Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 13 Ανάλυση π οσοτικών δεδομένων 13-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 13 Ανάλυση π οσοτικών δεδομένων 13-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 13 Ανάλυση π οσοτικών δεδομένων 13-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie

2 Σύνοψη κεφαλαίου Ποσοτικο π οίηση δεδομένων Μονομεταβλητή ανάλυση Σύγκριση υ π οομάδων Διμεταβλητή ανάλυση Εισαγωγή στην π ολυμεταβλητή ανάλυση Κοινωνιολογική διάγνωση Δεοντολογία και ανάλυση π οσοτικών δεδομένων Κουίζ 13-2

3 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων ( Ι ) Ποσοτική ανάλυση – Η αριθμητική ανα π αράσταση και διαχείριση π αρατηρήσεων π ου σκο π ό έχει την π εριγραφή και την ερμηνεία των φαινομένων π ου αντικατο π τρίζουν αυτές οι π αρατηρήσεις 13-3

4 Ηλικία 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 Φύλο Άνδρας = 1 Γυναίκα = 2 Πολιτικός π ροσανατολισμός Δημοκράτες = 1 Ρε π ουμ π λικάνοι = 2 Ανεξάρτητοι = 3 Περιφέρεια Δυτική = 1 Μεσοδυτική = 2 Νότια = 3 Βορειανατολική = 4 13-4 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων ( ΙΙ )

5 Ανά π τυξη κωδικών κατηγοριών 1. Χρησιμο π οιήστε ένα σχετικά ανε π τυγμένο σχήμα κωδικο π οίησης 2. Δημιουργήστε κωδικούς α π ό τα δεδομένα π ου έχετε συγκεντρώσει 13-5 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων ( ΙΙΙ )

6 Δημιουργία φύλλου κωδικο π οίησης Φύλλο ή βιβλίο κωδικο π οίησης – Το έγγραφο π ου χρησιμο π οιείται στην ε π εξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αναφέρει τη θέση π ου έχουν διαφορετικά στοιχεία δεδομένων στο αρχείο δεδομένων 13-6 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων ( Ι V)

7 Το φύλλο κωδικο π οίησης καθορίζει ε π ίσης τις θέσεις των στοιχείων δεδομένων και τη σημασία των κωδικών π ου χρησιμο π οιούνται για να ανα π αραστήσουν διαφορετικές τιμές των μεταβλητών Λειτουργίες του φύλλου κωδικο π οίησης Βασικός οδηγός κατά τη φάση της κωδικο π οίησης Οδηγός για τον εντο π ισμό μεταβλητών και την ερμηνεία κωδικών στο αρχείο δεδομένων, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 13-7 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων (V)

8 Σχήμα 13.1 13-8

9 ATTEND Πόσο συχνά π αρακολουθείτε θρησκευτικές λειτουργίες ; 0. Ποτέ 1. Λιγότερο α π ό μία φορά το χρόνο 2. Περί π ου μία ή δύο φορές το χρόνο 3. Αρκετές φορές το χρόνο 4. Περί π ου μία φορά το μήνα 5. Δύο - τρεις φορές το μήνα 6. Σχεδόν κάθε βδομάδα 7. Κάθε βδομάδα 8. Πολλές φορές τη βδομάδα 9. Δεν γνωρίζω, δεν α π αντώ Συντομευμένο όνομα μεταβλητής Αριθμητική Απόδοση Ορισμός μεταβλητής Τιμές μεταβλητής 13-9

10 Data Entry Excel SPSS 13-10 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων (V Ι )

11 Μονομεταβλητή ανάλυση ( Ι ) Μονομεταβλητή ανάλυση – Η ανάλυση μιας μοναδικής μεταβλητής, για λόγους π εριγραφής (π αραδείγματα : κατανομές συχνοτήτων, μέσοι, μέτρα διασ π οράς ) Παράδειγμα : φύλο Ο αριθμός των ανδρών και των γυναικών σε ένα δείγμα ή π ληθυσμό 13-11

12 Κατανομές Κατανομή συχνοτήτων – Μια π εριγραφή του αριθμού των φορών ή των π οσοστών π ου π αρατηρούνται οι διάφορες τιμές μιας μεταβλητής σε ένα δείγμα 13-12 Μονομεταβλητή ανάλυση ( ΙΙ )

13 Σχήμα 13.3 13-13

14 Σχήμα 13.4 13-14

15 Κεντρική τάση Μέσος – Ένας αμφιλεγόμενος όρος π ου συνήθως υ π ονοεί κάτι τυ π ικό ή κανονικό, μια κεντρική τάση (π αραδείγματα : μέσος, διάμεσος, κορυφή ) 13-15 Μονομεταβλητή ανάλυση ( ΙΙΙ )

16 Μέσος όρος – Ένας μέσος π ου υ π ολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές διάφορων π αρατηρήσεων και διαιρώντας τες με τον σύνολο των π αρατηρήσεων Κορυφή – Ένας μέσος π ου ανα π αριστά την π ιο συχνά π αρατηρημένη τιμή ή ιδιότητα Διάμεσος – Ένας μέσος π ου αντι π ροσω π εύει την τιμή της « μεσαίας » π αρατήρησης σε ένα ταξινομημένο σύνολο π αρατηρήσεων 13-16 Μονομεταβλητή ανάλυση ( Ι V)

17 Άσκηση : Η π αρακάτω λίστα αντι π ροσω π εύει τις βαθμολογίες σε ένα διαγώνισμα 100, 94, 88, 91, 75, 61, 93, 82, 70, 88, 71, 88 Προσδιορίστε τον μέσο Προσδιορίστε την κορυφή Προσδιορίστε τη διάμεσο 13-17 Μονομεταβλητή ανάλυση (V)

18 Σχήμα 13.5 13-18

19 Διασ π ορά – Η κατανομή τιμών γύρω α π ό μία κεντρική τιμή, ό π ως ένα μέσο όρο Τυ π ική α π όκλιση – Μέτρο διασ π οράς α π ό τον μέσο, το ο π οίο στην π ερί π τωση μιας κανονικής κατανομής υ π ολογίζεται με τέτοιο τρό π ο ώστε το 68% π ερί π ου των π ερι π τώσεων να κυμαίνεται μεταξύ συν /π λην μία φορά την τυ π ική α π όκλιση α π ό το μέσο, το 95% συν /π λην δύο φορές την τυ π ική α π όκλιση και το 99,9% συν /π λην τρεις φορές την τυ π ική α π όκλιση 13-19 Μονομεταβλητή ανάλυση (V Ι )

20 Σχήμα 13.6 13-20

21 Συνεχής μεταβλητή – Μια μεταβλητή της ο π οίας οι τιμές σχηματίζουν μια σταθερή ακολουθία, ό π ως στην π ερί π τωση της ηλικίας ή του εισοδήματος Διακριτή μεταβλητή – Μια μεταβλητή της ο π οίας οι τιμές διακρίνονται η μία α π ό την άλλη ή είναι ασυνεχείς μεταξύ τους, ό π ως στην π ερί π τωση του φύλου ή του θρησκεύματος 13-21 Μονομεταβλητή ανάλυση (V ΙΙ )

22 Λε π τομέρεια εναντίον ευχρηστίας Προσ π αθήστε να π ροσφέρετε στον αναγνώστη σας τον μεγαλύτερο βαθμό λε π τομέρειας όσον αφορά τα δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα π ροσ π αθήστε να π αρουσιάσετε τα δεδομένα αυτά σε εύχρηστη μορφή 13-22 Μονομεταβλητή ανάλυση (V ΙΙΙ )

23 Σύγκριση υ π οομάδων Περιγραφή υ π οσυνόλων π ερι π τώσεων, υ π οκειμένων ή ερωτώμενων Αριθμητικές π εριγραφές στην π οιοτική έρευνα 13-23

24 Διμεταβλητή ανάλυση ( Ι ) Διμεταβλητή ανάλυση – Η ταυτόχρονη ανάλυση δύο μεταβλητών, π ροκειμένου να δια π ιστωθεί η εμ π ειρική σχέση μεταξύ τους 13-24

25 Κατασκευή διμεταβλητών π ινάκων 1. Προσδιορίστε τη λογική κατεύθυνση της σχέσης ( ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής ) 2. Τα π οσοστά κατανεμημένα α π ό π άνω π ρος τα κάτω ή α π ό αριστερά π ρος τα δεξιά 13-25 Διμεταβλητή ανάλυση ( ΙΙ )

26 Σχήμα 13.7 Δημιουργία ενός π ίνακα π οσοστών 13-26

27 Κατασκευή και ανάγνωση διμεταβλητών π ινάκων Παράδειγμα : φύλο και στάση α π έναντι στην ισότητα των φύλων 1. Οι π ερι π τώσεις χωρίζονται σε άνδρες και γυναίκες 2. Κάθε υ π οομάδα π εριγράφεται ανάλογα με το αν δέχεται ή α π ορρί π τει την ισότητα των φύλων 3. Οι άνδρες και οι γυναίκες συγκρίνονται βάσει των π οσοστών υ π οστήριξης της ισότητας των φύλων 13-27 Διμεταβλητή ανάλυση ( ΙΙΙ )

28 Πίνακας συνάφειας – Μια μορφή π αρουσίασης των σχέσεων μεταξύ διακριτών μεταβλητών ως κατανομών π οσοστών 13-28 Διμεταβλητή ανάλυση ( Ι V)

29 Οδηγίες για την π αρουσίαση δεδομένων σε π ίνακες : 1. Ένας π ίνακας π ρέ π ει να διαθέτει ε π ικεφαλίδα ή τίτλο π ου να π εριγράφει συνο π τικά τα π εριεχόμενά του 2. Το π εριεχόμενο των μεταβλητών π ρέ π ει να π αρουσιάζεται ξεκάθαρα 3. Οι τιμές κάθε μεταβλητής π ρέ π ει να π αρουσιάζονται ξεκάθαρα 4. Όταν ένας π ίνακας π εριέχει π οσοστά, π ρέ π ει να υ π οδεικνύεται η βάση του υ π ολογισμού τους 5. Αν α π ό τον π ίνακα π αραλεί π ονται ορισμένες π ερι π τώσεις λόγω δεδομένων π ου λεί π ουν, οι αριθμοί τους θα π ρέ π ει να αναφέρονται στον π ίνακα 13-29 Διμεταβλητή ανάλυση (V)

30 Εισαγωγή στην π ολυμεταβλητή ανάλυση Πολυμεταβλητή ανάλυση – Η ανάλυση της ταυτόχρονης σχέσης μεταξύ διαφορετικών μεταβλητών 13-30

31 Quick Quiz 13-31 Κουίζ

32 1. Όταν διενεργούν π οσοτική ανάλυση, οι ερευνητές π ρέ π ει συχνά, μετά τη συλλογή των δεδομένων, να π ροχωρήσουν σε _____ α ) κωδικο π οίηση β ) ανάλυση π ερί π τωσης γ ) π ειραματική ανάλυση δ ) έρευνα π εδίου 13-32

33 Α π άντηση : α ) Όταν διενεργούν π οσοτική ανάλυση, οι ερευνητές π ρέ π ει συχνά, μετά τη συλλογή των δεδομένων, να π ροχωρήσουν σε κωδικο π οίηση 13-33

34 2. Ποιος α π ό τους π αρακάτω όρους π εριγράφει την ανάλυση π άνω α π ό δύο μεταβλητών ; α ) π ειραματικοί σχεδιασμοί β ) ημι -π ειραματικοί σχεδιασμοί γ ) π οιοτική αξιολόγηση δ ) π ολυμεταβλητή ανάλυση 13-34

35 Α π άντηση : δ ) Η π ολυμεταβλητή ανάλυση π εριγράφει την ανάλυση π άνω α π ό δύο μεταβλητών 13-35

36 3. Η μετατρο π ή των δεδομένων σε αριθμητική μορφή ονομάζεται _____ α ) φεμινιστική έρευνα β ) π οιοτικο π οίηση γ ) π οσοτικο π οίηση 13-36

37 Α π άντηση : γ ) Η μετατρο π ή των δεδομένων σε αριθμητική μορφή ονομάζεται π οσοτικο π οίηση 13-37

38 4. Ποιες είναι οι δύο βασικές π ροσεγγίσεις στη διαδικασία κωδικο π οίησης ; α ) Μ π ορείτε να αρχίσετε με ένα σχετικά ανα π τυγμένο σχήμα κωδικο π οίησης β ) Μ π ορείτε να δημιουργήσετε κωδικούς α π ό τα δεδομένα π ου έχετε συγκεντρώσει γ ) Και οι δύο δ ) Καμία α π ό τις δύο 13-38

39 Α π άντηση : γ ) Οι δύο βασικές π ροσεγγίσεις στη διαδικασία κωδικο π οίησης είναι : μ π ορείτε να αρχίσετε με ένα σχετικά ανα π τυγμένο σχήμα κωδικο π οίησης και / ή να δημιουργήσετε κωδικούς α π ό τα δεδομένα π ου έχετε συγκεντρώσει 13-39

40 5. _____ είναι ένα έγγραφο π ου χρησιμο π οιείται στην ε π εξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αναφέρει τη θέση π ου έχουν διαφορετικά στοιχεία δεδομένων στο αρχείο δεδομένων α ) Η ανάλυση π ερί π τωσης β ) Το φύλλο κωδικο π οίησης γ ) Η μέθοδος σταθερής σύγκρισης δ ) Η μελέτη π αρακολούθησης 13-40

41 Α π άντηση : β ) Ένα φύλλο κωδικο π οίησης είναι ένα έγγραφο π ου χρησιμο π οιείται στην ε π εξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αναφέρει τη θέση π ου έχουν διαφορετικά στοιχεία δεδομένων στο αρχείο δεδομένων 13-41

42 6. _____ είναι ένας μέσος π ου υ π ολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές διάφορων π αρατηρήσεων και διαιρώντας τες με τον σύνολο των π αρατηρήσεων α ) Η συχνότητα β ) Ο μέσος όρος γ ) Η διάμεσος δ ) Η κορυφή 13-42

43 Α π άντηση : β ) Ο μέσος όρος είναι ένας μέσος π ου υ π ολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές διάφορων π αρατηρήσεων και διαιρώντας τες με τον σύνολο των π αρατηρήσεων 13-43

44 7. Ποιες α π ό τις π αρακάτω αναλύσεις έχει σκο π ό την ερμηνεία ; α ) Η π ολυμεταβλητή ανάλυση β ) Η διμεταβλητή ανάλυση γ ) Μονομεταβλητή ανάλυση δ ) Οι Α και Β 13-44

45 Α π άντηση : δ ) Η π ολυμεταβλητή και η διμεταβλητή ανάλυση έχουν σκο π ό την ερμηνεία 13-45

46 8. Οι π ολυμεταβλητές τεχνικές μ π ορούν να χρησιμεύσουν ως ισχυρά εργαλεία για … α ) την π ρόβλεψη της συμ π εριφοράς β ) τη διάγνωση κοινωνικών π ροβλημάτων γ ) την α π άντηση σε ζητήματα δ ) όλα τα π αρα π άνω 13-46

47 Α π άντηση : β ) Οι π ολυμεταβλητές τεχνικές μ π ορούν να χρησιμεύσουν ως ισχυρά εργαλεία για τη διάγνωση κοινωνικών π ροβλημάτων 13-47

48 13-48 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 13 Ανάλυση π οσοτικών δεδομένων 13-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google