Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

E-Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αλλιώς e-mail (electronic mail), είναι η π ρώτη δικτυακή υ π ηρεσία στην ιστορία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "E-Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αλλιώς e-mail (electronic mail), είναι η π ρώτη δικτυακή υ π ηρεσία στην ιστορία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 E-Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

2 Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αλλιώς e-mail (electronic mail), είναι η π ρώτη δικτυακή υ π ηρεσία στην ιστορία της διασύνδεσης ηλεκτρονικών υ π ολογιστών και μία α π ό τις υ π ηρεσίες π ου ανέδειξαν και διέδωσαν στο ευρύ κοινό, το διαδίκτυο (Internet). Είναι δε τέτοιος ο βαθμός χρησιμο π οίησης του π ου, π ρόσφατα, η Ελληνική κυβέρνηση δια νόμου το αναβάθμισε ( μαζί με την τηλεομοιοτυ π ία - FAX) ως α π οδεκτό τρό π ο για ε π ίσημη αλληλογραφία

3 Αρχή Λειτουργίας Κάθε χρήστης του διαδικτύου έχει μία ηλεκτρονική διεύθυνση π ου αντιστοιχεί σε μία ηλεκτρονική « ταχυδρομική θυρίδα » έξω α π ό τον υ π ολογιστή του, ό π ου α π οθηκεύονται όλα τα μηνύματα π ου α π οστέλλονται στη διεύθυνση αυτή

4 Διευθύνσεις Η διεύθυνση του κάθε χρήστη έχει την παρακάτω μορφή Όνομα_χρήστη@τοποθεσία

5 Περιεχόμενα Μηνύματος Το μήνυμα π ου θα συντάξει ο χρήστης, μ π ορεί να α π οτελείται μόνο α π ό κείμενο ( μορφο π οιημένο ή όχι ) ή να είναι εμ π λουτισμένο και με εικόνες. Μ π ορεί ε π ίσης ο χρήστης να ε π ισυνάψει (Attach) κά π οιο ή κά π οια αρχεία, ο π οιουδή π οτε τύ π ου ( Μορφο π οιημένα κείμενα, λογιστικά φύλλα, εικόνες, ήχο, video κτλ.)

6 Προγράμματα ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Λογισμικό στον Η / Υ του χρήστη – Ένα π ρόγραμμα αυτού του είδους χρησιμο π οιείται συνήθως όταν ο χρήστης έχει αγοράσει σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet) α π ό κά π οιον π αροχέα υ π ηρεσιών διαδικτύου (OutlookExpress, Eudora, Pegasus κλ π) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Παγκόσμιου Πληροφοριακού Ιστού – Το λογισμικό της κατηγορίας αυτής υ π άρχει εγκατεστημένο σε υ π ολογιστές εταιριών π ου π ροσφέρουν την υ π ηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του π αγκόσμιου π ληροφοριακού ιστού

7 Χρήσιμη Ορολογία Όνομα χρήστη (User name) : Κάθε χρήστης ο π οιουδή π οτε δικτύου π ρέ π ει να έχει ένα μοναδικό όνομα στο συγκεκριμένο δίκτυο. Για το όνομα αυτό α π οφασίζει ο χρήστης ο ο π οίος καλείται, στη διάρκεια της εγγραφής του, να δηλώσει το όνομα π ου θα χρησιμο π οιεί κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του. Το όνομα αυτό π ρέ π ει να α π οτελείται μόνο α π ό λατινικούς χαρακτήρες ή / και αριθμούς και καλό θα είναι να θυμίζει το π ραγματικό όνομα του χρήστη.

8 Χρήσιμη Ορολογία Κρυφός κωδικός (Password) : Ε π ειδή το όνομα χρήστη είναι « δημόσιο » και μ π ορεί ο καθ ’ ένας να το δει, θα π ρέ π ει να υ π άρχει και δεύτερος κωδικός, κρυφός αυτή τη φορά, π ου θα π ιστο π οιεί την ταυτότητά του χρήστη και θα τον ξέρει μόνον εκείνος. Και αυτός ο κωδικός θα π ρέ π ει να α π οτελείται μόνο α π ό λατινικούς χαρακτήρες ή / και αριθμούς και θα π ρέ π ει να είναι τέτοιος ώστε δύσκολα να μ π ορεί κά π οιος να τον ξεχάσει.

9 Χρήσιμη Ορολογία Δ ιακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας – Το π ρωτόκολλο ε π ικοινωνίας π ου χρησιμο π οιεί ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας είναι το POP (Post Office Protocol) Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας –Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιεί ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι το SMTP (Simple mail Transfer Protocol)

10 Χρήσιμη Ορολογία - συνέχεια Το πρωτόκολλο IMAP – Το π ρωτόκολλο ε π ικοινωνίας π ου χρησιμο π οιείται για webmail. Η χρήση του webmail μας ε π ιτρέ π ει να διαχειριζόμαστε την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία μέσω ενός α π ό τους διαθέσιμους web browsers (Internet explorer, Netscape Communicator, κλ π)

11 OutlookExpress ( Δημιουργία λογαριασμού )

12 Από το menu tools>accounts>mail επέλεξε add

13 OutlookExpress ( Δημιουργία λογαριασμού ) Δώσε ένα όνομα για τον λογαριασμό σου

14 OutlookExpress ( Δημιουργία λογαριασμού ) Δώσε την ηλεκτρονική διεύθυνση σου π.χ triant@chemistry.uoc.gr

15 OutlookExpress ( Δημιουργία λογαριασμού ) Επέλεξε τον τύπο του λογαριασμού σου με βάση το πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθεί (POP ή IMAP) και την διεύθυνση του διακομιστή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (μπορεί να είναι διαφορετικός)

16 OutlookExpress ( Δημιουργία λογαριασμού ) Δώσε το όνομα του λογαριασμού σου (username) π.χ triant και προαιρετικά σε αυτή την φάση το password

17 OutlookExpress ( Χρήση - Λήψη μηνύματος ) Από το menu επιλογών επιλέξατε send/receive και δώστε username και password

18 OutlookExpress ( Χρήση - Ανάγνωση μηνύματος Επέλεξε κάποιο μήνυμα από την λίστα και κάνε διπλό κλίκ πάνω σε αυτό για να το διαβάσετε

19 OutlookExpress ( Χρήση - Ανάγνωση μηνύματος

20 OutlookExpress ( Χρήση - Δημιουργία και α π οστολή μηνύματος Επιλέξατε create mail και συμπληρώστε τα πεδία του παραθύρου που εμφανίζεται με την διεύθυνση του παραλήπτη, τον τίτλο του μηνύματος και το τοκείμενο του μηνύματος. Για να εισάγεται ένα συνημμένο αρχείο επιλέξατε attach και το αρχείο που θέλετε από τον δίσκο σας.

21 OutlookExpress ( Χρήση - Δημιουργία και α π οστολή μηνύματος Επιλέξατε Send για την αποστολή του μηνύματος σας

22 webmail Χρήση του e-mail μέσω κά π οιου web browser (Internet Explorer, Nescape Navigator, κλ π) Χρησιμο π οιεί το π ρωτόκολλο IMAP Η φάκελοι και τα αρχεία με τα mail των χρηστών π αραμένουν στον mail server ακόμα και μετά την ανάγνωση τους

23 Webmail ( χρήση webmail Χημικού Τμήματος ) Αφού ανοίξoμε κάποιο web browser δίνομαι την διεύθυνση του web mail server του τμήματος: Webmail.chemistry.uoc.gr

24 Webmail ( χρήση webmail Χημικού Τμήματος ) Επέλεξε “Yes”

25 Webmail ( χρήση webmail Χημικού Τμήματος ) Δώσε username και password και επέλεξε Login για είσοδο στο περιβάλλον του webmail

26 Webmail ( χρήση webmail Χημικού Τμήματος )

27


Κατέβασμα ppt "E-Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αλλιώς e-mail (electronic mail), είναι η π ρώτη δικτυακή υ π ηρεσία στην ιστορία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google