Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

This project has been funded with support the European Commission

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "This project has been funded with support the European Commission"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενότητα V Δημιουργία επίγνωσης για την επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν
This project has been funded with support the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held for any use which may be made of the information contained therein. No LT01-KA

2 Ο σκοπός της ενότητας V Ο σκοπός της ενότητας V είναι να παρέχει γνώσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εφαρμογή της επικύρωσης και αναγνώρισης των επιτευγμάτων της μη- τυπικής μάθησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευομένους του LSE.

3 Οι στόχοι Η ενότητα θα: Αναθεωρήσει την ανάπτυξη των διαδικασιών επικύρωσης στις Ευρωπαϊκές χώρες. Αναλύσει τις μεθόδους, μετρήσεις, διαδικασίες και τα οφέλη της επικύρωσης της τυπικής και μη τυπικής μάθησης. δημιουργήσει επίγνωση σχετικά με τη δυνατότητα επικύρωσης των ικανοτήτων του εκπαιδευομένου στο να γίνει επιχειρηματίας τρόπου ζωής.

4 Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος του προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: Κατανοούν το πλαίσιο και τα πλεονεκτήματα της επικύρωσης και αναγνώρισης της τυπικής και μη τυπικής μάθησης Εφαρμόζουν τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της τυπικής και άτυπης μάθησης στο εθνικό τους επίπεδο Ενθαρρύνουν τους ενήλικες εκπαιδευομένους με μειονεκτικό υπόβαθρο να επικυρώνουν τις ικανότητές τους στο να γίνουν επιχειρηματίες τρόπου ζωής.

5 Γενικό μέρος της ενότητας V
Η επικύρωση, η σημασία της και η ανάπτυξη των διαδικασιών επικύρωσης στις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι μέθοδοι, μετρήσεις, διαδικασίες και τα οφέλη της επικύρωσης της τυπικής και μη τυπικής μάθησης.

6 Validation Η επικύρωση είναι μια διαδικασία επιβεβαίωσης από ένα αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο φορέα ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώση, ικανότητες και/ή δεξιότητες) που αποκτήθηκαν από ένα άτομο σε ένα τυπικό, μη τυπικό η άτυπο περιβάλλον έχουν αξιολογηθεί σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός προτύπου επικύρωσης. Η επικύρωση συνήθως οδηγεί σε πιστοποίηση.

7 Διάφοροι λόγοι για τη θέσπιση επικύρωσης της μάθησης στις Ευρωπαϊκές χώρες
Η βελτίωση της πρόσβασης και της αποτελεσματικότητας στο τυπικό/επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα Η ανάγκη για γνώση και πληροφορίες η οποία επίσης διαφαίνεται και στις επιχειρήσεις Η παροχή ευκαιριών για τους μειονεκτούντες ενήλικες ή τους ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες Η αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού και του επιπέδου μετανάστευσης; Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η εκτίμηση των τεχνικών δεξιοτήτων που αποκτώνται με μη τυπικά και άτυπα μέσα Η μεγαλύτερη επίγνωση έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη χρήση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων στα εκπαιδευτικά συστήματα.

8 CEDEFOP CEDEFOP Παρακολουθεί τακτικά την ανάπτυξη της κατάστασης επικύρωσης στα κράτη-μέλη Επηρεάζει τις εθνικές πολιτικές για την επικύρωση Έτοιμες κοινές Ευρωπαϊκές αρχές για την επικύρωση Ετοίμασε τον Ευρωπαϊκό κατάλογο για την επικύρωση Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση Διεξάγει έρευνα και συγκριτική ανάλυση

9 Κοινά Ευρωπαϊκά εργαλεία και αρχές
Δια βίου καθοδήγηση και παροχή συμβουλών EQAVET EQF ECTS ECVET ENQA Europass

10 CEDEFOP, 2014: Ύπαρξη εθνικής στρατηγικής για την επικύρωση
Ολοκληρωμένη στρατηγική σε ισχύ FI, FR, ES Στρατηγική σε ισχύ αλλά με έλλειψη κάποιων στοιχείων CZ, DK, EE, IT, IS, LU, LV, NO, NL, PL, RO Στρατηγική σε ανάπτυξη AT, BE-Flanders, CH, CY, DE, EL, LI, LT, MT, PT, SI, SK,TR Καμία στρατηγική σε ισχύ BE-Wallonia, BG, HR, HU, IE, SE, UK- E&NI, UK-Scotland, UK-Wales

11 CEDEFOP, 2014 : ´Υπαρξη νομικών στοιχείων για επικύρωση
Χώρες που έχουν ένα μοναδικό πλαίσιο σε ισχύ FR, MT, TR Χώρες που έχουν πολλαπλά πλαίσια σε ισχύ καλύπτοντας διαφορετικούς τομείς AT, BE (Flanders & Wallonia), BG, CH, CZ, DK, FI, ES, EE, DE, IT, LT, LV, LU, NL, NO, PL, SE, SI Χώρες που έχουν ένα πλαίσιο σε ισχύ που σχετίζεται με άλλες πρωτοβουλίες καλύπτοντας επίσης την επικύρωση IS (Adult education), IE, HU (HE, Adult education), PT (HE and non-HE), RO, SK Χώρες που δεν έχουν νόμιμο πλαίσιο που να καλύπτει την επικύρωση CY, EL, HR, LI, UK (E&NI, Wales, Scotland)

12 Η επικύρωση μέσα από εγκεκριμένους φορείς
Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ οργανώνεται μέσα σε ένα εγκεκριμένο σώμα (οργανισμό) και περιλαμβάνει διάφορα εσωτερικά στάδια Ταυτοποίηση Τεκμηρίωση Αξιολόγηση Πιστοποίηση

13 Οι μέθοδοι επικύρωσης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
Χαρτοφυλάκιο γνώσης Euro pass ή βιογραφικό σημείωμα Παρακολούθηση

14 Οι μέθοδοι επικύρωσης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης
Διαγνωστικά και εξετάσεις Ανασκόπηση κατά τη διάρκεια και μετά την πρακτική Συνεντεύξεις και συζητήσεις

15 Τα αποτελέσματα της επικύρωσης
Η επικύρωση μπορεί να οδηγήσει σε τυπικά (επίσημα) προσόντα Σε προσόντα που είναι διαφορετικά από εκείνα που απονέμονται από τις αρχές εκπαίδευσης και κατάρτισης Με μια μορφή πιστοποίησης χωρίς κάποιο προσόν Για την πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση και στα προγράμματα κατάρτισης

16 Ειδικό μέρος της ενότητας V
Στο τυπικό μέρος της ενότητας II παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα: Κατανόηση σχετικά με τη δυνατότητα επικύρωσης των ικανοτήτων του εκπαιδευομένου τις οποίες αποκτά κατά τη διάρκεια της μη τυπικής και άτυπης μάθησης Σημασία της ενθάρρυνσης των ενηλίκων εκπαιδευομένων από μειονεκτούντα υπόβαθρα ώστε να επικυρώνουν την ικανότητά τους να γίνουν επιχειρηματίες ως τρόπος ζωής.

17 Δημιουργία κατανόησης σχετικά με τη δυνατότητα επικύρωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων που αποκτώνται στο πρόγραμμα κατάρτισης LSE Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τη δυνατότητα επικύρωσης των ικανοτήτων που απέκτησαν με την μη τυπική ή άτυπη μάθηση. Πιθανές αιτίες των χαμηλών επιπέδων επίγνωσης είναι: Η ανάπτυξη της επικύρωσης είναι ακόμα πολύ νέα Η έλλειψη σε εθνικό επίπεδο της προώθησης για την ενίσχυση της κατανόησης των πρακτικών επικύρωσης μέσα στο ευρύ κοινό Οι διαδικασίες επικύρωσης είναι ανοιχτές μόνο για μια συγκεκριμένη ομάδα στόχο Υπάρχει έλλειψη κουλτούρας της δια βίου μάθησης και η έννοια της επικύρωση δεν γίνεται κατανοητή από το ευρύ κοινό.

18 Κατανόηση ως προς τη δυνατότητα επικύρωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων
Η επικύρωση είναι κάτι νέο Ανοιχτή μόνο για μια ομάδα στόχο Έλλειψη κουλτούρας της δια βίου μάθησης Η επικύρωση δεν είναι κατανοητή από το ευρύ κοινό Έλλειψη προώθησης σε εθνικό επίπεδο

19 CEDEFOP, 2014: κατανόησης των δυνατοτήτων επικύρωσης μέσα στο ευρύ κοινό
Ευρωπαϊκή απογραφή για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, 2014 Οι περισσότεροι από το ευρύ κοινό FI Μέρος από το ευρύ κοινό CZ, EE, LV, NO, PL, UK-Scotland Μικρό μέρος από το ευρύ κοινό AT, BE (Wallonia & Flanders), BG, CY, DE, HR, IE, IS, MT, NL, TR, SE, SI, UK (E&NI). Πολύ μικρή μειοψηφία του κοινού HU, IT, LT, RO, SK

20 Σε σχέση με τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευομένους μέσα στο μη τυπικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ως τρόπου ζωής (LSE), οι ρυθμίσεις επικύρωσεις πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο που να διευκρινίζει τον κύριο στόχο τους και να επιτρέπει στα άτομα να επιλέγουν τη μορφή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαίτερες τους ανάγκες. Η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προσέγγιση μειονεκτούντων ομάδων και για την αποδέσμευση των εσωτερικών δυνατοτήτων τους.

21 Καθοδήγηση και παροχή συμβουλών
Ατομική επιλογή Καθοδήγηση και παροχή συμβουλών Αν ένα άτομο δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα τυπικό (επίσημο) προσόν, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στα στάδια της ταυτοποίησης και τεκμηρίωσης

22 Γιατί επικύρωση; Αύξηση εμπιστοσύνης Βελτίωση της αυτογνωσίας
Αυξημένο ατομικό κίνητρο Οπτικοποίηση της μαθησιακής προόδου Αύξηση αυτο-αναστοχασμού Μεγαλύτερη εμπλοκή Καλύτερες ευκαιρίες καριέρας Ενδυνάμωση


Κατέβασμα ppt "This project has been funded with support the European Commission"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google