Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TEMA 11 - PRAGMA VERBOS CONTRACTOS -αω IAENUS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TEMA 11 - PRAGMA VERBOS CONTRACTOS -αω IAENUS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TEMA 11 - PRAGMA VERBOS CONTRACTOS -αω IAENUS

2 Reglas de contracción vocálica
Es la fusión en una vocal larga (α, η, ω, ου, ει, ᾳ, ῃ, ῳ) de dos vocales que por necesidades morfológicas se encuentras en contacto en la misma palabra. ε + ει ο ου volca larga α, η, ω desaparece diptongo ου, ει IAENUS

3 verbos en εω Presente Ποιέ + ω Ποιῶ Ποιέ+ει Ποιεῖ Ποιέ+ουσι Ποιοῦσι
Εὐδαιμονέω Ser feliz Φιλέω amar Πλουτέω enriquecerse Ποιέω hacer ἀδικέω Hacer injusticias Δοκέω Creer, penar Φοβέω temer Δυστυχέω Ser desdichado Μεταποιέω transformar Presente Ποιέ + ω Ποιῶ Ποιέ+ει Ποιεῖ Ποιέ+ουσι Ποιοῦσι Infinitivo Ποιέ+ειν Ποιεῖν IAENUS

4 Participios en εω ποιῶν ποιοῦντες ποιοῦσα ποιοῦσαι ποιοῦν ποιοῦντα
Masculino Femenino Neutro Singular Plural singular ποιέ-ων* ποιέ-οντ-ες ποιέ-ουσ-α ποιέ-ουσ-αι ποιέ-ον* ποιέ-οντ-α ποιῶν ποιοῦντες ποιοῦσα ποιοῦσαι ποιοῦν ποιοῦντα ποιέ-οντ-ας ποιέ-ουσ-αν ποιέ-ουσ-ας ποιοῦντας ποιοῦσαν ποιοῦσας ποιέ-οντ-ος ποιέ-οντ-ων ποιέ-ουσ-ης ποιέ-ουσ-ων ποιοῦντος ποιοῦντων ποιοῦσης ποιοῦσων ποιέ-οντ-ι ποιέ-ουσι* ποιέ-ουσ-ῃ ποιέ-ουσ-αις ποιοῦντι ποιοῦσι ποιοῦσῃ ποιοῦσαις IAENUS

5 verbos contractos en αω
Τιμάω Honrar Ζάω Vivir Τελευτάω Terminar, acabar ὁράω ver Α + Ε,η α Ει,ῃ Ο,ω,ου ω οι Presente Τιμά +ω Τιμῶ Τιμά +ει Τιμᾷ Τιμά +ουσι Τιμῶσι Infinitivo Τιμά+ειν τιμᾶν IAENUS

6 Participio verbos αω τιμῶν τιμῶντες τιμῶσα τιμῶσαι τιμῶντα τιμῶντας
Masculino Femenino Neutro Singular Plural singular τιμά-ων* τιμά-οντ-ες τιμά-ουσ-α τιμά-ουσ-αι τιμά-ον* τιμά-οντ-α τιμῶν τιμῶντες τιμῶσα τιμῶσαι τιμῶντα τιμά-οντ-ας τιμά-ουσ-αν τιμά-ουσ-ας τιμῶντας τιμῶσαν τιμῶσας τιμά-οντ-ος τιμά-οντ-ων τιμά-ουσ-ης τιμά-ουσ-ων τιμῶντος τιμῶντων τιμῶσης τιμῶσων τιμά-οντ-ι τιμά-ουσι* τιμά-ουσ-ῃ τιμά-ουσ-αις τιμῶντι τιμῶσι τιμῶσῃ τιμῶσαις IAENUS

7 Repaso verbos impersonales
Χρή Es necesario, se debe, es obligatorio [infinitivo] ἐστί hay [sujeto][-atributo] Δεῖ Es necesario, hace falta, se necesita οὐ πάσας χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων τιμᾶν. Se debe honrar todas las opiniones de los hombres οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε τελεῦτῶντι. No hay ningún mál para el hombre, el que ni está vibo, ni muerto. δεῖ δὲ νομίζειν εὐδαίμονα οὐ τὸν χρήματα πολλὰ ἔχοντα. hace falta que el que no tiene mucho dinero piense en cosas felices IAENUS

8 Repaso Infinitivo Activo Pasivo παιδεύειν παιδεύεσθαι ποιεῖν ποιεῖσθαι
verbos puros παιδεύω παιδεύειν παιδεύεσθαι vb.contractos εω ποιεῖν ποιεῖσθαι αω τιμῶν τιμῶσθαι IAENUS

9 La Sustantivación   Llamamos sustantivación al hecho de que una palabra, que no sea sustantivo normalmente, se convierta en sustantivo en un contexto determinado. τὸ τὸν θάνατον φοβεῖσθαί (infinitivo) el temer a la muerte τοὺς μικροὺς / τοὺς μεγάλους (adjetivo) los pequeños / las grandes IAENUS

10 Repaso del participio ὤν ὄντες ὄντα ὄντας ὄντος ὄντων ὄντι οὖσι οὖσα
masculino raiz o tema οὖσα οὖσαι οὖσαν οὖσας οὖσης οὖσων οὖσῃ οὖσαις παιδεύ-- femenino ὄν ὄντα ὄντος ὄντων ὄντι οὖσι neutro IAENUS

11 Tipología del participio
sintácticamente se pueden distinguir tres tipos de participio: ATRIBUTIVO APOSITIVO PREDICATIVO IAENUS

12 Participio atributivo
Se denomina participio atributivo a aquel que tiene un valor puramente nominal y equivale a un sustantivo o adjetivo. Va acompañado de artículo. τὸν ζῶντα ἄνδρα ἀνάγκη ἐστὶ πολλὰ φέρειν κακά es necesario que el hombre vivo soporte muchos males artículo participio Se procurará traducir por un sustantivo o adjetivo que recoga el significado expresado por el participio; o en su defecto por una proposición de relativo IAENUS

13 τὸν ζῶντα ἄνδρα ἀνάγκη ἐστὶ πολλὰ φέρειν κακά
es necesario que el hombre vivo soporte muchos males artículo participio Traducción (Adjetivo) el hombre vivo (Proposición de Relativo) el hombre que vive IAENUS

14 Participio Apositivo Expresa un estado o una acción que acompaña a la idea del verbo principal: presenta por tanto una acción secundaria Ὁ Προμηθεὺς, ...,ἔπειτα δ’ὁρῶν ὅτι τὰ ζῷα πολλά ἐστι μεταποιεῖ τινα εἰς ἀνθρώπους sin artículo IAENUS

15 siempre se traduccira por una expresión subordinada adverbial
Acción primaria Acción secundaria Verbo principal Participio Ὁ Προμηθεὺς μεταποιεῖ τινα εἰς ἀνθρώπους ὁρῶν ὅτι τὰ ζῷα πολλά ἐστι Prometeo transforma a algunos en hombres Después de ver que los animales son muchos TRADUCCIÓN siempre se traduccira por una expresión subordinada adverbial IAENUS

16 Participio Predicativo
(más dificil) un participio concertado con un sujeto o un cd de un verbo de percepción física o intelectual equivale a una proposición completiva (que) τῷ δυστυχεῖ ἀνθρώπῳ ἅπασα νύξ φαίνεται οὐκ ἔχουσα τελευτήν. IAENUS

17 ¡ojo! esto es el CD del participio
verbo de percepción τῷ δυστυχεῖ ἀνθρώπῳ ἅπασα νύξ φαίνεται ἔχουσα οὐκ τελευτήν F(x) CI SUJETO VERBO Participio Predicativo Trad. Para el hombre desafortunado toda noche parece que no tiene fin (prop. completiva) ¡ojo! esto es el CD del participio IAENUS

18 Oraciones Interrogativas
Las oraciones interrogativas se dividen en dos tipos: INTERROGATIVAS DIRECTAS ¿vas a venir al cine? si voy / no voy INTERROGATIVAS INDIRECTAS me pregunta si voy a ir al cine yo respondo que si / yo respondo que no IAENUS

19 (verbo de lengua, entendimietno o sentido)
Oración principal Οὐδεὶς γάρ γιγνώσκυοσι Nadie conoce Interrogativa indirecta εἰ ὁ θάνατός ἐστι τῷ ἀνθρώπῳ μέγιστον πάντων ἀγαθῶν Si la muerte es para el hombre el mayor de todos los males oración principal (verbo introductor) (verbo de lengua, entendimietno o sentido) PREGUNTA εἰ IAENUS

20 Expresiones Superlativas
Todo adjetivo tiene la característica de grado Grado: definimos grado como una marca de intensidad del concepto expresado por el adjetivo. Existen tres grados Positivo: el cuadrado rojo Comparativo: el cuadrado muy rojo Superlativo: el cuadrado más rojo IAENUS

21 Grados del adjetivo μέγας, μεγάλη, μέγαν
nom. μέγιστος gen. μεγίστου El más grande máximo nom. μέγιστη gen. μεγίστης La más grande máxima nom. μέγιστον Lo más grande Masculino El grande nom. μέγας gen. μεγάλου Femenino La grande nom. μεγάλη gen. μεγάλης Neutro Lo grande POSITIVO COMPARATIVO IAENUS

22 Declinación Atemática 3ª declinación
IAENUS

23 Fundamentos básicos de la 3º declinación
Todas las formas se construyen a partir de una raiz o tema sacada de la forma de gentivo singular: πατρῖδος (gen. sing.) πατρίς, -ίδος Desinencias 0 / ς ες α ας ος ων ι σι πατρίς* πατρίδες πατρίδα πατρίδας πατρίδος πατρίδων πατρίδι πατρίσι* πατριτ- IAENUS

24 oclusiva dental + dental
Temas en Dental (δ, τ, θ) En el nominativo singular y en el dativo plural se producen el siguiente fenómeno ASIMILACIÓN modificiación de un fonema (sonido)en contacto con otro por la tendencia a tomar rasgos articulatorios (o de pronunciación) comunes oclusiva dental + dental δ,τ,θ + σ πατρίς πατρίσι Nom sing Πατρίδ+ς Dat. plur. Πατρίδ+σι IAENUS

25 Tipología del Αdjetivo Griego
Masculino Femenino Neutro Adjetivo de tres terminaciones ἀγαθός ἀγαθή ἀγαθόν Adjetivo de dos terminaciones ἄδικος ἄδικον δυστυχής δυστυχές IAENUS

26 Adjetivos de dos terminaciones temáticos
IAENUS

27 Adjetivos de dos terminaciones atemáticos
IAENUS


Κατέβασμα ppt "TEMA 11 - PRAGMA VERBOS CONTRACTOS -αω IAENUS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google