Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εισήγηση: Σκλάβος Άκης

2 Τι προβλέπεται από τον Ν.4019/11
Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του άρθρου 9 του Ν.4019/11, δηλαδή:  α) δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας  β) δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  γ) δύνανται  να εντάσσονται στο Ν. 3908/2011, για την «Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή». δ) Έχουν την δυνατότητα να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας. ε) Μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

3 ETEAN 1. Ταυτότητα  Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποτελεί συνδετικό κρίκο στον οικονομικό κύκλο της χρηματοδότησης μεταξύ της μικρομεσαίας επιχείρησης και της τράπεζας,  αναλαμβάνοντας εκείνο το μέρος του  επιχειρηματικού κίνδυνου της μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν αναλαμβάνει η τράπεζα.  Ο συμπληρωματικός αυτός ρόλος την καθιερώνει ως θεσμό αναφοράς για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

4 ETEAN 2. Η ίδρυση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ ανατρέχει στο 2003 , όταν ιδρύθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε)., μία  ανώνυμη εταιρία του Ελληνικού Δημοσίου με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοπιστωτική αγορά, και μετοχικό  κεφάλαιο (€ ) συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε./ΕΤΠΑ (67%) και το Ελληνικό Δημόσιο (33%).  Το ΤΕΜΠΜΕ επιτέλεσε ένα υψηλής προστιθέμενης αξίας διαμεσολαβητικό έργο,  καθώς επέτρεψε την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση αναλαμβάνοντας μέρος του κινδύνου που δεν αναλάμβαναν οι τράπεζες. Σήμερα  η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, έχει κατακτήσει ένα διευρυμένο μερίδιο στην διαμεσολάβηση   χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας πλέον, εκτός από την εγγύησή της, και άλλα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσω της δημιουργίας ταμείων ειδικού σκοπού από τα οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους.

5 ETEAN 3. Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδιδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση Kεφαλαίων.                                                                                                                         Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:         1.  Eurobank         2.  Εμπορική Τράπεζα         3.  Ελληνική Τράπεζα         4.  Εθνική Τράπεζα         5.  Alpha Τράπεζα         6.  Τράπεζα Αττικής         7.  Παγκρήτια Τράπεζα         8.  Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας         9.  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας        10.  Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου        11.  Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων        12.  Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας        13.  Probank Παρατάθηκε έως την η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

6 ETEAN 4. Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» συστάθηκε ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα εντός του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ – υποκατέστησε την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Ν. 3912/2011), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών, είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση, όμως, οικονομικά βιώσιμες. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας είναι η συνεπένδυση και συγχρηματοδότηση σε νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ανακυκλούμενα δάνεια, ή άλλες μορφές πιστοδοτήσεων και συμμετοχών (π.χ. εγγυήσεις και αντεγγυήσεις, μικροδάνεια, υβριδική χρηματοδότηση, σχήματα επιδότησης κόστους δανεισμού, επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), κεφάλαια σποράς (seed capital) και αρχικά κεφάλαια (start-up capital).

7 ΕΤΕΑΝ 5. Το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον» αποτελεί ένα από τα Ταμεία Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ και λειτουργεί ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Η σύσταση και λειτουργία του Ταμείου συνεισφέρει στην εισαγωγή νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την ελληνική αγορά, στην άμεση απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ, καθώς η απορρόφηση γίνεται με την καταβολή του κεφαλαίου στο Ταμείο μετά τη σύστασή του, στη μόχλευση των κεφαλαίων με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, αντί να ακολουθείται η απευθείας επιχορήγηση, μέσω της συνεπένδυσης με ιδιωτικά κεφάλαια των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, στην επιστροφή κεφαλαίων και επαναχρησιμοποίησή τους.

8 ΕΤΕΑΝ 6. Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) αποτελεί χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα εντός  της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης  των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα   Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα το ΤΑΕ, παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στα παρακάτω Μέτρα: Μέτρο121: Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Μέτρο 123 Α: Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες Μέτρο 312: Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και Μέτρο 313Β : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

9 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας θα χορηγούνται μικροπιστώσεις, δάνεια  ή και εγγυήσεις δανείων με ευνοϊκούς όρους προς τα νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στους σκοπούς σύστασης του Ταμείου, όπως είναι οι επιχειρήσεις από νέους/νεοεισερχόμενους στην αγορά, από γυναίκες, άνεργους και άλλες ειδικές ευπαθείς ομάδες καθώς και κοινωνικές επιχειρήσεις. Θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης στην εκκίνηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας.

10 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Είδη ενισχύσεων: Επιχορήγηση Χρηματοδοτική μίσθωση
Φορολογική απαλλαγή

11 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Και υπό ίδρυση εταιρείες 25% ίδια συμμετοχή
Επιδότηση + δάνειο έως 75%

12 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ποσοστά: Αθήνα Πειραιάς 25% επιδότηση
Πελοπόννησος 40% - 50% Νότιο Αιγαίο 35%

13 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο Δεν πληρώνονται ασφαλιστικές εισφορές Δεν αποκτάται η εμπορική ιδιότητα από τα μέλη Πρόσβαση σε συγκεκριμένα προγράμματα επιδοτήσεων Διανέμεται έως το 35% των κερδών στους εργαζόμενους, όχι στους μεριδιούχους Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα προνοίας.

14 ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανακύκλωση σε ελεγχόμενους χώρους (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες) Υπηρεσίες φύλαξης νηπίων & μελέτης Τουριστικά πακέτα Κοινωνικά εστιατόρια – παντοπωλεία Τηλεφωνικά κέντρα Υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες σε τουριστικές περιοχές Καθαρισμοί – συντήρηση ξενοδοχείων Λειτουργία ξενοδοχείων κ.α.

15 ΕΒΕΠ Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google