Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Αλέξανδρος Μακρής Γενικός Διευθυντής ΕΦΕΠΑΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Αλέξανδρος Μακρής Γενικός Διευθυντής ΕΦΕΠΑΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Αλέξανδρος Μακρής Γενικός Διευθυντής ΕΦΕΠΑΕ

2 Σύνοψη Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΑΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Σύνοψη Παρουσίασης2 Προφίλ ΕΦΕΠΑΕ3 Μετοχικό Κεφάλαιο και Διοίκηση4-5 Σύμβαση Έργου6 Αμοιβή ΕΦΕΠΑΕ7 ΕΦΕΠΑΕ & ΕΤΑΙΡΟΙ8 Περιφερειακή Κατανομή9 Διεργασία του Έργου10 Περιεχόμενο του Έργου11-15 Σκοπός ΕΦΕΠΑΕ16 Δράσεις ΕΦΕΠΑΕ17 Αποτελέσματα από το Έργο μας18 Ενσώματο και Άυλο Ενεργητικό19-21 Πληροφόρηση – Δημοσιότητα22 Πλεονεκτήματα ΕΦΕΠΑΕ23 Επιχειρησιακά Πλεονεκτήματα24 Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι25 Όραμα ΕΦΕΠΑΕ26 Τέλος Παρουσίασης27

3 Προφίλ ΕΦΕΠΑΕ

4 Μετοχικό Κεφάλαιο και Διοίκηση Ι

5 Μετοχικό Κεφάλαιο και Διοίκηση ΙΙ

6 Σύμβαση Έργου

7 Αμοιβή ΕΦΕΠΑΕ Ο ΕΦΕΠΑΕ δεν εισπράττει αμοιβή Καταβάλλονται μόνο οι πραγματικές λειτουργικές δαπάνες (οροφές σε μισθούς, εκτός έδρας, κτλ) Έπειτα από αυστηρούς ελέγχους και πιστοποιήσεις από τους Αρμόδιους Φορείς Ανώτατο Επιτρεπτό Ύψος (4,5%) του υπό διαχείριση οικονομικού αντικειμένου Ο ΕΦΕΠΑΕ υπολείπεται σημαντικά του Ανώτατου Επιτρεπτού Ύψους. Ο ΕΦΕΠΑΕ δεν εισπράττει κέρδος από το προς διαχείριση οικονομικό αντικείμενο, και κατ επέκταση δεν επιβαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Αμοιβή ΕΦΕΠΑΕ

8 ΕΦΕΠΑΕ & Εταίροι

9 Χωρικές Αρμοδιότητες Εταίρων

10 Στάδια του Έργου Υποβολή – Αξιολόγηση - Ένταξη Δημοσιοποίηση – Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Παρακολούθηση – Πληρωμές – Παραλαβή Παρακολούθηση Μετά την Ολοκλήρωση Οριζόντιες Ενέργειες

11 Περιεχόμενο του Έργου Ι Δημοσιοποίηση των προκηρύξεων Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων Ηλεκτρονική παραλαβή (μέσω διαδικτύου) και παραλαβή της έντυπης μορφής των προτάσεων Συγκρότηση και διαχείριση μητρώου αξιολογητών Αξιολόγηση των προτάσεων (ηλεκτρονικά) Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών, υποστήριξη της λειτουργίας τους και διαβίβαση της εισήγησης προς την Αρμόδια Υπηρεσία. Υποβολή – Αξιολόγηση – Ένταξη

12 Περιεχόμενο του Έργου ΙΙ Ευρεία δημοσιοποίηση των εγκριτικών αποφάσεων και ενημέρωση δικαιούχων Άμεση ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των παραπάνω ενεργειών μέσω του ΠΣΚΕ Δημοσιοποίηση – Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση

13 Περιεχόμενο του Έργου ΙΙΙ Συνεχής παρακολούθηση των έργων των Δικαιούχων και Παροχή υποστήριξης Εξασφάλιση των πόρων της Δημόσιας Χρηματοδότησης Πιστοποίηση Πληρωμή Δικαιούχων (προκαταβολές, ενδιάμεσες πληρωμές, αποπληρωμές) Παραλαβή των Έργων Παρακολούθηση – Πληρωμές – Παραλαβή

14 Περιεχόμενο του Έργου IV Παρακολούθηση της λειτουργίας των επενδυτικών έργων μετά την ολοκλήρωσή τους για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα Άμεση ηλεκτρονική διεκπεραίωση των παραπάνω ενεργειών Παρακολούθηση μετά την Ολοκλήρωση

15 Περιεχόμενο του Έργου V Διατύπωση γνώμης για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Εκπόνηση και υποβολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, εγχειριδίων διαχείρισης, ελέγχου πράξεων, εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου Τήρηση των όρων της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) του ΕΣΠΑ Οριζόντιες Ενέργειες

16 Σκοπός ΕΦΕΠΑΕ ΣΤΟΧΟΣ - Ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε -Παροχή Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών -Αποτελεσματική Διαχείριση Ενισχύσεων Ενισχύονται: Ίδρυση νέων επιχειρήσεων Εκσυγχρονισμό και Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αύξηση εξωστρέφειας των επιχειρήσεων Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Δράσεις : ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΕΠ ΕΠΕΑΑ Παρεμβάσεις σε: Μεταποίηση Τουρισμός Εμπόριο Υπηρεσίες Κατάρτιση Φυσικών Προσώπων

17 Δράσεις - ΕΦΕΠΑΕ Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ο ΕΦΕΠΑΕ διαχειρίσθηκε τα παρακάτω προγράμματα: Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ547.583.800,97 €3.067.219,31 € 2ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ74698.127.008,38 €44.843.925,14 € 3ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ1.849427.806.874,25 €184.340.283,39 € 4ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ23833.464.732,80 €13.435.845,34 € 5ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ47567.821.954,45 €40.693.172,88 € 6ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ1.387107.680.428,85 €55.257.941,17 € 7ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ1.16185.753.097,25 €43.777.005,46 € 8ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ394.256.299,05 €1.781.098,92 € 9ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ3.160103.965.233,03 €102.375.874,33 € 10ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ46851.157.748,24 €25.578.874,12 € 11 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ38342.919.646,02 €29.799.628,83 € 12ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΑΑ1.83457.689.573,65 € 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ13.4881.739.814.151,26 €864.166.376,87 € 14 ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΕΠΕ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ3310.341.976,48 €5.170.988,20 € 15ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ88194.587.001,66 €38.244.442,41 € ΣΥΝΟΛΟ26.196 2.932.969.526,35 €1.510.222.250,01 €

18 Αποτελέσματα από το Έργο μας ΕΦΕΠΑΕ Συμβολή στην Ανάπτυξη 3δις € Αξιολόγηση 50.132 Επενδυτικών Σχεδίων 26.196 Ωφελούμενες Επιχειρήσεις Συμβολή στην ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων Επιτυχής Διαχείριση 15 Δράσεων

19 Ενσώματο και Άϋλο Ενεργητικό I Ανθρώπινο Δυναμικό ΕΦΕΠΑΕ Ο ΕΦΕΠΑΕ απασχολεί 350 έμπειρα στελέχη. Η Κεντρική Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ απασχολεί 20 έμπειρα στελέχη που υποβοηθούν το έργο των Εταίρων. Σπουδές Απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ (85%) Κάτοχοι Μεταπτυχιακών – Διδακτορικών Διπλωμάτων (30% των παραπάνω) Ειδικότητες Μηχανικοί Οικονομολόγοι Δικηγόροι Προγραμματιστές Στελέχη της Πληροφορικής Ο ΕΦΕΠΑΕ διαθέτει 20ετή Επιχειρησιακή Τεχνογνωσία. Ανθρώπινο Δυναμικό

20 Μορφωτικό Επίπεδο Στελεχών

21 Ενσώματο και Άυλο Ενεργητικό II Υποδομές ΕΦΕΠΑΕ Πανελλαδική δικτύωση ανά Νομό και παρουσία στις περισσότερες μεγάλες πόλεις. Μηχανογράφηση Σύγχρονο δίκτυο τερματικών Διαχείριση του ΠΣΚΕ Διαχείριση του ΟΠΣ Εξαγωγή Ποιοτικών Αναφορών για στατιστικούς και ελεγκτικούς σκοπούς Διαδίκτυο Ιστοσελίδα: www.efepae.gr Πλήρες Ενημερωτικό Υλικό των Προγραμμάτων Τηλεδιασκέψεις μεταξύ των Φορέων Σύγχρονες Κτηριακές Εγκαταστάσεις Υποδομές

22 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Στόχοι Προβολή και γνωστοποίηση των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Ενημέρωση και προετοιμασία των Δικαιούχων Εξασφάλιση μέγιστης δυνατής συμμετοχής επιχειρήσεων στα προς διαχείριση από τον ΕΦΕΠΑΕ Προγράμματα Ενέργειες Καταχωρήσεις περιλήψεων των προκηρύξεων στον Τύπο. Αποστολές Δελτίων Τύπου, για τις Δράσεις Έκδοση εντύπου με τα βασικά στοιχεία των Προγραμμάτων Ενημερωτικές εκδηλώσεις, Ημερίδες Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 500 ημερίδες

23 Πλεονεκτήματα ΕΦΕΠΑΕ Ι

24 Πλεονεκτήματα ΕΦΕΠΑΕ ΙΙ (Επιχειρησιακά) Τήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001/2008) Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Πλήρης Ηλεκτρονικοποίση της διαχείρισης των έργων μέσω 2 πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣΚΕ, ΟΠΣ) με ηλεκτρονική διεπαφή. Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληρωμών – Κατάργηση Επιταγών Επίτευξη των συμβατικών στόχων αναφορικά με τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων πληρωμών και των πιστοποιήσεων. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Δίκτυο Πανελλαδικής Εμβέλειας Δυνατότητα Μέγιστης Δημοσιότητας σε όλη την Χώρα Οργανική Σχέση με 44 Επιμελητήρια 154 Πρόσθετα Σημεία Ενημέρωσης Επιχειρησιακά Πλεονεκτήματα

25 Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι Επέκταση σε Νέους Τομείς Ερεύνα και Τεχνολογία Επιχειρηματικές δράσεις αγροτικού τομέα Πολιτιστική Βιομηχανία (Creative Industries) Στοχευμένες δράσεις Κατάρτισης – Ανθρώπινο Δυναμικό Επέκταση σε Νέα Προγράμματα Αξιοποίηση της Πανελλαδικής παρουσίας Υποστήριξη των Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δημιουργία συνεργατικών μηχανισμών και παροχή υπηρεσιών σε Φορείς Διαχείρισης Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (π.χ. αξιολόγηση προτάσεων, επαλήθευση πιστοποίηση έργων) Επιχειρησιακή Εμπειρία

26 Όραμα ΕΦΕΠΑΕ ΟΡΑΜΑ ΕΦΕΠΑΕ Μ.Μ.Ε : Καινοτόμες Ανταγωνιστικές Εξωστρεφείς Συμβολή στην Ενίσχυση της Μικροοικονομικής Ανταγωνιστικότητας της Χώρας Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων (Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας)

27


Κατέβασμα ppt "ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Αλέξανδρος Μακρής Γενικός Διευθυντής ΕΦΕΠΑΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google