Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Leadership Development Bonus για Directors Λαμβάνετε bonus σε μετρητά για κάθε νέο Manager π ου ανα π τύσσετε στην Προσω π ική σας Ομάδα : 12% x 3 καταλόγους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Leadership Development Bonus για Directors Λαμβάνετε bonus σε μετρητά για κάθε νέο Manager π ου ανα π τύσσετε στην Προσω π ική σας Ομάδα : 12% x 3 καταλόγους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Leadership Development Bonus για Directors Λαμβάνετε bonus σε μετρητά για κάθε νέο Manager π ου ανα π τύσσετε στην Προσω π ική σας Ομάδα : 12% x 3 καταλόγους 150 USD 15% x 3 καταλόγους 300 USD 18% x 3 καταλόγους 600 USD 21% x 3 καταλόγους 1000 USD

4 Παράδειγμα Κατά τη διάρκεια της π εριόδου π ου ανα π τύσσετε την Προσω π ική σας Ομάδα : Α π ό 6% σε 15%  150 + 300 USD= 450 USD Α π ό 9% σε 12%  150 USD= 150 USD Α π ό 9% σε 18%  150+300+600 USD = 1050 USD Α π ό 15% σε 21%  600+1000 USD= 1600 USD Α π ό 9% σε 21%  150+300+600+1000USD = 2050 USD Συνολικά : = 5300 USD

5 Leadership Development Bonus Για τους Director και τους υψηλότερους τίτλους C13 2008 – C10 2009 Η ε π ιβράβευση θα γίνει στην Ρώμη για όσους έχουν τα κριτήρια ! Κανόνες : Οι Managers π ρέ π ει να ε π ιβεβαιώσουν το νέο ε π ί π εδο σε 3 π εριόδους καταλόγων για τον Director ώστε να π ληροί τις π ροϋ π οθέσεις για το χρηματικό bonus

6 Υπάρχει και συνέχεια...

7 Κίνητρα για τους Managers Οι Directors π ροσφέρουν κίνητρα στους νέους Managers Leadership Development Bonus για Managers 0-9%  12% x 3 καταλόγους = 50 EUR Bonus 12%  15% = 100 EUR Bonus 15%  18% = 200 EUR Bonus 18%  21% = 300 EUR Bonus Κανόνες : Οι Managers π ρέ π ει να ε π ιβεβαιώσουν το νέο υψηλότερο π οσοστό για τουλάχιστον 3 ο π οιουσδή π οτε καταλόγους κατά τη διάρκεια της π εριόδου.

8 Παραδείγματα Ένας consultant ανα π τύσσει : Α π ό 6% σε 15%  50 + 100 EUR ( το π ικό νόμισμα ) = 150 EUR Α π ό 9% σε 21%  50+100+200+300 EUR ( το π ικό νόμισμα )= 650 EUR

9 Leadership Development Bonus Για όλους όσους έχουν π ετύχει έναν υψηλότερο τίτλο Manager στην π ερίοδο C13 2008 – C10 2009 Η α π όδοση του bonus θα γίνεται μετά την ε π ιβεβαίωση διατήρησης του νέου ε π ι π έδου σε 3 καταλόγους

10 Κανόνες

11 Γενικά Περίοδος : C13 2008 – C10 2009 ( το π ρόγραμμα αφορά τους Directors και τους Managers) Η α π όδοση του bonus ( για τους Directors και τους Managers) γίνεται μετά την ε π ιβεβαίωση π ως οι νέοι managers % ε π ι π έδου π ληρούν την π ροϋ π όθεση για 3 καταλόγους κατά τη διάρκεια της π εριόδου ( δεν α π αιτείται να είναι συνεχείς ) Ό π ως ισχύει για όλα τα bonus στην Oriflame, έτσι και για τα κριτήρια των Directors (3000BPs) π ρέ π ει να π ληρούνται οι π ροϋ π οθέσεις για την α π όδοση των bonus. Το bonus σε μετρητά για τους Directors/Snr managers α π οδίδεται στους Dir/Snr managers, στην Προσω π ική Ομάδα των ο π οίων ανήκει ο manager π ου π ληροί τις π ροϋ π οθέσεις (3 κατάλογοι ). Η α π όδοση του bonus: Για τους Managers, μετά α π ό 3 π εριόδους π λήρωσης κριτηρίων Για τους Directors, μετά τον C10 ( στη Ρώμη ) Ο MD είναι υ π εύθυνος να ενημερώσει όλους τους Directors/managers σχετικά με το bonus αυτό. Πρέ π ει να τονισθεί στην εσωτερική αλληλογραφία με τους Directors, π ως π ρέ π ει να α π οφευχθεί ο π οιαδή π οτε αμφιβολία σχετικά με τους κανόνες. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την α π όδοση του bonus στην π ερί π τωση π ου η α π όδοση έχει π ροκύψει με π αρεμβατικό τρό π ο. Για π αράδειγμα εάν οι π όντοι μετακινούνται μέσα στο δίκτυο. Ο MD είναι υ π οχρεωμένος να αναφέρει στον RM και στον RD ο π οιαδή π οτε ύ π ο π τη π ερί π τωση υ π ο π έσει στην αντίληψή του.

12 Ερωτήσεις - Α π αντήσεις Ε : Όταν λέμε τουλάχιστον 3 καταλόγους εννοούμε 3 κατά τη διάρκεια της π εριόδου ή 3 συνεχείς καταλόγους ? A: Εννοούμε 3 ο π οιουσδή π οτε κατά τη διάρκεια της π εριόδου και όχι συνεχείς. Ε : Το Dev. Bonus α π οδίδεται στους Managers αμέσως μετά την π λήρωση των κριτηρίων ? A: Ναι, α π οδίδεται άμεσα στον π ρώτο κατάλογο μετά την π λήρωση των κριτηρίων για τους Managers. Στους Directors α π οδίδεται μετά το π έρας όλης της π εριόδου. Ε : Τι συμβαίνει στις εξής π ερι π τώσεις α ) ο manager είναι 9% μετά 15% για 2 καταλόγους, μετά γίνεται π άλι 9% και μετά 12% ( κά π οια στιγμή κατά τη διάρκεια της π εριόδου )..... ο π ότε 9-15-15-9-12 β ) 9-15-9-9-15-18 A: Στην α ) π ερί π τωση ο manager θα λάβει 50EUR για το 12% και στην β ) π ερί π τωση 50 + 100 EUR για το ε π ί π εδο 15%.

13 Ερωτήσεις - Α π αντήσεις Ε : Στην αρχή του C13, υ π άρχει το ακόλουθο σενάριο : A) ένας consultant στο 9%, B) – ένας Manager στο 18% π ου χορηγεί τον A και Γ ) – ένας Director π ου χορηγεί τον B. Στους καταλόγους 16-17 ο consultant A φτάνει το 12%. Στον κατάλογο 17 ο Manager B φτάνει το 21% (Snr Manager) και ξεκινά να συγκεντρώνει bonus σε μετρητά. Στον κατάλογο 8 ο B κατακτά τον τίτλο του Director και ο consultant A φτάνει το 12% για τρίτη φορά. Ποιος, λοι π όν, θα λάβει το bonus, ο consultant A, B or Γ ? A: Ο consultant B λαμβάνει το bonus των 150 usd εφόσον αφορά τη δική του π ροσω π ική ομάδα (PG) ( ο Γ έχει λάβει ήδη το bonus των 1000 usd όταν ο B έφτασε το 21%). Ε : Αν ένα νέο 21% δεν καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο του Directors μέχρι τον C10'09, ο Director π ου βρίσκεται υψηλότερα α π ό αυτόν δικαιούται το bonus για τους νέους managers κάτω του 21% π ου έχασαν τον τίτλο του Director κατά τη διάρκεια της π εριόδου C13'08- C10'09? A: Όχι. Όταν ένα 21% breaks out κάτω α π ό τον Director, η ανά π τυξη στο σημείο αυτό δεν μ π ορεί να υ π ολογιστεί στον Director π ου βρίσκεται στο υψηλότερο ε π ί π εδο, εφόσον έχει λάβει το 1000 usd bonus για το νέο 21%. Ε : Είμαι Director και έχω ένα νέο 12% στην π ροσω π ική μου ομάδα (PG) στον κατάλογο 9, 10 και 11 – θα λάβω το bonus των 150usd? A: Όχι. Ο manager π ρέ π ει να π ληροί τις π ροϋ π οθέσεις για 3 καταλόγους κατά τη διάρκεια της π εριόδου C13'08-C10'09, π ροκειμένου ο Director να λάβει το bonus. Αυτό σημαίνει π ως ο νέος manager 12/15/18/21% π ρέ π ει να ξεκινήσει την π ροσ π άθεια π λήρωσης των κριτηρίων το αργότερο στον C8'09 ώστε ο Director να λάβει το bonus π ριν τελειώσει η π ερίοδος στον C10'09.

14 Ε π εξηγήσεις για το χρηματικό έ π αθλο /π ροϋ π οθέσεις π όντων Μόνο ο π ρώτος Manager στα ε π ί π εδα 12/15/18/21% υ π ολογίζεται και για το π ρόγραμμα Managers bonus και για το π ρόγραμμα Directors bonus, ό π ως α π εικονίζεται δεξιά Dir 18% 12% Ο manager λαμβάνει 200Eur (τοπικό νόμισμα) ως χρηματικό έπαθλο και ο Dir λαμβάνει Bonus 600 USD Ο manager λαμβάνει 50Eur ως χρηματικό έπαθλο και ο Dir λαμβάνει bonus 150 USD

15 Leadership Development Bonus Πιο δυναμικό σε σχέση με το Growth bonus! Κίνητρα για τους Managers να ανα π τυχθούν ! Περισσότερα άμεσα κέρδη (More dynamic payout) – κάθε ε π ι π λέον Manager έχει σημασία !

16


Κατέβασμα ppt "Leadership Development Bonus για Directors Λαμβάνετε bonus σε μετρητά για κάθε νέο Manager π ου ανα π τύσσετε στην Προσω π ική σας Ομάδα : 12% x 3 καταλόγους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google