Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 7.2 Τα βασικά στοιχεία των περιεχομένων της κατάρτισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 7.2 Τα βασικά στοιχεία των περιεχομένων της κατάρτισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 7.2 Τα βασικά στοιχεία των περιεχομένων της κατάρτισης

2 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Βασικά στοιχεία του περιεχομένου της κατάρτισης Υπάρχουν πρότυπα αναφοράς για τη δόμηση της κατάρτισης σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας. Επιπλέον, τα Κοινοτικά έγγραφα – όπως ο προαναφερθείς Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την κινητικότητα - και το ίδιο το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, απαιτούν την παρουσία κάποιων βασικών θεμάτων στο πλάνο κατάρτισης των ανθρώπων στο εξωτερικό. Τα βασικά στοιχεία είναι:  Στόχοι και περιεχόμενο της κινητικότητας  Μέθοδοι εργασίας 1: δραστηριότητες και λειτουργικά στάδια  Μέθοδοι εργασίας 2: συνοδευτικά μέτρα  Μέθοδοι εργασίας 3: αξιολόγηση  Μέθοδοι εργασίας 4: επιβεβαίωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της κινητικότητας.

3 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Στόχοι και περιεχόμενο της κινητικότητας Η κινητικότητα, (IVT, PLM, VETPRO), έχει ένα σαφές περιεχόμενο κατάρτισης με στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και σχετικών νοοτροπιών. Ήδη κατά τη διάρκεια της υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να υποδεικνύονται οι στόχοι που αφορούν τις δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτυχθούν ή να τελειοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας.

4 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Οι μακρο-τυπολογίες των στόχων της κινητικότητας:  θα πρέπει να επιτρέπουν την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον οργανισμό στον οποίο λαμβάνει χώρα η κινητικότητα  θα πρέπει να βοηθούν τον συμμετέχοντα να κατανοήσει το πολιτισμικό, κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η κινητικότητα  θα πρέπει να βοηθούν τον συμμετέχοντα να κατανοήσει τις δραστηριότητες που αφορούν ειδικά το επαγγελματικό προφίλ που έχει επιλέξει  θα πρέπει να βοηθούν τους συμμετέχοντες στην εκτέλεση των εργασιών που σχετίζονται με το επαγγελματικό τους προφίλ κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους εμπειρίας στην επιχείρηση  θα πρέπει να αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητες των συμμετεχόντων στην κινητικότητα  θα πρέπει να αναπτύσσουν τις ικανότητες συσχέτισης των συμμετεχόντων τόσο όσον αφορά τη δράση βάσει έμμεσων γνώσεων όσο και την αυτοπεποίθησή τους

5 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Μέθοδοι εργασίας 1: οι δραστηριότητες και τα λειτουργικά στάδια Το πρόγραμμα κατάρτισης που αναφέρεται στο έντυπο αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει ήδη οδηγίες για τις μεθόδους υλοποίησης της κινητικότητας και για την εκπλήρωση της σειράς μαθημάτων κατάρτισης. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να αναλύονται και να προσδιορίζονται κατά την αρχική φάση του προγράμματος. Ο προτείνων συνεργάτης και οι αποστέλλοντες οργανισμοί, βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αναγκών και του ελέγχου των επιλογών, αλληλεπιδρούν με τον φιλοξενούντα συνεργάτη για τον σαφή προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που αναμένονται κατά τη διάρκεια της διακρατικής κινητικότητας.

6 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Τα βασικά περιγραφικά θέματα περιλαμβάνουν:  Πληροφορίες για την επιχείρηση και τον λειτουργικό τομέα στον οποίο θα αποκτηθεί η εμπειρία.  Πληροφορίες για τη θέση εργασίας και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται.  Πληροφορίες για τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που διατίθεται για την διεκπεραίωση των καθηκόντων  Καθημερινές εργασίες και χρονοδιάγραμμα παρουσιών  Θέματα επιμελητείας εντός της επιχείρησης, όπως η καντίνα ή άλλες υπηρεσίες  Τη συνολική διάρκεια της εμπειρίας κατάρτισης.

7 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Μέθοδοι εργασίας 2: συνοδευτικά μέτρα Δύο τυπολογίες δραστηριοτήτων:  τις διοικητικές και οργανωτικές ενέργειες: το πρόγραμμα θα πρέπει να υποδεικνύει τις μεθόδους οργάνωσης της παραμονής στη φιλοξενούσα χώρα  τις ενέργειες παρακολούθησης της κινητικότητας: θα πρέπει να θυμόμαστε την ανάγκη να δηλωθεί ο τρόπος συνοδείας και παρακολούθησης του όλου προγράμματος κατάρτισης

8 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Μέθοδοι εργασίας 3: αξιολόγηση Η συνολική διοικητική προσέγγιση είναι συμμετοχική και στοχεύει στην εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων και των αποδεκτών σε όλα τα στάδια του προγράμματος. Καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία η κοινοποίηση των πληροφοριών για τις γενικές μεθόδους αξιολόγησης στα άτομα που επίσης λαμβάνουν μέρος στην κινητικότητα, δηλώνοντας τη μεθοδολογία και τα εργαλεία αξιολόγησης της μάθησης.

9 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Μέθοδοι εργασίας 4: επιβεβαίωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της κινητικότητας Είναι σημαντικό στο τέλος του προγράμματος κινητικότητας να έχουν οι συμμετέχοντες τη δυνατότητα να επιδείξουν την πρόοδο που επιτεύχθηκε και πιθανώς να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν στον δικό τους χώρο εργασίας ή να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. It is important that at the end of the mobility Οι κανονισμοί για τα προγράμματα LLP (του προγράμματος Leonardo da Vinci) δεν επιβάλλουν την αποκλειστική χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, αν και συνιστάται ανεπιφύλακτα η χρήση του συνόλου των εργαλείων EUROPASS. Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός του περιεχομένου της κατάρτισης θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση και την πιστοποίηση των ικανοτήτων.

10 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την κινητικότητα Τον Δεκέμβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την κινητικότητα, σε σχέση με την διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας η οποία στοχεύει στην εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση. Ο Χάρτης προσδιορίζει 10 σημαντικά σημεία για τις πρωτοβουλίες κινητικότητας στις οποίες συμμετέχουν νέοι ή ενήλικες, με σκοπό την επίσημη ή άτυπη μάθηση αλλά και την προσωπική ή επαγγελματική τους βελτίωση.

11 Τρόπος σχεδιασμού του περιεχομένου κατάρτισης Περιεχόμενα:  Τα σημαντικότερα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της κατάρτισης σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας  Οι στόχοι της κατάρτισης  Οι μέθοδοι υλοποίησης της κατάρτισης (δραστηριότητες, συνοδευτικά μέτρα, αξιολόγηση).  Επιβεβαίωση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της κινητικότητας.  Η ιδιαιτερότητα της κινητικότητας VETPRO.  Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την κινητικότητα: στόχοι και περιεχόμενα.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 7.2 Τα βασικά στοιχεία των περιεχομένων της κατάρτισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google