Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 9.1 Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επικύρωση των εμπειριών τοποθέτησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 9.1 Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επικύρωση των εμπειριών τοποθέτησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 9.1 Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επικύρωση των εμπειριών τοποθέτησης

2 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιτύχουν την αναγνώριση και επικύρωση των γνώσεων που απέκτησαν στο εξωτερικό Αυτό σχετίζεται και πάλι με τα εθνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και, κατά συνέπεια με τις διαδικασίες επικύρωσης των δεξιοτήτων που αποκτώνται.

3 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Η επικύρωση προσδιορίζει μια διαδικασία πιστοποίησης: Η πιστοποίηση: μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα σύνολο ενεργειών που υποθέτουν την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων, μέσω των οποίων ένα άτομο επιβεβαιώνει με νόμιμο και θεσμοθετημένο τρόπο την ιδιοκτησία και την ύπαρξη απτών και αδιάσειστων αντικειμένων. Δεξιότητες: που αποκτώνται από τους ανθρώπους μέσω των προσωπικών, επαγγελματικών και εργασιακών εμπειριών.

4 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Η κύρια αρχή η οποία σχετίζεται με την πιστοποίηση είναι η διαφάνεια. μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα σύνολο πρακτικών για την επεξεργασία του περιεχομένου των στοιχείων στα οποία θα βασιστεί η αναγνώριση και/ή η πιστοποίηση. Με άλλα λόγια, αντί να παρέχει μια ασαφή εικόνα της αρχής της διαφάνειας, ωθείται ώστε να παρέχει μια σαφή εικόνα για τα γεγονότα, τις εμπειρίες, τα αποτελέσματα (όπως οι δεξιότητες που κατέχει το άτομο, τα προσόντα που αποκτά κλπ.) ή τις διαδικασίες (π.χ. διαδικασίες για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων της κατάρτισης) ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη κατανόηση εκ μέρους τρίτων.

5 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Η Ευρωπαϊκή εξέλιξη προς ένα σύστημα πιστοποίησης Η εν λόγω διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά η πιο σημαντική εξέλιξη (και τα πιο σημαντικά αποτελέσματα) συνδέονται με τη θέσπιση της Στρατηγικής της Λισαβόνας και την έναρξη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Από τη Στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία παρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 2000, η Ευρώπη έχει αποδεχθεί τις προκλήσεις από τις κοινωνικές αλλαγές στη γνώση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κατά συνέπεια, τα τριτοβάθμια συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης θεωρούνται ως ουσιαστική προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας γνώσεων. Η "Δήλωση της Κοπεγχάγης" παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2002. Πρόκειται για μια συμφωνία με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρότερης συνεργασίας σε ορισμένους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και το κύριο πεδίο του δικού μας θέματος, δηλαδή η διαφάνεια των τίτλων σπουδών και των δεξιοτήτων, η εγγύησης της ποιότητας, η μεταφορά μονάδων εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργία κοινών αρχών για την αναγνώριση της μη επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης και τις δια βίου καθοδήγησης.

6 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Η διαδικασία που εξασφαλίζει την υιοθέτηση αυτής της δήλωσης παρουσιάστηκε το 2001 στο Bruges μέσω του Κειμένου της Επιτροπής της ΕΕ με τίτλο: “Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού χώρου δια βίου μάθησης” Η Ευρώπη επέλεξε να δημιουργήσει ένα "κοινό νόμισμα" όσον αφορά τους τίτλους σπουδών και τις δεξιότητες και καθόρισε τον τρόπο δημιουργίας του: αναγνωρίζοντας διάφορα ακλόνητα αποτελέσματα στα πλαίσια μιας εύλογης στρατηγικής, συνεργαζόμενη παράλληλα με όλα τα εμπλεκόμενα Κράτη- μέλη.

7 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Η στρατηγική και τα ακλόνητα αποτελέσματα αφορούν:  τον σχεδιασμό ενός μοναδικού πλαισίου για την διαφάνεια των δεξιοτήτων και των τίτλων σπουδών, τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν με ενιαία μορφή τα υφιστάμενα εργαλεία για τη διαφάνεια  τον σχεδιασμό ενός συστήματος μεταφοράς μονάδων για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση  την υιοθέτηση κοινών πρακτικών ποιότητας για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση  την υιοθέτηση κοινών αρχών για την αναγνώριση, την πιστοποίηση τις επίσημης και ανεπίσημης μάθησης, ώστε να είναι περισσότερο εγγυημένη η συμβατότητα μεταξύ των διάφορων προσεγγίσεων των Κρατών-μελών  την διευθέτηση της καθοδήγησης για την επαγγελματική κατάρτιση για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης τόσο της καθοδηγητικής πληροφόρησης όσο και των συμβουλευτικών υπηρεσιών

8 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Το EQF – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τίτλων Σπουδών (ιδρύθηκε επισήμως το 2008 ) Είναι ένα Ευρωπαϊκό κοινό πλαίσιο αναφοράς για την προώθηση της κινητικότητας των ατόμων και τη διευκόλυνση της δια βίου μάθησης. Το EQF συνδέεται με το εθνικό σύστημα τίτλων σπουδών της κάθε χώρας, λειτουργώντας ως εργαλείο μετάφρασης ικανό να συσχετίζει και να συγκρίνει τους διάφορους τίτλους σπουδών που χορηγούνται από τα Κράτη-μέλη

9 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Τα Κράτη-μέλη παρακαλούνται να:  χρησιμοποιούν το EQF ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των επιπέδων των τίτλων σπουδών σε ολόκληρα συστήματα  φέρουν τα εθνικά συστήματα τίτλων σπουδών στα επίπεδα του EQF έως το 2010, πιθανώς μέσω της ανάπτυξης εθνικών πλαισίων αναφοράς τίτλων σπουδών  διασφαλίσουν ότι όλα τα νέα πιστοποιητικά, οι τίτλοι σπουδών και τα έγγραφα Europass θα κάνουν αναφορά στο σωστό επίπεδο EQF έως το 2012  αναπτύξουν μια προσέγγιση βασισμένη στα αποτελέσματα της μάθησης με σκοπό τον καθορισμό και την περιγραφή των τίτλων σπουδών.

10 Μέθοδοι επικύρωσης των δεξιοτήτων Περιεχόμενα :  Οι έννοιες της επικύρωσης, της αναγνώρισης και των πιστοποιημένων δεξιοτήτων.  Η αρχή της διαφάνειας.  Ευρωπαϊκή ανάπτυξη προς τις πιστοποιημένες δεξιότητες.  Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επικύρωσης Προσόντων


Κατέβασμα ppt "ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 9.1 Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές για την επικύρωση των εμπειριών τοποθέτησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google