Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
THINK GREEN ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

2 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – (1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011) ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΡΑΑ) ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ)

3 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ) ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (αναμένεται…) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (αναμένεται….) ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογικής ωρίμανσης, της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής συνοχής.  Παράλληλα, προώθηση της πράσινης οικονομίας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των υποδομών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Επενδυτικά Σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας

5 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – (1η Φεβρουαρίου 2011) Κίνητρα επιχορήγησης και φορολογικής απαλλαγής (6 χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις και 8 χρόνια για νέες) - Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου Ένταση ενισχύσεων από 15% έως 50% Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ α. Γενικής Επιχειρηματικότητας. Στα σχέδια παρέχονται φοροαπαλλαγές (100% φοροαπαλλαγή τα ποσοστά πίνακα) β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης –Σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων με χρήση καινοτομιών. Στα σχέδια παρέχονται επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης με φορολογική απαλλαγή (80-90% πίνακα επιχορήγηση ή επιδότηση) γ. Περιφερειακής Συνοχής – Σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (70-80% επιχορήγηση ή επιδότηση) ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ α. Επιχειρηματικότητας των Νέων – Ίδρυση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (εταιρικό κεφάλαιο >50% κάτω από 40 χρονών) β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια – Σχέδια τουλάχιστον ευρώ γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια – Σχέδια υλοποίησης πολυετών (2-5 ετών) ελάχιστου κόστους ευρώ, που περιλαμβάνουν τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό δ. Συνέργειας και Δικτύωσης – Σχέδια από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων υπό μορφή Κοινοπραξίας που συντελούν στην προσαρμογή δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον

6 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ – (1η Φεβρουαρίου 2011) Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων Α’ ΖΩΝΗ: ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β’ ΖΩΝΗ: ΝΟΜΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΠΕ >75% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Γ’ ΖΩΝΗ: ΝΟΜΟΙ ΜΕ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΠΕ <75% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΙ ΝΟΜΟΙ Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε Μεγάλες, Μεσαίες , Μικρές και Πολύ Μικρές (800/2008/ΕΚ- Παράρτημα Ι) Το ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα επένδυσης και από το νομό στον οποίο υλοποιείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου Ποσοστά ενίσχυσης: Α’ ΖΩΝΗ: Σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές Β’ ΖΩΝΗ: Σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές Γ’ ΖΩΝΗ: Σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές Ποσό ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής διαμορφώνεται κατά έτος: διαχειριστική περίοδος μέγιστη μέχρι το 1/3 του εγκεκριμένου ποσού φορολογικής απαλλαγής και 2/3 εντός 10 περιόδων. Ποσό φοροαπαλλαγής εμφανίζεται ως αφορολόγητο αποθεματικό ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2011

7 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) (1) Αποτελείται από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας. ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 Η Αειφορική Διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατμόσφαιρα, Φύση) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 Η Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας

8 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) (2) ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) Περιλαμβάνει 11 άξονες προτεραιότητας ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 : Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :Πρόληψη και αντιμετώπιση περιβαλλοντικού κινδύνου  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής  ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Προστασία & Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: Θεσμοί & μέσα άσκησης αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΠΕΣΔΑ

9 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) (3) ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ) ΣΚΟΠΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. Προώθηση του συστήματος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΑΚ) της χώρας και διασύνδεσή του με τον παραγωγικό ιστό. Ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, προώθηση επιχειρηματικής δικτύωσης, βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς. Εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας της χώρας και μέσω των ΑΠΕ. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού  ΣΚΟΠΟΣ: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών των νέων, των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων ομάδων. Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

10 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ – DIGITAL VALUE ΣΚΟΠΟΣ: Προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε επιχειρήσεις, ανασχεδιασμός διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα, προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη και βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω των ΤΠΕ.

11 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Ελλάδα χωρίσθηκε σε 5 χωρικές ενότητες, στις οποίες αντιστοιχούν 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ) ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης : Συνολική δημόσια δαπάνη: 4,17 δις € (εκ των οποίων 2,7 δις € αποτελούν Κοινοτική Χρηματοδότηση)  ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων: Συνολική δημόσια δαπάνη: 1,315 δις € (914 εκ. € Κοινοτική Χρηματοδότηση) ΠΕΠ Κρήτη και Νήσων Αιγαίου: Συνολική δημόσια δαπάνη: 1,325 δις € (871,3 εκ. € Κοινοτική) ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου: Συνολική δημόσια δαπάνη: 1,823 δις € (1,105 δις € Κοινοτική Χρηματοδότηση) ΠΕΠ Αττικής :Συνολική δημόσια δαπάνη: 3,561 δις € (2,438 δις € Κοινοτική Χρηματοδότηση) Κοινός κορμός παρεμβάσεων Κοινωνικές υποδομές Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων, κέντρων υγείας, μέτρα ανάπτυξης Δημόσιας Υγείας) Πολιτισμός (ενίσχυση βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασίας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς) Έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπική κλίμακας Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών

12 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 1 : Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας –ενέργειας : παρεμβάσεις για αναβάθμιση /επέκταση των υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Άξονας Προτεραιότητας 2 : Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής: παρεμβάσεις για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, την ενίσχυση των υποδομών υγείας, την κάλυψη των κενών στις εκπαιδευτικές υποδομές και τέλος την ανάδειξη του πολιτισμού. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης: παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας με έμφαση στην μεταποίηση, τον τουρισμό, την καινοτομία, την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών: παρεμβάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης. Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής: περιλαμβάνονται δράσεις για την εφαρμογή ,παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση του Προγράμματος.

13 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

14 ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Δημοσίευση 03-2011) ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Δημοσίευση ) ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

15 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

16 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σκοπός Ενίσχυση δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία. Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων (έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

17 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων: Καινοτομία Επιστημονική ή/και Τεχνολογική: αξιοποίηση επιστημονικής ή / και τεχνολογικής φύσεως ιδέας, πρωτότυπης λύσης προβλήματος, ανακάλυψης ή συνδυασμού διαθέσιμων γνώσεων ή/και τεχνολογιών. Μη τεχνολογική: εφαρμογή καινοτόμου ιδέας ή εφαρμογή γνώσης μη τεχνολογικού χαρακτήρα που θα επηρεάσει σημαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης (οικολογικές καινοτομίες) Προτάσεις / επενδυτικά σχέδια οργάνωσης καινοτομίας ή / και καινοτομίας marketing: υπό την προϋπόθεση ότι θα περιλαμβάνουν / συνδυάζονται με καινοτομίες προϊόντων / υπηρεσιών / διεργασιών Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό / κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία / γνώση αντικειμένου, κλπ. .

18 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Παράλληλα επιδιώκεται: 1. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόμενες αγορές ανοικτού ανταγωνισμού και θετικών προοπτικών. Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές. 2. Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά. 3. Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων / υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία 4. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας / συνέργιας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα ή / και επιχειρηματικούς εταίρους. 5. Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης. 6. Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες υπό την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις αυτές διευθύνονται από γυναίκα . 18 18

19 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιλέξιμοι φορείς Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Α2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (AE, EΠΕ, OE, EE) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση. Β) ΝΕΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα (έως 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις). . 19 19

20 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. Πλαίσιο υλοποίησης Δημόσια Δαπάνη: € Προϋπολογισμός έργων: € € για τον τομέα της μεταποίησης € € για τους υπόλοιπους κλάδους Ποσοστό ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: 50% των επιλέξιμων δαπανών 20 20

21 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιλέξιμες δαπάνες: . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 21 21

22 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες από την απόφαση ένταξης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης Τα Έντυπο Υποβολής και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης: ΥΠΟΙΑΝ ( Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ( ΕΥΔ/ΕΠΑΕ ( ΕΦΕΠΑΕ (

23 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

24 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Γενική Γραμματεία Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

25 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σκοπός Υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού εντός Ελληνικής Επικράτειας. Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος Άμβλυνση εποχικότητας τουριστικής ζήτησης

26 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ενίσχυση επιχειρηματικών προτάσεων: Αθλητικός τουρισμός αναψυχής Θάλασσα: καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο κλπ. Λίμνες - ποτάμια: κανόε – καγιάκ, rafting, κλπ Ορεινές – ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές περιοχές: χιονοδρομικό σκι, ορειβασία, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, κλπ. Πολιτιστικός τουρισμός Ταξίδια μελέτης ως εμπειρία μάθησης: περιηγητικά ταξίδια Ταξίδια τέχνης ως ψυχαγωγική εμπειρία: παρακολούθηση καλλιτεχνικών παραστάσεων, κλπ. Ταξίδια καλλιτεχνικής δημιουργίας: ζωγραφική, χορός, κλπ. Θαλάσσιος τουρισμός Τουρισμός υπαίθρου Γαστρονομικός τουρισμός Τουρισμός υγείας & ευεξίας

27 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΚΑΔ) τα οποία: Έχουν τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Πίνακα 2 του Οδηγού Πράξης του Προγράμματος (π.χ. αριθμοί δραστηριότητας 50, 55, 57 κλπ) Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου ΚΑΔ πριν από την 01/01/2010 Εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και / ή οι θυγατρικές τους . 27 27

28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατανομή προϋπολογισμού . α/α Κατηγορία δαπάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου 1 Προμήθεια εξοπλισμού ≤ 100% 2 Κτιριακά – διαμόρφωση χώρων – ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις ≤ 60% 3 Προβολή – προώθηση ≤ 15% 4 Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική υποστήριξη, κλπ) ≤ 5% 5 Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων, κλπ) ≤ 6% 28 28

29 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων Ελάχιστος προϋπολογισμός / επενδυτικό σχέδιο: € Μέγιστος προϋπολογισμός / επενδυτικό σχέδιο: € Χρηματοδοτικό σχήμα έργου: 55-60% ιδιωτική συμμετοχή 40-45% δημόσια χρηματοδότηση Συνολικός προϋπολογισμός από Δημόσια Δαπάνη: € . 29 29

30 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιλέξιμες δαπάνες: . 30 30

31 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. Διάρκεια υλοποίησης: 15 μήνες από την απόφαση ένταξης Περισσότερες πληροφορίες: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Γενικής Γραμματείας Τουρισμού ( ΕΣΠΑ ( ΕΥΔ/ΕΠΑΕ ( ΕΦΕΠΑΕ ( καθώς και διαδικτυακοί τόποι των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων

32 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΟΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ) ΣΤΟΧΟΙ: να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης μέσω κάλυψης των υποχρεώσεων τους στις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και της έκδοσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, που θα διευκολύνουν και τις συναλλαγές με το Δημόσιο, να ελαχιστοποιηθεί το κόστος δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ μέσω χαμηλού επιτοκίου, πράγμα που θα βελτιώσει αισθητά την ανταγωνιστικότητά τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν της παρούσας οικονομικής κρίσης, να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια των δανείων), να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

33 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. ΤΕΜΠΜΕ Διάρκεια του προγράμματος Έναρξη: Λήξη: (εκτός αν η εξάντληση πραγματοποιηθεί νωρίτερα) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις  ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι η και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η Η Β’ Φάση θα λήξει μόλις καλυφθεί το ποσό των €5 δις.

34 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. ΤΕΜΠΜΕ Επιλέξιμες επιχειρήσεις Οι υφιστάμενες ΜΕ και ΠΜΕ που έχουν ημερομηνία έναρξης εργασιών έως : οποιασδήποτε μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κλπ.) ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρούμενων βιβλίων του ΚΒΣ, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. και έχουν υποχρεώσεις προς ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την ημερομηνία προσφυγής τους στις ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία

35 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. ΤΕΜΠΜΕ Επιλέξιμες Μορφές Δανείων Το Πρόγραμμα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ σε ΔΟΥ και σε Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την ημερομηνία  προσφυγής τους για βεβαίωση οφειλών μετά την έγκριση του Προγράμματος. Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 5.000,00€ Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι ,00€ Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό απασχολούμενων στην επιχείρηση και συγκεκριμένα διαμορφώνεται ως εξής: Από 0 έως και 4,99                             € 5 έως και 19,99                                   € 20 έως και 49,99                                 €

36 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10/03/2011 – 24/05/2011
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10/03/2011 – 24/05/2011 ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

37 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

38 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σκοπός Δημιουργία αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των ΜμΕ και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, την αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους. ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

39 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιλέξιμοι φορείς 1) Μεμονωμένες υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Επιλέξιμοι ΚΑΔ στους τομείς Μεταποίησης, Κατασκευών και Υπηρεσιών και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την δραστηριότητά τους από 2) Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Επιλέξιμοι ΚΑΔ τομέα Εμπορίου και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την δραστηριότητά τους από και θα υποβάλουν πρόταση με σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών για τους σκοπούς του προγράμματος με μία επιχείρησης της ομάδας 1. 3) Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις Επιλέξιμοι ΚΑΔ τομέα Μεταποίησης, Κατασκευών και Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί πριν από την και θα υποβάλουν πρόταση με σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών για τους σκοπούς του προγράμματος με δύο τουλάχιστον επιχείρησης της ομάδας 1. 4) Ομάδες (τουλάχιστον 3 υφιστάμενων ή και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 1 και υποβάλουν πρόταση και σύμφωνο συνεργασίας για τους σκοπούς τους προγράμματος. . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 39 39

40 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Επιλέξιμες δαπάνες . ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 40 40

41 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. Πλαίσιο υλοποίησης Προϋπολογισμός έργων: € € για τον τομέα της μεταποίησης Ιδία συμμετοχή: 25% τουλάχιστον - Εν δυνάμει Τραπεζική συμμετοχή Ποσοστό ενίσχυσης Δημόσιας Χρηματοδότησης: 40-50% των επιλέξιμων δαπανών Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και ανάλογα με την περίπτωση (1,2 ,3, 4) των επιλέξιμων φορέων. ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 41 41

42 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες από την απόφαση ένταξης με δυνατότητα 6μηνης παράτασης Τα Έντυπο Υποβολής και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης: ΥΠΟΙΑΝ ( Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ( ΕΥΔ/ΕΠΑΕ ( ΕΦΕΠΑΕ ( ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

43 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE + ( ) MARCO POLO II ( )

44 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
LIFE + ( ) – 614/2007/ΕΚ ΣΚΟΠΟΣ: Ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής και της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Διάρκεια: 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31ης Δεκεμβρίου 2013. Υποδιαιρείται σε τρία στοιχεία: (α) LIFE+ «φύση και βιοποικιλότητα», (β) LIFE+ «πολιτική και διακυβέρνηση σε θέματα περιβάλλοντος» (γ) LIFE+ «ενημέρωση και επικοινωνία» Το Πρόγραμμα καλύπτει έργα υπέρ του περιβάλλοντος στην ΕΕ και σε ορισμένες τρίτες χώρες Τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να προέρχονται από δραστηριοποιούμενους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή ιδρύματα Συνολικός προϋπολογισμός: εκατομμύρια ευρώ

45 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
LIFE + ( ) – 614/2007/ΕΚ Κριτήρια επιλεξιμότητας: (α) είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, (β) είναι τεχνικώς και οικονομικώς συναφή και εφικτά και παρέχουν προστιθέμενη αξία (γ) είναι έργα βέλτιστης πρακτικής ή επίδειξης για την εφαρμογή της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, (δ) είναι καινοτόμα έργα ή έργα επίδειξης που σχετίζονται με τους κοινοτικούς περιβαλλοντικούς στόχους, (ε) είναι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, (στ) είναι έργα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινοτικών στόχων που αφορούν την ευρεία παρακολούθηση των δασών. Η κοινοτική χρηματοδότηση είναι δυνατό να λαμβάνει τις μορφές: (α) συμφωνίες επιδότησης, (β) συμβάσεις κρατικών προμηθειών. Για τις επιδοτήσεις δράσης, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 50 % των επιλέξιμων δαπανών. Για τις συμβάσεις κρατικών προμηθειών, τα κοινοτικά κονδύλια μπορεί να καλύπτουν τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών και αγαθών. Τουλάχιστον το 78 % των πόρων του προϋπολογισμού για το LIFE+ χρησιμοποιείται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων. Εφαρμογή: (α)Έργα βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης των ΜΜΕ, (β) ανάπτυξη και εφαρμογή ΣΠΔ και πιστοποίηση ECOLABEL, (γ) διαχείριση στερεών αποβλήτων και φυσικών πόρων με επίκεντρο την προσέγγιση του κύκλου ζωής, (δ) έργα ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων προσεγγίσεων, τεχνολογιών και μεθόδων.

46 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
MARCO POLO II ( ) - COM(2004) 478 ΣΚΟΠΟΣ: Η μείωση της οδικής συμφόρησης, να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του συστήματος μεταφορών στην Κοινότητα και να ενισχυθούν οι διατροπικές μεταφορές, το οποίο θα συμβάλει κατά τον τρόπο αυτό στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου συστήματος μεταφορών. Διάρκεια: 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31ης Δεκεμβρίου 2013. MARCO POLO I - Κανονισμός 1382/2003/ΕΚ για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών. Το Πρόγραμμα καλύπτει δράσεις : (α) στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών, ή (β) στο έδαφος τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και στο έδαφος μιας εγγύς τρίτης χώρας. Επιλέξιμοι Υποψήφιοι: Τα έργα υποβάλλονται από κοινοπραξία αποτελούμενη από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή τουλάχιστον σε ένα κράτος μέλος και μια εγγύς τρίτη χώρα. Επιλέξιμες δράσεις: α) εκείνες που θα αποβλέπουν στη βελτίωση της συνέργιας με τις σιδηροδρομικές β) Οι δράσεις των θαλάσσιων αρτηριών γ) οι δράσεις στροφής των μεταφορών δ) οι δράσεις αποφυγής της κυκλοφορίας ε) οι δράσεις κοινής διδαχής. Συνολικός προϋπολογισμός: 100 εκατομμύρια ευρώ

47 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( )- ΕΤΠΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JEREMIE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ –ΠΠΑΚ ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΠ7

48 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΤΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: Για τη μείωση της διαφοράς των επιπέδων ανάπτυξης στις διάφορες περιφέρειες και της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών ή νησιών, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών, το ΕΤΠΑ συμβάλλει στην αρμονική, ισορροπημένη και διαρκή ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, στον υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, στο υψηλό επίπεδο απασχόλησης και προστασίας του περιβάλλοντος και στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παραγωγικές επενδύσεις που επιτρέπουν τη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών θέσεων απασχόλησης επενδύσεις σε έργα υποδομής που συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Οι εν λόγω επενδύσεις μπορούν επίσης να εστιαστούν στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού με μέτρα ενίσχυσης των πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης και των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επενδύσεις στους τομείς της παιδείας και της υγείας.

49 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
JEREMY (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) (από )

50 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΕΕ με σκοπό την υποστήριξη των Μικρομεσαίων και Μεσαίων Επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για την περίοδο ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

51 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σκοπός Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Διαρθρωτικών Ταμείων με την χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια, κλπ. – αλλά όχι επιχορηγήσεις).. Προώθηση δημιουργίας μοντέρνων χρηματοδοτικών μηχανισμών. Η αποπληρωμή των διατιθέμενων κεφαλαίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις. ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

52 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. Χαρακτηριστικά χρηματοδοτικών πρακτικών: Ανακύκλωση (Revolving) Χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης πόρων). Μόχλευση (Leverage) Δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους (προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων). Πηγές κεφαλαίων (Sources of funding) Διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά προγράμματα (εθνικά ή περιφερειακά) και συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση από τον Όμιλο της ΕΤΕ. Διαχείριση κεφαλαίων (Fund of funding) Κεντρική μονάδα διαχείρισης περισσότερων του ενός ταμείων.

53 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Χρηματοδοτικά προϊόντα της πρωτοβουλίας: . Προϊόν Προϋπολογισμός Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Αφορά Νέα επιχειρηματικότητα 120 εκ € 60 εκ € δημόσια δαπάνη + 60 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες) Ολοκληρώθηκε η επιλογή των Τραπεζών – στην αγορά από Χορήγηση πιστώσεων (έως €) σε ΜμΕ που έχουν έως 3 χρόνια λειτουργίας και προσωπικό έως 50 άτομα Μικροδάνεια 60 εκ € 30 εκ € δημόσια δαπάνη + 30 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες) Σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής των Τραπεζών – στην αγορά από 04-11 Χορήγηση μικρό-πιστώσεων (έως €) σε ΜμΕ που έχουν έως 3 προς όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας Ψηφιακή στρατηγική 180 εκ € 90 εκ € δημόσια δαπάνη + 90 εκ € από ιδιωτικούς πόρους (Τράπεζες) Σε εξέλιξη η προκήρυξη επιλογής των Τραπεζών – στην αγορά από 05-11 Δανειοδότηση επιχειρήσεων (έως €) για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στον τομέα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 53 53

54 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατανομή πόρων ανά ΠΕΠ . JEREMIE ΑΞΟΝΑΣ ATTIKH 3 Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 6 ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ 8 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 1 ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 54 54

55 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
. Πληροφορίες Έναρξη – Λήξη: έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού Εθνική Τράπεζα Alpha Bank ΜΠΕΘΑΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 55 55

56 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΠΠΑΚ ΣΚΟΠΟΣ: i. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. ii. Ενθάρρυνση κάθε μορφής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικο-καινοτομίας. iii. Επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής, καινοτόμου - και χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνίας της πληροφορίας και iv. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Το νέο πρόγραμμα θα υποστηρίξει δράσεις που θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία να καινοτομήσουν. Θα ενισχύσει επίσης την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και μία καλύτερη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT).

57 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ –ΠΠΑΚ Yλοποίηση τριών ειδικών προγραμμάτων: 1. Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και καινοτομία». 2. Το πρόγραμμα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 3. Το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη»

58 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΠΑΚ Ο προϋπολογισμός είναι συνολικά €, από τα οποία: • Ποσοστό 60% (Περίπου €) χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». • Ποσοστό 20% (Περίπου €) χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του προγράμματος «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» εφαρμογή του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη».


Κατέβασμα ppt "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google