Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011

2 22 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.Βασικές διαπιστώσεις ως προς την καταλληλότητα της Στρατηγικής του Προγράμματος •Οι στρατηγικοί και γενικοί στόχοι του Ε.Π. εξακολουθούν να είναι συνεπείς με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κοινωνικο- οικονομικός ιστός και η αγορά εργασίας. •Το υφιστάμενο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο έχει επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την αρχική κοινωνικο-οικονομική ανάλυση του Ε.Π. Η σημαντικότερη επίπτωση αφορά στους δείκτες της αγοράς εργασίας και στα δημόσια οικονομικά, ως αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης (π.χ. όξυνση της ανεργίας, κυρίως των νέων, ελλειμματικός προϋπολογισμός κλπ).

3 33 •Η ιεράρχηση των Αξόνων Προτεραιότητας, ως προς τη χρηματοδοτική τους βαρύτητα, κρίνεται αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των αναγκών του τομέα των ανθρωπίνων πόρων •Η στρατηγική του Προγράμματος διατηρείται και στο επίπεδο των ενταγμένων έργων, καθώς η bottom-up προσέγγιση καταδεικνύει διατήρηση της αρχικής στρατηγικής του Προγράμματος •Το Πρόγραμμα έχει επαρκώς ενσωματώσει δράσεις για την προώθηση των οριζόντιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.Βασικές διαπιστώσεις ως προς την καταλληλότητα της Στρατηγικής του Προγράμματος (συνέχεια)

4 44 •Το Πρόγραμμα παρουσιάζει σημαντική συνάφεια με τους Άξονες Στρατηγικής του Ευρώπη 2020, καθώς και με τους εθνικούς στόχους που έχουν καθορισθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Κύπρου •Η επιλογή των δεικτών Στρατηγικής του Προγράμματος εκτιμάται ότι είναι κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων, παρά το ότι κάποιοι από αυτούς δεν είναι ποσοτικοποιημένοι •Οι δείκτες Στρατηγικής του Προγράμματος παρουσιάζουν σημαντική συνάφεια με το πλέγμα δεικτών των Αξόνων Προτεραιότητας ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.Βασικές διαπιστώσεις ως προς την καταλληλότητα της Στρατηγικής του Προγράμματος (συνέχεια)

5 55 •Με βάση τη χρηματοοικονομική βαρύτητα των δράσεων που αντιπροσωπεύουν οι δείκτες, διαπιστώνεται ότι έχουν «δεικτοποιηθεί» ως εκροές το 83% του προϋπολογισμού του Προγράμματος και ως δείκτες αποτελέσματος το 57% του προϋπολογισμού του Προγράμματος •Σε γενικές γραμμές τηρούνται τα βασικά κριτήρια επιλογής των δεικτών, καταλληλότητα, μετρησιμότητα, αναλογικότητα ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.Βασικές διαπιστώσεις ως προς την καταλληλότητα της Στρατηγικής του Προγράμματος (συνέχεια)

6 66 •Βάσει μιας «ποσοτικής»προσέγγισης, διαπιστώνεται ότι οι ποιοτικοί στόχοι του Προγράμματος (Ειδικοί Στόχοι) έχουν εν πολλοίς επιτευχθεί ή εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν, τηρουμένων σε γενικές γραμμές των ισορροπιών / αναλογιών μεταξύ προγραμματικών δεσμεύσεων και εντάξεων έργων •Ικανοποιητικός βαθμός χρηματοοικονομικής εκτέλεσης (στοιχεία 30/6/2011), με ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.Βασικές διαπιστώσεις ως προς την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος

7 77 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.Βασικές διαπιστώσεις ως προς την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος (συνέχεια) Κυριότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη •Ο Π/Υ του Προγράμματος ανέρχεται σε 149.711.433 € •Ο Π/Υ των Προσκλήσεων ανήλθε (στοιχεία 30/6/2011) σε 194.188.259€, ήτοι υπερδέσμευση 130% επί του Π/Υ του Προγράμματος •Ο Π/Υ των ενταγμένων έργων (στοιχεία 30/6/2011) ανήλθε σε 132.339.589 €, ήτοι 88,4% επί του Π/Υ του Προγράμματος και 68,2% επί του Π/Υ των προσκλήσεων

8 88 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2.Βασικές διαπιστώσεις ως προς την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος (συνέχεια) Κυριότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη (συνέχεια) •Ο Π/Υ των συμβασιοποιημένων έργων (στοιχεία 30/6/2011) ανήλθε σε 62.513.658 €, ήτοι 47,2% επί του Π/Υ των ενταγμένων έργων και 41,8% επί του Π/Υ του Προγράμματος •Οι δαπάνες ανήλθαν σε 29.940.599 € (στοιχεία 30/6/2011), ήτοι 47,9% επί του Π/Υ των συμβάσεων, 22,6% επί του Π/Υ των ενταγμένων έργων και 20,0% επί του Π/Υ του Προγράμματος •Το Πρόγραμμα πέτυχε το στόχο του για το 2011, αναφορικά με τον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης πόρων ν+3

9 99 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ •Ικανοποιητική πορεία φυσικής υλοποίησης, αντίστοιχη, στις περισσότερες περιπτώσεις, με την χρηματοοικονομική πρόοδο των παρεμβάσεων •Υλοποίηση παρεμβάσεων, υπό τη μορφή «Έκτακτων Σχεδίων», οι οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από την οικονομική κρίση •Ως προς το πλέγμα δεικτών του Ε.Π. που προτείνει η “Μελέτη Αξιολόγησης του Συστήματος Δεικτών του Προγράμματος”, εκτιμάται ότι δύναται να απλουστευθεί 2.Βασικές διαπιστώσεις ως προς την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος (συνέχεια)

10 10 •Υψηλού επιπέδου στελέχη των επιτελικών μηχανισμών, με εμπειρία και κατάρτιση •Σημαντικός αριθμός σεμιναρίων, με έμφαση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) •Τα αποτελέσματα από την Έρευνα Πεδίου που πραγματοποιείται ως προς τους Ενδιάμεσους Φορείς και Δικαιούχους του Ε.Π. δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, καθώς η Έρευνα είναι σε εξέλιξη. ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.Βασικές διαπιστώσεις ως προς τη λειτουργία των Μηχανισμών Παρακολούθησης και Διαχείρισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης

11 11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  Επανεξέταση κατηγοριών πράξεων για τις οποίες διαπιστώνεται μικρή πρόοδος υλοποίησης π.χ. Δράσεις για τη μείωση του χάσματος των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών  Μεταφορά πόρων από κατηγορίες πράξεων για τις οποίες, είτε δεν υπάρχει ανταπόκριση, είτε υλοποιούνται με χαμηλούς ρυθμούς, σε κατηγορίες πράξεων για τις οποίες έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον π.χ. Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Βασικά (εν δυνάμει) σημεία Αναθεώρησης του Ε.Π.

12 12  Προσανατολισμός σε ένταξη πράξεων, ενδεχομένως υπό τη μορφή Έκτακτων Σχεδίων, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, στο πλαίσιο ανακατανομής του προϋπολογισμού των προσκλήσεων, χωρίς να διαταραχθούν οι ισορροπίες του Προγράμματος, τόσο ως προς τις χρηματοοικονομικές βαρύτητες, όσο και ως προς την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων  Ενδεχόμενη απλούστευση των δεικτών του Προγράμματος, σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας, κυρίως ως προς τους δείκτες αποτελεσμάτων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Βασικά (εν δυνάμει) σημεία Αναθεώρησης του Ε.Π. (συνέχεια)


Κατέβασμα ppt "1 Αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» Σύμβουλος Αξιολόγησης Λευκωσία, 14/11/2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google