Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Mastering NT Greek 9. Present Middle/Passives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Mastering NT Greek 9. Present Middle/Passives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Mastering NT Greek 9. Present Middle/Passives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic

2 Warm-ups

3 Rapping the Lord’s Prayer Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς father our the one in heaven ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου make holy name your ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου let come kingdom your γενηθήτω τ ὸ θέλημά σου, let be will your

4 PAI Verb Paradigm Rap λύωλύομεν λύειςλύετε λύειλύουσι(ν)

5 2-1-2 Paradigms - Chant this 2 1 2 λόγος γραφή ἱ ερόν λόγου γραφ ῆ ς ἱ ερο ῦ λόγ ῳ γραφ ῇ ἱ ερ ῷ λόγον γραφήν ἱ ερόν λόγοι γραφαί ἱ ερά λόγων γραφ ῶ ν ἱ ερ ῶ ν λόγοις γραφα ῖ ς ἱ ερο ῖ ς λόγους γραφάς ἱ ερά

6 The "is" verb PAI -- ε ἰ μί ε ἰ μί ἐ σμέν ε ἶ ἐ στέ ἐ στί(ν) ε ἰ σί(ν)

7 Person Personal Pronoun Chant Singular Plural Nom. ἐ γώ σύ ἡ με ῖ ς Gen. μου σου ἡ μ ῶ ν Dat. μοι σοι ἡ μ ῖ ν Acc. με σε ἡ μάς α ὐ τός, α ὐ τη, α ὐ τό (he, she, it)

8 English Voices Active – subject does the action Terry hit the rock Passive – subject receives the action Terry was hit by the rock Put “by what” after the verb Was hit by what?

9 Translation – Aktionsart He is hit by the rock -- undefined He is being hit by the ball – continuous

10 Middle Voice of emphasizing the subject’s participation in the action of the verb; Self-interest or rarely reflexive: (Tanya splashed herself, Tanya listened carefully…). The Present passive and middle forms are the same (only different in Aorist/Future)

11 Deponent Verbs Deponent verbs: lack active form Middle in form and active in meaning. How do you tell a deponent verb? In the lexicon they will have an – omai ending (note the lexicon at at the end of your textbook and the complete lexicon on the CD)

12 Middle—another way Some today are eliminating the term deponent (to lay aside—missing an active voice form)— many “deponents” are just true middles Middle emphasizes the subject’s involvement or participation They state that the middle was dying out and today only active and passive are used; with reflexive pronouns being used to trigger the reflexive idea

13 Present Middle Indicative λύομαι λυόμεθα I am loosing (for myself) We are loosing (for ourselves) λύ ῃ λύεσθε You are loosing (for yourself) You are loosing (for yourselves) λύεται λύονται He/she/it is loosing (for They are loosing (for him/her/itself) themselves)

14 Present Passive Indicative λύομαι λυόμεθα I am being loosed We are being loosed λύ ῃ λύεσθε You are being loosed You are being loosed λύεται λύονατι He/she/it is being loosed They are being loosed

15 Present Middle/Passive Endings: 1. -ομαι -ομεθα 2. - ῃ (-σαι) - εσθε 3. -εται -ονται These are the middle/passive primary endings.

16 The Chanter – P M/P I λύομαι, -όμεθα, - ῃ, -εσθε -εται, -ονται

17 Deponent Verbs Frequently used “Deponents” ἀ ποκρίνομαι I answer (231) ἔ ρχομαι I come, go (634) ε ἰ σέρχομαι I come in (194) ἐ ξέρχομαι I go out (218) γίνομαι I become (669) πορεύομαι I go (132)

18 Compound Verbs Many verbs neatly add prepositions to the front making compound verbs. ἔ ρχομαι I come, go ε ἰ σέρχομαι I go in, enter (ε ἰ ς) ἐ ξέρχομαι I go out, leave ( ἐ κ) διέρχομαι I go through (διά)

19 Parsing λύεται P M/P I 3 sg. from λύω "s/he/it is loosed The deponent verb is parsed with a "D" ἔ ρχονται PDI 3 pl. from ἔ ρχομαι "they come“ It should be noted that 75% of the middle forms are deponent (3 to 1). So usually translate the middle form as active.

20 Ch. 9 Vocabulary ἀ ποκρίνομαι I answer

21 Ch. 9 Vocabulary ἀ ποστέλλω I send

22 Ch. 9 Vocabulary βάλλω I throw

23 Ch. 9 Vocabulary γίνομαι I become

24 Ch. 9 Vocabulary ε ἰ σέρχομαι I come in

25 Ch. 9 Vocabulary ἐ ξέρχομαι I go out

26 Ch. 9 Vocabulary ἔ ρχομαι I come/go

27 Ch. 9 Vocabulary θέλω I wish

28 Ch. 9 Vocabulary ο ὕ τως thus, so

29 Ch. 9 Vocabulary πορεύομαι I go

30 Vocabulary Review

31 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger a@ggeloj, -ou, o[ verily, truly a]mh { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_31.jpg", "name": "Ch.", "description": "1 -- Vocabulary angel, messenger a@ggeloj, -ou, o[ verily, truly a]mh

32 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even kai< heart kardi { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_32.jpg", "name": "Ch.", "description": "1 -- Vocabulary and, also, even kai< heart kardi

33 Ch. 2 -- Vocabulary brother a]delfo { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_33.jpg", "name": "Ch.", "description": "2 -- Vocabulary brother a]delfo

34 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir ku { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_34.jpg", "name": "Ch.", "description": "2 -- Vocabulary Lord, sir ku

35 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet a]lla< apostle, sent one a]po { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_35.jpg", "name": "Ch.", "description": "3 -- Vocabulary but, yet a]lla< apostle, sent one a]po

36 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus ]Ihsou?j, -ou?, o[ I take, receive lamba { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_36.jpg", "name": "Ch.", "description": "3 -- Vocabulary Jesus ]Ihsou j, -ou , o[ I take, receive lamba

37 Ch. 4 -- Vocabulary a]gapa { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_37.jpg", "name": "Ch.", "description": "4 -- Vocabulary a]gapa

38 Ch. 4 -- Vocabulary i[ero { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_38.jpg", "name": "Ch.", "description": "4 -- Vocabulary i[ero

39 Ch. 5 -- Vocabulary a]ga { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_39.jpg", "name": "Ch.", "description": "5 -- Vocabulary a]ga

40 Ch. 5 -- Vocabulary e]gei { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_40.jpg", "name": "Ch.", "description": "5 -- Vocabulary e]gei

41 Chapter 6 Vocabulary a]po< (Gen.) from dia< (Gen.) through dia< (Acc.) on account of ei]j (Acc.) into

42 Chapter 6 Vocabulary e]k (Gen.) out of, from e]n (Dat.) in e]pi< (Gen.) on, over epi< (Dat.) on, at, against, on the basis of

43 Chapter 6 Vocabulary e]pi< (Acc.) on, to, toward, against kata< (Gen.) down, against kata< (Acc.) according to meta< (Gen.) with

44 Chapter 6 Vocabulary meta< (Acc.) after, behind peri< (Gen.) about, concerning peri< (Acc.) around, near pro { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_44.jpg", "name": "Chapter 6 Vocabulary meta< (Acc.) after, behind peri< (Gen.) about, concerning peri< (Acc.) around, near pro

45 Vocabulary -- Ch. 7 a]gaqo { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_45.jpg", "name": "Vocabulary -- Ch. 7 a]gaqo

46 Vocabulary – Ch. 7 ei]mi< I am ]Ioudai?oj, -a, -on Jewish, a Jew me { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_46.jpg", "name": "Vocabulary – Ch. 7 ei]mi< I am ]Ioudai oj, -a, -on Jewish, a Jew me

47 Vocabulary -- Ch. 7 nekro { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/31/9741583/slides/slide_47.jpg", "name": "Vocabulary -- Ch.", "description": "7 nekro

48 Vocabulary Review

49 Ch. 1 -- Vocabulary angel, messenger ἄ γγελος, -ου, ὁ verily, truly ἀ μήν man, humankind ἄ νθρωπος, -ου, ὁ I ἐ γώ God θεός, -ο ῦ, ὁ

50 Ch. 1 -- Vocabulary and, also, even καί heart καρδία, -ας, ἡ I say λέγω prophet προφήτης, -ου, ὁ Christ, Messiah Χριστός, -ο ῦ, ὁ

51 Ch. 2 -- Vocabulary brother ἀ δελφός, -ο ῦ, ὁ I hear, obey ἀ κούω glory, fame δόξα, -ης, ἡ I have ἔ χω world κόσμος, -ου, ὁ

52 Ch. 2 -- Vocabulary Lord, sir κύριος, -ου, ὁ word λόγος, -ου, ὁ Peter Π ἑ τρος, -ου, ὁ son υ ἱ ός, -ο ῦ, ὁ Pharisee Φαρισα ῖ ος, -ου, ὁ

53 Ch. 3 -- Vocabulary but, yet ἀ λλ ἀ apostle, sent one ἀ πόστολος, -ου, ὁ I see βλέπω for, then γάρ I know γινώσκω

54 Ch. 3 -- Vocabulary Jesus Ἰ ησο ῦ ς, -ο ῦ, ὁ I take, receive λαμβάνω I loose λύω heaven ο ὐ ρανός, -ο ῦ, ὁ I believe πιστεύω

55 Ch. 4 -- Vocabulary I love ἀ γαπάω I write γράφω but, and δέ servant, slave δο ῦ λος, -ου, ὁ I find ε ὑ ρίσκω

56 Ch. 4 -- Vocabulary temple ἱ ερόν, -ο ῦ, τό People λαός, -ο ῦ, ὁ law νόμος, -ου, ὁ house ο ἶ κος, -ου, ὁ as, about, how ὡςὡς

57 Ch. 5 -- Vocabulary love ἀ γάπη, -ης, ἡ truth ἀ λήθεια, -ας, ἡ sin ἁ μαρτία, -ας, ἡ kingdom βασιλεία, -ας, ἡ writing, Scripture γραφή, - ῆ ς, ἡ

58 Ch. 5 -- Vocabulary I raise up ἐ γείρω assembly, church ἐ κκλησία, -ας, ἡ work ἔ ργον, -ου, τό disciple μαθητής, -ο ῦ, ὁ Hour ὥ ρα, -ας, ἡ

59 Chapter 6 Vocabulary ἀ πό (Gen.) from διά (Gen.) through διά (Acc.) on account of ε ἰ ς (Acc.) into

60 Chapter 6 Vocabulary ἐ κ (Gen.) out of, from ἐ ν (Dat.) in ἐ πί (Gen.) on, over ἐ πί (Dat.) on, at, against, on the basis of

61 Chapter 6 Vocabulary ἐ πί (Acc.) on, to, toward, against κατά (Gen.) down, against κατά (Acc.) according to μετά (Gen.) with

62 Chapter 6 Vocabulary μετά (Acc.) after, behind περί (Gen.) about, concerning περί (Acc.) around, near πρός (Acc.) to

63 Vocabulary -- Ch. 7 good ἀ γαθός, -ή, -όν Holy ἅ γιος, -α, -ον righteous δίκαιοις, -α, -ον

64 Vocabulary – Ch. 7 I am ε ἰ μί Jewish, a Jew Ἰ ουδα ῖ ος, -α, -ον Great μέγας, μεγάλη, μέγα

65 Vocabulary -- Ch. 7 dead νεκρός, -ά, -όν no, not ο ὐ, ο ὐ κ, ο ὐ χ first πρ ῶ τος, -η, -ον voice φωνή, - ῆ ς, ἡ

66 he/she/it α ὐ τός, -ή, -ό land, earth, region γ ῆ, - ῆ ς, ἡ I, we ἐ γώ, ἡ με ῖ ς day ἡ μέρα, -ας, ἡ that, so that ὅ τι Vocabulary Ch. 8

67 so, then, therefore ο ὖ ν crowd ὄ χλος, -ου, ὁ from παρά (with Gen.) beside, with παρά (with Dat.) alongside, beside παρά (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

68 you / you (pl) σύ / ὑ με ῖ ς by, at the hands of ὑ πό (with Gen.) under, below ὑ πό (with Acc.) Vocabulary Ch. 8

69 Wallace’s Analysis “Is” verbs take predicate nominatives—”It is I” not “It is me.” The subject is marked by greater definiteness or is a proper noun The Jehovah Witnesses New World Translation (JW) “and the Word was a God.” John 1-18 8x θεος –DA = 6x translated “God” in NWT (1:6 παρ ὰ θεο ῦ =from a god??? cf. 1:18 (Wallace—p. 269)

70 3 Options κα ὶ ὁ λόγος ἦ ν ὁ θεός “and the Word was the God” (i.e. the Father; Sabellianism) κα ὶ ὁ λόγος ἦ ν θεός “and the Word was a God” (Arianism, Jehovah Witnesses) κα ὶ θε ὸ ς ἦ ν ὁ λόγος “an the Word was God (orthodoxy)—Mounce, p. 29 – preverbal anarthrous Pred. Nom. are qualitative – Jesus had the quality of God


Κατέβασμα ppt "Mastering NT Greek 9. Present Middle/Passives By Ted Hildebrandt © 2003 Baker Academic."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google