Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Υλοποίηση και ο Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Υλοποίηση και ο Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Υλοποίηση και ο Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π.
Κωνσταντίνος Καλτσάς Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)

2 Ίδρυση Ε.Ο.Π.Π. - Σκοποί Ε.Ο.Π.Π. Ν.3879/2010 (άρθρο 11) ως:
Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης εκροών μη - τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας: Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass) Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας

3 Ίδρυση Ε.Ο.Π.Π. - Σκοποί Ε.Ο.Π.Π.*
(α) δημιουργία & ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το EQF (β) δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή ΓΔΙ αντιστοίχιση με τα επίπεδα του ΕΠΠ (γ) αντιστοίχιση προσόντων τυπικής & μη-τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης στα επίπεδα του ΕΠΠ (δ) αντιστοίχιση διεθνών κλαδικών προσόντων στο ΕΠΠ (ε) πιστοποίηση εκροών μη-τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης (στ) ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων για την Ε.Ε.Κ. (ζ) διασφάλιση ποιότητας σε μη-τυπική εκπαίδευση (σε συνεργασία) (η) εισήγηση καθορισμού επαγγ. δικαιωμάτων κατόχων προσόντων στο πλαίσιο της ΔΒΜ (πλην ανωτάτης) (θ) αναγνώριση ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων της αλλοδαπής (πλην ανωτάτης) *Ν.3879/2011 (άρθρο 11)

4 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)
Αντιστοίχιση στα επίπεδα του EQF Συγκρότηση ΕΠΠ Βήματα Υλοποίησης ΕΠΠ Προετοιμασία συγκρότησης ΕΠΠ Σχεδιασμός, Διαβούλευση, Νομική Κατοχύρωση Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η

5 Η δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Καθορισμός Επιπέδων πλαισίου Δημιουργία Περιγραφικών δεικτών Πλαίσιο Διασφάλισης ποιότητας Πρότυπα, Προγράμματα, πιστοποίηση Loukas Zahilas

6 Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μεταφέρουν το ενδιαφέρον από τις «εισροές» στις «εκροές» Προσφέρουν καλύτερη σύνδεση μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης Διευκολύνουν την μεταφορά και χρήση των προσόντων μεταξύ διαφορετικών χωρών και διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Διευκολύνουν την επικύρωση άτυπης και μη-τυπικής μάθησης

7 Ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ)
Ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) Ανάπτυξη μεθοδολογίας και των περιγραφικών δεικτών για την αντιστοίχιση προσόντων στα επίπεδα του ΕΠΠ Ανάπτυξη μηχανισμού για την ιεράρχηση / προτεραιοποίηση των προσόντων που θα αντιστοιχηθούν στα επίπεδα του ΕΠΠ Ανάπτυξη μηχανισμού αξιολόγησης των προτάσεων αντιστοίχισης (για τα προσόντα που δεν είναι σε προτεραιότητα ) που θα υποβάλλονται από φορείς, οι οποίοι με βάση το κανονιστικό πλαίσιο και τη δεδομένη μεθοδολογία θα διενεργούν τη διαδικασία αντιστοίχισης Συντονισμός της αντιστοίχισης όλων των Τίτλων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών στα επίπεδα του ΕΠΠ

8 Ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ)
Ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) Πιλοτική αντιστοίχιση δύο κλάδων της οικονομίας (Τουρισμός, Πράσινα Επαγγέλματα στα 8 επίπεδα του ΕΠΠ) και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της με κύριο γνώμονα το βελτιωτικό ανασχεδιασμό της μεθοδολογίας αντιστοίχισης Ανάπτυξη μηχανισμού συντήρησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αφενός για την αντιστοίχιση των μελλοντικών προσόντων (τίτλων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ) στα επίπεδα του ΕΠΠ και αφετέρου για τη διαρκή βελτίωση του ΕΠΠ σύμφωνα με τα πορίσματα της ανάπτυξης και εφαρμογής του Λειτουργία του Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για την αντιστοίχιση των επίπεδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στα επίπεδα του EQF

9 ECVET Πιστωτικές Μονάδες Διαδικασία Μεταφοράς Ψηφίδες
Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μεθοδολογίας κατανομής πιστωτικών μονάδων στα προγράμματα σπουδών ECVET Διαδικασία Μεταφοράς Πιστωτικές Μονάδες Ψηφίδες

10 Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την ΕΕΚ
Κεφάλαιο σε γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες Τυπική Άτυπη Τυπική Το μονοπάτι της δια βίου μάθησης Μη τυπική 10

11

12 Ο Ε.Ο.Π.Π. ως Εθνικό Κέντρο EUROPASS
Εργαλείο ενίσχυσης της κινητικότητας Πέντε (5) έγγραφα: Europass Βιογραφικό Σημείωμα (Europass CV) Europass Διαβατήριο Γλωσσών (Europass LP) Europass Κινητικότητα (Mobility) Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού (Certificate supplement) Europass Παράρτημα Διπλώματος (Diploma supplement)

13 Αναγνώριση Προσόντων & Πιστοποίηση Εκροών
Αναγνώριση Προσόντων & Πιστοποίηση Εκροών Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών που θα προβλέπει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης των προσόντων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης και της Άτυπης Μάθησης Ανάπτυξη μηχανισμού ιεράρχησης / προτεραιοποίησης προσόντων προς πιστοποίηση Ανάπτυξη του Συστήματος Αδειοδότησης των Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων (ΦΠΠ) Ανάπτυξη ελεγκτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση της εναρμόνισης των ΦΠΠ με το πλαίσιο αδειοδότησής τους Πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών και του Συστήματος Αδειοδότησης των Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

14 Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Πιστοποίηση Εκροών
Διασφάλιση Ποιότητας κατά την Πιστοποίηση Εκροών Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά την Πιστοποίηση Εκροών Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, παράλληλα με την πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Ανάπτυξη των διαδικασιών που θα ασκεί ο ΕΟΠΠ κατά τη λειτουργία του ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας

15 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Κωνσταντίνος Καλτσάς


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: Υλοποίηση και ο Ρόλος του Ε.Ο.Π.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google