Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κάτια Λαϊνά Νομική Σύμβουλος Εθνικής Μονάδας LLP.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κάτια Λαϊνά Νομική Σύμβουλος Εθνικής Μονάδας LLP."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κάτια Λαϊνά Νομική Σύμβουλος Εθνικής Μονάδας LLP

2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πριν την υπογραφή της Σύμβασης ΕΜΣ- Αναδόχου 2009  Financial identification form  Letters of intent

3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πριν την υπογραφή της Σύμβασης ΕΜΣ- Αναδόχου 2009 Εταιρίες με νομική προσωπικότητα: • Ιδρυτικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις • Απόφαση αρμόδιου οργάνου για νόμιμο εκπρόσωπο (αν προβλέπεται, το σχετικό ΦΕΚ)‏ • Πιστοποιητικό μη λύσης του νομικού προσώπου • Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης • Φορολογική ενημερότητα • Ασφαλιστική ενημερότητα • Εγγυητική επιστολή (πριν την 1 η προκαταβολή, υπό προϋποθέσεις)

4 ΣΥΜΒΑΣΗ 2009 ΕΜ -ΑΝΔΟΧΟΥ  Σκοπός  Διάρκεια σχεδίου (μέγιστη διάρκεια 31-3- 2012, δε δίνεται παράταση!!!  Χρηματοδότηση  Τρόπος πληρωμής  Εκθέσεις  Τραπεζικός λογαριασμός

5 ΣΥΜΒΑΣΗ 2009 Ευθύνη  ΕΜΣ και Ε.Ε δεν ευθύνονται για ζημιές κατά εκτέλεση σχεδίου-Μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και για τους εταίρους. Χρήση αποτελεσμάτων : κυριότητα αποτελεσμάτων και δκμ βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στον Ανάδοχο. Η ΕΜΣ και Ε.Ε. έχουν δκμ χρήσης τους Δημοσιότητα  Σε κάθε ανακοίνωση πρέπει να αναφέρεται χρηματοδότηση Ε.Ε. και L.L.P  Ε.Μ. Έχει δικαίωμα δημοσιοποίησης στοιχείων Αναδόχου.(όνομα, δ/νση, σκοπό επιδότησης, χρηματοδ)‏

6 ΣΥΜΒΑΣΗ 2009 Αναστολή εκτέλεσης σχεδίου:  Για σπουδαίο λόγο και με επαρκή αιτιολογία Σύναψη συμβάσεων:  μόνο για τμήμα σχεδίου, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για προμήθειες  Διαφάνεια και αξιοκρατία  Ανάδοχος αποκλειστική ευθύνη

7 ΣΥΜΒΑΣΗ 2009 Καταγγελία  Από τον Ανάδοχο - αιτιολογημένη έγκαιρη ειδοποίηση Ε.Μ.Σ  Από την Ε.Μ.Σ -Αν ο Ανάδοχος, πτωχεύσει, παρουσιάσει ψευδή στοιχεία, διαπράξει απάτη, κλπ Προσοχή: η Ε.Μ.Σ,ή η Ε.Ε. μπορεί να αποκλείσει Ανάδοχο από υποβολή μελλοντικών σχεδίων.

8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Επίσημη τροποποίηση των όρων της σύμβασης θα πραγματοποιείται όταν η τροποποίηση αφορά σε: 1)Αλλαγή του Αναδόχου,  Επίσημη ενημέρωση ΕΜΣ από αποχωρούντα Ανάδοχο.  Υπογραφή contract amendment request form από νέο Ανάδοχο Πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη αποδοχή όλων των εταίρων  έλεγχος από ΕΜΣ αξιοπιστίας νέου Αναδόχου  Μεταφορά εναπομένουσας επιδότησης στο νέο Ανάδοχο

9 Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2) Αποχώρηση εταίρου  Υπογραφή contract amendment request form από Ανάδοχο Όπου θα αναλύεται η τυχόν ανακατανομή της επιδότησης στους εναπομένοντες εταίρους  Επίσημη επιστολή αποχώρησης εταίρου  Επίσημος απολογισμός πραγματοποιημένων εργασιών από τον αποχωρούντα εταίρο  Επίσημη ενημέρωση για τις επιπτώσεις της αποχώρησης

10 Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3) Είσοδος νέου/αντικατάσταση εταίρου  Υπογραφή contract amendment request form από Ανάδοχο  Letter of intent του νέου εταίρου  Υπογραφή νέας Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και νέου εταίρου Σε περίπτωση αντικατάστασης εταίρου, πρέπει να ακολουθηθούν και οι δύο ανωτέρω διαδικασίες (αποχώρηση παλιού-είσοδος νέου)‏

11 Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4) Αλλαγή του προγράμματος εργασιών  Υπογραφή contract amendment request form από Ανάδοχο, όπου θα αναλύονται και θα αιτιολογούνται οι προτεινόμενες αλλαγές 5)Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 6) Αλλαγή της διάρκειας της σύμβασης 7)Αλλαγές προϋπολογισμού

12 ΣΥΜΒΑΣΗ 2009 Β. ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΣ Δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της σύμβασης παρά μόνο η γραπτή ενημέρωση της ΕΜΣ και η γραπτή έγκριση από μέρους της στις εξής περιπτώσεις: 1)Αλλαγή ονόματος και νομικής κατάστασης Αναδόχου+ εταίρων 2) Αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου με την αποστολή της αντίστοιχης απόφασης ή άλλου νόμιμου εγγράφου, 3)Τροποποιήσεις στο χρονικό πρόγραμμα εργασιών, 4)Αίτημα για παράταση της υποβολής των εκθέσεων (μέχρι 2 μήνες)‏

13 ΣΥΜΒΑΣΗ 2009  Αιτήματα: 1)Εγγράφως και χρονολογημένα 2)Έγκαιρα 3)Αναφορά αριθμού σύμβασης 4)Υπογραφή νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του φορέα 5) contract amendment request form

14 Τυποποιημένη Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου-εταίρων (παράρτημα)‏ Υπογραφή πριν την έναρξη των εργασιών και αποστολή στην Ε.Μ.Σ.  Διάρκεια: Να συμπληρώνεται πάντα, σύμφωνα με την Σύμβαση ΕΜΣ-Αναδόχου  Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων  Χρηματοδότηση Αριθμός +ποσά πληρωμών  Τραπεζικός Λογαριασμός

15 Τυποποιημένη Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου-εταίρων Γενικές συμβουλές:  Οι όροι της Τυποποιημένης Σύμβασης, αποτελούν το ελάχιστο των προβλέψεων  Μπορούν να προστεθούν και να διευκρινιστούν και άλλα τυχόν ζητήματα  Όλοι οι όροι πρέπει να συμφωνούν με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο Ανάδοχος με την ΕΜΣ  Οποιαδήποτε τροποποίηση, πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΜΣ.  Σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του σχεδίου- Καθιερώνει το minimum των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων φορέων

16 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜ Κάτια Λαϊνά: klaina@iky.gr νομική σύμβουλος www.iky.gr


Κατέβασμα ppt "Κάτια Λαϊνά Νομική Σύμβουλος Εθνικής Μονάδας LLP."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google