Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επιμορφουμένων, ώστε να προβληματιστούν: για το πότε και πώς η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει αποδοτικά στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας για το πώς πρέπει να αξιολογείται το μαθησιακό αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιούνται οι ΤΠΕ για τις μεθόδους τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ώστε να διδάξουν τα σχετικά θέματα

3 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το επιμορφωτικό υλικό χαρακτηρίζεται από δυο σημαντικά γνωρίσματα: 1. τη σπειροειδή χρήση και 2. την πολυεπίπεδη μορφή

4 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η σπειροειδής χρήση σημαίνει ότι ορισμένες έννοιες, μέθοδοι ή τεχνικές μπορούν να γίνουν αντικείμενο διδασκαλίας ή γενικότερα να αποτελέσουν αντικείμενα διαπραγμάτευσης περισσότερες από μια φορές, για ποικίλους σκοπούς και σε άλλο βάθος κάθε φορά

5 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η πολυεδρική αντιμετώπιση σημαίνει ότι μια διδακτική δραστηριότητα δεν έχει μια και μόνη «όψη» και δεν μπορεί να αναλυθεί πλήρως στα πλαίσια μιας και μόνης προβληματικής ή ενός και μόνου μαθήματος

6 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το διδακτικό και το επιμορφωτικό υλικό αποτελεί ένα εφήμερο υλικό. Άρα πρέπει να είναι σύγχρονο (με την έννοια του μοντέρνου) και να αντικατοπτρίζει το τρέχον παράδειγμα (paradigm) στις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ

7 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η διδασκαλία πρέπει να συμβάλλει στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον τις εξελίξεις, τις προκλήσεις, τις νέες δυνατότητες αλλά και τα νέα προβλήματα τα οποία δε μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος.

8 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η διδακτική κατάσταση, ο διδάσκων, το μάθημα και το διδακτικό υλικό, πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις και εικασίες να πειραματιστούν, να δοκιμάσουν, να επαληθεύσουν

9 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η διδακτική αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της χρήσης αυτών καθαυτών των ΤΠΕ αλλά της χρήσης τους μέσα σε κατάλληλα διδακτικά πλαίσια, σε σχεδιασμένες διδακτικές καταστάσεις

10 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: μεταβάλλουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης αλλάζουν τη θεώρηση για τα αντικείμενα μάθησης εισάγουν τη λογική των πολυγραμματισμών διαμορφώνουν ένα νέο εκπαιδευτικό τοπίο διαχειρίζονται την κατανόηση και την παραγωγή του πολυτροπικού ψηφιακού λόγου

11 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το νέο ψηφιακό τοπίο μέσα στο κοινωνικό και επικοινωνιακό περιβάλλον πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα και το διδακτικό υλικό. Οι εκπαιδευτικοί δεν λειτουργούν μόνον ως διευκολυντές της μάθησης αλλά και ως ενεργοί πολίτες

12 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισσαβόνα το 2000 θέτει ως ορόσημο το 2010 οπότε η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ανταγωνιστική δύναμη διεθνώς μέσα από το μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών δομών. Στο Λουξεμβούργο τα κράτη μέλη απεφάσισαν την σύγκλιση των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων.

13 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το Συμβούλιο της Στοκχόλμης αποφάσισε: • Αλλαγή των δομών της εκπαίδευσης σε ποιοτικό επίπεδο • Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση • Να καταστεί το εκπαιδευτικό σύστημα ανοικτό προς τον κόσμο.

14 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αλλαγή των εκπαιδευτικών δομών σε ποιοτικό επίπεδο Η αλλαγή αφορά: τη βελτίωση των παρεχόμενων πόρων σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές την ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες τον τρόπο αξιοποίησης των διαθέσιμων τεχνολογικών μέσων την επάρκεια σε εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό

15 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Η διευκόλυνση αφορά: τη δυνατότητα πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τη μετακίνηση από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο στα πλαίσια της δια βίου μάθησης την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στα πλαίσια της κοινωνικής συνοχής την ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

16 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άνοιγμα συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης προς τον κόσμο Το άνοιγμα επιδιώκει: έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και κατάρτισης την υπέρβαση της δυσκολίας του γλωσσικού φράγματος τη σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

17 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ευρωπαϊκή έκθεση για: τις αναμενόμενες δεξιότητες του σύγχρονου εκπαιδευτικού ενόψει της εισαγωγής της τεχνολογίας τις οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο σχολικών μονάδων τις ικανότητες ανάληψης δράσεων την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΝΤ

18 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η επιμόρφωση αποτελεί εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα να: οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης αξιοποιούν τις ΤΠΕ συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράμματος και να το προσαρμόζουν στις ανάγκες των μαθητών επικοινωνούν ουσιαστικά με γονείς και κοινωνικούς εταίρους ικανοποιούν τις απαιτήσεις της δια βίου μάθησης ή της ειδικής αγωγής των ΑΜΕΑ


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google