Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας Σέργιος Θεοδωρίδης Αθήνα, 2003

2 Ακολουθίες Σημάτων Διακριτού Χρόνου
Παραδείγματα Μοναδιαία Βηματική

3 Παραδείγματα (συνέχεια)

4 Απλές Ταυτότητες

5 Απλές Ταυτότητες

6 Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα (ΓΧΑ – LTI)
Σύστημα = Μετασχηματισμός Γραμμικότητα Για πεπερασμένο Ν. Για με προσοχή!!!

7 Σχέση Εισόδου – Εξόδου ΓΧΑ Συστημάτων Συνέλιξη (Συγκερασμός)
(Γραμμικότητα)

8 Παράδειγμα Η συμπεριφορά του συστήματος αλλάζει ανάλογα με τη χρονική στιγμή διέγερσης του.

9 Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα (ΓΧΑ)
Γενικά: ΓΧΑ: Μετατοπίζοντας τη διέγερση κατά k δείγματα η απόκριση απλά μετατοπίζεται επίσης κατά k δείγματα.

10 Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα
Συνέλιξη

11 Ιδιότητες Συνέλιξης Αντιμεταθετική Απόδειξη:

12 Ιδιότητες Συνέλιξης Επιμεριστική Προσεταιριστική

13 Εφαρμογή Ιδιοτήτων Συνέλιξης
Επιμεριστική

14 Εφαρμογή Ιδιοτήτων Συνέλιξης
Προσεταιριστική

15 Γραφική Εκτέλεση Συνέλιξης

16 Περισσότερα για τη Συνέλιξη

17 Η Συνέλιξη Πρακτικά τώρα πριν πιο πριν πιο πιο πριν Δείγματα Εισόδου Επίδραση Συστήματος y(0)=x(0) h(0) y(1)=x(1) h(0) + x(0) h(1) y(2)=x(2) h(0) + x(1) h(1) + x(0) h(2) y(n)=x(n) h(0) + x(n-1) h(1) + x(n-2) h(2) + … + x(0) h(n)

18 Παράδειγμα Υπολογισμού Συνέλιξης
Να υπολογιστεί η έξοδος ενός ΓΧΑ συστήματος του οποίου η κρουστική απόκριση ορίζεται ως:

19 Λύση

20 Λύση

21 Λύση

22 Τελικό Αποτέλεσμα

23 Μετασχηματισμός Fourier Σημάτων Διακριτού Χρόνου
Ν-1

24 Λύση

25

26 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Ζητούμενο:

27 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Μετασχηματισμοί Fourier συνεχούς και διακριτού χρόνου Αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου

28 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Άρα: ή: Θέτοντας:

29 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Θέτοντας: για Όμως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου:

30 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Άρα: ή:

31 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)

32 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Αρα για να ΜΗ ΧΑΘΕΙ πληροφορία θα πρέπει: ή ισοδύναμα: Δηλαδή: Κυκλική συχνότητα δειγματοληψία μεγαλύτερη ή ίση του εύρους του φάσματος του αναλογικού σήματος.

33 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Eάν όχι; Τότε την πατήσαμε!!! Υπάρχει ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ και η αρχική μορφή του φάσματος του αναλογικού σήματος ΧΑΝΕΤΑΙ. Το αρχικό φάσμα, άρα και το x(t) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να ανακτηθούν. Eάν ναι; Πως γίνεται η ανάκτηση του αρχικού σήματος xa(t) από το x(n);;;

34 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Να πως γίνεται η ανακατασκευή:

35 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Άρα: Δηλαδή κατωπερατό φίλτρο!

36 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Συνεπώς: Η έξοδος του φίλτρου όταν η είσοδος είναι το σήμα, θα είναι:

37 Θεώρημα Δειγματοληψίας (Nyquist)
Για t ακέραιο πολλαπλάσιο του nT, n=0, ±1, ±2 ktl. MONO MIA Sa(t-nT) ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ με πλάτος x(nT). Για t¹nT, ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΟΛΕΣ! Τ 2Τ Τ Τ 5Τ -5Τ -4Τ Τ Τ -Τ

38 Παράδειγμα Δειγματοληψίας
Η περίοδος δειγματοληψίας είναι Τ=0.1 secs. Με την περίοδο αυτή να γίνει δειγματοληψία στα εξής σήματα: x1(t)=cos(6πt), x2(t)=cos(18πt). Να σχεδιαστούν τα φάσματα των x1(n), x2(n). Υπάρχει επικάλυψη; Θα σχεδιάσουμε τα ως συνάρτηση του Ω. Περίοδος δειγματοληψίας: Λύση

39 Παράδειγμα Δειγματοληψίας
-6π π

40 Παράδειγμα Δειγματοληψίας
-18π π π π -38π π π π 0 2π π π π -π/Τ π/Τ

41 Παράδειγμα Δειγματοληψίας
Γενικά: Άρα για να δούμε ποιες συχνότητες θα συνεισφέρουν μεταξύ –π/Τ και π/Τ θα πρέπει να εξετάσουμε το: όπου

42 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)
Υπόθεση: Ζητούμενο: Υπάρχει ωs έτσι ώστε το X(e jω) να δειγματοληπτηθεί χωρίς να χάσουμε πληροφορία; Πόσα δείγματα Μ χρειάζονται για την ανάκτηση της πληροφορίας; Όπως και στο πεδίο του χρόνου: Βάλε:

43 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)
Τα Ν αυτά δείγματα αρκούν για τον υπολογισμό του X(e jω) για κάθε ω!!!

44 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)
Απόδειξη:

45 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)
Συνεπώς: Ζεύγος Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier (DFT)

46 Ιδιότητες DFT Γραμμικότητα (προφανής)
Συμμετρία. Αν x(n) πραγματική τότε: Re[ X(k) ] = Re[ X(N - k) ] Im[ X(k) ] = - Im[ X(N - k) ] Απόδειξη: Άρα για πραγματικά x(n), X(k) = X*(N-k) Συνεπώς Re[ X(k) ] = Re[ X(N - k) ], Im[ X(k) ] = - Im[ X(N - k) ], | X(k) | = | X(N - k) |

47 Ιδιότητες DFT (πραγματικό σήμα)
n k

48 Κυκλική Ολίσθηση Ακολουθίας
Η συνήθης ολίσθηση δεν έχει νόημα για ακολουθίες πεπερασμένου εύρους Ορισμός: Για ένα σήμα διακριτού χρόνου ορισμένο στο διάστημα 0 £ n £ N-1 καλούμε κυκλική ολίσθηση του x(n) κατά m δείγματα την ακολουθία: xc,m(n) º x((n-m))N όπου ((n-m))N = (n-m) mod N

49 Κυκλική Ολίσθηση Ακολουθίας
Παράδειγμα (Ν=5, m=2)

50 Κυκλική Ολίσθηση Ακολουθίας
Η κυκλικότητα του πεδίου είναι απόρροια της modulo Ν πράξης. Αντίθετα στην κλασική ολίσθηση το πεδίο είναι «γραμμικό». Σημαντική Ιδιότητα Απόδειξη:

51 Κυκλική Ολίσθηση Ακολουθίας

52 Κυκλική Ολίσθηση Ακολουθίας

53 Κυκλική Συνέλιξη Λύση

54 Κυκλική Συνέλιξη Κυκλική Συνέλιξη: Αν x1(n), x2(n) ακολουθίες μήκους Ν, 0 £ n £ N-1, ορίζω ως κυκλική συνέλιξη την:

55 Υπολογισμός Κυκλικής Συνέλιξης

56 Υπολογισμός Κυκλικής Συνέλιξης

57 Θεώρημα Parseval

58 Fast Fourier Transform (FFT)
Προτάθηκε από τους Cooley και Tukey το 1965.

59 Fast Fourier Transform (FFT)

60 Fast Fourier Transform (FFT)
Αλλά ο DFT περιοδικός, με περίοδο ίση με το μήκος της ακολουθίας. Άρα:

61 Fast Fourier Transform (FFT)
Πόσες πράξεις; Ένας DFT μήκους Ν απαιτεί Ο(Ν2) πράξεις Ένας DFT μήκους Ν/2 απαιτεί Ο( (Ν/2)2 ) = Ο(Ν2/4) πράξεις Δύο DFT μήκους Ν/2 απαιτούν O(Ν2/2) πράξεις Άρα το σύνολο μέχρι εδώ είναι O(Ν2/2+Ν) πράξεις

62 Παράδειγμα για Ν=8

63 Παράδειγμα για Ν=8

64 Fast Fourier Transform (FFT)
Ενδιαφέρον. Ας συνεχίσουμε:

65 Παράδειγμα για Ν=8

66 Συνεπώς και σε αυτή τη φάση μεταχειριζόμαστε το ίδιο w, δηλαδή το:
Παράδειγμα για N=8 Άρα: Συνεπώς και σε αυτή τη φάση μεταχειριζόμαστε το ίδιο w, δηλαδή το:

67 Παράδειγμα για Ν=8

68 Fast Fourier Transform (FFT)
Γενικά: Αριθμός πράξεων

69 Παράδειγμα για Ν=8

70 Fast Fourier Transform (FFT)
x0=x(000) = x0 x1=x(001) = x4 x2=x(010) = x2 x3=x(011) = x6 x4=x(100) = x1 x5=x(101) = x5 x6=x(110) = x3 x7=x(111) = x7 Bit Reversal

71 Σχήματα Υλοποίησης Ψηφιακών Φίλτρων

72 Άμεσο Σχήμα Τύπου Ι

73 Άμεσο Σχήμα Τύπου ΙΙ

74 Άμεσο Σχήμα Τύπου ΙΙ

75 Άμεσο Σχήμα Τύπου ΙΙ

76 Σχήμα Σειριακής Υλοποίησης
Υπολόγισε ρίζες P(z) Υπολόγισε ρίζες Q(z) Συνδύασε ανά δύο (μία) Κάθε ένα από τα Hi(z) με άμεσο ΙΙ

77 Σχήμα Σειριακής υλοποίησης

78 Σχήμα Παράλληλης Υλοποίησης
Ανάπτυξε σε απλά κλάσματα Συνδύασε πόλους ανά δύο

79 Σχήμα Παράλληλης Υλοποίησης

80 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Αν η κρουστική απόκριση ικανοποιεί τη συνθήκη συμμετρίας h(n)=h(N-1-n) τότε το φίλτρο έχει γραμμική φάση. Απόδειξη: (Ν άρτιο)

81 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Ν άρτιο: Ν περιττό:

82 Σχεδιασμός FIR φίλτρων
Άρα η φάση γραμμική! Υπάρχει λόγος για φάση ΓΡΑΜΜΙΚΗ; ΝΑΙ!

83 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Να το γιατί: Έστω σύστημα με γραμμική φάση, Είσοδος, (Δηλαδή δύο ημίτονα) Έξοδος, Δηλαδή: α) | Η | επιδρά στο πλάτος β) φάση επιδρά στην καθυστέρηση Υπενθύμιση:

84 Σχεδιασμός FIR φίλτρων
Η γραμμική μεταβολής της φάσης προκαλεί χρονική υστέρηση αλλά διατηρεί την μορφή του σήματος.

85 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Άρα: Στην περίπτωση γραμμικής φάσης όλες οι συνιστώσες καθυστερούν το ίδιο άρα δεν αλλοιώνεται η μορφή του σήματος. Δηλαδή στη μη γραμμική φάση τι γίνεται; Γίνεται της … αλλοίωσης!!!

86 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Για παράδειγμα: τότε: Άρα στην έξοδο το πρώτο ημίτονο μετακινείται κατά aω1 δείγματα και το δεύτερο κατά aω2 δείγματα.

87 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Το ίδιο φασματικό περιεχόμενο από άποψη ενεργειακή (πλάτος), αλλά το σήμα εξόδου έχει διαφορετική μορφή. Το μάτι είναι ευαίσθητο στη φάση ενώ το αυτί όχι.

88 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Η συνθήκη h(n)=h(N-1-n) είναι και αναγκαία για να έχουμε σύστημα αιτιατό με γραμμική φάση. Άρα υπάρχουν ΜΟΝΟ FIR φίλτρα τα οποία είναι αιτιατά και έχουν γραμμική φάση.

89 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Τι θα θέλαμε; όπου hd(n) IIR! ασταθές!

90 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Χρειάζεται αποφασιστικότητα: ή με ακολουθία παραθύρου

91 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Πόσο κοστίζει όμως;

92 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων

93 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Άλλες λύσεις Παράθυρα:

94 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων

95 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 20 log10 ( |W( e j ω)| / |W( e j 0)| ) Τετραγωνικό Bartlett - Hanning - Hamming

96 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Να σχεδιαστεί κατωπερατό ψηφιακό φίλτρο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Υπάρχει δηλαδή η απαίτηση για γραμμική φάση

97 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Ο στόχος Τα βήματα για την προσέγγιση του στόχου: Επιλέγω το Ν Τότε α=(Ν-1)/2 Επιλέγω το παράθυρο Ο καημός μου: Για καλή προσέγγιση απαιτείται μεγάλο Ν αλλά τότε προκύπτει μεγάλη καθυστέρηση στην έξοδο

98 Σχεδιασμός FIR Φίλτρων
Για ωc=0.3π, Ν=21 (δηλ. α=10) Παράδειγμα

99 Σχεδιασμός FIR φίλτρων
-100 -80 -60 -40 -20 |H(e jω)| dB N=21 - Με τετραγωνικό - Με Hamming -100 -80 -60 -40 -20 |H(e jω)| dB Τετραγωνικό - Ν=11 - Ν=21 - Ν=41

100 Παραδείγματα Απλών FIR Φίλτρων
Απόκριση συχνοτήτων Γενικά ξέρουμε ότι: Για Ν=2:

101 Παραδείγματα Απλών FIR Φίλτρων
Γραφήματα σε γραμμική κλίμακα

102 Παραδείγματα Απλών FIR Φίλτρων
Κλίμακα σε dB Γιατί; ή

103 Παραδείγματα Απλών FIR Φίλτρων

104 Παραδείγματα Απλών FIR Φίλτρων
Μερικές ενδεικτικές τιμές

105 Απόκριση Συχνοτήτων ΓΧΑ Συστημάτων Πόλοι-Μηδενικά-Φυσική Σημασία

106 Απόκριση Συχνοτήτων ΓΧΑ Συστημάτων Πόλοι-Μηδενικά-Φυσική Σημασία

107 Απόκριση Συχνοτήτων ΓΧΑ Συστημάτων Πόλοι-Μηδενικά-Φυσική Σημασία
Άρα Δηλαδή η απόκριση συχνοτήτων καθορίζεται πλήρως από τους πόλους και τα μηδενικά!

108 Γεωμετρική Ερμηνεία

109 Γεωμετρική Ερμηνεία Άρα: και

110 Πρώτο Παράδειγμα

111 Πρώτο Παράδειγμα | H(ω) / H(0) | Φάση (Ακτίνια) -π π 0.5 1 -π π -20
π 0.5 1 | H(ω) / H(0) | π -20 -15 -10 -5 20 log10 ( | H(ω) / H(0) | ) π -1 -0.5 0.5 1 Φάση (Ακτίνια)

112 Δεύτερο Παράδειγμα

113 Φάση απόκρισης συχνοτήτων r=0.7
Δεύτερο Παράδειγμα π -15 -10 -5 5 20 log10 | H(e j ω) | Μέτρο απόκρισης συχνοτήτων r=0.7 - θ=0 - θ=π/2 - θ=π π -1 -0.5 0.5 1 θ(ω) Φάση απόκρισης συχνοτήτων r=0.7 - θ=0 - θ=π/2 - θ=π

114 Δεύτερο Παράδειγμα - r=0.8 - r=0.95 - r=0.8 - r=0.95
π -25 -20 -15 -10 -5 5 Μέτρο απόκρισης συχνοτήτων θ=0 20 log10 | H(e j ω) | - r=0.8 - r=0.95 π -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 Φάση απόκρισης συχνοτήτων θ=0 θ(ω) - r=0.8 - r=0.95

115 Σχεδιασμός IIR Φίλτρων
Σκεπτικό Επιλέγω μία συνάρτηση Ηα(s) που να προσεγγίζει το γράφημα ιδανικού κατωπερατού φίλτρου. Για παράδειγμα: Μια τέτοια συνάρτηση θα αντιστοιχεί σε ένα κατωπερατό αναλογικό φίλτρο Ηα(s) Υπάρχει τώρα τρόπος να βρω ένα αντίστοιχο ψηφιακό μέσα από ένα μετασχηματισμό Ναι, υπάρχει!

116 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Φιλοσοφία μεθόδου Επιλέγω την κρουστική απόκριση του ψηφιακού φίλτρου να είναι η δειγματοληψία της απόκρισης του αναλογικού Υπόθεση: Το Ηα(s) έχει ΑΠΛΟΥΣ πόλους.

117 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Άρα:

118 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Δηλαδή για τους ΑΠΛΟΥΣ πόλους ΜΟΝΟ! ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για τα μηδενικά ή τους σύνθετους πόλους!

119 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Γιατί;

120 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Παρατηρήσεις Πόλοι στο αριστερό ημιεπίπεδο μετασχηματίζονται σε πόλους εντός του μοναδιαίου κύκλου. Άρα διατηρείται η ευστάθεια Υπάρχει πρόβλημα επικάλυψης

121 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Διορθώνεται η επικάλυψη με το Τ; Δυστυχώς όχι! Το Τ δεν παίζει ρόλο. Περίεργο και όμως αληθινό! Ο λόγος; Ο σχεδιασμός βασίζεται στη συχνότητα ωc αποκοπής του ψηφιακού φίλτρου. Αυτή επιβάλλεται από τις προδιαγραφές. Για παράδειγμα:

122 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης
Η σχέση αναλογικής συχνότητας Ω και ψηφιακής συχνότητας ω είναι από το θεώρημα του Nyquist: Χοντρικά: Το ποσοστό επικάλυψης είναι το ίδιο

123 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης (παράδειγμα)

124 Μέθοδος Αμετάβλητης Κρουστικής Απόκρισης (παράδειγμα)
-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 dB

125 Διγραμμικός Μετασχηματισμός

126 Διγραμμικός Μετασχηματισμός

127 Διγραμμικός Μετασχηματισμός

128 Διγραμμικός Μετασχηματισμός

129 Διγραμμικός Μετασχηματισμός
ωc ωa | H(e jω) | π ω

130 Διγραμμικός Μετασχηματισμός (παράδειγμα)

131 Διγραμμικός Μετασχηματισμός (παράδειγμα)
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 dB

132 Διγραμμικός Μετασχηματισμός – Αμετάβλητη Κρουστική Απόκριση (παράδειγμα)
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 dB

133 Παράδειγμα Σχεδιασμού Ψηφιακού Κατωπερατού Φίλτρου Butterworth
Σχεδιασμός: Από τον ορισμό του dB προκύπτει: Επίσης:

134 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth
Αμετάβλητη Κρουστική Απόκριση Επιλέγω Ηα(s) Butterworth Χαρακτηριστικές συχνότητες: Δηλαδή:

135 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth

136 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth

137 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth

138 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth

139 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth
Παράλληλο. Θα μπορούσε σειριακό

140 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth

141 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth
Διγραμμικός μετασχηματισμός Η υπόλοιπη διαδικασία παραμένει αμετάβλητη.

142 Παράδειγμα Σχεδιασμού Κατωπερατού Ψηφιακού Φίλτρου Butterworth
0.2π 0.4π 0.6π 0.8π -400 -350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 π 20 log10 | H(e j ω) |

143 Μετασχηματισμοί Φίλτρων: Κατωπερατό σε Κατωπερατό
Μετασχηματισμοί Φίλτρων: Κατωπερατό σε Κατωπερατό Άρα:

144 Μετασχηματισμοί Φίλτρων: Κατωπερατό σε Ζωνοπερατό
(Δευτεροβάθμια)

145 Μετασχηματισμοί Φίλτρων: Κατωπερατό σε Zωνοπερατό
Απαιτώ:

146 Μετασχηματισμοί Φίλτρων: Κατωπερατό σε Ζωνοπερατό
Άρα ο μετασχηματισμός: πλήρως ορισμένος

147 Σχεδιασμός Ζωνοπερατού (μεθοδολογία)
Βήμα 1 Υπολόγισε αντίστοιχες αναλογικές συχνότητες

148 Σχεδιασμός Ζωνοπερατού (μεθοδολογία)
Βήμα 2 Δύο είδη χαρακτηριστικών συχνοτήτων Εμπλοκή; Βήμα 3 ΟΧΙ, απόφαση: Υπολόγισε άλλα Ωa που να μας κάνουν. Ναι, αλλά πως;;;

149 Σχεδιασμός Ζωνοπερατού (μεθοδολογία)
Βήμα 4 Να έτσι Ωραίο αλλά απομένει το Ωα του αντίστοιχου κατωπερατού Βήμα 5

150 Σχεδιασμός Ζωνοπερατού (μεθοδολογία)
Βήμα 6 Κάτι για πιο χαζούς

151 Σχεδιασμός Ζωνοπερατού (μεθοδολογία)
Βήμα 7 Με ίδιο τρόπο Βήμα 8 Επιτέλους να τελειώνουμε

152 Σχεδιασμός Ζωνοπερατού (μεθοδολογία)
Βήμα 8 (συνέχεια)

153 Μετατροπή Αναλογικών Σημάτων σε Ψηφιακά – A/D Conversion
Βήματα Δειγματοληψία (Sampling) Κβάντωση (Quantization) Κωδικοποίηση (Coding)

154 Δειγματοληψία

155 Sample and Hold Βασική ιδέα

156 Sample and Hold Με τη διαδικασία sample and hold εξασφαλίζεται χρόνος για την μετατροπή σε ψηφιακό σήμα

157 Κβάντιση Μη αντιστρέψιμη διαδικασία
Το Δ μπορεί να μην είναι ίδιο για όλα τα διαστήματα

158 Λάθος Κβάντισης Τότε:

159 Kωδικοποίηση Παράδειγμα

160 Κωδικοποίηση Η εξίσωση χρησιμοποιείται για να καθορίσει την ακρίβεια του A/D στην πράξη, για ιδανικά S/H κυκλώματα. Για κάθε επιπλέον bit 6dB επιπλέον.


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google