Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 13 Ανάλυση π οσοτικών δεδομένων 13-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 13 Ανάλυση π οσοτικών δεδομένων 13-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 13 Ανάλυση π οσοτικών δεδομένων 13-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie

2 Σύνοψη κεφαλαίου Ποσοτικο π οίηση δεδομένων Μονομεταβλητή ανάλυση Σύγκριση υ π οομάδων Διμεταβλητή ανάλυση Εισαγωγή στην π ολυμεταβλητή ανάλυση Κοινωνιολογική διάγνωση Δεοντολογία και ανάλυση π οσοτικών δεδομένων Κουίζ 13-2

3 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων ( Ι ) Ποσοτική ανάλυση – Η αριθμητική ανα π αράσταση και διαχείριση π αρατηρήσεων π ου σκο π ό έχει την π εριγραφή και την ερμηνεία των φαινομένων π ου αντικατο π τρίζουν αυτές οι π αρατηρήσεις 13-3

4 Ηλικία 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 Φύλο Άνδρας = 1 Γυναίκα = 2 Πολιτικός π ροσανατολισμός Δημοκράτες = 1 Ρε π ουμ π λικάνοι = 2 Ανεξάρτητοι = 3 Περιφέρεια Δυτική = 1 Μεσοδυτική = 2 Νότια = 3 Βορειανατολική = Ποσοτικο π οίηση δεδομένων ( ΙΙ )

5 Ανά π τυξη κωδικών κατηγοριών 1. Χρησιμο π οιήστε ένα σχετικά ανε π τυγμένο σχήμα κωδικο π οίησης 2. Δημιουργήστε κωδικούς α π ό τα δεδομένα π ου έχετε συγκεντρώσει 13-5 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων ( ΙΙΙ )

6 Δημιουργία φύλλου κωδικο π οίησης Φύλλο ή βιβλίο κωδικο π οίησης – Το έγγραφο π ου χρησιμο π οιείται στην ε π εξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αναφέρει τη θέση π ου έχουν διαφορετικά στοιχεία δεδομένων στο αρχείο δεδομένων 13-6 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων ( Ι V)

7 Το φύλλο κωδικο π οίησης καθορίζει ε π ίσης τις θέσεις των στοιχείων δεδομένων και τη σημασία των κωδικών π ου χρησιμο π οιούνται για να ανα π αραστήσουν διαφορετικές τιμές των μεταβλητών Λειτουργίες του φύλλου κωδικο π οίησης Βασικός οδηγός κατά τη φάση της κωδικο π οίησης Οδηγός για τον εντο π ισμό μεταβλητών και την ερμηνεία κωδικών στο αρχείο δεδομένων, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 13-7 Ποσοτικο π οίηση δεδομένων (V)

8 Σχήμα

9 ATTEND Πόσο συχνά π αρακολουθείτε θρησκευτικές λειτουργίες ; 0. Ποτέ 1. Λιγότερο α π ό μία φορά το χρόνο 2. Περί π ου μία ή δύο φορές το χρόνο 3. Αρκετές φορές το χρόνο 4. Περί π ου μία φορά το μήνα 5. Δύο - τρεις φορές το μήνα 6. Σχεδόν κάθε βδομάδα 7. Κάθε βδομάδα 8. Πολλές φορές τη βδομάδα 9. Δεν γνωρίζω, δεν α π αντώ Συντομευμένο όνομα μεταβλητής Αριθμητική Απόδοση Ορισμός μεταβλητής Τιμές μεταβλητής 13-9

10 Data Entry Excel SPSS Ποσοτικο π οίηση δεδομένων (V Ι )

11 Μονομεταβλητή ανάλυση ( Ι ) Μονομεταβλητή ανάλυση – Η ανάλυση μιας μοναδικής μεταβλητής, για λόγους π εριγραφής (π αραδείγματα : κατανομές συχνοτήτων, μέσοι, μέτρα διασ π οράς ) Παράδειγμα : φύλο Ο αριθμός των ανδρών και των γυναικών σε ένα δείγμα ή π ληθυσμό 13-11

12 Κατανομές Κατανομή συχνοτήτων – Μια π εριγραφή του αριθμού των φορών ή των π οσοστών π ου π αρατηρούνται οι διάφορες τιμές μιας μεταβλητής σε ένα δείγμα Μονομεταβλητή ανάλυση ( ΙΙ )

13 Σχήμα

14 Σχήμα

15 Κεντρική τάση Μέσος – Ένας αμφιλεγόμενος όρος π ου συνήθως υ π ονοεί κάτι τυ π ικό ή κανονικό, μια κεντρική τάση (π αραδείγματα : μέσος, διάμεσος, κορυφή ) Μονομεταβλητή ανάλυση ( ΙΙΙ )

16 Μέσος όρος – Ένας μέσος π ου υ π ολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές διάφορων π αρατηρήσεων και διαιρώντας τες με τον σύνολο των π αρατηρήσεων Κορυφή – Ένας μέσος π ου ανα π αριστά την π ιο συχνά π αρατηρημένη τιμή ή ιδιότητα Διάμεσος – Ένας μέσος π ου αντι π ροσω π εύει την τιμή της « μεσαίας » π αρατήρησης σε ένα ταξινομημένο σύνολο π αρατηρήσεων Μονομεταβλητή ανάλυση ( Ι V)

17 Άσκηση : Η π αρακάτω λίστα αντι π ροσω π εύει τις βαθμολογίες σε ένα διαγώνισμα 100, 94, 88, 91, 75, 61, 93, 82, 70, 88, 71, 88 Προσδιορίστε τον μέσο Προσδιορίστε την κορυφή Προσδιορίστε τη διάμεσο Μονομεταβλητή ανάλυση (V)

18 Σχήμα

19 Διασ π ορά – Η κατανομή τιμών γύρω α π ό μία κεντρική τιμή, ό π ως ένα μέσο όρο Τυ π ική α π όκλιση – Μέτρο διασ π οράς α π ό τον μέσο, το ο π οίο στην π ερί π τωση μιας κανονικής κατανομής υ π ολογίζεται με τέτοιο τρό π ο ώστε το 68% π ερί π ου των π ερι π τώσεων να κυμαίνεται μεταξύ συν /π λην μία φορά την τυ π ική α π όκλιση α π ό το μέσο, το 95% συν /π λην δύο φορές την τυ π ική α π όκλιση και το 99,9% συν /π λην τρεις φορές την τυ π ική α π όκλιση Μονομεταβλητή ανάλυση (V Ι )

20 Σχήμα

21 Συνεχής μεταβλητή – Μια μεταβλητή της ο π οίας οι τιμές σχηματίζουν μια σταθερή ακολουθία, ό π ως στην π ερί π τωση της ηλικίας ή του εισοδήματος Διακριτή μεταβλητή – Μια μεταβλητή της ο π οίας οι τιμές διακρίνονται η μία α π ό την άλλη ή είναι ασυνεχείς μεταξύ τους, ό π ως στην π ερί π τωση του φύλου ή του θρησκεύματος Μονομεταβλητή ανάλυση (V ΙΙ )

22 Λε π τομέρεια εναντίον ευχρηστίας Προσ π αθήστε να π ροσφέρετε στον αναγνώστη σας τον μεγαλύτερο βαθμό λε π τομέρειας όσον αφορά τα δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα π ροσ π αθήστε να π αρουσιάσετε τα δεδομένα αυτά σε εύχρηστη μορφή Μονομεταβλητή ανάλυση (V ΙΙΙ )

23 Σύγκριση υ π οομάδων Περιγραφή υ π οσυνόλων π ερι π τώσεων, υ π οκειμένων ή ερωτώμενων Αριθμητικές π εριγραφές στην π οιοτική έρευνα 13-23

24 Διμεταβλητή ανάλυση ( Ι ) Διμεταβλητή ανάλυση – Η ταυτόχρονη ανάλυση δύο μεταβλητών, π ροκειμένου να δια π ιστωθεί η εμ π ειρική σχέση μεταξύ τους 13-24

25 Κατασκευή διμεταβλητών π ινάκων 1. Προσδιορίστε τη λογική κατεύθυνση της σχέσης ( ανεξάρτητης και εξαρτημένης μεταβλητής ) 2. Τα π οσοστά κατανεμημένα α π ό π άνω π ρος τα κάτω ή α π ό αριστερά π ρος τα δεξιά Διμεταβλητή ανάλυση ( ΙΙ )

26 Σχήμα 13.7 Δημιουργία ενός π ίνακα π οσοστών 13-26

27 Κατασκευή και ανάγνωση διμεταβλητών π ινάκων Παράδειγμα : φύλο και στάση α π έναντι στην ισότητα των φύλων 1. Οι π ερι π τώσεις χωρίζονται σε άνδρες και γυναίκες 2. Κάθε υ π οομάδα π εριγράφεται ανάλογα με το αν δέχεται ή α π ορρί π τει την ισότητα των φύλων 3. Οι άνδρες και οι γυναίκες συγκρίνονται βάσει των π οσοστών υ π οστήριξης της ισότητας των φύλων Διμεταβλητή ανάλυση ( ΙΙΙ )

28 Πίνακας συνάφειας – Μια μορφή π αρουσίασης των σχέσεων μεταξύ διακριτών μεταβλητών ως κατανομών π οσοστών Διμεταβλητή ανάλυση ( Ι V)

29 Οδηγίες για την π αρουσίαση δεδομένων σε π ίνακες : 1. Ένας π ίνακας π ρέ π ει να διαθέτει ε π ικεφαλίδα ή τίτλο π ου να π εριγράφει συνο π τικά τα π εριεχόμενά του 2. Το π εριεχόμενο των μεταβλητών π ρέ π ει να π αρουσιάζεται ξεκάθαρα 3. Οι τιμές κάθε μεταβλητής π ρέ π ει να π αρουσιάζονται ξεκάθαρα 4. Όταν ένας π ίνακας π εριέχει π οσοστά, π ρέ π ει να υ π οδεικνύεται η βάση του υ π ολογισμού τους 5. Αν α π ό τον π ίνακα π αραλεί π ονται ορισμένες π ερι π τώσεις λόγω δεδομένων π ου λεί π ουν, οι αριθμοί τους θα π ρέ π ει να αναφέρονται στον π ίνακα Διμεταβλητή ανάλυση (V)

30 Εισαγωγή στην π ολυμεταβλητή ανάλυση Πολυμεταβλητή ανάλυση – Η ανάλυση της ταυτόχρονης σχέσης μεταξύ διαφορετικών μεταβλητών 13-30

31 Quick Quiz Κουίζ

32 1. Όταν διενεργούν π οσοτική ανάλυση, οι ερευνητές π ρέ π ει συχνά, μετά τη συλλογή των δεδομένων, να π ροχωρήσουν σε _____ α ) κωδικο π οίηση β ) ανάλυση π ερί π τωσης γ ) π ειραματική ανάλυση δ ) έρευνα π εδίου 13-32

33 Α π άντηση : α ) Όταν διενεργούν π οσοτική ανάλυση, οι ερευνητές π ρέ π ει συχνά, μετά τη συλλογή των δεδομένων, να π ροχωρήσουν σε κωδικο π οίηση 13-33

34 2. Ποιος α π ό τους π αρακάτω όρους π εριγράφει την ανάλυση π άνω α π ό δύο μεταβλητών ; α ) π ειραματικοί σχεδιασμοί β ) ημι -π ειραματικοί σχεδιασμοί γ ) π οιοτική αξιολόγηση δ ) π ολυμεταβλητή ανάλυση 13-34

35 Α π άντηση : δ ) Η π ολυμεταβλητή ανάλυση π εριγράφει την ανάλυση π άνω α π ό δύο μεταβλητών 13-35

36 3. Η μετατρο π ή των δεδομένων σε αριθμητική μορφή ονομάζεται _____ α ) φεμινιστική έρευνα β ) π οιοτικο π οίηση γ ) π οσοτικο π οίηση 13-36

37 Α π άντηση : γ ) Η μετατρο π ή των δεδομένων σε αριθμητική μορφή ονομάζεται π οσοτικο π οίηση 13-37

38 4. Ποιες είναι οι δύο βασικές π ροσεγγίσεις στη διαδικασία κωδικο π οίησης ; α ) Μ π ορείτε να αρχίσετε με ένα σχετικά ανα π τυγμένο σχήμα κωδικο π οίησης β ) Μ π ορείτε να δημιουργήσετε κωδικούς α π ό τα δεδομένα π ου έχετε συγκεντρώσει γ ) Και οι δύο δ ) Καμία α π ό τις δύο 13-38

39 Α π άντηση : γ ) Οι δύο βασικές π ροσεγγίσεις στη διαδικασία κωδικο π οίησης είναι : μ π ορείτε να αρχίσετε με ένα σχετικά ανα π τυγμένο σχήμα κωδικο π οίησης και / ή να δημιουργήσετε κωδικούς α π ό τα δεδομένα π ου έχετε συγκεντρώσει 13-39

40 5. _____ είναι ένα έγγραφο π ου χρησιμο π οιείται στην ε π εξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αναφέρει τη θέση π ου έχουν διαφορετικά στοιχεία δεδομένων στο αρχείο δεδομένων α ) Η ανάλυση π ερί π τωσης β ) Το φύλλο κωδικο π οίησης γ ) Η μέθοδος σταθερής σύγκρισης δ ) Η μελέτη π αρακολούθησης 13-40

41 Α π άντηση : β ) Ένα φύλλο κωδικο π οίησης είναι ένα έγγραφο π ου χρησιμο π οιείται στην ε π εξεργασία και ανάλυση δεδομένων και αναφέρει τη θέση π ου έχουν διαφορετικά στοιχεία δεδομένων στο αρχείο δεδομένων 13-41

42 6. _____ είναι ένας μέσος π ου υ π ολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές διάφορων π αρατηρήσεων και διαιρώντας τες με τον σύνολο των π αρατηρήσεων α ) Η συχνότητα β ) Ο μέσος όρος γ ) Η διάμεσος δ ) Η κορυφή 13-42

43 Α π άντηση : β ) Ο μέσος όρος είναι ένας μέσος π ου υ π ολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές διάφορων π αρατηρήσεων και διαιρώντας τες με τον σύνολο των π αρατηρήσεων 13-43

44 7. Ποιες α π ό τις π αρακάτω αναλύσεις έχει σκο π ό την ερμηνεία ; α ) Η π ολυμεταβλητή ανάλυση β ) Η διμεταβλητή ανάλυση γ ) Μονομεταβλητή ανάλυση δ ) Οι Α και Β 13-44

45 Α π άντηση : δ ) Η π ολυμεταβλητή και η διμεταβλητή ανάλυση έχουν σκο π ό την ερμηνεία 13-45

46 8. Οι π ολυμεταβλητές τεχνικές μ π ορούν να χρησιμεύσουν ως ισχυρά εργαλεία για … α ) την π ρόβλεψη της συμ π εριφοράς β ) τη διάγνωση κοινωνικών π ροβλημάτων γ ) την α π άντηση σε ζητήματα δ ) όλα τα π αρα π άνω 13-46

47 Α π άντηση : β ) Οι π ολυμεταβλητές τεχνικές μ π ορούν να χρησιμεύσουν ως ισχυρά εργαλεία για τη διάγνωση κοινωνικών π ροβλημάτων 13-47

48 13-48 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 13 Ανάλυση π οσοτικών δεδομένων 13-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google