Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ (Η σειρά βημάτων δεν καθορίζει απαραίτητα και χρονική διαδοχή) ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΝΙΚΑΣ, ΜΗΧ ΜΗΧ ΜΟΔ ΑΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 ΒΗΜΑ 1Ο Η ΕΔΑ του ΠΕΠ δημοσιεύει την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
- Σημείο 1 : Κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων / Κατηγορίες πράξεων της πρόσκλησης - Σημείο 2 : Ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει η πρόσκληση

3 Σύνταξη και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών (στο εξής τ/π)
ΒΗΜΑ 2ο Σύνταξη και έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών (στο εξής τ/π) - Σημείο 1 : Ενιαίες τ/π από ΕΚΕΒΥΛ - Σημείο 2 : Τεχνικά Δελτία Υποστήριξης

4 ΒΗΜΑ 2ο συνέχεια Μη ενιαίες τ/π - Σημείο 3 :
> Απόφαση ΔΣ για ορισμό Επιτροπής Σύνταξης τ/π > Ετοιμασία τ/π > Δημόσια Διαβούλευση > Έγκριση από ΔΣ > Αποστολή τους στην ΕΠΥ για έγκριση

5 ΒΗΜΑ 3ο Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Προτει-νόμενης Πράξης (στο εξής ΤΔΠΠ)
- Σημείο 1 : Υπογραφή από Διοικητή ΥΠε Υπογραφή από γ.γ. Περιφέρειας ή γ.γ. Υ.Υ.Κ.Α. - Σημείο 2 : Περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης

6 Ετοιμασία του φακέλου της πρότασης
ΒΗΜΑ 4ο Ετοιμασία του φακέλου της πρότασης - Σημείο 1 : Συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων ιδίως χρηματοοικονομική ανάλυση για πράξεις π/υ > 1Μ€ - Σημείο 2 : Αργότερα μελέτη ακτινοπροστασίας

7 ΒΗΜΑ 5ο Υποβολή αιτήματος ένταξης της προμήθειας στο ΠΠΥΥ 2011
- Σημείο 1 : Ηλεκτρονική υποβολή με συμπλήρωση φόρμας - Σημείο 2 : Επανυποβολή στο ΠΠΥΥ 11, προμηθειών του ΠΠΥΥ 10 που δεν εκτελέστηκαν ή δεν διακηρύχτηκαν μέχρι

8 ΒΗΜΑ 6ο Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην ΕΔΑ - Σημείο 1 :
Εάν ο ΦΟΡΕΑΣ δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια τύπου Β, συνάπτει προγραμματική σύμβαση - Σημείο 2 : Προσοχή στον ελάχιστο π/υ των προς ένταξη πράξεων

9 ΒΗΜΑ 6ο συνέχεια - Σημείο 3 : - Σημείο 4 :
ΒΗΜΑ 6ο συνέχεια - Σημείο 3 : Προσοχή στον εξοπλισμό που είναι επιλέξιμος (1η τροποπ. ΥΠΑΣΥΔ, ΚΕΦ. Ε΄ άρθρα 22 - τέλος) πχ ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού και αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού - Σημείο 4 : Η υποβολή του αιτήματος μετά την έκδοση ΚΥΑ για την έγκριση του ΠΠΥΥ 2011

10 ΒΗΜΑ 7ο Αξιολόγηση και ένταξη πράξης - Σημείο 1 : - Σημείο 2 :
Η απόφαση ένταξης υπογράφεται από τον γ.γ. Περιφέρειας - Σημείο 2 : Σε προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ένταξης στο όνομα του πιστοποιημένου φορέα

11 ΒΗΜΑ 8ο Τεύχη δημοπράτησης - Σημείο 1 : - Σημείο 2 : - Σημείο 3 :
Ετοιμασία τευχών και έγκριση τους από ΔΣ φορέα - Σημείο 2 : Υποβολή τους στην ΕΔΑ για προέγκριση δημοπράτησης - Σημείο 3 : Δυνατότητα χρήσης πρότυπης διακήρυξης ΕΠΥ

12 ΒΗΜΑ 9ο Έναρξη & εκτέλεση της διαγωνιστικής διαδικασίας - Σημείο 1 :
Πολύ στενά χρονικά περιθώρια στα διαδοχικά βήματα (2η τροποπ. ΥΠΑΣΥΔ, Κεφ. ΣΤ΄, άρθρα 42-τέλος) - Σημείο 2 : Προέγκριση σχεδίου σύμβασης από ΕΔΑ (για άνω του ορίου των οδηγιών)

13 ΒΗΜΑ 9ο συνέχεια - Σημείο 3 : - Σημείο 4 : - Σημείο 5 :
ΒΗΜΑ 9ο συνέχεια - Σημείο 3 : Κοινοποίηση σύναψης σύμβασης στην Ε.Ε. (για άνω του ορίου των οδηγιών) - Σημείο 4 : Προσοχή στις κρατήσεις στα ΧΕΠ - Σημείο 5 : Σε όλα τα βήματα της διαδικασίας, ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο (Διαύγεια)

14 Τακτική υποβολή ΜΔΔΔ και ΔΠΠ Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας
ΒΗΜΑ 10ο Υλοποίηση της προμήθειας - Σημείο 1 : Τακτική υποβολή ΜΔΔΔ και ΔΠΠ - Σημείο 2 : Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας - Σημείο 3 : Τήρηση φακέλου πράξης Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΤ ΣΤΟ ΕΣΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google