Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

GRUNDTVIG Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "GRUNDTVIG Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 GRUNDTVIG Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)

2 Αύξηση της κινητικότητας εκ π αιδευτών και ενηλίκων εκ π αιδευομένων Προώθηση της ευρω π αϊκής συνεργασίας μεταξύ οργανισμών εκ π αίδευσης ενηλίκων Δημιουργία και διάδοση της καινοτομίας στην εκ π αίδευση ενηλίκων μέσω των τεχνολογίας της ε π ικοινωνίας και της π ληροφορίας Ανά π τυξη εναλλακτικών μορφών μάθησης για κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες GRUNDTVIG- ΣΤΟΧΟΙ

3 GRUNDTVIG Αποκεντρωμένες Δράσεις Προ π αρασκευαστικές Ε π ισκέψειςΕκ π αιδευτικές Συμ π ράξεις Ενδοϋ π ηρεσιακή Κατάρτιση για Προσω π ικό Εκ π αίδευσης Ενηλίκων GRUNDTVIG (IST) Ε π ισκέψεις και Ανταλλαγές για Προσω π ικό Εκ π αίδευσης ΕνηλίκωνΒοηθοί GRUNDTVIG Εργαστήρια GRUNDTVIG Σχέδια Εθελοντισμού για Άτομα Μεγαλύτερης Ηλικίας GRUNDTVIG Senior Volunteering Projects

4 Grundtvig– Χρηματοδότηση Ακαδημαϊκό έτος 2012 -> 1.189.000 €

5 GRUNDTVIG Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση για Προσωπικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων  Κύκλοι μαθημάτων εντός ή εκτός του ευρωπαϊκού καταλόγου σεμιναρίων: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm  Θέματα κατάρτισης: περιεχόμενο και μεθοδολογία της διδασκαλίας ενηλίκων, προσβασιμότητα των ενηλίκων σε μαθησιακές ευκαιρίες, διαχείριση της εκπαίδευσης ενηλίκων, συστήματα/πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων  Διάρκεια: από 5 εργάσιμες ημέρες έως 6 εβδομάδες  3 προθεσμίες ανά έτος

6 GRUNDTVIG Επισκέψεις και ανταλλαγές για Προσωπικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: • Διδασκαλία • Έρευνα ή μελέτη πτυχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα υποδοχής • Μελέτη ή /και προσφορά τεχνογνωσίας σε πτυχές συστήματος/ πολιτικής εκπαίδευσης ενηλίκων • Λιγότερο τυπικές μορφές κατάρτισης, όπως περίοδος “επίσκεψης εργασίας” (job-shadowing) • Συνέδριο ή ημερίδα • Διάρκεια από 1 ημέρα ως 12 εβδομάδες • Μετά από πρόσκληση του οργανισμού υποδοχής • 3 προθεσμίες ανά έτος

7 GRUNDTVIG Βοηθοί Εκπαιδευτές Άτομα που απασχολούνται ή που πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση ενηλίκων (τυπική, μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση ) Διάρκεια 13 έως 45 εβδομάδες Απευθείας επικοινωνία του υποψηφίου με τον οργανισμό υποδοχής Συμμετοχή σε διδακτικό ή διοικητικό έργο στην εκπαίδευση ενηλίκων

8 Εργαστήρια Grundtvig  Μαθησιακές δραστηριότητες και σεμινάρια  Διάρκεια 5 έως 10 ημέρες  10 έως 20 ενήλικες εκπαιδευόμενοι από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση  Θέμα ενδιαφέροντος σχετικό με τους στόχους του Προγράμματος Grundtvig (π.χ. εικαστικές τέχνες, μουσική, δημιουργικότητα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, εκμάθηση γλωσσών, θέματα κοινού Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ενεργοί πολίτες και διαπολιτισμικός διάλογος)  Όχι επαγγελματική κατάρτιση • Δημοσίευση ευρωπαϊκού καταλόγου Εργαστηρίων • Οι ενδιαφερόμενοι ενήλικες εκπαιδευόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο διοργανωτή οργανισμό

9 ΣΧΕΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ GRUNDTVIG ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  Διμερείς συμπράξεις και ανταλλαγές μεγαλύτερων σε ηλικία εθελοντών μεταξύ τοπικών οργανισμών που εδρεύουν σε δύο χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση  Κάθε οργανισμός φιλοξενεί και αποστέλλει  2-6 εθελοντές  άνω των 50 ετών  για διάστημα 3 - 8 εβδομάδων

10 GRUNDTVIG Εκπαιδευτικές Συμπράξεις  πλαίσιο δραστηριοτήτων πρακτικής συνεργασίας μεταξύ φορέων της εκπαίδευσης ενηλίκων με την ευρύτερη έννοια - τυπική, μη τυπική ή άτυπη  τουλάχιστον 3 εταίροι από 3 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τη Δια Βίου Μάθηση (μια εκ των οποίων πρέπει να είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  για την ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και εκπαιδευτικών μεθόδων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος  διάρκεια σύμπραξης: 2 έτη

11 Αιτήσεις Grundtvig 2007-2011

12 Εγκεκριμένες Αιτήσεις Grundtvig 2007-2011

13  Προγραμματισμένες επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς φορείς/υπηρεσίες/ΜΚΟ και συναντήσεις εργασίας με συγκεκριμένο θέμα.  Ομάδες 10-15 συμμετεχόντων από διάφορες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.  Οι δραστηριότητες οργανώνονται από εκπαιδευτικές αρχές (τοπικές, περιφερειακές ή κεντρικές) της χώρας υποδοχής και έχουν διάρκεια 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Επισκέψεις Μελέτης - Study Visits για στελέχη και εμπειρογνώμονες της εκπαίδευσης και κατάρτισης

14 Στόχοι :  ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ανωτέρων στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος  οι ασκούντες σημαντικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες σε τοπικό ή περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο να βελτιώσουν το έργο τους βάσει της εμπειρίας από τις εκπαιδευτικές δομές, καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις άλλων κρατών μελών.  Διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Cedefop και σε εθνικό επίπεδο από τις Εθνικές Μονάδες

15 Επισκέψεις Μελέτης που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα για στελέχη εκπαίδευσης και κατάρτισης από το εξωτερικό

16 Συμμετοχή στελεχών εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ελλάδα σε Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό Συμμετοχή στελεχών εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ελλάδα σε Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό

17 Πληροφορίες Ιστοσελίδα Ε. Ε.: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.html Ιστοσελίδα ΙΚΥ : http://www.iky.gr


Κατέβασμα ppt "GRUNDTVIG Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google