Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» & Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» & Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα » & Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2 Γιατί ενδιαφέρει τον πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» Γιατί ενδιαφέρει τον πολίτη Ενδυναμώνεται η δημόσια διοίκηση Απλοποιείται η σχέση πολίτη & επιχειρήσεων με το κράτος Ενισχύεται η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας Αξιοποιούνται στοχευμένα και με διαφάνεια περισσότερα από € (Εθνικοί + Κοινοτικοί πόροι)

3 Μαθαίνουμε από τις αστοχίες – Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» Μαθαίνουμε από τις αστοχίες – Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα Έλλειψη κεντρικού πολιτικού συντονισμού Αδυναμία ΕΣΠΑ να αντιμετωπίσει την ανατροπή αρχικού σχεδιασμού Δύο επιχειρησιακά προγράμματα (Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση) – Έλλειψη συνέργιας Εθνική στρατηγική για τη ΔΜ & Στρατηγική ΗΔ και σχετικά Σχέδια Δράσης με έγκριση από Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης Έγκαιρη προετοιμασία παρεμβάσεων μέσω Σχεδίων Δράσης και ύπαρξη έτοιμων ώριμων έργων (π.χ., HRMS, eGov now) Ενιαίο πρόγραμμα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση & την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
Το όραμά μας Στα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να γίνει ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική. Να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες & τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας για την ανάκαμψη της χώρας.

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»
Στρατηγικοί Άξονες Κοινοτική Συνδρομή Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητάς του κράτους Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ΕΤΠΑ ΕΚΤ

6 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2014-2020
Προτεραιότητα Κατηγορίες Δράσεων που θα υποστηριχθούν Προτεραιότητα 1.1 Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημοσίων Υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και την ορθή διακυβέρνηση Δράσεις για την ενίσχυση του κυβερνητικού συντονισμού και θεσμών διακυβέρνησης και νομοθέτησης Δράσεις ενίσχυσης της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και διασφάλισης της καλής Νομοθέτησης Δράσεις επαναοριοθέτησης των αρμοδιοτήτων των φορέων του Δημόσιου Τομέα και προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, βελτίωσης του πλαισίου συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και υποστήριξης και ανάδειξης της καινοτομίας και της αριστείας στο Δημόσιο Τομέα Δράσεις εφαρμογής αναδιοργανώσεων των δομών του Δημόσιου Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας του Δράσεις μείωσης διοικητικών βαρών, απλούστευσης και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διοίκησης και αξιολόγησης των δημοσίων φορέων μέσω στόχων και διασύνδεση τους με τον προϋπολογισμό Δράσεις ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου στους φορείς του δημόσιου τομέα, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς Δράσεις βελτίωσης των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με την κοινωνία και ενίσχυσης της αμφίδρομης επικοινωνίας και της συμμετοχής των πολιτών, μέσω και της ενίσχυσης της διαβούλευσης και της λογοδοσίας

7 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 2014-2020
Προτεραιότητα 1.2 Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα Δράσεις διασφάλισης του ορθού σχεδιασμού, της ανοιχτής διάθεσης, της ορθής διαχείρισης, της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας δεδομένων και συστημάτων ΤΠΕ στον Δημόσιο Τομέα Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων ΤΠΕ για την παροχή πολυκαναλικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες Δράσεις ανάπτυξης εργαλείων και συστημάτων ΤΠΕ για την ηλεκτρονική μάθηση Προτεραιότητα 2.1 Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημοσίων Υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με στόχο τις μεταρρυθμίσεις, την καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και την ορθή διακυβέρνηση Δράσεις βελτίωσης των πολιτικών προσωπικού και εφαρμογής τους και δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού

8 Διαδικασία Διαβούλευσης & χρονοδιάγραμμα υποβολής Ε.Π.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» Διαδικασία Διαβούλευσης & χρονοδιάγραμμα υποβολής Ε.Π. Α’ διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους Μάρτιος 2013 18/11 Γενικοί Γραμματείς στο ΥΔΙΜΗΔ για την εξειδίκευση των δράσεων στο νέο ΕΣΠΑ 31/3 Τεχνικές συναντήσεις μεταξύ ΕΕ – ΥΔΜΗΔ – Υπουργείων προτεραιότητας 14/4 – 25/4 νέος γύρος διμερών συναντήσεων του ΥΔΜΗΔ με τα υπουργεία προτεραιότητας Β’ διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους (Ιούνιος 2014) Διαδικασία Διαβούλευσης 19/3 σχέδιο επιχειρησιακού στο ΥΠΑΝ 21/3 σχέδιο επιχειρησιακού στην ΕΕ 17/4 οριστική υποβολή του νέου ΕΣΠΑ της χώρας 25/4 πρώτη άτυπη υποβολή των ΕΠ της χώρας για παρατηρήσεις στην ΕΕ Στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ για οριστικοποίηση του ΕΠ Χρονοδιάγραμμα υποβολής 17/7 - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΕΠ (3 μήνες από την υποβολή του ΕΣΠΑ)

9 Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 - 2020
Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

10 Στρατηγικές Κατευθύνσεις
Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Στρατηγικές Κατευθύνσεις

11 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης Είναι συμβατό με την Εθνική Στρατηγική ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας) και τη Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Είναι 7ετές – Είναι δυναμικό. Επικαιροποιείται ετησίως. Χρηματοδοτείται από το προηγούμενο και το νέο ΕΣΠΑ Συνυπογράφεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Υποστηρίζει τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας

12 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - HRMS
Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - HRMS Πλατφόρμα υποστήριξης των βασικών μεταρρυθμίσεων της Δ.Δ. για το προσωπικό της Ενιαίο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού για όλο το Δημόσιο Αξιόπιστη διαχείριση του προσωπικού από την πρόσληψη του νέου υπαλλήλου ως τη σύνταξή του Ορθολογική αξιοποίηση των προσόντων και των ικανοτήτων του προσωπικού με συστηματικό τρόπο και με χρήση ενιαίων αξιοκρατικών κριτηρίων

13 Ενιαίο Περιβάλλον Εξυπηρέτησης Πολιτών & Επιχειρήσεων - CRMS
Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ενιαίο Περιβάλλον Εξυπηρέτησης Πολιτών & Επιχειρήσεων - CRMS Ενιαία πλατφόρμα αμφίδρομης διαχείρισης της σχέσης κράτους-πολίτη-επιχειρήσεων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών Όλες οι υπηρεσίες από ένα μοναδικό σημείο (π.χ. Άδειες, Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, Δηλώσεις) Όλες οι πληροφορίες από ένα μοναδικό σημείο (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ) Όλες οι συναλλαγές από ένα μοναδικό σημείο (e-Παραβολο)

14 Μητρώο Πληροφοριακών Εφαρμογών - IT POLICY
Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Μητρώο Πληροφοριακών Εφαρμογών - IT POLICY Συνολική καταγραφή του ψηφιακού εξοπλισμού του Δημοσίου Από την προμήθεια έως την ανακύκλωση: Τι έχει και τι κατέχει το Δημόσιο Ενιαίο πλαίσιο από πολιτικές & κανόνες για τη διαχείριση της Δημόσιας Πληροφορικής Φρένο στη σπατάλη και προστασία δημόσιας ψηφιακής περιουσίας μέσω αποτελεσματικού ελέγχου και διαφάνειας

15 Τομεακά έργα (ενδεικτικά παραδείγματα)
Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τομεακά έργα (ενδεικτικά παραδείγματα) Υπουργείο Οικονομικών Ψηφιακές υπηρεσίες δημόσιας περιουσίας Ενιαία μισθοδοσία για όλους τους Υπαλλήλους Ο.Π.Σ. Δημοσιονομικής Πολιτικής(ERP) Υπουργείο Δικαιοσύνης Εθνικό Ποινικό Μητρώο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων

16 Τομεακά έργα (ενδεικτικά παραδείγματα)
Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τομεακά έργα (ενδεικτικά παραδείγματα) Υπουργείο Υγείας Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Σύστημα Διαχείρισης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ Ασφαλιστικά Ταμεία Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την στρατηγική ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης Απλούστευση διαδικασιών ασφάλισης και συντάξεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ηλεκτρονικοποίηση αρχείου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Ολοκλήρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων

17 Το ΟΡΑΜΑ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΥΡΙΟ... Το ΟΡΑΜΑ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πολίτης & Επιχείρηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Φορείς Δημόσιας Διοίκησης ΑΙΤΗΜΑ Διάρκεια = 1 λεπτό Υπηρεσία μίας στάσης π.χ. ΚΕΠ ΑΙΤΗΜΑ

18 Για τους πολίτες ΑΣΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΥΡΙΟ...
ΙΚΑ ΟΚ ! ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΑΣΕΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

19 Για τις επιχειρήσεις ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ πχ. ΚτΠ Α.Ε.
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΥΡΙΟ... Για τις επιχειρήσεις ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΙΚΑ Ασφαλιστική Ενημερότητα ΟΚ ! ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Ποινικό Μητρώο ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 4 Πιστοποιητικά ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ πχ. ΚτΠ Α.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Συνεργασία με ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΟΥ Φορολογική Ενημερότητα


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» & Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google