Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο ΕΚΤ Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας: Τάσεις και προκλήσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο ΕΚΤ Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας: Τάσεις και προκλήσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο ΕΚΤ Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας: Τάσεις και προκλήσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων ΕΚΤ στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α’ Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) Αίγλη Ζαππείου, 23.05.2013

2 Υφιστάμενη Κατάσταση •23,6%. ποσοστό ανεργίας νέων της ΕΕ •12,9% νέων ευρωπαίων ηλικίας 15-24 ετών εκτός ΝΕΕΤ •69,1% ποσοστό ανεργίας των νέων 15-19 ετών στην Ελλάδα •56,1% ποσοστό ανεργίας των νέων 20-24 ετών στην Ελλάδα •15% νέων εκτός ΝΕΕΤ στην Ελλάδα

3 Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων •Πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» (Δεκέμβριος 2011) •Σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση «εγγυήσεων για τη νεολαία» (Δεκέμβριος 2012 – Συμφωνία Συμβουλίου Φεβρουάριος 2013) •Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Φεβρουάριος 2013)

4 Πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» (1) •Πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου •Ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας •Υποστήριξη μιας πρώτης εργασιακής εμπειρίας και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης •Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: εύρεση μιας (πρώτης) θέσης εργασίας

5 Πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» (2) •Υλοποιείται το Σχέδιο Δράσης για τους Νέους: 622 εκ.€ με 358.000 ωφελούμενους, Άνεργοι νέοι: 15-24 και 25-35 ετών •Χρηματοδότηση ΕΚΤ και ΕΤΠΑ

6 Εγγυήσεις για τη νεολαία (1) Στόχος Όλοι οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών θα πρέπει να λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση

7 Εγγυήσεις για τη νεολαία Παράμετροι σχεδιασμού και υλοποίησης (1) •Καθορισμός δημόσιας αρχής υπεύθυνης για τη θέσπιση και τη διαχείριση του προγράμματος εγγύησης •Οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων (υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών, εκπροσώπων νέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.α.) •Παροχή εξατομικευμένης παροχής συμβουλών και ατομικών σχεδίων δράσης •Δυνατότητες επιστροφής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση σε άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και σε νέους χαμηλής ειδίκευσης •Δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ιδίως σε σχέση με την «πράσινη» οικονομία, τις ΤΠΕ και την υγειονομική περίθαλψη. •Συνεχή καθοδήγηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση νέων, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων μαθημάτων για την επιχειρηματικότητα στην τυπική και μη τυπική μάθηση

8 Εγγυήσεις για τη νεολαία Παράμετροι σχεδιασμού και υλοποίησης (2) •Επικύρωση των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω εμπειριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης •Μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας •Στοχοθετημένες και σωστά σχεδιασμένες επιδοτήσεις μισθών και προσλήψεων για τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους, όπως μαθητεία, πρακτική άσκηση ή τοποθέτηση σε θέση εργασίας •Προώθηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού •Συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των παρόχων στήριξης επιχειρήσεων και (μικρο)χρηματοδότησης •Αξιολόγηση για τη συνεχή βελτίωση των δράσεων •Ορθή ενσωμάτωσή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην επόμενη προγραμματική περίοδο

9 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων Επιπλέον ενίσχυση με τη «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» Συνολικός προϋπολογισμού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ για επτά έτη (2014-2020) 3 δις ευρώ ΕΚΤ + 3 δις € απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε. (για την Ελλάδα προβλέπεται απευθείας χρηματοδότηση ύψους 0,16 δις €).

10 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού ΕΚΤ (1) Ωφελούμενοι: Νέοι ηλικίας 15-24 ετών εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης, εργασίας: α) οικονομικά ανενεργοί, β) άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και γ) αναζητούντες εργασία ως εγγεγραμμένοι, ή μη. Δεν συμπεριλαμβάνονται συστήματα ή δομές κατάρτισης Επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής: Περιφέρειες, στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων ξεπερνά το 25% κατά το έτος 2012.

11 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού ΕΚΤ (2) •Τα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που θα υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία θα συζητηθούν με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ΕΠ ΕΚΤ. ΑΛΛΑ: αναμένονται άμεσα και ταχεία αποτελέσματα • Καθιερώνεται επιπλέον στοιχείο ευελιξίας που: τα ΚΜ μπορούν να κατευθύνουν έως και 10% της κατανομής της πρωτοβουλίας (ΕΚΤ + top-up) εκτός των επιλέξιμων περιοχών, για να υποστηρίξουν π.χ. νεαρά άτομα που διαμένουν σε μεγάλες πόλεις.

12 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού ΕΚΤ (3) •Η χρηματοδότηση υπολογίζεται αναλογικά προς τον αριθμό των νέων ανέργων στις περιφέρειες (καθορίζεται μία φορά, κατά την έναρξη) •Η κατανομή ΕΚΤ είναι τουλάχιστον ίση με το μερίδιο της επιπλέον χρηματοδότησης για την περιοχή και πιθανώς μεγαλύτερη •Η πρωτοβουλία είναι χωριστή κατανομή στη γραμμή του προϋπολογισμού και δεν λαμβάνεται υπόψη για την θεματική συγκέντρωση.

13 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού του ΕΚΤ (3) Το ΚΜ επιλέγει την ένταξη της πρωτοβουλίας είτε σε: •Ένα ειδικό άξονα προτεραιότητας, • Ένα μέρος του άξονα προτεραιότητας ή • Ένα ειδικό ΕΠ Η Εθνική συγχρηματοδότηση ισχύει μόνο για το τμήμα του ΕΚΤ (όχι το top-up).

14 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Γενικού κανονισμού Παράρτημα V: Εισάγεται ένα νέο εκ των προτέρων κριτήριο βάσει θεματικού στόχου 8 το οποίο προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής που στηρίζει τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων και την εγγύηση για τη Νεολαία.

15 Προτεραιότητες στην επόμενη προγραμματική περίοδο (α) η υποστήριξη των νέων με χαμηλές δεξιότητες, (β) η αναχαίτιση της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) δηλαδή της μετανάστευσης νέων επιστημόνων με υψηλού επιπέδου δεξιότητες στο εξωτερικό, (γ) η ισχυρή επικέντρωση στην απασχόληση για την ανάπτυξη εργασιακής εμπειρίας (μαθητεία και η πρακτική άσκηση) (δ) η συμβουλευτική καθοδήγηση και ενίσχυση της επαγγελματικής κινητικότητας και, (ε) η συνολική ενίσχυση της απασχόλησης των νέων και η αποτροπή περάσματος στη μακροχρόνια ανεργία.

16 Δράσεις για τους νέους στην επόμενη προγραμματική περίοδο (1) •Ολοκληρωμένη παροχή υποστήριξης της βιώσιμης ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της χορήγησης voucher για λήψη εξειδικευμένης και στοχευμένης κατάρτισης, επαγγελματικής συμβουλευτικής, πρακτικής άσκησης/εργασιακής εμπειρίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό καθώς και επιχορήγηση/παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας • Χορήγηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων/επιστρεπτέων επιχορηγήσεων για την ανάληψη από νέους επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ ενσωματώνουν την καινοτομία και τον εξωστρεφή προσανατολισμό με παράλληλη παροχή επιχειρηματικής συμβουλευτικής •Ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από νέους (κατάρτιση, εξειδικευμένη επιχειρηματική συμβουλευτική, coaching, mentoring, χρηματοδοτική ενίσχυση για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιχορήγηση κεφαλαίου στη βάση δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, κλπ) •Παροχή κινήτρων, όπως κάλυψη μισθολογικού κόστους, εργοδοτικών εισφορών σε επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν νέους υψηλής εξειδίκευσης Επιχορήγηση επιχειρήσεων, ΜΚΟ που θα απασχολήσουν άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

17 Δράσεις για τους νέους στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2) •Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών συμβουλευτικής (e-counselling, e-mentoring, e- coaching, κλπ.) τόσο σε προγράμματα προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων •Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των νέων επιστημόνων μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα και τομείς υψηλής ζήτησης, μέσω χρηματοδότησης του κόστους απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κλπ •Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των νέων με χαμηλά τυπικά προσόντα μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα και τομείς υψηλής ζήτησης. •Υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων απόκτησης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων επαγγελματικών προσόντων ή/και εργασιακής εμπειρίας •Προσφορά μιας θέσης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης σε νέους /νέες που αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια, τη μεταδευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός ενός τετραμήνου από την αποφοίτησή τους μέσω της δικτύωσης επιχειρήσεων, ΜΚΟ, φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών υποστήριξης της αναζήτησης εργασίας


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο ΕΚΤ Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας: Τάσεις και προκλήσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google