Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ονοματεπώνυμο: Γκουτζήκα Όλγα ΑΕΜ:3120 Εξάμηνο: Στ’ Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική Διδάσκουσα: Tάχου-Ηλιάδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ονοματεπώνυμο: Γκουτζήκα Όλγα ΑΕΜ:3120 Εξάμηνο: Στ’ Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική Διδάσκουσα: Tάχου-Ηλιάδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ονοματεπώνυμο: Γκουτζήκα Όλγα ΑΕΜ:3120 Εξάμηνο: Στ’ Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική Διδάσκουσα: Tάχου-Ηλιάδου

2  Το συμβούλιο της Ευρώπης δημιουργήθηκε το 1949 στο Λονδίνο, με κύριο σκοπό τη συμβολή στη «δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης και την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Οι δραστηριότητές του αφορούν κυρίως πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Μάλιστα ένα από τα προγράμματα του ΣτΕ αποτελεί και το εκπαιδευτικό. Κύριοι στόχοι του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι η εφαρμογή μόνιμης εκπαιδευτικής πολιτικής, ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης και αύξηση της αποδοτικότητάς της, η ενημέρωση και η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων και η μέριμνα για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταναστών. Το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ)

3  Στην πολιτιστική σύμβαση των κρατών – μελών του ΣτΕ είχαν προσδιοριστεί ως κύριοι στόχοι η προώθηση της μελέτης των γλωσσών, της ιστορίας και του πολιτισμού των συμβαλλόμενων κρατών και του κοινού τους πολιτισμού. Έτσι, τη δεκαετία του ‘60 διεύρυνε τη δράση του και προχώρησε στην έκδοση ενός Οδηγού σχολικών συστημάτων ενώ το ‘70 με σκοπό να αντιμετωπιστούν προβλήματα πολιτιστικής και κοινωνικής διάστασης προχώρησε στην εφαρμογή σχεδίων που αφορούσαν είτε στα εκπαιδευτικά συστήματα στο σύνολό τους είτε σε συγκεκριμένες περιοχές ( προσχολική αγωγή, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση κλπ ).

4  Κατά την δεκαετία του ‘80 εκπονήθηκαν μια σειρά από προγράμματα στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, που σταθεροποιήθηκαν από ορισμένες δράσεις. Οι δράσεις αυτές είχαν ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας γενιάς Ευρωπαίων πολιτών με συνείδηση του νέου πολιτικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου της Ευρώπης μέσα στο οποίο θα ζουν σαν μία και μόνη «ομόλογη» οντότητα.

5  Την δεκαετία αυτή το συμβούλιο της Ευρώπης επικεντρώθηκε στον ορισμό μίας ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Η σχετική προβληματική οδήγησε σε ένα «νέο πρόγραμμα δράσης» σχετικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βασικός στόχος ήταν να αποκτήσουν οι νέοι γνώσεις, δυνατότητες και στάσεις που θα τους ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Έτσι το πρόγραμμα δράσης είχε δυο βασικούς άξονες, έναν γενικό και έναν ειδικό. Ο γενικός άξονας στόχευε στην ανάπτυξη της σκέψης και της συνεργασίας στα κοινά προβλήματα ενώ ο ειδικός αναφερόταν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης σχετικά με την Ευρώπη, τόσο στα προγράμματα όσο και στις δραστηριότητες τις εκτός προγραμμάτων, καθώς και τις εξωσχολικές.

6  Στη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90 το ΣτΕ υλοποίησε μια σειρά από προγράμματα δράσης στο χώρο της εκπαίδευσης, ανάμεσα στα οποία πιο σημαντικά θεωρούνται τα ακόλουθα: 1) Η διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών. 2) Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την Ευρώπη. 3) Εκπαίδευση ενηλίκων και κοινωνική αλλαγή. 4) Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, μειονότητες: εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ζητήματα. 5) Προγράμματα κινητικότητας εκπαιδευτικών. 6) Πολιτικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 7) Εκπαιδευτική τεκμηρίωση και έρευνα. 8) Εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτεία.

7  Ο κύριος σκοπός του προγράμματος του ΣτΕ «Η εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτεία» είναι να ενδυναμώσει τις δημοκρατικές κοινωνίες ενισχύοντας και διατηρώντας μια ζωντανή δημοκρατική κουλτούρα. Ως δράση του εκπαιδευτικού τομέα του ΣτΕ, το πρόγραμμα αυτό διερεύνησε σε βάθος τις έννοιες της εκπαίδευσης για τη δημοκρατία, τις δεξιότητες και ικανότητες, τις στρατηγικές μάθησης και τις πρακτικές εφαρμογές της. Οι επακόλουθες δραστηριότητες της περιόδου 2001-2004 εστιάζονται στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας, καθώς επίσης στην ενίσχυση της επικοινωνίας, της διάχυσης της πληροφορίας και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

8  Α) Δεξιότητες: 1. Να κάνει τους μαθητές ικανούς να μιλούν τουλάχιστον μια ευρωπαϊκή γλώσσα πέρα από τη μητρική. 2. Να αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες σε συνδυασμό με τις γλωσσικές ως μέσο αποτελεσματικής επικοινωνίας. 3. Να ενισχύσει βασικές μαθησιακές και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες. 4. Να αναπτύσσει οπτικές και επινοητικές δεξιότητες με σκοπό να συμπεριλάβει την αισθητική αντίληψη και εκτίμηση μιας ποικιλίας πολιτιστικών μορφών. 5. Να παρέχει ευκαιρίες στους μαθητές για την εξάσκηση μιας ευρείας περιοχής πολιτικών δεξιοτήτων.

9  Β) Γνώσεις: 1. Να εφοδιάσει τους μαθητές με γνώσεις για την κατανόηση των διαφορών και ομοιοτήτων του περιβάλλοντος και του τρόπου ζωής της Ευρώπης. 2. Να κάνει τους μαθητές να κατανοήσουν την ποικιλία των μορφών διάταξης και των διαδικασιών των ανθρώπινων εγκαταστάσεων και των μορφών παραγωγής. 3. Να εξετάζει πολιτικοοικονομικές τάσεις και πολιτικές όσον αφορά τα αποτελέσματά τους, του παρόντος και του μέλλοντος. 4. Να αποδίδει προσοχή στη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και φύσης στο περιβάλλον και τις συνέπειες. 5. Να εξασφαλίζει την κατανόηση από τους μαθητές του βαθμού της συνέχειας και της έννοιας της αλλαγής με την πάροδο του χρόνου και να αποσαφηνίζει τη φύση, τις αιτίες και τα αποτελέσματα των αλλαγών.

10 6. Να καλλιεργεί την κατανόηση του ουσιαστικού ρόλου, της χρήσης και της ποικιλίας των αποδεικτικών στοιχείων ως βάση της επακόλουθης κρίσης. 7. Να καλλιεργεί τη γνώση, μέσα από την άμεση εμπειρία, για την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 8. Να βοηθά τους μαθητές να κατανοούν τις κοινωνικές δομές και τα ήθη, τους θεσμούς και τα ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας. 9. Να καλλιεργεί την γνώση και την κατανόηση των διεθνών τάσεων, των τρόπων σκέψης και των μορφών συμπεριφοράς που αλλάζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία. 10. Να διασφαλίσει την κατάλληλη πληροφόρηση των μαθητών και την κατανόηση τόσο των συνεπειών του ευρωπαϊκού πλουραλισμού όσο και των οργανισμών, των ιδρυμάτων και των ιδεών που συμβάλλουν στην ευρύτερη ενότητα.

11  Γ) Στάσεις και αξίες: 1. Να κάνει τους μαθητές να σέβονται την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. 2.Να ενθαρρύνουν την εκτίμηση των μαθητών για τις ευρωπαϊκές αξίες γενικά και ιδιαίτερα τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες. 3. Να αναπτύσσουν οι μαθητές μεγαλύτερη κοινωνική μετάσταση και αντίληψη της αξίας του να ζουν σε μία πλουραλιστική κοινωνία. 4. Να διεγείρουν την ανάπτυξη κοινωνικής μετάστασης με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερης κατανόησης μεταξύ των Ευρωπαίων και τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη συνεργασία. 5. Να κάνει τους μαθητές ικανούς να δεχτούν τις ευθύνες που έχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες και να αναπτύξουν εποικοδομητικές τάσεις για σύγχρονα θέματα.

12


Κατέβασμα ppt "Ονοματεπώνυμο: Γκουτζήκα Όλγα ΑΕΜ:3120 Εξάμηνο: Στ’ Μάθημα: Εκπαιδευτική Πολιτική Διδάσκουσα: Tάχου-Ηλιάδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google