κατακύρωσης του αναδόχου που προέκυψε από την διαγωνιστική διαδικασία, να αποστέλλει στον Ε.Φ.Δ. επικαιροποιημένα στοιχεία για τον ανάδοχο. Αναλυτικά , θα αποστέλλεται η υπογραφείσα σύμβαση μαζί με όλα τα συνημμένα έγγραφα, η ενεργή φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου , καθώς και το ενεργό πτυχίο εργοληπτικής ικανότητας του αναδόχου, αν το απαιτεί το είδος και ο προϋπολογισμός του

11 ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ.
Ο δικαιούχος φορέας είναι υποχρεωμένος για την τήρηση αναλυτικού αρχείου -φακέλου του ενταγμένου έργου στον οποίο θα περιέχονται όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που αφορούν το έργο. Αναλυτικότερα , ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί φάκελο τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, όπου θα περιέχονται όλα τα αρχεία. Επίσης , ο δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου του υλοποιούμενου έργου, όπου θα αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα της εκτέλεσης του έργου και θα περιγράφεται η πρόοδος του . Με βάση το τηρούμενο χρονοδιάγραμμα , ο δικαιούχος θα προχωράει στην υποβολή των αιτημάτων καταβολής σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών του έργου.

12 ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ.
Η τήρηση όλων των παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του δικαιούχου και θα πρέπει να επιδεικνύονται στους μηχανισμούς επαληθεύσεων και ελέγχου στο σύνολο τους, όποτε και αν τους ζητηθούν. Τυχόν περίπτωση στην οποία ο δικαιούχος φορέας δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα παραπάνω στοιχεία θέτει το έργο σε καθεστώς απένταξης, δηλαδή θα ενεργοποιούνται άμεσα όλες οι διοικητικές διαδικασίες ώστε σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικαιούχου το έργο να απεντάσσεται .Στην περίπτωση αυτή ανακαλούνται όλες οι αποφάσεις εκταμίευσης και προχωράει άμεσα η διαδικασία επιστροφής τυχόν καταβληθεισών δόσεων μέχρι εκείνη την στιγμή με την μορφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

13 ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΡΧΕΙΑ
Αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος , Προκήρυξη του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης, Όλες οι κατατεθειμένες προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους, Πρακτικά των συνεδριάσεων όλων των επιτροπών του διαγωνισμού, Πρακτικό της κατακύρωσης του αναδόχου, Τυχόν κατατεθειμένες ως προς το αποτέλεσμα κατακύρωσης του διαγωνισμού ενστάσεις,

14 ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΡΧΕΙΑ
Πρακτικό της εκδίκασης τους, την υπογραφείσα σύμβαση με τον ανάδοχο που προέκυψε μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, Τυχόν αιτήματα τροποποίησης της αρχικά υπογεγραμμένης σύμβασης , Δικαιολογητικά έγγραφα για την αιτιολόγηση των τροποποιήσεων , Τυχόν τροποποιημένες υπογραφείσες συμβάσεις, Όλη την αλληλογραφία μεταξύ του δικαιούχου και του ανάδοχου για όλα τα θέματα υλοποίησης του έργου. Ο συγκεκριμένος φάκελος στην έντυπη μορφή του θα τηρείται από τον δικαιούχο με απόλυτα ημερολογιακή σειρά.

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΤΑ
Για την καλύτερη και πιο αξιόπιστη ελεγκτική διαδικασία, ο δικαιούχος φορέας, θα συνιστά διμελή επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στόχος της λειτουργίας της παραπάνω επιτροπής είναι η διαφύλαξη της τήρησης των όρων και των κανόνων ελέγχου, αλλά ουσιαστικά , ο ρόλος της θα επέχει θέση υπευθύνου έργου. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα στελεχώνεται από ένα μέλος οικονομικής κατεύθυνσης και ένα μέλος τεχνικής κατεύθυνσης, που θα διαθέτουν τριτοβάθμιο τίτλο σπουδών. Μέρος των καθηκόντων της συγκεκριμένης επιτροπής θα αφορά την επίβλεψη για την τήρηση όλων των στοιχείων που απαιτούνται να υπάρχουν στο φάκελο έργου που τηρεί ο δικαιούχος.

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΤΑ
Η απόφαση σύστασης της παραπάνω επιτροπής, καθώς και η στελέχωση της θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά και εντύπως στον Ε.Φ.Δ. Στην απόφαση συγκρότησης της επιτροπής, θα αναφέρεται επίσης αν τα προς κοινοποίηση στοιχεία τα οποία θα χειρίζεται η συγκεκριμένη επιτροπή, χρειάζεται να λαμβάνουν έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του δικαιούχου ή απλά κοινοποιούνται σε αυτό προς ενημέρωση. Η λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής οφείλει να είναι ενεργή στην πράξη, δεδομένου ότι πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου σε κάθε στιγμή και να αποτελεί τον άμεσο πυλώνα επικοινωνίας μεταξύ του δικαιούχου και όλων των εποπτικών αρχών.

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΤΑ
Παράλληλα , η επιτροπή αυτή λόγω της εμπειρίας που οφείλουν να διαθέτουν τα στελέχη που την απαρτίζουν, οφείλει να κατευθύνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα βήματα και τις προδιαγραφές που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία , ώστε να τηρείται η διαφάνεια , η ελεγκτική διαδικασία και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανονισμοί.

18 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου , ο δικαιούχος υποβάλλει προς τον Ε.Φ.Δ. δήλωση δαπάνης, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα της. Στην περίπτωση των έργων του Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι πράξεις που υλοποιούνται αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων. Έτσι, η δήλωση των δαπανών θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του εγκεκριμένου λογαριασμού, αντίγραφο της επιταγής του δικαιούχου , αντίγραφο του τιμολογίου του αναδόχου , καθώς και αντίγραφο στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, όπου θα εμφανίζεται η πραγματοποιηθείσα εκταμίευση.

19 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
Η αποστολή του πρώτου δελτίου δήλωσης δαπανών από τον δικαιούχο θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό που θα αποδεικνύει ότι ο δικαιούχος τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες δημοσιότητας και έχει τοποθετήσει όλες τις σημάνσεις που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. Με βάση τα αποσταλθέντα παραστατικά πρέπει να αποδεικνύεται η ορθότητα και η επιλεξιμότητα της δηλωθείσας δαπάνης και το ότι αφορά το συγκεκριμένο έργο και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης. Όλη η προαναφερόμενη διαδικασία είναι υποχρεωτική τόσο για τους δικαιούχους, όσο και για τον Ε.Φ.Δ. , ώστε να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε διαδικασία ενδιάμεσης πληρωμής. Η διαδικασία αυτή δεν επαρκεί για την οριστική εξόφληση ενός έργου, για την οποία θα πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε διαδικασία επιτόπιας επαλήθευσης.

20 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Κάθε έργο που υλοποιείται μέσω του Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. οφείλει να υποστεί την διαδικασία της επιτόπιας επαλήθευσης από τον ενδιάμεσο φορέα, δεδομένου ότι μόνο τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προδιαγραφές. Σκοπός δηλαδή της επιτόπιας επαλήθευσης είναι η διασταύρωση της τήρησης των νομικών δεσμεύσεων που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση ενός έργου, καθώς και η επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών που αποστέλλει ο δικαιούχος προς την επιβλέπουσα αρχή.

21 ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
Η επιτόπια επαλήθευση θα προγραμματίζεται για να πραγματοποιείται σε δύο τουλάχιστον φάσεις. Η πρώτη φάση θα πραγματοποιείται όταν το έργο ξεπεράσει το 50% σε ποσοστό ολοκλήρωσης. Το συγκεκριμένο ποσοστό καθορίζεται ως ικανό για να αναδείξει τα βασικά σημεία οποιουδήποτε έργου και πιστοποιεί ότι η υλοποίηση του είναι σύμφωνη με τα εγκεκριμένα. Η δεύτερη επαλήθευση θα γίνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου και είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει και να προχωρήσει η διαδικασία της τελικής αποπληρωμής του έργου. Η έκθεση και τα ευρήματα του ελέγχου καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ , εντός δεκαπέντε ημερών, όπως ορίζει το κανονιστικό πλαίσιο .

22 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι δικαιούχοι, εκτός από όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν και οι οποίες αποτελούν το κομμάτι του ελέγχου που διενεργείται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Α.Α., είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στα αιτήματα και τις υποδείξεις όλων των ελεγκτικών μηχανισμών , τόσο της χώρας, όσο και των υπολοίπων ελεγκτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε ένας από τους παραπάνω μηχανισμούς , δρα ανεξάρτητα και δεν συνεργάζεται με τους υπολοίπους μηχανισμούς, άρα ο ελεγχόμενος δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει σε κάθε ένα από αυτούς όλα τα παραστατικά όταν του ζητηθούν.

23 ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Ε.Φ.Δ.
Στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας που οφείλει να ασκήσει ο Ε.Φ.Δ. , στα έργα τα οποία υλοποιούνται μέσω αυτού, οφείλει να ασκήσει δειγματοληπτικά και αιφνίδιους ελέγχους σε ένα επαρκές ποσοστό των έργων αυτών. Η επιλογή των φορέων θα γίνεται τυχαία και θα πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα των έργων που υλοποιούνται, τόσο από γεωγραφικής πλευράς , όσο και κατά είδος των πράξεων αυτών.

24 ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Ε.Φ.Δ.
Σκοπός της διενέργειας αιφνίδιων ελέγχων είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση της τήρησης όλων των κανόνων που προβλέπονται από την πλευρά των δικαιούχων και των αναδόχων. Τα σημεία στα οποία θα δίνεται έμφαση στον αιφνίδιο έλεγχο είναι αυτά που αφορούν κυρίως την τήρηση των κανονισμών που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρωτίστως θέματα που αφορούν την δημοσιότητα και τις επαληθεύσεις. Ειδικά για την περίπτωση των έργων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. , υπάρχει συνήθως η πιθανότητα αυτά να είχαν ωριμάσει με άλλο καθεστώς χρηματοδότησης , στο οποίο τα παραπάνω θέματα να τύχαιναν χαλαρότερης αντιμετώπισης. Άρα, τόσο ο δικαιούχος, όσο και ο ανάδοχος οφείλουν να επιδείξουν την απαραίτητη προσαρμογή στο διαφοροποιημένο θεσμικό πλαίσιο.

25 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Ο δικαιούχος έχει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους κανόνες της δημοσιότητας που προβλέπονται κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων . Οι κανόνες αυτοί ξεκινούν από τον τρόπο δημοσίευσης όλων των εγγράφων που αφορούν τα έργα που υλοποιούν , και καταλήγουν στην σήμανση των χώρων που υλοποιούνται τα συγκεκριμένα έργα. Στην περίπτωση των έργων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι δυνατόν αυτά να είχαν κατ’ αρχήν ενταχθεί σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για χρηματοδότηση. (π.χ. Θησέας). Αν έχει συμβεί αυτό , ο δικαιούχος υποχρεούται αμέσως μετά την έκδοση απόφασης χρηματοδότησης μέσω του Ε.Φ.Δ. να τροποποιεί αμέσως το σύνολο των δράσεων δημοσιότητας που ακολουθεί

26 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Αναλυτικότερα οφείλει να προσαρμόσει όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιεί για το έργο και στα οποία θα πρέπει να διαφοροποιηθεί το λογότυπο το οποίο θα περιέχει εκτός των σημάτων των δικαιούχων το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ μαζί με το σήμα του Ε.Φ.Δ. Στα έγγραφα που αφορούν ήδη υπογραμμένες συμβάσεις επειδή δεν προβλέπεται και δεν είναι νομότυπη η τροποποίηση τους , θα πρέπει να προστίθενται σε όλα τα αντίγραφα νέες σελίδες στην αρχή και το τέλος των εγγράφων, οι οποίες θα αναγράφουν όλους τους νέους λογότυπους των εμπλεκόμενων αρχών. Παράλληλα, κατά την διάρκεια της υλοποίησης θα πρέπει να τροποποιούνται οι πινακίδες σήμανσης των έργων και στις οποίες εκτός από τους νέους λογότυπους θα αναγράφεται και ο φορέας χρηματοδότησης ο οποίος (συνήθως ) είναι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της γεωγραφικής περιοχής που υλοποιείται το συγκεκριμένο έργο.

27 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Άλλη μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα έργα που υλοποιούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, είναι ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανή σημεία πινακίδες διαστάσεων αναλόγων με τον προϋπολογισμό του έργου, με την σήμανση της ΕΕ , στις οποίες θα περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του έργου και το Ταμείο της χρηματοδότησης. Οι ενέργειες δημοσιότητας για τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οφείλουν να ξεκινάνε από το σημείο της δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο, όπου πρέπει οι περιλήψεις να περιλαμβάνουν τα σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΣΠΑ και να γίνεται μνεία στον Ε.Φ.Δ. , που χειρίζεται την χρηματοδότηση του έργου.

28 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση ενός έργου , όταν το ύψος του προϋπολογισμού τους ξεπερνάει τις ευρώ, οι δράσεις δημοσιότητας συνοδεύονται από την τοποθέτηση μόνιμης πινακίδας, η οποία θα τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο , ώστε να διασφαλίζεται τόσο η μόνιμη όσο και η ευδιάκριτη παρουσία της και στην οποία αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και άλλα στοιχεία που προβλέπονται αναλόγως την μορφή του έργου. Οι δικαιούχοι οφείλουν να εφαρμόζουν συγχρόνως όλους τους επί μέρους κανόνες δημοσιότητας που έχουν σε ισχύ τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτούν τις πράξεις που υλοποιούν. Ο Ε.Φ.Δ. υποχρεούται να συλλέγει και να διατηρεί στον Φάκελο του έργου φωτογραφικό και άλλο υλικό που θα αποδεικνύει την τήρηση όλων των απαιτούμενων δεσμεύσεων καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης του έργου , αλλά και μετά την ολοκλήρωση του.

29 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Συνοπτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδεικνύει επιμονή στις ενέργειες δημοσιότητας που προβλέπονται σε κάθε έργο, ελέγχει σε βάθος χρόνου την τήρηση τους , και για τους παραπάνω λόγους συνίσταται στους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα τυπικοί στην τήρηση όλων αυτών των κανόνων. Υπενθυμίζεται, ότι σε ελέγχους που διενεργήθηκαν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεβλήθησαν στο παρελθόν σημαντικές κυρώσεις για θέματα που άπτονται των κανόνων δημοσιότητας .

30 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ) ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Για την σύναψη των συμβάσεων μεταξύ δικαιούχου και αναδόχου θα χρησιμοποιούνται τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα ο δικαιούχος και τα οποία θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία και στοιχεία : Ως επικεφαλίδα και υποσέλιδο σε κάθε σελίδα θα περιλαμβάνεται το σήμα της Ε.Ε. , ο λογότυπος του Επιχειρησιακού Προγράμματος που χρηματοδοτεί την πράξη , καθώς και ο λογότυπος με το σήμα του Ε.Φ.Δ. Στα χαρακτηριστικά του έργου θα αναφέρεται πάντα ο φορέας χρηματοδότησης, δηλαδή το Επιχειρησιακό Περιφερειακό Πρόγραμμα μέσω του οποίου χρηματοδοτείται το έργο.

31 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ) ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στο θεσμικό πλαίσιο που αναγράφεται στο έντυπο της σύμβασης , θα προστεθεί το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ν. 3614/2007) καθώς και η απόφαση 53835/ΕΥΣ 5777/ που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2803/ και αφορά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων προς τον Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ως συμβατική υποχρέωση του αναδόχου θα περιλαμβάνεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας από την πλευρά του και στην οποία θα αναγράφεται η υποχρέωση για την σήμανση του υλοποιούμενου έργου ως συγχρηματοδοτούμενο, όπως αναφέρει ο Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΣΠΑ.

32 ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ) ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στο θεσμικό πλαίσιο που αναγράφεται στο έντυπο της σύμβασης , θα προστεθεί το θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ν. 3614/2007) καθώς και η απόφαση 53835/ΕΥΣ 5777/ που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2803/ και αφορά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων προς τον Ε.Φ.Δ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Ως συμβατική υποχρέωση του αναδόχου θα περιλαμβάνεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας από την πλευρά του και στην οποία θα αναγράφεται η υποχρέωση για την σήμανση του υλοποιούμενου έργου ως συγχρηματοδοτούμενο, όπως αναφέρει ο Οδηγός Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΣΠΑ. Τα παραπάνω σημεία θα πρέπει να αναφέρονται και να επαναλαμβάνονται στο έντυπο της σύμβασης σε όσα σημεία απαιτούνται . Τυχόν μη συμμόρφωση από τον δικαιούχο , επιφέρει τις κυρώσεις που αναφέρονται στους Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης

33 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2131320700
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ   Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google